Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Zákony.cz Online

Neustále dostupné

Online verze právního systému.

4 900

Zákony.cz

Právní informační systém
Plná verze Zákony.cz obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Zákony.cz Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

ČSN Normy

Zákony.cz ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Zákony.cz Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
006/2012 SP.
Stav:
Platný
Platnost od:
6.6.2012
Platnost do:
- - -
Název:

Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - sešit 6/2012

Věstník MŠMT ČR sešit č. 6/2012

 

OBSAH

 

Část oznamovací

 

- Podpis resortní smlouvy s Albánií

 

- Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013 (č.j. MSMT-9081/2012-20)

 

- Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (č.j. MSMT/16304/2012-20 ze dne 27. 4. 2012)

 

- Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři (č.j. MSMT-16128/2012-20 ze dne 4. 5. 2012)

 

- Ztráta razítka

 

- Informace o udělení schvalovacích doložek

 

ČÁST OZNAMOVACÍ

 

Podpis resortní smlouvy s Albánií

 

V průběhu nedávné návštěvy delegace České republiky vedené premiérem Petrem Nečasem v Albánii bylo v Tiraně dne 16. dubna 2012 podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2012-2015.

 

Ujednání v duchu reciprocity podporuje realizaci stipendijních studijních a výzkumných pobytů akademických pracovníků a studentů na veřejných vysokých školách v druhé zemi, přímou spolupráci vysokých škol, výměnu vědecké a pedagogické literatury, účast talentovaných žáků a studentů v odborných a uměleckých soutěžích, olympiádách a v mezinárodních programech pořádaných ve státě druhé smluvní strany či účast odborníků na mezinárodních kongresech, konferencích, seminářích konaných ve státě druhé smluvní strany.

 

Sjednání uvedeného smluvního dokumentu je bezpochyby základním stavebním kamenem spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Českou republikou a Albánskou republikou a příslibem rozvoje další spolupráce v oblasti školství, mládeže a vědy.

 

Za českou stranu Ujednání podepsala velvyslankyně České republiky v Albánské republice Mgr. Bronislava Tomášová, za albánskou stranu Chargé d'affaires a.i. pro Českou republiku pan Genc Pecani.

 

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2012/2013

 

Č.j.: MSMT-9081/2012-20

 

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení (dále jen Soubor) na školní rok 2012/2013 má poskytnout ředitelům škol a školských zařízení, ostatním pedagogickým pracovníkům i široké veřejnosti základní a aktuální informace, které se vztahují ke školnímu roku 2012/2013.

 

Nejedná se tedy o závazný dokument Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT), nýbrž o pomůcku, která má vedení škol a školských zařízení usnadnit orientaci v jejich práci.

 

Soubor není právně závazný a nezakládá nárok na finanční prostředky ze státního rozpočtu.

 

Platné právní předpisy mají přednost před informacemi zveřejněnými v tomto materiálu. Pokud se v průběhu školního roku změní školské právní předpisy, pozbývají tímto dotčené pasáže Souboru platnosti.

 

Doporučujeme sledovat změny dokumentů týkajících se dané oblasti a aktuálně využívat pokyny, informace a předpisy uvedené ve Věstníku MŠMT a na webových stránkách MŠMT.

 

Obsah

&XXXX

1. Organizace školního roku 2012/2013

 

1.1 Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (Gesce odbor 20)

 

2. Předškolní vzdělávání

 

2.1 Vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

2.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV(Gesce odbor 22)

 

2.3 Výuka cizích jazyků v předškolním vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

2.4 Informace o změnách v rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (Gesce odbor 20, 22)

 

2.5 Připravované metodické a informační materiály (Gesce odbor 22)

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

3. Základní vzdělávání

 

3.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

3.2 Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

3.3 Standardy základního vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVP ZV a průřezovým tématům (Gesce odbor 22)

 

3.5 Připravované metodické a informační materiály (Gesce odbor 22)

 

4. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

 

4.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 (Gesce odbor 20)

 

4.2 Termíny maturitních zkoušek (Gesce odbor 23, 20)

 

4.3 Termíny závěrečných zkoušek (Gesce odbor 20, 23)

 

4.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři (Gesce odbor 20, 24)

 

4.5 Vzdělávání v dvojnárodnostním dvojjazyčném cyklu realizovaném v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně (Gesce odbor 23, 47)

 

4.6 Vzdělávání na lyceích v Dijonu a v Nimes ve Francii (Gesce odbor 23, 47)

 

4.7 Další vzdělávání - rekvalifikace a Národní soustava kvalifikací (Gesce odbor 24)

 

5. Vyšší odborné vzdělávání

 

5.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách (Gesce odbor 24)

 

5.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách (Gesce odbor 24)

 

6. Vysoké školství - přijímání uchazečů

 

6.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2013/2014 (Gesce odbor 30)

 

7. Jazykové vzdělávání

 

7.1 Termíny státních jazykových zkoušek (Gesce odbor 23)

 

8. Základní umělecké vzdělávání

 

8.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání (Gesce odbor 22)

 

9. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

9.1 Inkluzívní vzdělávání (Gesce odbor 27)

 

9.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (Gesce odbor 27)

 

9.3 Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (Gesce odbor 27)

 

10. Vzdělávání žáků cizinců ve školách

 

10.1 Podpora vzdělávání žáků - cizinců ve školách (Gesce odbor 20)

 

11. Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení

 

11.1 Termíny generální zkoušky ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol a mezinárodních šetření TALIS a ICILS (Gesce ČŠI)

 

11.2 Informace o změně v povinnosti škol zpracovávat vlastní hodnocení školy (Gesce odbor 20)

 

11.3 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách (Gesce odbor 20)

 

11.4 Informace o rozvojovém program Excelence středních škol 2012 (Gesce odbor 51)

 

11.5 Konzultační centrum a Centrum kariérového poradenství (Gesce NÚV)

 

11.6 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce odbor 27)

 

11.7 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Gesce odbor 27, 22)

 

11.8 Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže (Gesce odbor 27)

 

11.9 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři (Gesce ČŠI)

 

11.10 Doporučení školám na podporu mezigeneračního dialogu (Gesce odbor 22)

 

12. Mládež a mimoškolní aktivity

 

12.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 (Gesce odbor 51)

 

12.2 Informace ke sportovním aktivitám škol (Gesce odbor 50)

 

12.3 Informace o účasti ve vzdělávacím programu EU Mládež v akci (Gesce odbor 51)

 

12.4 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51)

 

13. Rejstřík škol, statistické zjišťování, právní předpisy

 

13.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku (Gesce odbor 25)

 

13.2 Informace o resortních statistických zjišťováních (Gesce SO 62, 63)

 

13.3 Odkaz na Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (Gesce odbor 60)

 

14. Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky

 

14.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV (Gesce NIDV)

 

14.2 Informace o vzdělávacích a školících programech NIDM (Gesce odbor 51)

 

15. Další informace

 

15.1 Medaile MŠMT (Gesce odbor 25)

 

Příloha č. 1 - Časový harmonogram školního roku 2012/2013

 

Příloha č. 2 - Číselné označení a názvy gesčních útvarů

 

1. Organizace školního roku 2012/2013

&XXXX

1.1 Organizace školního roku 2012/2013 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích (Gesce odbor 20)

&XXXX

Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.

 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.

 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyu čo-vání začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.

 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XX. XXXXX XXXXX
X. X. - XX. X. XXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX XXX XXXXXX, XXXXXXX-XXXXX
XX. X. - XX. X. XXXXXXXXX X XX X, XXXXXXX, XXXX-XXXXX, XXXX-XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX
XX. X. - XX. X. XXXXXXXXX X XX XX, XXXX, XXXXXXX XXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXX-XXXXXX
XX. X. - X. X. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXX-XXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX XXXXX
X. X. - XX. X. XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XX'XX XXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXXXXX
XX. X. - XX. X. XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXX, XXXXXXXX, XXXX, XXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXX

Poznámky k tabulce:

 

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

 

Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

 

2. Předškolní vzdělávání

&XXXX

2.1 Vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

MŠMT připravilo Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), které budou přílohou RVP PV s účinností od 1. 9. 2012. Tyto konkretizované očekávané výstupy stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měly děti dosáhnout při vstupu do základního vzdělávání. Učitelům v mateřských školách pomohou při naplňování vzdělávacích cílů a mohou poskytnout oporu pro hodnocení dětí.

 

2.2 Doporučení k některým oblastem RVP PV (Gesce odbor 22)

&XXXX

MŠMT doporučuje zaměřit se na rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti dětí v mateřských školách a na logopedickou prevenci.

 

2.3 Výuka cizích jazyků v předškolním vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

Výuka cizího jazyka v mateřské škole může být součástí školního vzdělávacího programu mateřské školy, nebo může být realizována formou kroužků. Při raném seznamování dítěte se základy cizího jazyka jde o přípravu dítěte k budoucímu osvojování jazyků. Tyto aktivity je třeba vnímat především jako příležitost dítěte nahlédnout do jiných kultur, jako možnost uvědomit si existenci různých jazyků, jako podnět k tomu, aby dítě vnímalo znalost více jazyků jako samozřejmost a bylo tak k jejich učení přirozeně motivováno.

