Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Zákony.cz Online

Neustále dostupné

Online verze právního systému.

4 900

Zákony.cz

Právní informační systém
Plná verze Zákony.cz obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Zákony.cz Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

ČSN Normy

Zákony.cz ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Zákony.cz Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
001/2002 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
1.7.2002
Platnost do:
- - -
Název:

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 1/2002 Sb.

ze dne 5.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., se mění takto:

X. X § X XX XX XXXXX XXXXXXX X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXX XXXXX: "XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX,".

2. V § 2 písm. e) bodu 3 se slova "v bodu 1" nahrazují slovy "v bodu 2".

X. X § X XXXX. X) XX XXXXX "XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX".

4. V § 2 písm. g) se za slova "příjemce nebo cestujícího" vkládají slova ", který je dováží nebo vyváží".

X. X § X XXXX. X) XX XXXXX "XXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXXXXXX".

6. V § 2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

"X) XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,".

Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písmena r) a s).

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. X § X XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

"t) dlužníkem osoba, která je povinna vyměřené clo uhradit.".

X. XX § X XX XXXXXXXX XXXX § XX X XX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. X), XX), XX) X XX) XXXXX:

"§ 4a

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX

"§ 4a (1) Celní orgány zpracovávají [1] osobní údaje [1a] bez souhlasu subjektu [1b] včetně údajů vypovídajících o trestné činnosti, vyplývá-li to z jejich působnosti stanovené zákonem nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "mezinárodní smlouva").

"§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXXX XXXX,

a) u kterých je nebo byl prováděn celní dohled, služební úkon nebo služební zákrok,

X) XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX

c) které jsou účastníky řízení před celními orgány nebo se tohoto řízení jinak zúčastnily.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX. [XX]

§ 4b

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX

§ 4b (1) Celní orgány jsou oprávněny zpracovávat i nepravdivé, nepřesné nebo neověřené osobní údaje a sdružovat osobní údaje, jde-li o osobní údaje subjektů

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,

b) o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou zapojeny do nedovoleného obchodu s omamnými, psychotropními látkami nebo do jiných forem nezákonného dovozu nebo vývozu zboží, k jejichž odhalování a stíhání zavazuje mezinárodní smlouva.

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXX XXXXXXXX, X XX XX XX XXX XX XXXXXX XXXXXXXX.

§ 4b (3) Celní orgány na písemnou žádost provedou bezplatnou likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele, a to neprodleně po jejím doručení.

§ XX (X)&XXXX;X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 4b (5) Celní orgány žádostem podle odstavců 2 a 3 nevyhoví, pokud by tím došlo k ohrožení

X) XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X,

b) oprávněných zájmů třetí osoby.

XXXXXXXXXX-XX XX XXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 4b (6) Nezpracovávají-li celní orgány žádné osobní údaje vztahující se k osobě žadatele nebo pokud by sdělením odůvodněného rozhodnutí došlo k ohrožení plnění úkolů celní správy v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z odstavce 1, vyrozumí se žadatel písemně o tom, že celní orgány nezpracovávají žádné osobní údaje vztahující se k žadateli.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XX (X)&XXXX;XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX.

[1] § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] § X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[1b] § 4 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[XX] § X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1d), včetně odkazu na poznámku pod čarou.

X. X § X XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, [XX)]".

["2a] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

XX. X § X XXXX. X XX XXXXXXX X) XXXXXXX.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

XX. X § X XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"h) rozhoduje o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim společného tranzitu a individuální zárukou s použitím záručního dokladu a o povolení nezajišťovat celní dluh ve společném tranzitu a v celních režimech mimo národního tranzitu,".

XX. X § X XX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X), X), X) X X), XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX) X XX) XXXXX:

"i) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady a doklady o ručení podle mezinárodní smlouvy, [3a]

X) XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, [XX]

k) rozhoduje o povolení propouštět zboží do režimu společného tranzitu nebo ukončovat tento režim u více celních úřadů bez předložení zboží,

X) XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX [XX] XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX.

[3a] Čl. 6 vyhlášky č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR).
Čl. 1 vyhlášky č. 89/1963 Sb., o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží (Úmluva ATA).
XX. X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X., X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX.
[]

[3b] Čl. 38 vyhlášky č. 144/1982 Sb.
[
]

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 3a), 3b) a 3c) se označují jako poznámky č. 3d), 3e) a 3f), včetně odkazů na poznámku pod čarou.

XX. X § X XXXXXX XXXX XX XXXXX " , XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXXX XXXXXXX")" XXXXXXX.

14. V § 8 písmeno b) zní:

"X) XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,".

15. V § 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g), h) a i), která znějí:

"X) XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX,

g) vede evidence a statistiky potřebné pro plnění svých úkolů,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX,

i) plní další úkoly stanovené zvláštními předpisy.".

XX. X § X XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, X, X X X, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXXXX:

"(2) Kromě působnosti uvedené v odstavci 1 celní ředitelství

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX [XX] X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX,

b) pátrá po zboží uniklém celnímu dohledu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX, X XX

a) způsobem uvedeným v § 33b až 33f a § 37a až 37c provádí dohled nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy druhé smluvní strany,

X) XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXX XX XXXXX, XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX,

c) provádí dohled nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy druhé smluvní strany,

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX. [XX)]

§ 4b (4) Celní ředitelství může se souhlasem ministerstva vykonávat působnosti uvedené v odstavcích 2 a 3 i mimo svůj územní obvod.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX; XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX. [XX)]

[3g] § 12 odst. 2 trestního řádu.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

17. V § 10 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3h) a 3i) znějí:

"(X) XXXXXXX XX XXXXX XXXXX. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX-XX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX [XX] XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. [XX]

§ 4b (2) Rozhodne-li ministerstvo o zřízení pobočky celního úřadu k výkonu jeho působností uvedených v § 11 odst. 1, vyhlásí toto rozhodnutí sdělením ve Sbírce zákonů.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXX (XXXXXX XXXXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.
[]

[3i] Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.".

XX. X § XX XXXX. X XX XXXXX "X X" X XXXXX X XXXXXXX "(XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX)" XXXXXXX.

19. V § 11 odst. 1 písm. c) se ve větě za středníkem slova "jsou-li zušlechťovací operace" nahrazují slovy "jsou-li zpracovatelské operace" a slova "první zušlechťovací operace" se nahrazují slovy "první zpracovatelská operace".

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"l) kontroluje doklady potřebné k vývozu, dovozu nebo tranzitu zboží vydávané podle zvláštních předpisů, [3f)] zejména úřední povolení k dovozu a vývozu výrobků (licence), k dovozu a vývozu vojenského materiálu, včetně plnění podmínek v nich stanovených a kontroluje, zda jsou dodržovány povinnosti stanovené zvláštními předpisy; [3f)] k zajištění těchto úkolů provádí veškeré nezbytné úkony a v případě zjištění nedostatků činí příslušná opatření,".

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"s) kontroluje dodržování nejvyšší přípustné hmotnosti na nápravu a nejvyšší přípustné hmotnosti nákladního vozidla nebo jízdní soupravy vstupující do tuzemska nebo vystupující z tuzemska,".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XX. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X) X X), XXXXX XXXXX:

"t) rozhoduje o povolení používat zjednodušený postup podle § 124 odst. 1 písm. a) až d), nejedná-li se o působnost ministerstva,

X) XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.".

23. V § 11 odst. 2 se písmena d), e) a i) zrušují.

XXXXXXXXX XXXXXXX X), X) X X) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X), X) X X).

24. V § 11 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX.".

25. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

26. Dosavadní poznámky pod čarou č. 3d) a 3e) se označují jako poznámky č. 3j) a 3k), včetně odkazů na poznámku pod čarou.

XX. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX "XXXXXXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX".

28. V § 12 odstavec 2 zní:

"(X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X § X XXXX. X X X X X § XX XXXX. X XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX.".

29. V § 13 odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. X) XXX:

"c) celního asistenta, má-li vysokoškolské vzdělání. [5]

[X] § XX XX XX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX), XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.".

31. V § 19b písmeno a) zní:

"X) XXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXX,".

32. V § 19c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

XX. § XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) X XX) XXX:

"§ 20

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX

"§ 20 (1) K posuzování zdravotní nebo duševní způsobilosti osoby, která žádá o přijetí do služebního poměru celníka a v souvislosti s ukončením jeho služebního poměru a v průběhu trvání služebního poměru, je příslušný lékař závodní preventivní péče, pokud toto oprávnění nepřísluší lékařské komisi.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX X XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

"§ 20 (3) Kromě úkolů uvedených v odstavci 1 poskytují lékaři závodní preventivní péče celníkům a občanským zaměstnancům závodní preventivní péči. Závodní preventivní péči celníkům a občanským zaměstnancům poskytují také pověření lékaři, a to na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. [5a]

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

"§ 20 (5) Ministerstvo vytváří podmínky pro zajištění závodní preventivní péče, [5b] pro celníky a občanské zaměstnance celní správy a za tím účelem uzavírá smlouvy k zajištění závodní preventivní péče se zdravotnickými zařízeními odborně způsobilými poskytovat závodní preventivní péči.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

[5a] § 232 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] § XXX, XXX, XX XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXX X XXXXXX XXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.".