 

2.4 Informace o změnách v rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (Gesce odbor 20, 22)

&XXXX

Novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) omezuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy na 12 měsíců.

 

Děti, které v období kalendářního roku 2012 vyčerpaly 12 měsíců bezúplatné docházky do mateřské školy, budou mít povinnost od 1. ledna 2013 hradit úplatu ve výši stanovené ředitelem mateřské školy. Bližší informace jsou uvedeny na http://www.msmt.cz/file/19764.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

2.5 Připravované metodické a informační materiály (Gesce odbor 22)

 

- Revize Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

 

- Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

 

- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

- Pokusné ověřování provozu integrované lesní mateřské školy Lesníček při MŠ Semínko, o.p.s.

 

3. Základní vzdělávání

&XXXX

3.1 Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 15. ledna do 15. února 2013. Tento termín se vztahuje na školy všech zřizovatelů.

 

3.2 Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

Ve školním roce 2012/2013 se v základních školách vyučuje ve všech ročnících podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

 

Předchozí vzdělávací programy Základní škola, Obecná škola a Národní škola již nejsou v platnosti.

 

Školy nemohou přijmout ke vzdělávání žáka do jiného oboru vzdělání, než který mají zapsán ve školském rejstříku.

 

S cílem metodicky podpořit školy při zpracování osnov v ŠVP byly připraveny „Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu". Jedná se o ukázky doporučených (nikoliv závazných) osnov pro Český jazyk a literaturu, Anglický jazyk a Matematiku

 

(http://www.msmt.cz/vzdelavani/ucitele-zakladnich-skol-dostali-od-ministerstva-skolstvi, http://www.vuppraha. cz/wp-content/uploads/2011/03/Doporucene-ucebni-osnovy-predmetu-CJL-AJ-a-M-pro-zakladni-skolu.pdf).

 

3.3 Standardy základního vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní vzdělávání.

 

Standardy jsou v první fázi připraveny pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk. Konkretizují obsah a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň znalostí a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního vzdělávání. Jsou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při naplňování vzdělávacích cílů a poskytnou oporu pro hodnocení žáků. Jsou také základem pro připravované plošné zjišťování výsledků vzdělávání.

 

3.4 Informace a doporučení k některým oblastem RVPZV a průřezovým tématům (Gesce odbor 22)

&XXXX

Cizí jazyk

 

Od školního roku 2012/2013 je Další cizí jazyk i nadále zařazen jako volitelný; škola má povinnost jej nabídnout všem žákům nejpozději od 8. ročníku. Vzhledem k připravovanému posunu začátku výuky Dalšího cizího jazyka do 7. ročníku (v rámci revize RVP ZV), doporučujeme školám po dobu dvouletého přechodného období nabízet výuku Dalšího cizího jazyka již od 7. ročníku. Pro další cizí jazyk je vymezena disponibilní časová dotace v rozsahu minimálně 6 hodin. Tato hodinová dotace povede k osvojení jazykových znalostí na úrovni A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiné vzdělávací obsahy, které lépe odpovídají jeho zájmům.

 

Informace o studijních programech VŠ, kterými lze získat kvalifikaci učitele cizího jazyka je možné najít na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditovane-studijni-programy-vysokych-skol-s-uvedenim-kodu-studijnich-programu-a-oboru. Samotný vyhledavač akreditovaných studijních programů je dostupný přímo pod odkazem: http://aplikace.msmt.cz/asp/vv/jazd.asp. Kurzy celoživotního vzdělávání jsou aktuálně uváděny na webových stránkách VŠ, obvykle na stránkách pedagogických fakult.

 

K 1. 9. 2012 by měla být účinná novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; podle návrhu této novely bude možné kvalifikaci učitele cizích jazyků získat i jiným způsobem, než v zákoně dosud uvedeným.

 

Výuka dějin

 

Výuka dějin druhé poloviny 20. století je nezanedbatelnou součástí vzdělávání žáků v „Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století", č.j: 17 245/2009 - 22. Nedílnou součástí tohoto doporučení jsou průběžně aktualizované přílohy.

 

Dopravní výchova

 

V RVP ZV byla rozšířena témata dopravní výchovy v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření bude k dispozici na webových stránkách MŠMT a Ministerstva dopravy ČR do konce září 2012.

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

V RVP ZV byla rozšířena témata ochrany člověka za mimořádných událostí v několika vzdělávacích oblastech a oborech. Metodická podpora k tomuto rozšíření bude k dispozici na webových stránkách MŠMT a Ministerstva vnitra ČR do konce září 2012.

 

3.5 Připravované metodické a informační materiály (Gesce odbor 22)

&XXXX

- Pokusné ověřování psacího písma Comenia Script čj. 12612/2010 - 22, výsledky pilotáže a doporučení školám.

 

- 1150. výročí příchodu slovanské mise na Velkou Moravu - v roce 2013 uběhne 1150 let od příchodu sv. Konstantina-Cyrila a sv. Metoděje na Moravu, MŠMT doporučuje školám účast na celonárodních aktivitách vzdělávacích a kulturních, zejména výtvarné a literární soutěže pro žáky, letní školy pro učitele. Průběžné informace pro školy k cyrilometodějskému výročí budou zveřejňovány na stránkách MŠMT.

 

- Informace k realizaci výuky plavání

 

- Informace k integraci žáků se zdravotním postižením

 

- Smlouvy s rodiči - individuální výchovné plány (meziresortní tým MŠMT ve spolupráci s dalšími odborníky připravil metodickou, koncepční a systémovou podporu škol v této oblasti). Informace jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT.

 

4. Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

&XXXX

4.1 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2012/2013 pro školní rok 2013/2014 (Gesce odbor 20)

&XXXX

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

 

Upozorňujeme, že od 1. ledna 2012 platí novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.), která přináší změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy. V návaznosti na tuto změnu byla novelizována i vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.). O těchto změnách je podána informace na webové stránce MŠMT (http://www.msmt.cz/file/19699).

 

Tyto změny se týkají zejména:

 

■ Snížení počtu podávaných přihlášek na dvě pro první kolo přijímacího řízení.

 

■ Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole do 30. 4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí.

 

■ Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů - výsledek přijímacího řízení s tím, že se den vyhlášení do běhu lhůty nezapočítává.

 

■ Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně.

 

■ Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

 

■ Zápisový lístek má u cizinců, kteří nejsou žáky základní školy, vydávat krajský úřad příslušný nejen podle místa pobytu na území České republiky, ale i případně podle sídla školy, kam se cizinec jako uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

 

■ Posouvá se konec termínu pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na dřívější období, aby nebyl duplicitní s termíny zkoušek společné části maturitní zkoušky. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb. se tak počítá s konáním přijímacích zkoušek od 22. dubna do 30. dubna pro všechny formy vzdělávání.

 

■ Nově se umožňuje, aby v nezbytných případech za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou podal přihlášku a odevzdal zápisový lístek místo zákonného zástupce ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

 

Upozorňuje se, že je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení. Součástí přihlášky ke vzdělávání již nemůže být výstupní hodnocení, protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat.

 

4.2 Termíny maturitních zkoušek (Gesce odbor 23, 20)

&XXXX

Maturitní zkouška v roce 2013 se koná podle příslušných ustanovení (§ 74, § 77 a následující) školského zákona a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

 

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2013, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září 2013. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat v jarním zkušebním období již od 2. dubna 2013. V případech, kdy to povaha zkoušky vyžaduje, je možné v jarním i podzimním zkušebním období konat praktickou zkoušku profilové části i v dřívějším termínu.

 

Nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

 

Předsedy zkušebních maturitních komisí jmenuje příslušný krajský úřad do konce února 2013, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních maturitních komisí jmenuje ředitel školy do 31. března 2013 pro jarní zkušební období a do 30. června 2013 pro podzimní zkušební období.

 

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) jmenuje maturitního komisaře pro danou školu, pro jarní zkušební období do 28. února 2013 a pro podzimní zkušební období do 30. června 2013. CZVV také jmenuje hodnotitele písemných prací pro zkušební předměty český jazyk a literatura a cizí jazyk.

 

Zadavatele jmenuje ředitel školy pro jarní a podzimní zkušební období nejpozději jeden měsíc před termínem konání didaktických testů a písemných prací.

 

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 15. listopadu 2012 pro jarní zkušební období a nejpozději do 25. června 2013 pro podzimní zkušební období.

 

Žáci mají 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, termín stanoví ředitel školy.

 

Jarní zkušební období

 

Společná část maturitní zkoušky

 

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 2. května do 15. května 2013. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději 1. září 2012 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 31. prosince 2012; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 16. května do 10. června 2013. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

 

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra nejpozději 15. května 2013. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům formou výpisu výsledků didaktického testu. Výsledky písemných prací zpřístupní CZVV řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2013. Písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části je možné konat již od 2. dubna 2013. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky v jarním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek za jednotlivou školu.

 

Ředitel školy na základě údajů zpracovaných CZVV vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů v informačním systému Centra.