34. Dosavadní poznámky pod čarou č. 5a), 5b), 5c), 5d) a 5e) se označují jako poznámky pod čarou č. 5c), 5d), 5e), 5f) a 5g), včetně odkazů na poznámky pod čarou.

XX. § XX XXX:

"§ 23

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX.

"§ 23 (2) Služebním zákrokem se rozumí služební úkon, při kterém dochází k přímému vynucování splnění povinnosti nebo k ochraně práv a jiných oprávněných zájmů, za použití donucovacích prostředků nebo zbraně.".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Pokud je služební úkon nebo služební zákrok spojen se zásahem do práv nebo svobod osob, je celník provádějící služební úkon nebo služební zákrok, pokud to dovolují povaha nebo okolnosti služebního úkonu nebo služebního zákroku, povinen tyto osoby poučit o právních důvodech služebního úkonu nebo služebního zákroku a o jejich právech; v opačném případě je poučí dodatečně.".

XX. § XX XXX:

"§ 28

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX.

"§ 28 (2) Celník, který nosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy.

"§ XX (X)&XXXX;X XXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXX XXXXXXXXXXX "XXXXX XXXXXX".

"§ 28 (4) Pouze ústním prohlášením "celní správa" prokazuje celník příslušnost k celní správě ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku dovolí.".

XX. X § XX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXX "XXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX" X X XXXXXXX X) XX XXXXX "XXXX. X)" XXXXXXXXX XXXXX "XXXX. X)".

39. V § 31 odst. 4 se slovo "spáchání" nahrazuje slovy "jednání, které má znaky".

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"d) byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci,".

XX. X § XX XXXX. X XX XXXXXXXX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

"e) je mladší patnácti let a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci.".

XX. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXX "XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX, XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.".

43. Za § 33a se vkládají nové § 33b až 33f, které včetně poznámek pod čarou č. 5h) a 5i) znějí:

"§ XXX

Oprávnění k používání podpůrných operativně pátracích prostředků

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX [XX] XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

"§ 33b (2) Pro účely tohoto zákona se podpůrnými operativně pátracími prostředky rozumí

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX,

b) zabezpečovací a nástrahová technika,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) využití informátora.

§ XXX

Krycí doklady a krycí prostředky

§ XXX (X)&XXXX;XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX

a) krycím dokladem listina, popřípadě jiný dokument sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby anebo k jiným podobným účelům,

X) XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X.

§ 33c (2) Krycím dokladem nesmí být průkaz poslance nebo senátora, člena vlády, guvernéra České národní banky, člena Nejvyššího kontrolního úřadu a soudce Ústavního soudu, služební průkaz soudce a státního zástupce a doklad žijící nebo zemřelé osoby.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 33d

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Zabezpečovací a nástrahovou technikou se rozumí technické prostředky, zařízení a jejich soubory používané za účelem zabezpečení ochrany majetku a zamezení nedovolené manipulaci se zbožím. Použitím zabezpečovací a nástrahové techniky nesmí být porušena nedotknutelnost obydlí, listovního tajemství nebo jiným způsobem zasahováno do ústavně zaručených práv a svobod.

§ XXX

Zvláštní finanční prostředky

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX [XX] X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX.

§ 33e (2) Celník nakládající se zvláštními finančními prostředky je povinen s nimi nakládat hospodárně a řádně v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 33f

XXXXXXXXXX

§ 33f (1) Informátorem se rozumí fyzická osoba poskytující celní správě informace a služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s celní správou.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[5h] Například: Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, uveřejněná pod č. 228/1998 Sb., Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, uveřejněná pod č. 7/1995 Sb.

[XX] § XXXX XXXXXXXXX XXXX.".

44. V § 37 se slova "podle § 11 odst. 2 písm. e)" zrušují a slova "uvedených v 11 odst. 3" se nahrazují slovy "vyplývajících z mezinárodních smluv".

XX. X XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX: "XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX".

46. V § 37a odstavec 1 zní:

"(X) XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX [XX] XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX [XX] XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX, XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX.

47. V § 37a odst. 2 se slova "Operativní prostředky" nahrazují slovy "Operativně pátrací prostředky".

XX. § XXX XX XXXXXXX.

49. V § 37c odst. 2 se slova "operativních prostředků" nahrazují slovy "operativně pátracích prostředků" a odkaz na poznámku pod čarou č. 6b) se nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 5h).

XX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX".

51. V § 37d odst. 1 se slova "a kontrolu použití sledování osob a zboží" zrušují.

XX. § XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX), XX), XX) X XX) XXX:

"Závazné informace

§ XX

§ 46 (1) Na písemnou žádost, podanou na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou, vydávají celní orgány rozhodnutí o sazebním zařazení zboží nebo o původu zboží (dále jen "závazná informace"). Žádost o závaznou informaci o původu zboží se podává celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu má žadatel bydliště nebo sídlo; zahraniční osoba může tuto žádost podat kterémukoliv celnímu ředitelství. Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží se podává Celnímu ředitelství Praha.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

§ 46 (3) Žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží musí obsahovat následující náležitosti:

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX [XX] XXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; [XX] XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, [XX]

b) návrh sazebního zařazení,

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

d) složení zboží a případně metody použité ke stanovení tohoto složení, pokud na tomto údaji závisí sazební zařazení zboží, a další údaje nezbytné pro sazební zařazení zboží, zejména způsob zpracování, funkce, princip činnosti, účel použití a druh balení,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

f) oznámení žadatele o tom, zda podle jemu dostupných informací již byla žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží na stejné nebo podobné zboží podána nebo zda již takováto závazná informace na stejné nebo podobné zboží byla vydána,

X) XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX,

h) datum podání žádosti a podpis žadatele.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX:

a) obchodní firmu, případně název nebo jméno, příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání nebo bydliště žadatele, daňové identifikační číslo žadatele nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li žadatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX § XX XX XX XXXXXX XXXXXX,

c) podrobný popis zboží a jeho sazební zařazení,

X) XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXX-XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,

e) podmínky umožňující určení původu, použitý materiál a jeho původ, jeho sazební zařazení, odpovídající hodnoty a popis okolností umožňujících splnění příslušných podmínek, zejména použité pravidlo původu a původ pro zboží navrhovaný,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

g) oznámení žadatele o tom, zda podle jemu dostupných informací již byla žádost o původu zboží nebo žádost o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží na stejné nebo podobné zboží podána, nebo zda již takovéto závazné informace na stejné nebo podobné zboží byly vydány,

X) XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX,

i) datum podání žádosti a podpis žadatele.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXX-XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX [XX] XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, [XX] XXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXX.

§ 46 (6) Vyžádají-li si celní orgány k správnému posouzení žádosti odborný posudek, odhad, provedení analýzy zboží nebo úředně ověřený překlad, hradí náklady na vyhotovení odborného posudku, odhadu, analýzy nebo překladu žadatel o závaznou informaci. Závazná informace může být vydána pouze na tiskopise stanoveném vyhláškou ministerstva. V závazné informaci celní orgány uvedou, které údaje se považují za důvěrné informace.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXX XXX. XXXXXX-XX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

[6f] § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
[]

[XX] § XX X XX XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.
[
]

[6h] § 23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 89/1995 Sb.
[
]

[XX] XXXXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.
XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.
XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX X XXXXX XX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX. [
]

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[6j] Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.".

XX. XX § XX XX XXXXXXXX XXXX § XXX XX XXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. X) XXXXX:

"§ 46a

XXXX-XX XX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.

§ 46b

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX.

§ 46b (2) Celní úřad může požadovat, aby deklarant při podání celního prohlášení nebo žádosti o vydání osvědčení o původu zboží sdělil, zda mu byla vydána závazná informace na zboží uvedené v podaném celním prohlášení nebo v žádosti o vydání osvědčení.

§ XXX

§ 46c (1) Závazná informace o sazebním zařazení zboží je závazná pouze pro

X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

b) zboží, které je uvedeno v celním prohlášení přijatém po vydání této závazné informace.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX

a) účely stanovení původu zboží,

X) XXXXX, X XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 46c (3) Osoba, které byla závazná informace vydána, je povinna při jejím použití prokázat, že

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX

b) zboží a okolnosti určující získání původu zboží zcela odpovídají zboží, které je popsáno v závazné informaci o původu zboží.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX

a) šesti let, v případě sazebního zařazení zboží,

X) XXX XXX, X XXXXXXX XXXXXX XXXXX,

ode dne jejího doručení žadateli.

§ XXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX, XX XXXXX.

§ 46c (6) Závazná informace přestává platit

X) X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. je-li v rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání,

X. XXXX-XX X XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX [X] XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX; [X] XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,

3. oznámením o jejím zrušení osobě, které byla vydána,

X) X XXXXXXX XXXXXX XXXXX

1. je-li v rozporu s právním předpisem, který nabyl účinnosti po jejím vydání, nebo s mezinárodní smlouvou uzavřenou po jejím vydání,

X. XXXX-XX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX; XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,

3. oznámením o jejím zrušení osobě, které byla vydána.

§ XXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXX X X X XXXX XXXX. X) XXXXXX X X X, XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX. XX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX X XXXX XXXX. X) XXXX X, XXXX XXX XXXX, XX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX.

[7] Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.".

XX. § XX XXX:

"§ 47

"§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

"§ 47 (2) Zboží uvedené v odstavci 1 zůstává pod celním dohledem po dobu potřebnou pro zjištění jeho statusu a v případě zahraničního zboží, bez dotčení ustanovení § 131, do okamžiku změny jeho statusu nebo umístění do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu anebo jeho zpětného vývozu nebo zničení pod přímým dohledem celních orgánů.".

XX. X § XX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Celní kontrole nepodléhají rovněž úřední dokumenty určené pro potřebu ozbrojených sil nebo civilní složky smluvních stran Severoatlantické smlouvy, jsou-li opatřeny úředním razítkem a je-li předloženo potvrzení osvědčující, že zásilka obsahuje pouze úřední dokumenty.".

XX. X § XX XX XXXXXXXX X XXXXXXX.

Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.

XX. XX § XX XX XXXXXX XXXX § XXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX), XX), XX), XX) X XX) XXX:

"§ 51a

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX

"§ 51a (1) Celní orgány jsou v rozsahu potřebném pro plnění jejich konkrétního úkolu oprávněny žádat z evidence provozované na základě zvláštního právního předpisu poskytnutí informací od příslušného správce evidence nebo jejího zpracovatele, a to na náklady správce evidence nebo zpracovatele. Správce evidence nebo zpracovatel je povinen žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX-XX XX X XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, [XX] XXXXXXXX XXXXXXXX [XX] X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, [XX] XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX-XX XX X XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX [XX] X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, [XX] XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 51a (3) Celní orgány jsou oprávněny žádat poskytnutí informací podle odstavců 1 a 2 pouze v míře nezbytně nutné a za účelem provedení příslušného úkolu, a to způsobem, který musí umožňovat uchovávání identifikačních údajů o celním orgánu nebo o celníkovi, který o výdej informací žádal, a o účelu, k němuž byl výdej informací žádán, nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty prvé je správce evidence nebo zpracovatel povinen zachovávat mlčenlivost.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX. XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. [XX] XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[7a] § 35 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX).

[7c] Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

[7e] Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).

[XX] XXXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 7g), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(1) Nestanoví-li zvláštní předpis nebo mezinárodní smlouva jinak, je ten, kdo má doklady a údaje týkající se dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží, povinen uschovat tyto doklady a údaje nejméně po dobu 10 let, a to bez ohledu na formu, v níž jsou vedeny.".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(3) Zjistí-li se při následné kontrole provedené se zaměřením na správné vyměření cla, že je nutno původní rozhodnutí změnit nebo clo dodatečně vyměřit, lhůta podle odstavce 1 ode dne, kdy bylo toto zjištění učiněno, do dne nabytí právní moci nového rozhodnutí nebo dodatečného vyměření cla, neběží.".

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

61. V § 54 se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 7j) zní:

"(X) XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX. [XX]

[7j] Například zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení.".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Jsou-li splněny podmínky pro použití sazebních opatření uvedených v odstavci 1 písm. e) až g) uplatní celní úřad na návrh deklaranta přednostně tato sazební opatření namísto uplatnění celních sazeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a d); ustanovení celních předpisů o používání jednotné celní sazby tím nejsou dotčena. Žádost o uplatnění příslušných sazebních opatření může být podána následně, nejpozději však do dvou let od propuštění zboží do volného oběhu, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.".

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"a) pojmy stejné zboží a podobné zboží uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) se nevztahují na zboží obsahující v sobě techniku, vývoj, uměleckou práci, design nebo plány a náčrtky potřebné pro výrobu dovezeného zboží, u něhož nebyla provedena úprava podle § 75 odst. 1 písm. b) bodu 4, protože tyto práce byly provedeny v tuzemsku,".

XX. X § XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"a) jedna z nich nebo člen jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je členem statutárního nebo dozorčího orgánu druhé nebo má podobné postavení, nebo".

XX. X § XX XXXX. X XX XXXXXXX "XX" XXXXXXXXX XXXXXXX "XX".

66. V § 66 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "pokud nelze provést přiměřenou úpravu podle § 75 odst. 1 písm. d),".

XX. X § XX XXXX. X XX XXXXXXX "X" XXXXXXXXX XXXXXXX "X".

68. V § 78 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Dojde-li po takto stanoveném přepočtu zahraniční měny na koruny české do konce měsíce, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato, ke změně kurzu vyhlášeného Českou národní bankou o 5 % a více, použije se při přepočtu zahraniční měny na koruny české od prvního dne následujícího měsíce kurz vyhlášený Českou národní bankou platný poslední středu v měsíci, kdy k této změně došlo.".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(1) V případě určení celní hodnoty zboží propuštěného do volného oběhu z celně schváleného určení zboží, které mu bylo předtím přiděleno, se použijí ustanovení § 65 až 77, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(4) Celními cestami, které jsou pod dohledem celních orgánů, jsou pozemní komunikace, dráhy celostátní a regionální, vodní cesty a ostatní dopravní cesty mezi celním přechodem a pohraničním celním úřadem a při letecké dopravě letové cesty mezi státními hranicemi a celním letištěm. Ministerstvo vyhláškou oznámí celní letiště a přístavy, kde je umístěn celní úřad.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XX. X § XX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

"(5) Letadla, která přilétají do tuzemska, mohou přistát pouze na celních letištích a odlétat z tuzemska mohou pouze z těchto letišť.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX, XXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX. XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXX. XXXXXX-XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX. XXXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX, XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX.".

Dosavadní odstavce 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se označují jako odstavce 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(7) Doprava zboží po celní cestě musí být provedena bez průtahů, beze změn nákladu a bez odbočení z celní cesty. Vstup zboží na celní cestu nebo výstup z celní cesty mimo celní prostor pohraničního celního úřadu nebo celní přechod se může uskutečnit pouze se souhlasem pohraničního celního úřadu. Pohraniční celní úřad souhlas udělí, nebude-li tím ztíženo provádění celního dohledu nad zbožím dopravovaným po celní cestě.".

XX. X § XX XXXX. XX XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: "X XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX".

74. V § 82 odstavec 2 zní:

"(X) XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX.".

75. V § 82 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(X) XXXXXXXXXX § XX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX.

"§ 51a (7) Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 a § 83 až 95 se neuplatňují u zboží, které dočasně opustilo tuzemsko v průběhu jeho letecké přepravy z jednoho místa v tuzemsku na jiné místo v tuzemsku s tím, že se tato přeprava uskutečňuje přímo pravidelnou leteckou linkou bez přistání v zahraničí. Toto ustanovení neplatí pro zboží nakládané na letištích v zahraničí.".

XX. XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX: "XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX".

77. V § 83 odst. 1 se slova "předložit zboží k provedení celního řízení" nahrazují slovy "předložit zboží celnímu úřadu".

XX. X § XX XX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X.

79. V § 84 se slova "provádění celního řízení" nahrazují slovy "předložení zboží celnímu úřadu a provádění řízení s tím souvisejícími".

XX. X § XX XXXXXXX X) XXX:

"b) propuštěné do příslušného režimu, které nemusí být předloženo celnímu úřadu,".

XX. XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXX:

" [8a] Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).".

XX. § XX XXXXXX XXXXXXX XXX:

"§ 86

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

"§ 86 (1) Nestanoví-li zvláštní zákon [2a)] jinak, může celní úřad na žádost osoby, která žádá o přidělení celně schváleného určení zboží (dále jen "žadatel"), umožnit žadateli zkontrolovat zboží předložené celnímu úřadu nebo z něho odebrat vzorky, je-li to nutné k jeho ztotožnění, určení sazebního zařazení a ke zjištění jeho vlastností. Ke stejným účelům může odebírat vzorky také celní úřad, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, [2a)] a to i bez souhlasu žadatele.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX; X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX.

"§ 86 (3) Písemná žádost uvedená v odstavci 2 musí být podepsána žadatelem a musí obsahovat tyto údaje:

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) úkony, k jejichž provedení se udělení souhlasu požaduje,

X) XXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXXX,

d) číslo souhrnného celního prohlášení, bylo-li již předloženo, pokud si celní úřad nevyhradí doplnit do žádosti tento a další údaje ze své evidence,

X) XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.