 

Podzimní zkušební období

 

Společná část maturitní zkoušky

 

Didaktické testy a písemné práce společné části se konají v období od 1. září do 10. září 2013. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT do 1. února 2013 a jednotné zkušební schéma pro konání didaktických testů a písemných prací určí do 15. srpna 2013; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Ústní zkoušky společné části se konají v období od 11. září do 20. září 2013. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

 

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol prostřednictvím informačního systému nejpozději 10. září 2013. Následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům. Výsledky písemných prací zpřístupní CZVV řediteli školy do 3 pracovních dnů od shromáždění hodnocení všech písemných prací žáků dané školy.

 

Profilová část maturitní zkoušky

 

Zkoušky profilové části všech forem se konají v období od 1. září do 20. září 2013. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.

 

Celkové hodnocení maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období na základě výsledků zkoušek společné části a výsledků zkoušek profilové části provede CZVV a zpřístupní je prostřednictvím informačního systému řediteli školy nejpozději do 3 pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek jednotlivého žáka.

 

Ředitel školy na základě údajů zpracovaných CZVV vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od zpřístupnění údajů v informačním systému Centra.

 

Komplexní informace o maturitní zkoušce naleznete také na webových stránkách http://www.novamaturita.cz.

 

4.3 Termíny závěrečných zkoušek (Gesce odbor 20, 23)

&XXXX

Při konání závěrečných zkoušek se postupuje podle vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se konají v červnu 2013 v termínech stanovených ředitelem školy.

 

Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2013 v termínech stanovených ředitelem školy. V oborech vzdělání, kde praktická zkouška trvá 2 až 4 týdny, může ředitel školy stanovit termín závěrečné zkoušky od 20. května 2013. Termín praktické zkoušky před 20. květnem může ředitel školy stanovit po dohodě s MŠMT. Ředitel školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.

 

Předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky jmenuje do konce února 2013 krajský úřad, jmenování je platné pro daný kalendářní rok. Místopředsedy a další členy zkušebních komisí jmenují ředitelé škol do 15. března 2013.

 

V březnu 2013 budou zpřístupněna všem školám jednotná zadání nové závěrečné zkoušky prostřednictvím webového portálu informačního systému NZZ 2. Každá škola získá přístup k jednotným zadáním pro obory vzdělání, které má zapsány v rejstříku škol. O využití jednotných zadání u závěrečné zkoušky rozhodne ředitel školy.

 

4.4 Termíny konání absolutorií v konzervatoři (Gesce odbor 20, 24)

&XXXX

Při konání absolutorií v konzervatoři se postupuje podle již uvedené vyhlášky č. 47/2005 Sb.

 

Při absolutoriu v konzervatoři se obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy koná v červnu 2013 v termínech stanovených ředitelem školy. Téma absolventského výkonu a téma absolventské práce stanoví žákovi ředitel školy nejpozději 6 měsíců před zahájením konání absolutoria v konzervatoři. Absolventský výkon se může konat nejdříve od 10. února příslušného školního roku.

 

V případě, že koná ve stejném ročníku maturitní zkoušku i absolutorium, může ředitel školy rozhodnout o konání absolutoria i v období od 1. do 31. července 2013.

 

Předseda a členové zkušební komise pro absolutorium v konzervatoři jsou jmenováni nejpozději do 5. února 2013. Předsedu jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy. Jmenování se vztahuje i na náhradní zkoušky a opravné zkoušky.

 

4.5 Vzdělávání v dvojnárodnostním dvojjazyčném cyklu realizovaném v Gymnáziu Friedricha Schillera v Pir-ně (Gesce odbor 23, 47)

&XXXX

Vzdělávací cyklus na gymnáziu v Pirně je šestiletý a probíhá jako dvojjazyčné česko-německé vzdělávání s matematicko-přírodovědným zaměřením. Přijímáni jsou žáci po ukončení 6. roku povinné školní docházky na základní škole nebo tomu odpovídajícímu ročníku víceletého gymnázia. Výběrem žáků je pověřeno Gymnázium Děčín.

 

Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou po dvanáctém roce školní docházky (podle saského školského systému). Předmět český jazyk a literatura je pro české žáky po celou docházku povinným předmětem a je také povinným předmětem maturitní zkoušky, rovněž tak i cizí jazyk (němčina/angličtina).

 

Podrobné informace najdete na: , http://www.gymnaziumdc.cz.

 

4.6 Vzdělávání na lyceích v Dijonu a v Nimes ve Francii (Gesce odbor 23, 47)

&XXXX

Vzdělávání v lyceích v Dijonu a Nimes je tříleté, je určeno pro žáky 1. ročníku čtyřletých gymnázií a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií. Je zakončeno francouzskými maturitními zkouškami, jejichž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem. Francouzská strana hradí studentům z ČR po dobu deseti měsíců školního roku 75 % nákladů na stravu a ubytování, poskytne většinu učebních pomůcek a kapesné. Zbývajících 25 % nákladů (cca 1.000 EUR/10 měsíců školního roku) hradí žák prostřednictvím svých rodičů. MŠMT hradí cestu autobusem do uvedených měst a zpět vždy na počátku a konci každého školního roku. Podrobné informace najdete na stránkách Akademické informační agentury (http://www.zahranici-stipendium.cz , odkaz AIA v nabídce pro studenty středních škol).

 

4.7 Další vzdělávání — rekvalifikace a Národní soustava kvalifikací (Gesce odbor 24)

&XXXX

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, smí rekvalifikace, mimo jiné, provádět i škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení, tedy rekvalifikace na celý obor nebo na jeho část (např. předmět) - v tomto případě není udělována akreditace MŠMT.

 

Školy, které realizují rekvalifikace v jiném oboru než v tom, který mají zapsaný v Rejstříku škol a školských zařízení, mohou realizovat rekvalifikace na základě udělené akreditace MŠMT.

 

Při realizaci všech rekvalifikačních kurzů je nutné dodržovat:

 

- Vyhlášku č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace a způsob ukončení vzdělávání v rekvalifikačním zařízení

 

- V případě, že pro rekvalifikaci již existuje profesní kvalifikace stanovená Národní soustavou kvalifikací (více informací na http://www.narodnikvalifikace.cz ), je nutné, aby rekvalifikační kurz byl realizován v souladu s kvalifikačním a hodnotícím standardem schválené profesní kvalifikace a na závěr rekvalifikačního kurzu byla vykonána závěrečná zkouška dle zákona č. 179/2006 Sb.

 

- Metodiku MŠMT (např. názvy pracovních činností, minimální hodinové dotace kurzů, vydávané vzory osvědčení)

 

- Další podmínky, které jsou uvedeny na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/realizace-rekvalifikacnich-kurzu

 

5. Vyšší odborné vzdělávání

&XXXX

5.1 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách (Gesce odbor 24)

&XXXX

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve vyšších odborných školách se uskutečňuje podle § 93 až § 95 školského zákona a § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

 

Termín, obsah a formu p��ijímací zkoušky, pokud se koná, stanoví ředitel školy. Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají nejdříve 1. června. Ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu studentů. Poslední kolo přijímacího řízení se uskuteční nejpozději do 30. září.

 

Podle § 97 odst. 1 školského zákona se uchazeč stává studentem vyšší odborné školy dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeči se zapisují ve lhůtě stanovené vyšší odbornou školou, nejpozději však do 30. září.

 

5.2 Ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách (Gesce odbor 24)

&XXXX

Ukončování vzdělávání absolutoriem upravuje § 101 a § 102 školského zákona a § 7 až § 9 vyhlášky č. 10/2005 Sb. Předsedu zkušební komise pro absolutorium jmenuje krajský úřad, ostatní členy komise ředitel školy.

 

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku z dané zkoušky nebo obhájit absolventskou práci do 6 měsíců od řádného termínu absolutoria. Opravnou zkoušku nebo opravnou obhajobu absolventské práce je možné konat nejvýše dvakrát.

 

Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 185 odst. 2 školského zákona mohou vyšší odborné školy uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů vydaných podle dřívějších předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012. To znamená, že v nejběžnějším případě vyššího odborného vzdělávání v délce 3 roky v denní formě budou moci ukončit vzdělávání podle těchto dokumentů jako poslední studenti, kteří zahájili vzdělávání ve školním roce 2009/2010; přijímání uchazečů k déle trvajícímu vyššímu odbornému vzdělávání nebo přijímání uchazečů ke vzdělávání v pozdějším školním roce je proto třeba zvážit s ohledem na reálné možnosti školy zajistit těmto uchazečům dokončení jejich vzdělávání podle vzdělávacích programů akreditovaných podle současné právní úpravy.