"§ 86 (4) Celní úřad svůj souhlas vyznačí na předložené žádosti. Jedná-li se o žádost o odběr vzorků, celní úřad na žádosti vyznačí rovněž množství zboží, které má být odebráno.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXX XXXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX. [XX),X)]

"§ 86 (6) Žadatel nese náklady související s vybalením, vážením, opětovným zabalením a s dalšími operacemi, při nichž je se zbožím manipulováno, a odpovídá za škodu, která při tom vznikne. Žadatel rovněž hradí náklady související s rozborem vzorku zboží.

"§ XX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXXX-XX XXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XX XX XX XX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX.".

83. V § 87 větě druhé se za slova "na nosičích informací" vkládají slova "(dále jen "elektronicky")".

XX. X § XX XX XX XXXX XXXXX XXXXX "X XXXXXXX XXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXXXX XXXXX", XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Bylo-li zboží před předložením příslušnému celnímu úřadu propuštěno do režimu tranzitu, může být namísto souhrnného celního prohlášení předložen příslušný díl písemného celního prohlášení určený pro celní úřad určení.".

XX. X § XX XX XXXXX "§ XX" XXXXXXXXX XXXXX "§ XX XXXX. X".

86. V § 90 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X § XX XXXXXX XXXXXXX, X XX XX XX XXXXXXXX, XXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

"§ 86 (4) Každý, kdo má zboží po jeho vyložení z dopravního prostředku nebo kontejneru v držení a hodlá je dále přepravovat, dopravovat nebo skladovat, odpovídá za to, že na žádost celního úřadu bude toto zboží znovu předloženo v neporušeném stavu celním orgánům.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

87. V § 91 se slova "k celnímu řízení" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

XX. § XX XXX:

"§ 92

"§ XX (X)&XXXX;XXXX-XX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX, XXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

"§ 92 (2) Celní úřad může z důvodů hodných zřetele lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit na dobu nezbytně nutnou. Vyžaduje-li to povaha zboží, zejména jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, může celní úřad stanovit lhůtu kratší než uvedenou v odstavci 1, nejméně však třídenní.".

XX. X § XX XXXX XXXXX XX XXXXX "X XXXXXXX XXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXXXX XXXXX", XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XX X, XXXXX XXXXX:

"(2) Je-li dočasný sklad schválen k opakovanému dočasnému uskladňování zboží a není provozován celními orgány, mohou celní orgány požadovat, aby

X) XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXX X XXXXXX XXXXX XXXX,

b) osoba provozující dočasný sklad vedla evidenci zboží umožňující sledovat pohyb tohoto zboží.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 92 (4) Zboží se do dočasného skladu umisťuje na základě souhrnného celního prohlášení. Celní orgány však mohou požadovat předložení zvláštní deklarace na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

XX. X § XX XXXX XXXXX XX XXXXX "X XXX" XXXXXXX.

91. V § 95 odst. 2 se slova "podáno celní prohlášené" nahrazují slovy "zboží přiděleno příslušné celně schválené určení".

XX. X § XX XXXXXXXX X XXX:

"(3) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu platí osoba, která zboží celnímu úřadu předložila, skladné ve výši

X) X % X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX XXX XX, XXXXXXXXXXX-XX XXXX XXXXXXXXXX X XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX,

b) 10 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 200 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění; přesáhne-li doba uskladnění 30 dnů, činí skladné 20 % z hodnoty uskladněného zboží,

X) XXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXX-XX X XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX-XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX; XXXXXXXXX-XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXX, XXXX XXXXXXX XXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.".

93. V § 95 se odstavec 4 zrušuje.

XX. X § XX XXXX. X XX XXXXX "X XXXXXXX XXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXXXXX XXXXX".

95. V § 97 odst. 1 se za slovo "vyrozumí" vkládá slovo "písemně".

XX. X § XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

"(3) Za provedení opatření uložených celními orgány podle § 95 odst. 1 odpovídají

X) XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX

b) osoby uvedené v § 88, nebylo-li souhrnné celní prohlášení ještě předloženo.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX.".

97. V § 100 odst. 2 se slova "dnem, kdy celní úřad přijal celní" nahrazují slovy "podáním celního".

XX. X § XXX XX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXX: "XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.".

99. § 103 se zrušuje.

XXX. X § XXX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"g) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Služebním razítkem se pro účely celního řízení rozumí razítko přidělené celníkovi nebo občanskému zaměstnanci k plnění jeho úkolů, které není opatřeno státním znakem. Služební razítko obsahuje zejména datum, označení celního úřadu, pořadové číslo a další rozlišovací znaky potřebné k identifikaci osoby, která v celním řízení rozhodla.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XX XX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

102. V § 104 odst. 5 se na konci doplňuje tato věta: "Způsob nakládání s jednotlivými vyhotoveními rozhodnutí stanoví ministerstvo vyhláškou.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "XXXXXXX XXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XX XXX" X XXXXXXX "X" XX XXXXXXXXX XXXXXXX "X".

104. V § 104 se odstavec 9 zrušuje.

XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X XX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XX.

105. V § 104 odstavce 9 a 10 znějí:

"(X) XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXX

a) vydá na žádost deklaranta písemné rozhodnutí v celním řízení, nebo

X) XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 92 (10) Žádost o vydání písemného rozhodnutí podle odstavce 9 písm. a) může být nahrazena souhrnnou žádostí vztahující se na veškeré zboží propuštěné do celního režimu ve stanovené době, která nesmí být delší než 12 měsíců.".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXX "XXXX" XXXXXXX.

107. V § 105 odst. 1 písmeno b) zní:

"X) XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX".

108. V § 105 se v odstavci 2 slova "prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací" nahrazují slovem "elektronicky".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(3) Celní prohlášení musí být doloženo doklady, které jsou podle celních předpisů potřebné pro uplatnění ustanovení upravujících celní režim, do něhož bylo zboží navrženo. Je-li celní prohlášení podáno elektronicky, může celní úřad povolit, aby nemuselo být doloženo příslušnými doklady. V tomto případě je deklarant povinen uschovat příslušné doklady po dobu 6 let ode dne podání celního prohlášení.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X, X, X, X X X, XXXXX XXXXX:

"(4) Elektronickým podáním celního prohlášení se rozumí

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX

b) zavedení požadovaných dat do systému počítačového zpracování dat celního úřadu.

"§ XX (X)&XXXX;XX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX.

"§ 92 (6) Celní prohlášení podávané elektronicky podle odstavce 4 písm. a) se považuje za podané, je-li elektronická zpráva příslušným celním orgánem přijata. Přijetí celního prohlášení je deklarantovi sdělováno elektronicky, přičemž toto sdělení obsahuje identifikační znaky přijaté zprávy nebo evidenčního čísla celního prohlášení a datum přijetí.

"§ XX (X)&XXXX;XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX.

"§ 92 (8) Vztahuje-li se písemné celní prohlášení na dva nebo více druhů zboží, považují se údaje týkající se každého z nich za samostatné celní prohlášení.

"§ XX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX, XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 10 a 11.

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX, XXXXX XXX:

"(12) Se souhlasem celního úřadu může být písemné celní prohlášení nahrazeno počítačovou sestavou vyhotovenou deklarantem, která obsahuje náležitosti stanovené celními předpisy pro písemné celní prohlášení.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX: "XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.".

113. V § 106 odstavec 2 zní:

"(X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.".

114. V § 106 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(X) XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, XXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX. X XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, X XXX XX XXX XXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXX-XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XX XX XXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

"§ 92 (4) Bylo-li celní prohlášení podáno dříve, než bylo předmětné zboží předloženo celnímu úřadu, může je celní úřad přijmout teprve po předložení tohoto zboží.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

115. V § 106 odst. 5 se dosavadní věta druhá nahrazuje touto větou: "Neodstraní-li deklarant tyto nedostatky ve stanovené lhůtě, má se zato, že celní prohlášení nebylo podáno.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X X X XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXXXX:

"(1) Celní prohlášení může podat dovozce nebo vývozce. Vývozcem nebo dovozcem se rozumí osoba, která je v době přijetí celního prohlášení vlastníkem předmětného zboží nebo má právo s tímto zbožím nakládat. Osoba, která podává celní prohlášení, musí příslušnému celnímu úřadu předložit zboží, na než se celní prohlášení vztahuje, nebo musí zajistit jeho předložení se všemi doklady, které stanoví celní předpisy upravující celní režim, do kterého má být zboží propuštěno.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXX XX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX. [XX] XXXXXXXXXX XXXX XXX

a) přímé, jedná-li zástupce jménem a ve prospěch zastoupené osoby,

X) XXXXXXX, XXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX.

[8b] § 15 odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

"(3) Přímým zástupcem může být pouze osoba, jejímž předmětem podnikání (činnosti) je zastupování v celním řízení.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX.

"§ 92 (5) Pro účely tohoto zákona se za závažné porušení celních a daňových předpisů považuje porušení, za které byla osoba pravomocně odsouzena za trestný čin nebo jí byla uložena pokuta ve výši 250 000 Kč a vyšší, a za opakované porušení těchto předpisů se považuje jejich porušení s uložením sankce, jestliže počet těchto porušení činí více než jedno procento z celkového počtu celních prohlášení podaných příslušnou osobou ve sledovaném tříletém období, na základě kterých bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X.

118. V § 107 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(X) XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.".

119. V § 109 odst. 1 se v první větě slova "může na žádost povolit" nahrazují slovy "na žádost povolí".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

"(4) Celní úřad dále zruší platnost celního prohlášení, jestliže bylo v celním prohlášení omylem uvedeno jiné zboží, jehož propuštěním do navrženého celního režimu vzniká celní dluh, bude-li žádost o zrušení platnosti celního prohlášení podána do 3 měsíců ode dne přijetí celního prohlášení, a za předpokladu, že

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX,

b) zboží, které mělo být uvedeno v celním prohlášení, mohlo být předloženo stejnému celnímu úřadu a propuštěno do stejného celního režimu a bylo navrženo do stejného celního režimu, jaký byl původně zamýšlen.

"§ XX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

"§ 92 (6) Celní úřad také zruší platnost celního prohlášení, na jehož základě bylo české zboží propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, jestliže byl porušením stanovených podmínek spáchán celní přestupek nebo celní delikt.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

121. V § 111 odst. 7 se slova "v odstavci 2" nahrazují slovy "v odstavcích 2, 4 a 5".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: " , XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX".

123. V § 117 se doplňují odstavce 3, 4, 5 a 6, které znějí:

"(X) XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX.

"§ 92 (4) Nesouhlasí-li výsledek kontroly celního prohlášení a připojených dokladů s výsledkem celní kontroly zboží, poznamená pověřený zaměstnanec celního úřadu na zadní straně dílu písemného celního prohlášení určeného tomuto celnímu úřadu základní údaje potřebné pro vyměření cla z tohoto zboží, případně i jeho výpočet pro uplatnění režimu, do kterého bylo zboží navrženo. Zjištění musí být opatřeno otiskem služebního razítka a vlastnoručním podpisem pověřeného zaměstnance celního úřadu.

"§ XX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X.

"§ 92 (6) Je-li celní prohlášení podáváno elektronicky, provede celní úřad při uplatňování odstavců 3 a 4 úřední záznam.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 118a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XX, XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

"§ 118a (2) Postupoval-li celní úřad podle ustanovení odstavce 1 věty první a podle výsledku provedené kontroly má být vyměřeno clo v částce vyšší, než byla vyměřena, vyměří celní úřad clo ve výši tohoto rozdílu dodatečným platebním výměrem.

"§ XXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXX, XX XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, X XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.".

125. V § 122 písm. a) se na konci bodů 1 a 2 slovo "nebo" zrušuje.

XXX. § XXX XX XXXXXXX.

127. V § 124 odst. 1 se slovo "úřad" nahrazuje slovem "orgán".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXX "(§ XXX XXXX. X)" XXXXXXXXX XXXXX "(§ XXX XXXX. XX)" X XX XXXXX "XXXXXXX" XX XXXXXXXX XXXXX "(XXXX XXX "XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX")".

129. V § 124 odst. 1 písmeno c) zní:

"X) XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXX XXX "XXXXXX XXXXXX"),".

130. V § 124 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"X) XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXX X XXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.".

131. V § 124 odstavce 2, 3 a 4 znějí:

"(X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X), XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) X XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXX.

"§ 118a (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je deklarant povinen následně, ve lhůtě stanovené celním úřadem, doplnit chybějící údaje nebo doklady v dodatečném celním prohlášení.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.".

132. V § 125 se na konci doplňuje tato věta: "V případě zápisu do evidence deklaranta se tento zápis považuje za přijetí celního prohlášení.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XX XXXXX "XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXXXXXXXXXX".

134. § 127 včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní:

"§ XXX

Následná kontrola

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX. XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

"§ 127 (2) Následná kontrola může být provedena u

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) tuzemského příjemce nebo tuzemského odesilatele zboží,

X) XXXXXXXXXX,

d) přímého zástupce,

X) XXXXXXXX XXXXX,

f) osoby, která se přímo či nepřímo zúčastnila některé z operací se zbožím uvedených v odstavci 1,

X) XXXXX, XXXXX XX X XXXX XXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X.

"§ 127 (3) Následná kontrola se provádí kontrolou obchodních a účetních dokladů a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v příslušném celním prohlášení nebo k údajům, které souvisejí s příslušnými obchodními operacemi s tímto zbožím. Je-li to potřebné pro objektivní posouzení úplnosti, správnosti a věrohodnosti předložených dokladů nebo pro zjištění existence dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v příslušném celním prohlášení, mohou celní orgány provést kontrolu všech účetních a obchodních dokladů a jiných písemností evidovaných kontrolovanou osobou za určité časové období.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X.

"§ 127 (5) Neumožní-li kontrolovaná osoba celním orgánům následnou kontrolu zahájit a provést, může k tomu být celními orgány písemně vyzvána. Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat. Výzva musí obsahovat místo zahájení následné kontroly, evidenční čísla celních prohlášení, která budou ověřována, lhůtu, ve které je kontrolovaná osoba povinna celním orgánům sdělit den a hodinu své připravenosti k zahájení následné kontroly. Termín navržený osobou, u níž má být kontrola provedena, nesmí přesáhnout lhůtu 30 dnů od oznámení výzvy.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX, X XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX, X XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXX X XXXXX, XXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.

"§ 127 (7) Kontrolovaná osoba je povinna

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX,

b) předložit celnímu orgánu veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly,

X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XX XXXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX,

f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti.

"§ XXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX. XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX, XXXXX-XX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX.

"§ 127 (9) Kontrolovaná osoba je oprávněna

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) být přítomna jednání s jejími zaměstnanci,

X) XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXXX,

d) podávat námitky proti postupu zaměstnance celního orgánu,

X) XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,

f) nahlížet u celního orgánu kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých nebo zadržených dokladů.

"§ XXX (XX)&XXXX;XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 127 (11) Převzetí dokladů a písemností podle odstavce 7 písm. f) nebo jejich zadržení podle odstavce 8 potvrdí celní orgán v protokolu o kontrole nebo samostatně při jejich převzetí nebo zadržení. Převzaté nebo zadržené doklady a písemnosti vrátí celní orgán kontrolované osobě nejdéle do 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené nebo zadržené doklady a písemnosti podrobit expertíze, může tuto lhůtu prodloužit celní orgán přímo nadřízený kontrolujícímu celnímu orgánu. Proti těmto rozhodnutím není přípustné samostatné odvolání.

"§ XXX (XX)&XXXX;X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX

a) označení celního orgánu, který následnou kontrolu provedl,

X) XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

c) datum a místo, kde byla kontrola provedena,

X) XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX,

e) kontrolní zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,

X) XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

g) seznam originálních dokladů, které byly při kontrole zadrženy,

X) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

i) úřední razítko celního orgánu, který kontrolu provedl,

X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

"§ 127 (13) Po projednání kontrolního protokolu jej spolupodepisuje kontrolovaná osoba a vedoucí kontrolní skupiny. Odmítne-li kontrolovaná osoba potvrdit svým podpisem seznámení s obsahem kontrolního protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Den podpisu kontrolního protokolu je též dnem jejího doručení. Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost odůvodňující dodatečné vyměření celního dluhu, může být součástí kontrolního protokolu i dodatečný platební výměr. Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku.

"§ XXX (XX)&XXXX;XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX. [XX]

[8c] Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

XXX. § XXX XXX:

"§ 128

XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.".

136. Za § 128 se vkládají nové § 128a až 128c, které znějí:

"§ XXXX

"§ 128a (1) Jedná-li se o zboží, které má obchodní charakter a u něhož nelze snadno a účinně provést celní kontrolu pohraničním celním úřadem nebo jehož dovoz je omezen, anebo o české zboží, zboží původně české či zboží českého původu dovážené zpět do tuzemska, podává se celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu u vnitrozemského celního úřadu, nestanoví-li tento zákon nebo mezinárodní smlouva jinak.

"§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXX, X XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX

a) volně ložené,

X) XXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX (XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX), X XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

c) nebalené, zboží nebalené připevněné na paletách a zboží nebalené připevněné na paletách smršťovací fólií nebo zboží balené v průhledných obalech,

X) XXXXXX, XXXXX X XXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XX XXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX.

"§ 128a (3) Z důvodů zachování plynulosti dopravy přes státní hranice může pohraniční celní úřad rozhodnout, že celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu musí být podáno u vnitrozemského celního úřadu, i když by jinak mohlo být podáno u pohraničního celního úřadu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX, XXXXXXX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX.