 

6. Vysoké školství - přijímání uchazečů

&XXXX

6.1 Informace o přijímání uchazečů ke studiu na vysoké školy pro akademický rok 2013/2014 (Gesce odbor 30)

&XXXX

Pro přijímání ke studiu na vysokých školách platí § 48 až § 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám a fakultám zveřejnit na úřední desce vysoké školy nebo fakulty veškeré informace o přijímacím řízení v dostatečném časovém předstihu (nejméně čtyřměsíčním). V případě nově akreditovaných studijních programů se oznámení lhůty podání přihlášek ke studiu těchto programů zkracuje na jeden měsíc. Informace o přijímacím řízení a studiu jsou také umístěny na webových stránkách jednotlivých vysokých škol, jejich seznam je umístěn na webové stránce MŠMT, včetně odkazů na jejich vlastní webové stránky (http:// www.msmt.cz/vzdelavani/prehled-vysokych-skol).

 

Základní informace budou zveřejněny v Učitelských novinách č. 39-40 ze dne 6. listopadu 2012 (případné doplňky a opravy v Učitelských novinách v 3. lednovém čísle roku 2013).

 

Všechny informace o přijímacím řízení na všech vysokých školách platné pro akademický rok 2013/2014 bude možné nalézt od konce ledna 2013 na webové stránce Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. v sekci Vyhledávání v nabídce studijních programů a oborů VŠ pro rok 2013/2014 http://www.csvs.cz/databaze/vs/.

 

Další informace o možnostech studia v terciární sféře vzdělávání (tj. na vysokých školách i na vyšších odborných školách) bude možno získat na „Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání „Gaudeamus Brno", který se uskuteční ve dnech 30. října až 2. listopadu 2012 na Brněnském výstavišti. Informace o veletrhu jsou k dispozici na http://www.gaudeamus.cz.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

7. Jazykové vzdělávání

&XXXX

7.1 Termíny státních jazykových zkoušek (Gesce odbor 23)

 

Termíny státních jazykových zkoušek pro školní rok 2012/2013 jsou stanoveny pro všechny jazyky takto:

 

Podzimní termín:

 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
■ XXXXXXXX XX. XXXXXXXXX XXXX XX.XX XXX. XXXXXXX XXXXXX
■ XXXXXXXXX XX. XXXXXXXXX XXXX XX.XX XXX. XXXXXXX XXXXXX

Jarní termíny:

 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX
■ XXXXXXXX XX. XXXXXX XXXX XX.XX XXX. XXXXXXX XXXXXX
■ XXXXXXXXX XX. XXXXXX XXXX XX.XX XXX. XXXXXXX XXXXXX

8. Základní umělecké vzdělávání

 

8.1 Informace o vzdělávacích programech pro základní umělecké vzdělávání (Gesce odbor 22)

&XXXX

MŠMT vydalo v souladu s § 4 odst. 3 školského zákona Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání (RVP ZUV), který nabyl účinnost dnem 1. září 2010. Dle § 185 odst. 1 školského zákona postupují ZUŠ podle RVP ZUV od 1. září 2012 a to s účinností od prvního ročníku přípravného studia, prvního ročníku základního studia I. stupně, prvního ročníku základního studia II. stupně, prvního ročníku studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin (I. i II. stupně), prvního ročníku studia pro dospělé. Zavedení výuky podle ŠVP není možné učinit plošně, tj. ve všech ročnících zároveň. Manuál k tvorbě ŠVP ZUV a další informace naleznete na webových stránkách http://www.rvp.cz. Informace k metodické podpoře pedagogům ZUŠ v oblasti řízení zavádění ŠVP na webových stránkách http://www.nidv.cz (Projekt ESF PODPORA ZUŠ).

 

Pro účely vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, jsou v ročnících, kde se ještě podle ŠVP vytvořeného podle RVP ZUV nevyučuje, za platné považovány stávající učební dokumenty pro základní umělecké vzdělávání.

 

9. Vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

&XXXX

9.1 Inkluzívní vzdělávání (Gesce odbor 27)

&XXXX

Inkluzívní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly ve školách vytvořeny podmínky pro všechny děti, žáky a studenty, tedy také pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním.

 

Nedílnou součástí ŠVP musí být zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i přesto, že aktuálně se tito žáci ve škole nevzdělávají. ŠVP je mj. i základní informací pro případné uchazeče o vzdělávání (nebo o přestup), žáci mohou být zahrnuti do kategorie žáků se SVP i v průběhu vzdělávání.

 

Doporučujeme sledovat aktuálně vyhlašované rozvojové programy na webových stránkách MŠMT.

 

V roce 2011 byly v souladu s inkluzívními trendy v českém školství přijaty novely vyhlášek č. 72 a č.73/2005 Sb. Vyhláška č. 116/2011 Sb. upravuje některé formulace stávající právní úpravy (vyhlášky č.72/2005 Sb.) a doplňuje chybějící ustanovení vymezující pravidla pro poskytování poradenských služeb, a to tak, že se tato vyhláška stává jedním z opatření, které Česká republika na základě článku 46 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod přijala k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti České republice a ke kterému se zavázala ve Zprávě o obecných opatřeních k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci č. 57325/00 D. H. a ostatní proti České republice.

 

V tomto ohledu naše legislativní úpravy mají za cíl zkvalitnit poradenskou péči o znevýhodněné a postižené žáky a jim poskytované vzdělávání. Dalším smyslem těchto legislativních opatření je snížit jejich počty ve školách a vzdělávacích programech, kam je jejich zařazení dle výkonu Evropského soudu pro lidská práva neopodstatněné.

 

9.2 Vzdělávání žáků se zdravotním postižením (Gesce odbor 27)

&XXXX

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (dále jen žáků) je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků a požadavky zákonného zástupce zajišťováno formou individuální integrace, resp. skupinové integrace ve třídě samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením nebo ve škole, která je samostatně zřízena pro žáky se zdravotním postižením, případně kombinací uvedených forem. Prioritní formu představuje forma inkluzívního vzdělávání se zajištěním vyrovnávacích a podpůrných opatření podle vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

Vyhláška č. 147/2011 Sb., která měnila vyhlášku č.73/2005 Sb. vyloučila v novém znění § 3 odst. 5 možnost vzdělávání žáka bez zdravotního postižení ve třídě s žáky se zdravotním postižením (s výhradou krátkodobého a výjimečného pobytu ve specifických případech). Zároveň tato novela jednoznačně vyloučila možnost žáka bez zdravotního postižení se vzdělávat podle vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením (§ 3 odst. 4 této vyhlášky).

 

9.3 Vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (Gesce odbor 27)

&XXXX

Vytváření podmínek pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů je uloženo školským zákonem a specifikováno vyhláškou č. 73/2005 Sb.

 

Školy, které potřebují metodickou a konzultační pomoc v oblasti identifikace mimořádného nadání a specifik vzdělávání mimořádně nadaných, se mohou obracet na krajské koordinátory péče o nadané, kontakty jsou zveřejněny na http://www.nuv.cz. Zde je také tematický blok Nadání a nadaní. Ve formě elektronického formuláře jsou učitelům k dispozici mimo jiné i dvě posuzovací škály vhodné pro vyhledávání nadaných žáků na 1. stupni základních škol.

 

Na metodickém portálu RVP (http://www.rvp.cz) jsou zveřejňovány příspěvky z oblasti vzdělávání nadaných a k dispozici je zde rovněž diskusní prostor. Na stránce přímo věnované nadaným žákům si lze stáhnout tři publikace určené učitelům pro vyhledávání nadaných žáků a práci s nadanými žáky. Na stránkách NIDM je oblasti péče o nadané věnována sekce Talentcentrum (http://www.nidm.cz/talentcentrum).

 

10. Vzdělávání žáků cizinců ve školách

&XXXX

10.1 Podpora vzdělávání žáků — cizinců ve školách (Gesce odbor 20)

&XXXX

Upozorňujeme na změnu, ke které dochází v souvislosti s novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) v zajištění bezplatné přípravy žáků - cizinců, zahrnující zejména dovýuku českého jazyka. Podle §20 odstavec 6 jsou krajské úřady povinny zajistit tuto přípravu i pro ostatní cizince. Pokud jsou rodiče žáků cizinců v postavení azylantů nebo žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, je ve spolupráci s ministerstvem vnitra zabezpečena těmto žákům povinná školní docházka podle místa jejich pobytu.

 

Na podporu vzdělávacích potřeb žáků - cizinců se každoročně vyhlašují tři rozvojové a dva dotační programy, které zohledňují zvýšenou náročnost práce pedagogů zabezpečujících jazykovou přípravu ve třídách u žáků cizinců ze zemí EU, povinnou školní docházku žáků azylantů a dovýuku českého jazyka žákům cizincům z třetích zemí. Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelani/dotace-granty-1.

 

11. Další informace a doporučení pro školy a školská zařízení

&XXXX

11.1 Termíny generální zkoušky ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol a mezinárodních šetření TALIS a ICILS (Gesce ČŠI)

&XXXX

■ 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol (ZŠ a odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií a konzervatoří) se uskuteční v termínu květen - červen 2013 (přesný termín bude stanoven)

 

■ mezinárodní šetření (základní školy + odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií):

 

- TALIS (šetření o vyučování a učení) se uskuteční v termínu 1. 3. - 31. 5. 2013

 

- ICILS 2013 (šetření počítačové a informační gramotnosti) se uskuteční v termínu březen - duben 2013 (přesný termín bude stanoven)

 

11.2 Informace o změně v povinnosti škol zpracovávat vlastní hodnocení školy (Gesce odbor 20)

&XXXX

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., který mj. ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy (dále jen „vlastní hodnocení"). Vlastní hodnocení již není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Škola však může zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama. Při realizace vlastního hodnocení může využít výstupů projektu IPn Cesta ke kvalitě, které jsou zveřejněny na adrese: http://www.nuov.cz/ae.