"§ 128a (5) Celní prohlášení na propuštění zboží podle odstavců 1 a 3 lze podat u kteréhokoliv vnitrozemského celního úřadu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 128a (7) V odůvodněných případech, zejména jedná-li se o zboží podléhající spotřební dani, sazebnímu nebo nesazebnímu opatření ochranného charakteru nebo při jehož kontrole může být ohrožen život nebo zdraví osob, může vláda nařízením stanovit, že celní prohlášení na propuštění určitého zboží do volného oběhu lze podat pouze u určitého celního úřadu.

§ XXXX

§ 128b (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu musí být doloženo

X) XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

b) deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) doklady o účelu použití dovezeného zboží, je-li tento podmínkou pro přiznání nižší sazby cla nebo daně,

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

§ 128b (2) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží uvedené v celním prohlášení a patřící do jedné podpoložky celního sazebníku dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XX X) XXXXX XXXXX, XX-XX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

§ 128c

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X) XXXXXX X X X, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 128c (2) Nepředloží-li deklarant doklady uvedené v § 122 písm. a) bodu 2 ve lhůtě stanovené celním úřadem, považuje se celní prohlášení za neplatné a celní úřad postupuje podle § 293 až 304 a § 313 až 316.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXX § XXX XXXX. X) XXXX X XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XXX XXXX § XXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX. XXXXXXX-XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

§ 128c (4) Celní úřad může na náklady a nebezpečí deklaranta přemístit předmětné zboží na místo, které určí.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXX "XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX".

138. Za § 132 se vkládají nové § 132a až 132m, které včetně nadpisů znějí:

"XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

§ 132a

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

a) přesný popis zboží umožňující celnímu úřadu ihned a jednoznačně zařadit zboží do příslušné položky nebo podpoložky celního sazebníku,

X) XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX,

c) další údaje a náležitosti, které považuje celní úřad za potřebné pro ztotožnění zboží, uplatnění předpisů pro jeho propuštění do volného oběhu a stanovení způsobu zajištění celního dluhu požadovaného před jeho propuštěním.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX

§ 132b (1) Nejsou-li s neúplným celním prohlášením předloženy některé stanovené doklady, může celní úřad na žádost deklaranta toto celní prohlášení přijmout tehdy, jsou-li předloženy doklady, které musí být předloženy před propuštěním předmětného zboží do volného oběhu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX

a) příslušný doklad existuje a je platný,

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, X

c) pozdější přijetí celního prohlášení by neumožnilo propuštění předmětného zboží do volného oběhu nebo by pozdějším přijetím celního prohlášení vznikl vyšší celní dluh.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 132c

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 132c (2) Jedná-li se o doklad pro uplatnění snížené celní sazby nebo osvobození od dovozního cla a celní úřad má důvodně zato, že by u zboží uvedeného v neúplném celním prohlášení byl nárok na uplatnění snížené celní sazby nebo na osvobození od dovozního cla, může celní úřad na žádost deklaranta stanovit pro předložení potřebných dokladů lhůtu delší než 1 měsíc. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 3 měsíce.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX. XXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX X XXXXXX.

§ 132c (4) Mají-li být snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla uplatněny při propuštění zboží do volného oběhu v rámci stanovených celních kvót nebo po stanovenou dobu, může být předmětné zboží propuštěno do volného oběhu pouze tehdy, bude-li doklad, na jehož základě je možné uplatnit sníženou celní sazbu nebo osvobození od dovozního cla, předložen před vyčerpáním příslušné celní kvóty nebo uplynutím stanovené doby. Jestliže však celní úřad celní prohlášení, které nebylo doloženo dokladem umožňujícím uplatnit sníženou celní sazbu nebo osvobození od dovozního cla, přijal a tento doklad bude předložen až po uplynutí stanovené lhůty, vyměří celní úřad clo, jako kdyby byl tento doklad předložen ve stanovené lhůtě.

§ XXXX

§ 132d (1) Aniž by bylo dotčeno ustanovení § 118a, propustí celní úřad zboží, na které bylo podáno neúplné celní prohlášení, a při vyměřování cla postupuje takto:

X) XXXXXX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

b) obsahuje-li celní prohlášení pouze určení předběžné hodnoty podle § 132a písm. b), vyměří celní úřad clo na základě této předběžné hodnoty a vyžádá si zajištění celního dluhu ve výši rovnající se rozdílu mezi celním dluhem, který by podle jeho názoru měl vzniknout, a celním dluhem, který tímto způsobem vznikl,

X) XXXXXX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, X

1. pozdější předložení chybějících dokladů nebo doplnění chybějících údajů umožní uplatnění snížené celní sazby, celní úřad vyměří clo podle této snížené celní sazby a v odůvodněných případech si vyžádá zajištění celního dluhu ve výši rovnající se rozdílu mezi celním dluhem, který by podle jeho názoru měl vzniknout, a celním dluhem, který tímto způsobem vznikl,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, X XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

§ 132d (2) Bez ohledu na případné následné změny výše vyměřeného cla, zejména v důsledku konečného určení celní hodnoty, může deklarant žádat, aby namísto zajištění celního dluhu celní úřad vyměřil clo

X) XX XXXX, XXXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) X XXXX. X) XXXX X, XXXX

b) ve výši vyměřené, kdyby osvobození od dovozního cla nebylo přiznáno, jedná-li se o případ uvedený v odstavci 1 písm. c) bodu 2.

§ XXXX

Nedoplní-li deklarant ve stanovené lhůtě údaje potřebné pro stanovení celní hodnoty nebo jiné údaje nebo nepředloží-li v této lhůtě stanovené doklady, vyměří celní úřad ihned clo ve výši zajištěného rozdílu celního dluhu podle § 132d odst. 1 písm. b) a c).

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX

Neúplné celní prohlášení, které celní úřad přijal podle podmínek uvedených v § 132a až 132d, může deklarant buď doplnit nebo je se souhlasem celního úřadu nahradit celním prohlášením obsahujícím všechny stanovené údaje. Okamžikem rozhodným pro vyměření cla a uplatnění celních předpisů týkajících se propuštění předmětného zboží do volného oběhu je okamžik přijetí neúplného celního prohlášení.

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

§ 132g

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX. XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX

a) neúplného celního prohlášení, nebo

X) XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 132g (2) Zjednodušené celní prohlášení bude přijato pouze tehdy, bude-li celnímu úřadu předloženo předmětné zboží.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXX; XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 132g (4) Bylo-li podáno zjednodušené celní prohlášení podle odstavce 1 písm. b), použijí se ustanovení § 132b obdobně.

§ XXXX

§ 132h (1) Celní úřad povolení k propuštění zboží do volného oběhu na základě zjednodušeného celního prohlášení udělí, jestliže osoba, která žádost podala, bude celní prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu podávat jako deklarant a bude zajištěno dodržování zákazů a omezení a povinností podle jiných předpisů, které upravují propuštění zboží do volného oběhu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

a) byl-li žadatel pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, a to v době 3 let před podáním žádosti,

X) XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 132h (3) Celní úřad povolení odejme, nesplňuje-li již osoba, které bylo povolení uděleno, stanovené podmínky.

§ XXXX

§ 132i (1) Povolení udělené podle § 132g musí obsahovat

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,

b) formu zjednodušeného celního prohlášení,

X) XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX,

d) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,

X) XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX,

f) způsob zajištění celního dluhu,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

§ 132i (2) K dodatečnému celnímu prohlášení musí deklarant přiložit zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

XXXXXX XXXXXX

§ 132j

XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX-XX XX X

a) zboží propuštěné do režimu tranzitu a žadateli bylo uděleno povolení, aby u celního úřadu určení mohl ukončovat režim tranzitu jako schválený příjemce podle § 144l,

X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) zboží, které po předložení celnímu úřadu (§ 83) je do prostor žadatele nebo na jiné místo určené nebo schválené celním úřadem dopraveno, aniž by bylo propuštěno do režimu tranzitu,

X) XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXX XXXXX § XX XXXX. X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

§ 132k

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXXX, XXXXXXXX

a) evidence žadatele je vedena elektronicky a umožňuje celním orgánům provádět účinnou kontrolu, zejména pak následnou kontrolu,

X) XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

§ 132k (2) Celní úřad povolení neudělí,

X) XXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX

b) navrhuje-li žadatel propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX. XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

a) osoba, které bylo povolení uděleno, splní stanovené podmínky dodatečně ve lhůtě stanovené celním úřadem, nebo

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 132k (4) Celní úřad povolení odejme, jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, byla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů.

§ XXXX

§ 132l (1) Osoba, které bylo povolení podle § 132j uděleno, je povinna

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX XXXX. X) X X), XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. po jeho dopravení na místo určené nebo schválené celním úřadem, celnímu úřadu toto dodání oznámit způsobem stanoveným celním úřadem a zboží zapsat do své evidence,

X. XX XXXXXXX XXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (§ XX), XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X § XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

b) v případech uvedených v § 132j písm. b) požádat celní úřad způsobem stanoveným celním úřadem o propuštění do volného oběhu a zboží zapsat do své evidence,

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX XXXX. X), XXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

d) poskytnout celnímu úřadu, po zapsání zboží do evidence podle písmen a) až c), veškeré doklady potřebné pro uplatnění ustanovení upravujících propuštění zboží do volného oběhu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXXXXX,

a) povolit, aby učinila úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) bezprostředně před dodáním zboží,

X) XXXXXXX, X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX, XXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

V těchto případech se zapsání předmětného zboží do evidence příslušné osoby považuje za propuštění zboží do volného oběhu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XX X) XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

§ 132m

XXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX

a) označení celního úřadu, u kterého může být místní řízení prováděno,

X) XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX,

c) způsob a plnění povinností uvedených v § 132l,

X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,

e) okamžik propuštění zboží do volného oběhu,

X) XXXXX, X XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.".

139. V § 133 odst. 4 se slovo "přepracováno" nahrazuje slovy "podrobeno žádné zpracovatelské operaci".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX: "XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.".

141. V § 134 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

"(X) X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX. XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX.

§ 132m (4) Podání žádosti o povolení režimu s ekonomickým účinkem podepsané žadatelem se považuje za projev vůle žadatele využívat celní režim, o který požádal. Žadatel je odpovědný za správnost údajů uváděných v podávaném celním prohlášení, pravost dokladů, které jsou k celnímu prohlášení přikládány, za splnění všech povinností vyplývajících z celního režimu, o který požádal.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX: "XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.".

143. V § 135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(X) XXXX-XX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

"(4) Osoba, které bylo povolení uděleno, může požádat celní úřad, který povolení vydal, o prodloužení platnosti povolení nebo o provedení změn ve vydaném povolení. Žádost se podává písemně a musí obsahovat

X) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX XXXX,

b) návrh požadované změny povolení nebo nové lhůty platnosti povolení,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX.

§ 132m (5) Celní úřad žádosti podle odstavce 4 vyhoví pouze tehdy, je-li to odůvodněno řádným prováděním povoleného režimu. Vyhoví-li celní úřad žádosti, vydá rozhodnutí,

X) XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX

b) ve kterém uvede, jakým způsobem se původní povolení mění. Právní moc rozhodnutí, kterým bylo původní povolení uděleno, není jeho změně na překážku.".

XXX. X § XXXX XXXX. X) XX XXXXX "XXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXXXX".

146. V § 135a se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".

XXX. X § XXXX XX XXXXX "XXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXXXX".

148. Za § 138 se vkládá nový § 138a, který zní:

"§ XXXX

Na zjednodušené postupy při propuštění zboží do režimu s ekonomickým účinkem se ustanovení § 132a až 132m použijí přiměřeně.".

XXX. § XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXX:

"§ 139

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

"§ 139 (2) Národním tranzitem se rozumí tranzit, při kterém se celní úřad odeslání i určení nachází v tuzemsku a zboží nepřekročí státní hranice.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, [XX] XXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX [XX] X XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX [XX] X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

"§ 139 (4) Tranzitní operací se rozumí doprava zboží v tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) zahraniční, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením,

X) XXXXX, XXXXX XX

1. po propuštění do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu následně vyváženo do zahraničí,

X. XX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX,

3. po propuštění do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku vyváženo do zahraničí ve společném tranzitu,

X. XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XX XX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,

c) české, u něhož je vrácení nebo prominutí cla podmíněno zpětným vývozem do zahraničí.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 139 (7) Celním úřadem nakládky se rozumí celní úřad, pod jehož dohledem jsou činěna předběžná opatření, jejichž účelem je usnadnění začátku tranzitní operace u celního úřadu odeslání.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

"§ 139 (9) Celním úřadem určení se rozumí celní úřad, u kterého tranzitní operace končí.

"§ XXX (XX)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, X XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX.

"§ 139 (11) Výstupním celním úřadem se rozumí pohraniční celní úřad, u kterého zboží v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z tuzemska, a ve společném tranzitu také pohraniční celní úřad jiné smluvní strany, z jejíhož celního území zboží vystupuje.

"§ XXX (XX)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX

a) vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany, [8e] než ze které je zboží ve společném tranzitu odesíláno, nebo

X) XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, [XX] XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX. [XX]

"§ 139 (13) Přímým tranzitem se rozumí národní tranzit od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu.

"§ XXX (XX)&XXXX;XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

"§ 139 (15) Tranzitem z vnitrozemí se rozumí národní tranzit od vnitrozemského celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu.

"§ XXX (XX)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 139 (17) Dopravním prostředkem se pro účely tohoto oddílu rozumí

X) XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX,

b) železniční osobní či nákladní vůz,

X) XXX XX XXXXXXXX,

d) letadlo,

X) XXXXXXXXX. [XX]

"§ 139 (18) Tranzitním dokladem se rozumí rozhodnutí o propuštění zboží do režimu tranzitu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení nebo vydané a oznámené elektronicky podle § 104 odst. 9 písm. b).

[XX] XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (XXXX) X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

[8e] Čl. 15a sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.
[]

[XX] XX. X XXXX. X XXXX. X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX. [
]

[8g] Vyhláška č. 57/1976 Sb., o Celní úmluvě o kontejnerech, 1972.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXXXX:

"§ 139a

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX

a) jako národní tranzit podle § 139 odst. 2,

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X,

c) na podkladě karnetu TIR, [8h]

X) XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX, [XX] XXXXXXX-XX XX XXX XXXXX XXXXXXXX,

e) na podkladě tiskopisu celního prohlášení 302 (dále jen "tiskopis 302") používaného na základě dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy. [8j]

§ XXXX

Pro účely společného tranzitu se statusem zboží Evropských společenství (dále jen "status Společenství") rozumí postavení zboží vyjadřující, že se jedná o zboží, které

X) XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX X XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

b) bylo dovezeno na celní území Evropských společenství ze států nebo územních celků, které nejsou součástí celního území Evropských společenství, a bylo zde propuštěno do volného oběhu, nebo

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X), XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X) X X).

§ 139c

§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX

a) T1, jedná-li se o české zboží nebo o zboží zahraniční jiné než uvedené v písmenu b),

X) XX, XXXXX-XX XX X XXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XX, X XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXXX.

§ 139c (2) Kódy pro označení statusu zboží ve společném tranzitu, které mohou být použity v souladu s mezinárodní smlouvou, [8d] a podmínky pro jejich použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX

§ 139d (1) Aniž by bylo dotčeno ustanovení § 139c, může být status zpět vyváženého zahraničního zboží ve společném tranzitu označen kódem T2, podléhalo-li zboží po jeho dopravení do tuzemska nepřetržitě celnímu dohledu, jehož cílem bylo zejména zajistit totožnost a nezměněný stav zboží, a nebylo-li v tuzemsku propuštěno do jiného celního režimu než

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) uskladňování v celním skladu, pokud

X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX X XXXXXXXXX XXXXX,

2. zboží bylo uskladněno odděleně od ostatního zboží a bylo podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah,

X. XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX

c) dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla za účelem vystavení nebo předvedení zboží na výstavě nebo podobné akci; zboží může být podrobeno pouze takové manipulaci, která je nutná k zajištění jeho uchování nebo která spočívá v dělení zásilky, aniž by byl nahrazen nebo změněn její obsah.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX, XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX.

§ 139e

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

§ 139e (2) Na jednom celním prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu může být deklarováno pouze zboží, které je nebo má být naloženo na jeden dopravní prostředek a má být přepraveno od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení. Pro tento účel se za jeden dopravní prostředek považuje také

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX (XXXXXXX),

b) řada spojených železničních vozů,

X) XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX,

d) kontejnery naložené na dopravním prostředku.

§ XXXX

Je-li zboží nakládáno u více celních úřadů odeslání na jeden dopravní prostředek nebo je-li vykládáno z jednoho dopravního prostředku u více celních úřadů určení, předkládají se těmto celním úřadům všechny celní doklady, které se vztahují na zboží přepravované tímto dopravním prostředkem.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX

§ 139g (1) Celní úřad odeslání může v případech, kdy je do režimu tranzitu propouštěno zboží uvedené v seznamu podle § 260g odst. 1, nebo z ekonomických a jiných důvodů hodných zřetele stanovit trasu k celnímu úřadu určení. V tranzitu může stanovenou trasu změnit celní úřad, v jehož územním obvodu se zboží nachází. Celní úřad povolí změnu trasy, pokud je hlavní povinný schopen zajistit rozsah a způsob výjimky z povinnosti dodržovat stanovenou trasu. Uvedené celní orgány učiní o této skutečnosti záznam do tranzitního dokladu.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X. XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 139h

X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.

[8h] Vyhláška č. 144/1982 Sb.

[XX] XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X., X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX.