 

11.3 Informace o učebnicích a učebních textech používaných ve školách (Gesce odbor 20)

&XXXX

Platný seznam učebnic a učebních textů, kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, je obsažen ve Věstníku MŠMT - sešit 4/2012 a 11/2012 a na webových stránkách MŠMT (http://www.msmt.cz/vzdelavani/ schvalovaci-dolozky-ucebnic-brezen-2012?higlightWords=seznam+u%C4%8Debnic).

 

11.4 Informace o rozvojovém program Excelence středních škol 2012 (Gesce odbor 51)

&XXXX

Program má za cíl výrazně podpořit motivaci středních škol ke zkvalitnění vzdělávání talentovaných žáků a současně také přispět k diferenciaci středních škol podle kvality vzdělávání talentovaných žáků v návaznosti na jejich výsledky v soutěžích vyhlášených MŠMT ve školním roce 2011/2012. Prioritou programu jsou technické a přírodovědné soutěže. Finanční prostředky, které škola získá z tohoto programu, jsou určeny na platy a mzdy pro pedagogy, kteří se podílejí na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru.

 

Proti minulému roku došlo k výraznému rozšíření počtu soutěží i jednotlivých kategorií, ale i navýšení počtu žáků na úrovni krajských kol, které jsou do programu započteny. Podrobné informace o obsahu programu včetně žádosti je možné získat na webové adrese: http://www.msmt.cz/mladez/souteze-a-pece-o-talenty.

 

11.5 Konzultační centrum a Centrum kariérového poradenství (Gesce NÚV)

&XXXX

Konzultační centrum NÚV je zřízeno s cílem zodpovídat dotazy týkající se předškolního, základního, základního uměleckého, speciálního, gymnaziálního, středního odborného i vyššího odborného vzdělávání. Centrum kariérového poradenství pomáhá s výběrem studia, identifikací priorit a kariérních cílů žákům, pracujícím zájemcům či občanům s nějakým znevýhodněním. http://www.nuv.cz/faq?highlightWords=Konzulta%C4%8D-n%C3%AD+centrum

 

11.6 Poradenství ve školách a školských poradenských zařízeních (Gesce odbor 27)

&XXXX

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem a specifikováno navazující vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

 

Při poskytování poradenských služeb je kladen důraz na informovaný souhlas jako nezbytnou podmínku poskytnutí služby a dále pak na ochranu osobních údajů. Při předávání informací o dětech, žácích a jejich zákonných zástupcích, kterým jsou poskytovány poradenské služby školy nebo školského poradenského zařízení, a při zpracovávání důvěrných a citlivých údajů o těchto uživatelích poradenských služeb, jsou poskytovatelé těchto služeb povinni postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Od září roku 2011 se novelou vyhlášky č.72/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.116/2011 Sb. doplňují pravidla pro poskytování poradenských služeb, což se týká především zavedení písemného potvrzení, kdy zletilý žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, potvrzuje svým podpisem, že doporučení obsahující návrhy úprav ve vzdělávání žáka s ním bylo projednáno, že porozuměl jeho povaze a obsahu a případně že může uplatnit své výhrady k doporučení. Úprava se dále týká definování časových lhůt pro některé úkony v poradenství (zahájení poskytování služby a vystavení zprávy z vyšetření). Nově bylo též zavedeno časové omezení platnosti doporučení, jež je výsledkem psychologické a speciálně-pedagogické diagnostiky (§ 1 vyhlášky č.72/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.). Platnost písemného doporučení školského poradenského zařízení je stanovena pouze na jeden rok, po němž musí následovat rediagnostika žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, přičemž účelem této diagnostiky je navrhnout perspektivu dítěti, žákovi do budoucna ve vztahu k jeho vzdělávání, s ohledem na jeho individuální vzdělávací potřeby.

 

Novela dále zohledňuje požadavky kladené na žáky středních škol při konání státních maturit tím, že vyrovnává podmínky pro konání státní maturitní zkoušky v případech zjištění odpovídajících speciálních vzdělávacích potřeb u žáků středních škol školským poradenským zařízením.

 

11.7 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Gesce odbor 27, 22)

&XXXX

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, dětí, žáků a studentů je uloženo § 29 školského zákona a tuto oblast upravuje „Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT" č.j. 37 014/2005-25 (Věstník MŠMT - sešit 2/2006 a webové stránky MŠMT).

 

Ke snížení počtu a závažnosti úrazů má přispět i usnesení vlády o „Národním akčním plánu prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017" (č. 926 ze dne 22. srpna 2007). Dalšími předpisy pro zajištění bezpečnosti zdraví dětí, žáků a studentů jsou např. školský zákon, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.; vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.; vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.; vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.; atp., včetně materiálů k BOZP (například webové stránky českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci).

 

Prevence úrazů dále souvisí se zdravým životním stylem, první pomocí, dopravní výchovou, ochranou člověka za mimořádných událostí i sociálně patologickými jevy. Každoročně se opakuje celostátní kampaň „Národní dny bez úrazů", jejímž cílem je upozornit na vzrůstající počet úrazů a medializovat nutnost prevence a příklady dobré praxe.

 

Prevence úrazů je rozpracována v programu „Bezpečná škola", který komplexně postihuje problematiku prevence úrazů na školách, školy získávají mezinárodní certifikát. K programu jsou organizovány celostátní konference. Informace pro výuku i pro vzdělávání pedagogických pracovníků je možné získat např. na webových stránkách Centra úrazové prevence UK 2. LF a FN Motol při Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství http://www.cupcz.cz/.

 

Z analýzy záznamů o úrazech ČŠI vyplývá, že přijatá preventivní opatření jsou často formální, často pouze jako obecná formulace „žáci byli poučeni". Doporučuje se přijímat cílená a účinná opatření podle mechanismu úrazu (technického, organizačního i didaktického zaměření), a tato opatření přesně popsat. Podle zjištění ČŠI nemá také až 60 % žáků při praktických činnostech odpovídající ochranné pomůcky.

 

11.8 Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže (Gesce odbor 27)

&XXXX

Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje „Minimální preventivní program" (dále jen MPP). Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ke standardním činnostem školního metodika prevence. Efektivní programy zaměřené na prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních jsou i nadále podporovány z dotací MŠMT (bližší informace o podpořených projektech a vyhlašovaných programech naleznete na) http://www.msmt.cz/socialni-programy/prevence.

 

11.9 Informace o zasílání záznamů o úrazech a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazech v elektronickém formuláři (Gesce ČŠI)

&XXXX

V souladu s ustanovením § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb., mají školy povinnost zasílat záznamy o úrazu a vyrozumění o aktualizaci záznamů o úrazu v elektronickém formuláři.

 

■ Elektronický formulář je k dispozici na webových stránkách ČŠI http://www.csicr.cz/cz/Ucitele-a-skoly/ Zaznamy-o-urazech/Urazy---zakladni-informace-a-elektronicky-formular.

 

■ Pro zaslání formuláře, resp. pro autentifikaci povinné osoby je nutné připojit ještě před odesláním zaručený elektronický podpis nebo elektronickou značku (dle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů).

 

■ Na webových stránkách ČŠI je k dispozici metodika pro vyplňování elektronického formuláře a nejčas-tější dotazy a odpovědi na ně.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

11.10 Doporučení školám na podporu mezigeneračního dialogu (Gesce odbor 22)

&XXXX

29. dubna se v Evropské unii slaví Den solidarity. Doporučujeme školám, aby podporovaly mezigenerační dialog tak, aby starší lidé mohli pomáhat mladým zorientovat se ve světě, ve kterém mají základní hodnoty, navzdory rychle probíhajícím sociálním a kulturním změnám, stálé a pevné místo.

 

Doporučujeme školám, aby při příležitosti Dne Solidarity mezi generacemi, pozvali starší členy místních společenství, aby přišli do škol a hovořili s žáky a studenty o svých nejdůležitějších formativních zkušenostech, které získali ve škole, v rodině nebo v rámci společenského života obecně. Cílem je, aby mladí a starší lidé spolu hovořili o svých životních prioritách a zahájili širší dialog o měnících se hodnotách společnosti.

 

Takovéto akce budou vhodným způsobem oslavy evropského Dne solidarity mezi generacemi a skutečným přínosem pro Evropský rok stárnutí a solidarity mezi generacemi.

 

12. Mládež a mimoškolní aktivity

&XXXX

12.1 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 (Gesce odbor 51)

&XXXX

MŠMT vyhlásilo „Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015" určené pouze pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z uvedených typů - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví.

 

Jejich vyhlášením MŠMT podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem programů je především podpora:

 

■ vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci jednotlivých NNO,

 

■ vytváření nabídky volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež,

 

■ významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži,

 

■ vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání,

 

■ rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží,

 

■ výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu,

 

■ mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy,

 

■ rozvoje materiálně technické základny NNO,

 

■ vytváření podmínek, možností a rozvoj poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže.

 

MŠMT může po určité časové období nebo vybrané Programy stanovit zvláštní priority. Informace a kontakt: http://www.msmt.cz.

 

12.2 Informace ke sportovním aktivitám škol (Gesce odbor 50)

&XXXX

Školní ceny Fair play uděluje MŠMT společně s Českým olympijským výborem. Ceny jsou udělovány za mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života, mimořádný mravní čin a skutky ve škole, školních akcích i při sportovních soutěžích a za celoživotní práci ve školní tělesné výchově.

 

Návrh na udělení ceny s popisem příkladného činu a s doporučením ředitele školy zašlete nejpozději do 14. prosince 2012 na adresu: MŠMT, odbor sportu, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1.

 

12.3 Informace o účasti ve vzdělávacím programu EU Mládež v akci (Gesce odbor 51)

&XXXX

„Mládež v akci" je program Evropské unie na podporu neformálního vzdělávání a je vyhlášen na období 2007-2013. Program pokrývá potřeby jak mladých lidí, tak pracovníků s mládeží, přičemž se podpora neomezuje jen na poskytování financí konkrétním projektům, ale rovněž poskytuje informace, školení a příležitosti k vybudování nových partnerství v rámci Evropy.

 

Národní priority programu Mládež v akci na roky 2012-2013 byly stanoveny na základě zkušeností z implementace programu v předchozích letech a s přihlédnutím k jeho stálým a ročním evropským prioritám.

 

Stálé evropské priority programu Mládež v akci

 

1. evropské občanství,

 

2. participace mladých lidí,

 

3. kulturní rozmanitost,

 

4. zapojení mladých lidí s omezenými příležitostmi.

 

Národní priority programu Mládež v akci

 

1. Výchova leaderů prostřednictvím vrstevníků (peer-learning)

 

2. Spolupráce zemí EU a Východního partnerství (Ázerbajdžán, Arménie, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko)

 

3. Prevence rizik sociálních sítí a boj proti kyberšikaně

 

4. Podpora celoživotního učení prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí, jak jsou definovány v Youthpassu (tj. v Pasu mládeže)

 

Program v České republice koordinuje Česká národní agentura Mládež (ČNA Mládež), která je součástí Národního institutu dětí a mládeže (NIDM).

 

Žádost o grant může podat neformální skupina mladých lidí, nestátní nezisková organizace či sdružení, veřejný subjekt zapojený do práce s mládeží a další organizace. Projekt musí mít vždy neziskový charakter.

 

Projekty na národní úrovni je možné předložit každoročně k jedné z uzávěrek v termínech 1. února, 1. května, 1. října na adrese České národní agentury Mládež, Na Poříčí 4, 110 00 Praha 1.

 

Specifické národní priority pro jednotlivé akce programu a další informace jsou uvedeny na http://www. mladezvakci.cz.

 

12.4 Informace o zveřejnění přehledu soutěží a přehlídek (Gesce odbor 51)

&XXXX

Přehled soutěží a přehlídek na školní rok 2012/13 bude zveřejněn ve Věstníku MŠMT - sešit 8/2012.

 

13. Rejstřík škol, statistické zjišťování, právní předpisy

&XXXX

13.1 Informace o změnách při posuzování žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a při žádosti o zápis změny v rejstříku (Gesce odbor 25)

&XXXX

Stejně jako v minulých letech se podává žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok u příslušného krajského úřadu do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede MŠMT, krajský úřad postoupí žádosti se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.

 

Na rozdíl od předcházejících let bude žádost do rejstříku zamítnuta v případě, že se posouzením žádosti zjistí, že žádost není v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje (zákon č. 472/2011 Sb., § 148).

 

V případě žádosti o zápis změny v rejstříku nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu provede správní orgán tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky.

 

13.2 Informace o resortních statistických zjišťováních (Gesce SO 62, 63)

&XXXX

K 31. prosinci 2011 byl zrušen Ústav pro informace ve vzdělávání. Činnosti, které souvisejí se zajištěním statistických agend rezortu školství, přešly přímo na MŠMT, kde byla vytvořena dvě samostatná oddělení:

 

■ Samostatné oddělení metodiky a analýz, které je garantem metodiky výkaznictví, zaštiťuje výkon státní statistické služby rezortu

 

■ Samostatné oddělení statistiky, které je garantem samotných sběrů dat regionálního školství a jejich zpracování.

 

Informace o výkazech, jejichž sběr probíhá podle § 28 odst. 5 školského zákona, byly zveřejněny ve Věstníku MŠMT - sešit 4/2012, kde byly také v souladu s vyhláškou č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny vzory formulářů výkazů.

 

Školy a školská zařízení předávají data statistických výkazů v elektronické podobě na server podle pokynů MŠMT, výjimečně lze předat data na předepsaném formuláři příslušnému zpracovatelskému místu ve zkráceném termínu. Bližší informace a aktuální zprávy ke statistickým zjišťováním lze získat na http://www.msmt.cz/ statistika-skolstvi a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Výkonové výkazy řady S, Z, R nebo http://sberdat.uiv.cz. Zde jsou rovněž zveřejněny vzory formulářů jednotlivých výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplňování a termíny pro odevzdání výkazů.

 

Program statistických zjišťování na rok 2012 byl stanoven vyhláškou Českého statistického úřadu č. 275/2011 Sb., a publikován ve Sbírce zákonů, částka 98/2011. Podle tohoto programu statistických zjišťování proběhne sběr následujícího výkazu:

 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX
XXXX (XXXX) X X-XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

Předávání údajů o žácích a studentech (resp. nově přijatých a absolventech) základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bude i ve školním roce 2012/2013 probíhat pouze prostřednictvím předávání individuálních údajů ze školních matrik. Základní školy budou odesílat správnímu úřadu potvrzený výtisk vygenerovaného výkazu M 3, střední školy odesílají potvrzený výtisk vygenerovaného výkazu M 8, konzervatoře potvrzený výtisk vygenerovaného výkazu M 9, vyšší odborné školy potvrzený výtisk vygenerovaného výkazu M 10. Předávání dat je upraveno výše citovanou vyhláškou č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Kromě podzimního termínu k 30. září se individuální údaje ze školních matrik předávají také k rozhodnému datu 31. března. Školy budou odesílat na správní úřad i potvrzené výtisky vygenerovaných výkazů M 10a (VOŠ), M 8a (SŠ), M 9a (konzervatoře), resp. M 3a (ZŠ). Bližší informace a aktuální zprávy ke sběru dat ze školních matrik lze získat na http://www.msmt.cz odkaz Statistika školství a dále pak Sběry statistických dat, Regionální školství, Školní matrika.

 

13.3 Odkaz na Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (Gesce odbor 60)

&XXXX

Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy podle stavu k 31. prosinci 2011 je zveřejněn na http://www.mvcr.cz/clanek/seznam-platnych-pravnich-predpisu-tykajici-se-cinnosti-organu-kraju-a-organu-obci-aktualizovany-k-31-12-2011.aspx a bude obsažen ve Věstníku MŠMT - sešit 5/2012. Na internetových stránkách ministerstva jsou zveřejňovány částky Sbírky zákonů obsahující právní předpisy v resortu, stanoviska MŠMT k právním předpisům, texty Věstníku MŠMT a další.

 

14. Informace o vzdělávacích programech OPŘO pro pedagogické pracovníky

&XXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

14.1 Vzdělávací programy pořádané NIDV (Gesce NIDV)

&XXXX

NIDV připravuje a organizuje programy pro DVPP všech druhů a typů škol v celé ČR.

 

Dvakrát ročně (v lednu a srpnu) vydává tištěnou „Programovou nabídku" na následující školní pololetí. Je také připravena nabídka vzdělávacích programů, kterých se pedagogičtí pracovníci mohou zúčastnit v rámci projektu EU peníze školám. V tomto projektu byly nejvíce preferovány šablony zaměřené na tvorbu digitálních učebních materiálů, i proto NIDV vyhlásí již druhý ročník celostátní přehlídky těchto výukových materiálů -DOMINO (http://domino.nidv.cz).

 

Programová nabídka bude ve školním roce 2012/2013 rozdělena do vzdělávacích oblastí Management, Předškolní vzdělávání, Základní vzdělávání, Střední vzdělávání, Speciální vzdělávání, Studia ke splnění kvalifikačních předpokladů (Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, Studium pedagogiky, Studium pro asistenty pedagoga), Studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Koordinátor ŠVP, Školní koordinátor EVVO a Koordinátor ICT) a Konzultační centra k realizaci ŠVP ZV a PV.

 

Plánované vzdělávací programy jsou aktuálně zveřejňovány v online katalogu na http://www.nidv.cz , kde se zájemci o účast na vybrané akci mohou průběžně přihlašovat.

 

Pro školní rok 2012/2013 stanovilo MŠMT v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků následující priority: Příprava a realizace studií ke splnění kvalifikačních předpokladů - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, CISKOM 2,0 - Příprava a realizace školení pro funkce definované školským zákonem pro chod procesů maturitní zkoušky na školách, Etická výchova - akce na objednávku škol, Síťování příkladů dobré praxe ve spolupráci SOŠ a firem v oblasti odborné praxe, Jazyková gramotnost - letní škola anglického jazyka a metodiky, Standardy pro základní vzdělávání, Kyberšikana a její prevence a Současné pojetí výuky moderních dějin.

 

NIDV bude ve školním roce 2012/2013 opět realizovat vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky v rámci projektů ESF. V rámci IPo jsou to např. projekty ICT profesionál, Projektový manažer 250+ nebo Podpora ZUŠ, Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií, Zvyšování kvalifikace pedagogů (SPAP), v rámci IPn projekt Kariérní systém a CISKOM.

 

14.2 Informace o vzdělávacích a školících programech NIDM (Gesce odbor 51)

&XXXX

NIDM realizuje systém vzdělávání pro pedagogické pracovníky, kteří působí v oblasti zájmového vzdělávání, a pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v jejich volném čase (NNO).

 

Adresa: NIDM MŠMT, Sámova 3, 101 00 Praha 10, tel. a fax: +420 246 088 222, http://www.nidm.cz Pro pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání nabízí:

 

■ Funkční studium - zaměřené na přípravu vyššího a středního managementu SVČ (případně ŠD a ŠK). Cílem je osvojení si základních manažerských kompetencí a dovedností. (Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.).

 

■ Studium pedagogiky - odborné studium určené pro všechny pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání bez potřebného pedagogického vzdělání. Cílem je získání základních znalostí v oboru pedagogiky a psychologie, získání základních praktických dovedností při realizaci výchovně vzdělávacího procesu. (Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

 

■ Průběžné vzdělávání - plní funkci inovační, rozšiřující a specializační. Cílem je trvalý rozvoj pedagogického pracovníka v odborných oblastech činnosti, poskytování informací o nových formách a metodách práce, získání praktických dovedností při využívání osobnostní a sociální výchovy, prožitkové pedagogiky apod.

 

■ Příprava školitelů - určena pro vybrané zkušené řídící a odborné pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem je poskytování důležitých znalostí a dovedností z oblasti vzdělávání dospělých.

 

Jedná se o komplexní přípravu a trvalý rozvoj pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících a navazující vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

 

NIDM spolu s MŠMT realizuje individuální národní projekt „Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání" (http://www.kliceprozivot.cz), jehož výstupem je inovace a rozvoj systému vzdělávání v zájmovém i neformálním vzdělávání. Současně projekt systémově řeší vzdělávání v průřezových tématech i vzdělávání pracovníků Informačních center po mládež. V neposlední řadě se projekt zaměřuje na posílení uznávání výstupů zájmového a neformálního vzdělávání, a to jak v rovině společenské, tak v rovině osobní (učící se jedinec).

 

Přehled jednotlivých vzdělávacích aktivit je prezentován na portálu Vzdělávacího modulu zájmového a neformálního vzdělávání (http://vm.nidm.cz/). Jedná se o elektronický systém sloužící k prezentaci, organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit. Využívat jej mohou v první řadě účastníci pro přihlašování, měření svých kompetencí a tvorbě vlastního osobního portfolia kompetencí, dále pak lektoři vzdělávacích aktivit ke zjišťování vstupních znalostí a dovedností účastníků, resp. jejich posunu během vzdělávání a organizátoři k zajištění organizace vzdělávacích aktivit včetně jejich evaluace.

 

15. Další informace

&XXXX

15.3 Medaile MŠMT (Gesce odbor 25)

&XXXX

Medaile MŠMT se uděluje fyzickým nebo právnickým osobám, popřípadě skupině fyzických osob, za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy, nebo za mimořádný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání. Fyzické osobě lze medaili udělit též za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství při příležitosti životního nebo pracovního jubilea. Ocenění může být uděleno i osobě či instituci mimo resort, jestliže zásluha odpovídá předepsaným kriteriím.

 

Medaile MŠMT se uděluje ve dvou stupních:

 

a) stříbrná - 1. stupeň,

 

b) bronzová - 2. stupeň.

 

Písemný návrh musí obsahovat:

 

a) přesné označení oceňovaného (u osob jméno, příjmení, tituly, datum narození, adresa bydliště a pracoviště; u institucí jejich název a sídlo s přesnou adresou),

 

b) zdůvodnění navrhovaného ocenění.

 

Medaili MŠMT uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy jedenkrát ročně u příležitosti Dne učitelů 28. března. Lhůta pro podání návrhů MŠMT je nejpozději do 31. ledna příslušného kalendářního roku, návrhy lze podávat celý rok.

 

O udělení Medaile MŠMT rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Medaili MŠMT lze udělit i k uctění památky „in memoriam".

 

Statut Medaile MŠMT viz http://www.msmt.cz/file/10942.

 


Příloha č. 1

 

Časový harmonogram školního roku 2012/2013

&XXXX

(v harmonogramu nejsou uvedeny termíny, které se týkají organizace školního roku a jsou uvedeny v části 1.1)

 

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XX X.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX)
XX.XXXXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX
XX XX.XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX
XX XX.XXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XX XX.XXX - XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX
XXXXXX.XXXXXX X XXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. XXXX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXX XXXXXX)
XX.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXX)
XX.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXXX)
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XX XX.XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX
XXXXXXXXXX XX.XXXXXX XXXX XXXX XXXX - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX)
XXXXXX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX
XX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
XX.X. - XX.X.XXXXX XX X. XXXXXXX XX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X. XXXX (X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX)
XX XX.XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXX.XXXXXX X XXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX
XX X.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX)
XX X.XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX (XXXXX XXXXXX)
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXX XX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XXXXX XXXXXX)
XX.XXXXXX XXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX
X .- XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
X.X.- XX.X.XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX)
X.X. - XX.X.XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX)
XXXXXXX X.XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX - XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX (XXXXX XXXXXXXX XXXXXX)
XX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX XX X. XXXXXXX XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX.XXXXXX X XXXX - XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX
X.X. - XX. X.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXXXXX XXXXXX
X.- XX.XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX - XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX
XX. - XX. X.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX
XX. -XX. X.XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX - XXXXX XXXXXXX
XX.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXX)
XX.XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXXX)
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXX X-X XXXXX
X.X. - XX. X.XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXX X. X X. XXXXXXX XX (XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX)
XXXXXXXX X.XXX - X. XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX, XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXX XXXXXX)
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XXX XXXXXXXX XXXXXX)
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX (XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX)
X. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
X. - XX.XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXX XXXXXX)
XXXXX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
X. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX - XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX
XX. - XX.XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX - XXXXX XXXXXXX
XX XX.XXXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXX
XX XX.XXX - XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XX XX.XXX - XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX

Příloha č. 2

 

Číselné označení a názvy gesčních útvarů (stav k 1. 4. 2012)

 

20 - Odbor vzdělávací soustavy

 

22 - Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

 

23 - Odbor středního vzdělávání

 

24 - odbor vyššího odborného a dalšího vzdělávání

 

25 - Odbor rejstříku a péče o pedagogické pracovníky

 

27 - Odbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy

 

30 - Odbor vysokých škol

 

47 - Odbor mezinárodních vztahů

 

50 - Odbor sportu

 

51 - Odbor pro mládež

 

60 - Odbor legislativní a právní

 

62 - Samostatné oddělení metodiky a analýz

 

63 - Samostatné oddělení statistiky

 

ČŠI - Česká školní inspekce

 

NIDV - Národní institut pro další vzdělávání

 

NÚV - Národní ústav pro vzdělávání

 

Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

 

Č.j. MSMT/16304/2012-20

XXX XX. XXXXX XXXX

 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX/XXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX X. XXXX XXXX. XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XX. XXXXX XXXX. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXX XX. XXXXXX XXXX.

 

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX. XXXXX X XXXXXX XX. XXXXX XXXX.

 

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX. XXXXXXXX XXXX X XXXXXX X XXXXXX X. XXXXX XXXX. XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX X. XXXXX XXXX.

 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XX. XXXXX XXXX.

 

XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX:

 

Termín Okresy, obvody hl. města Prahy
3. 2. - 9. 2. 2014 Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
10. 2. - 16. 2. 2014 Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město
17. 2. - 23. 2. 2014 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
24. 2. - 2. 3. 2014 Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
3. 3. - 9. 3. 2014 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
10. 3. - 16. 3. 2014 Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, 2d'ár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

XXXXXXXX X XXXXXXX:

 

XXXXX X XX X XXXX XXXXXXX XXXXX : XXXXX X, XXXXX X, XXXXX X, XXXXX X, XXXXX X, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXXXX XXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXX.

 

XXXXX X XX XX XXXX XXXXXXX XXXXX : XXXXX X, XXXXX X, XXXXX X, XXXXX X, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX XX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXX, XXXXX-XXXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXX XXXXXX, XXXXX-XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXXX, XXXXX-XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXX, XXXXX-XXXXXXX, XXXXX-XXXXXXXXXX, XXXXX-XXXXX, XXXXX-XXXXX.

 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX. XXXXX X XXXXX XX. XXXXX XXXX. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XX. XXXXXX XXXX XX XXXXXX XX. XXXXX XXXX.

 

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXX/XXXX XXXXX X XXXXXXX X. XXXX XXXX.

 

XXX. XXXXXXXX XXXXX

I. náměstek ministra, v.r.

 

Sdělení k výši a způsobu poskytování odměn předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři

&XXXX

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Novelizované ustanovení § 184 zákona č. 561/2004 Sb. přiznává předsedům zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky, absolutoria ve vyšší odborné škole a absolutoria v konzervatoři nárok na:

 

- náhradu platu nebo mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, po kterou čerpají u svého zaměstnavatele volno z důvodu úkonů v obecném zájmu, jimiž podle zákona je činnost člena zkušební komise,

 

- cestovní náhrady,

 

- odměnu.

 

Zatímco v roce 2011 upravoval zákon odměny pouze pro předsedy zkušebních maturitních komisí, novela zavedla též odměny za výkon funkce předsedy zkušební komise pro závěrečné zkoušky, absolutorium a absolutorium v konzervatoři. Jedná se totiž o obdobnou činnost, která by měla být odměňována obdobným způsobem.

 

Ve školním roce 2011/2012 proto budou odměny předsedům komisí vyplácet nově také střední školy, kde se ukončuje vzdělávání závěrečnou zkouškou a konzervatoře a vyšší odborné školy v souvislosti s konáním absolutoria.

 

Protože nárok na odměnu za výkon funkce předsedy zkušební komise vyplývá přímo z § 184 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a bez ohledu na druh zkušební komise je odměňována obdobná činnost, použije se pro určení výše a způsobu poskytování odměny předsedům zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, absolutoria a absolutoria v konzervatoři obdobně § 47 odst. 1 a 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

 

Odměnu poskytuje škola ve výši 130 Kč za každou započatou hodinu činnosti předsedy komise (viz § 47 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

 

Odměna se poskytuje na základě tzv. nepojmenované smlouvy, kterou uzavře škola s předsedou podle § 51 občanského zákoníku (viz § 47 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.).

 

Nepojmenovaná smlouva nezakládá pracovněprávní vztah odměňované osoby ke škole. Předmětem smlouvy je výhradně poskytování odměny. Smlouva obsahuje:

 

a) označení smluvních stran (název, sídlo a IČO školy a označení osoby jednající jejím jménem a jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu předsedy komise),

 

b) odkaz na § 184 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a na § 51 občanského zákoníku, podle nichž se smlouva uzavírá,

 

c) označení funkce, které se smlouva týká,

 

d) sjednaná výše odměny v souladu s § 47 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,

 

e) způsob prokázání počtu započatých hodin činnosti předsedy,

 

f) splatnost odměny sjednaná v souladu s vyhláškou „v pravidelných termínech pro výplatu mzdy nebo platu pro zaměstnance v pracovním poměru" (§ 47 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.) a způsob poskytnutí odměny (např. v hotovosti nebo převodem na účet),

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

g) závěrečná klauzule konstatující, že si obě strany smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, a vymezující, že se smlouva podepisuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Připojí se datum podpisu a podpisy stran.

 

Nepojmenovanou smlouvu nelze nahradit dohodou o provedení práce, neboť zákon vyžaduje nezávislost předsedy na škole, kde se zkouška koná.

 

Ing. Ladislav Němec, v.r.

X. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX

 

XXXXXX XXXXXXX

 

XXX XX. X. XXXX XXXXX XX XXXXXX X XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX:

 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX

PRAKTIK, s. r. o.

XXXXXXXXXX XXX/XX, XXX XX XXXXXXX

IČ: 253 799 25, Tel.:585 223 090

 

Písemnosti opatřené tímto razítkem po 17. 4. 2012 je třeba považovat za neplatné.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních textů následující tituly:

 

pro základní vzdělávání:

 

XXXXXXXX, X., XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, X.: XXXXXX XXX., X. XXX XXX X. XXXXXX XX (X + XX)
X.X.: XXXX-XXX/XXXX-XX, XXXX X - XX XX, XXXX XX - XX XX
XX. X. XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X., XXXXXXXXXXX, X., XXXXXXXXX, X.: XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXX X. XXXXXX XX (X + XXX,X)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX : X = XXX XX, XXXX XXX,X = XX XX
XX. X. XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXXX, X., XXXXXXX, X., XXXXXX, X.: XXXX XXXXX X XXXXX - XXXXXXXXXX XXX X.XXXXXX, (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.:XXXX- XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XX XX, XX XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X., XXXXXXXX, X., XXXXXXXXXX XXX X. XXXXXX XX ( XXXXXXXX X.-X. XXX + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XX XX, XX XXX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX. X XXX.: XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXXXX (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX- XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXX, X. X XXX.: XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX -XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX. X XXX.: XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX -XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXX, X. X XXX.: XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX -XXXXXX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX- XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX. X XXX.:XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX -XXXXXXXXX X XXXXXX XXXX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXX, X. X XXX.: XXXXXXX XXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XXX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX, X. X XXX.: XXXXXX XXX X. XXXXXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XXX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X.: XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X.: XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X.: XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXX, X.: XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX X. XXXXXX XX (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX, X.: XXXXXX X XXX XX X XXXXXXXX XXXXXXXX (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XXX XX, XX XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX, X.: XXXXXX X XXX XX X XXXXXXXX XXXXXXXX (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XXX XX, XX XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX, X.: XXXXXX X XXX XX X XXXXXXXX XXXXXXXX (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XXX XX, XX XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX
XXXXXXXX, X.: XXXXXX X XXX XX X XXXXXXXX XXXXXXXX (X + XX) (XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X.X.: XXXX/XXXX-XX)
X.X.: XXXX-XXXX/XXXX-XX, XXXX: X XXX XX, XX XX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

pro střední vzdělávání:

 

XXXXXXXX, X.X XXX.: XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXX X. XXXXXX XX, X. XXX
X.X.: XXXX-XXXXX/XXXX-XX, XXXX: X XXXXX, XX XXX XX, XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XX
XX. X. XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX

Poznámky:

 

* učebnice s vytištěným původním číslem jednacím mohou školy pořizovat v souladu s § 160 odst. 1 školského zákona pouze do vyprodání zásob

 

 

Právnická literatura (3247) titulů
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OS
Příručka „Pojistné na sociální zabezpečení…“ obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. * Obsah publikace * Uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ. * Změny v sociálním zabezpečení pro rok 2014 * Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je uveden ve znění k 1. 1. 2014. Od tohoto data dochází ke změnám v okruhu poplatníků pojistného, které navazují na změny v nemocenském pojištění. Další změny souvisejí se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše maximálního vyměřovacího základu. * Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy. U OSVČ se mění i stanovení výše základu pro nemocenské pojištění a minimální základ pro důchodové pojištění u nemocensky pojištěných OSVČ. * Nové příklady z praxe roku 2013 * Publikace „Pojistné na sociální zabezpečení…“ je rozšířena o nové příklady a výklady v návaznosti na zkušenosti získané s prováděním sociálního zabezpečení v průběhu roku 2013.
259,00 Kč
Commercial Code with commentary 2013 edition "Obchodní zákoník"
1 790,00 Kč
Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce
Text objasňuje základní i odbornější pojmy z oblasti trhu práce a politiky zaměstnanosti, všímá si specifik trhu práce i mechanismů jeho fungování. Speciální pozornost je věnována také fenoménu tzv. lidského kapitálu, který se zaměstnaností a zaměstnatelností úzce souvisí. Na statistických datech je rovněž přiblížen efekt kvality lidského kapitálu na uplatnitelnost jedince na trhu práce i na výši jím dosahované mzdy. Podrobně, včetně praktických rad a komentářů, je popsána také problematika zprostředkování zaměstnání úřadem práce (hlavní práva a povinnosti v případě ztráty zaměstnání) i agenturami práce. Závěrečná kapitola přibližuje fungování aktivní politiky zaměstnanosti v ČR a její hlavní nástroje včetně legislativních novinek účinných od roku 2012.
585,00 Kč
Základy správního procesu
Publikace pojednává o správních procesech probíhajících při realizaci veřejné správy. Primárně se zaměřuje na procesy vznikající při aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který obsahuje komplexní úpravu obecného správního řízení. * Publikace se dále zaměřuje na vybrané procesy vznikající při aplikaci zvláštních (složkových) právních předpisů, konkrétně pak zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na elementární otázky soudního přezkumu uvedených procesů správními soudy podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. * Hlavním cílem publikace je studentům neprávnických (zejména ekonomických) studijních oborů zjednodušeně a přehledně vyložit problematiku správního řízení a souvisejících otázek, se kterými mohou být v budoucím profesním a osobním životě konfrontováni.
259,00 Kč