[8j] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb., o Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil a Dodatkovém protokolu k této dohodě.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Hlavní povinný je odpovědný za

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX; XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) dodržování opatření přijímaných celními orgány v souvislosti s propuštěním zboží a jeho dopravou v režimu tranzitu.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Požaduje-li to celní úřad odeslání, předkládá se s celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu přepravní doklad, celní nebo jiný doklad s rovnocenným obsahem a účinností, týkající se režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo zpětného vývozu zboží, a doklady, týkající se předchozího celně schváleného určení. Během přepravy musí být přepravní doklad předložen na výzvu kteréhokoliv celního orgánu.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XX XX.

153. Za § 141 se vkládají nové § 141a až 141f, které znějí:

"§ XXXX

Je-li do režimu tranzitu propouštěno zboží, které je podle § 260g odst. 2 vyloučeno z používání globální záruky, opatří hlavní povinný celní prohlášení na propuštění zboží do tohoto režimu náležitostmi, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX

Zboží propuštěné do společného tranzitu musí být předloženo v průběhu tranzitní operace každému tranzitnímu celnímu úřadu s tranzitním dokladem. Nejedná-li se o přepravu zboží po železnici podle § 144r až 144ff, předkládá se dále dodatečný výtisk listu č. 4 tranzitního dokladu a potvrzení o překročení hranice, jehož vzor a způsob použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX

§ 141c (1) V průběhu tranzitní operace může být zboží uvedené v tranzitním dokladu pod dohledem celních orgánů přeloženo na jiný dopravní prostředek, aniž by bylo nutno podávat nové celní prohlášení. Údaje o překládce uvede příslušný celní orgán do tranzitního dokladu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 141d

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 141d (2) V případě nehody, která si vyžádá přeložení zboží, platí ustanovení § 141c obdobně.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXX-XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX X.

§ 141d (4) Nebude-li dopravce v důsledku nehody nebo jiných událostí během přepravy schopen dodržet lhůtu stanovenou pro dopravení zboží k celnímu úřadu určení, oznámí tuto skutečnost neprodleně nejbližšímu celnímu úřadu, který o tom pořídí příslušné záznamy do tranzitního dokladu.

§ XXXX

§ 141e (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, může být tranzitní operace v odůvodněných případech ukončena bez souhlasu celního úřadu i u jiného celního úřadu, než který je v tranzitním dokladu uveden jako celní úřad určení. Tento celní úřad se tím stává celním úřadem určení.

§ XXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX. X XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) v národním tranzitu tímto celním úřadem odeslání, nebo

X) XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

Tyto celní orgány opatří tranzitní doklad příslušným záznamem a informují o tom původně stanovený celní úřad určení.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

§ 141e (4) Je-li zboží dopraveno celnímu úřadu určení po lhůtě stanovené celním úřadem odeslání a zdržení je důsledkem okolností, které byly celnímu úřadu určení uspokojivým způsobem vysvětleny a za něž nenese hlavní povinný, dopravce ani příjemce zboží odpovědnost, má se zato, že lhůta byla dodržena.

§ XXXX

Celní úřad určení, kterému bylo zboží s tranzitním dokladem předloženo, vydá o této skutečnosti potvrzení, požádá-li o ně osoba, která zboží předložila.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X X X XXXXX:

"(2) Režim tranzitu je

X) XXXXXXX, XX-XX XXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) vyřízen, může-li celní úřad odeslání, po porovnání vlastních údajů s údaji celního úřadu určení, určit, že tranzit byl ukončen.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX. XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX XX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X), XXX-XX X XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX.".

155. V § 142 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(X) XXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX.".

156. Za § 142 se vkládají nové § 142a až 142c, které znějí:

"§ XXXX

"§ 142a (1) Nelze-li ve společném tranzitu určit v souvislosti s porušením celních předpisů místo vzniku celního dluhu, má se zato, aniž by byla dotčena ustanovení § 251 a 252, že celní dluh vzniká na území

X) XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. XX XXXX. X),

b) smluvní strany, které náleží tranzitní celní úřad uvedený v § 139 odst. 12 písm. b), zjistí-li porušení předpisů tento úřad,

X) XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX-XX XX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X) X X),

d) smluvní strany, na jejíž celní území podle evidence tranzitního celního úřadu dopravní prostředek nebo zboží naposledy vstoupily, nebyla-li zásilka předložena celnímu úřadu určení,

X) XXXXXXXXX XXXXX, X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX.

"§ 142a (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li celnímu úřadu odeslání ve lhůtě uvedené v § 142b odst. 2 předložen důkaz o řádném provedení tranzitní operace nebo o místě vzniku celního dluhu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X, XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX, X XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXX.

§ 142b

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 142b (2) Hlavní povinný je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1, jedná-li se o společný tranzit, nebo 1 měsíce, jedná-li se o národní tranzit, předložit celnímu úřadu odeslání důkaz o řádném provedení tranzitní operace nebo o místě vzniku celního dluhu.

§ XXXX

§ 142c (1) Důkazem o provedení tranzitní operace společného tranzitu je

X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

b) celní doklad o propuštění zboží do celního režimu v jakémkoliv státě nebo jeho ověřený opis či kopie; ověření může provést celní orgán, který originál dokladu potvrdil, nebo jiný orgán tohoto státu; z dokladu musí být zřejmá totožnost zboží.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX

a) celní nebo obchodní doklad potvrzený celními orgány a prokazující, že předmětné zboží bylo předloženo v tuzemsku celnímu úřadu určení; z dokladu musí být zřejmá totožnost zboží, nebo

X) XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX; XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.".

157. § 144 včetně poznámky pod čarou č. 8k) zní:

"§ XXX

"§ 144 (1) Nestanoví-li tento zákon nebo mezinárodní smlouva [8k] jinak, je hlavní povinný před propuštěním zboží do režimu tranzitu povinen zajistit celní dluh, který by mohl u tohoto zboží vzniknout.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXX

a) dopravě po železnici prováděné

X. X XXXXXXXX XXXXXXXX,

2. ve společném tranzitu podle § 144r až 144ff,

X) XXXXXXX XXXXXXX,

c) dopravě prostřednictvím poštovních zásilek v národním tranzitu,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,

e) dopravě po Rýně a rýnských vodních cestách ve společném tranzitu,

X) XXXXXXX XXXXXXXX,

g) dopravě vedením v národním tranzitu,

X) XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 144 (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam vnitrozemských vodních cest, na kterých se při vnitrozemské vodní dopravě ve společném tranzitu zajištění celního dluhu nepožaduje.

[XX] XX. XX XXXX. X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.
Čl. 33 Přílohy I sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.
Čl. 4 vyhlášky č. 144/1982 Sb.
Čl. 3 vyhlášky č. 89/1963 Sb.
Čl. 2 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX XX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXXXX:

"Povolení nezajišťovat celní dluh

§ XXXX

§ 144a (1) České osobě, která

X) XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX,

b) aktivně spolupracuje s celními orgány,

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu,

X) XXXX XXXXX X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX,

f) se nedopustila závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů, a to v době 3 let před podáním žádosti,

XXXX XXX XXXXXXXX, XXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX.

§ 144a (2) Povolení nezajišťovat celní dluh nelze použít u tranzitních operací se zbožím uvedeným v seznamu stanoveném podle § 260g odst. 1 nebo se zbožím, které je dočasně vyloučeno z používání globální záruky podle § 260g odst. 2.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX § XXXX.

§ 144a (4) Hlavní povinný odpovídá za to, že celní dluh nebo součet celních dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout z neukončených tranzitních operací, pro které bylo použito povolení nezajišťovat celní dluh, nepřekročí referenční částku. Dojde-li k překročení referenční částky, musí hlavní povinný o této skutečnosti neprodleně informovat celní orgán, který povolení nezajišťovat celní dluh vydal.

§ XXXX

§ 144b (1) Žádost o povolení nezajišťovat celní dluh se podává písemně. V národním tranzitu se podává celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště; ve společném tranzitu se žádost podává ministerstvu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX

a) osvědčení příslušných orgánů ne starší 60 dnů, že daňové povinnosti žadatele, jakož i dávky na pojistné a sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou řádně a včas splněny,

X) XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXX,

c) účetní uzávěrka nebo výkaz o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích sestavené k poslednímu dni účetního období, které předcházelo účetnímu období, v němž byla žádost celnímu orgánu doručena.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXXXX. XXXXXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 144b (4) Žadatel je odpovědný za správnost poskytnutých údajů a pravost dokladů, kterými je podání doloženo.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXX XX XXXX XXXXXXXX, XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

§ 144c

XXXXX XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX; XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XX XXX; XXXXX-XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXX, XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX. XXXXXX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXX, XXXXXXXXX XX XX XXX, XX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

§ 144d

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX, XXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXXX.

§ 144d (2) Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti nezajišťovat celní dluh není přípustné.

§ XXXX

§ 144e (1) Byla-li žádost o povolení nezajišťovat celní dluh zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 12 měsících ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X, XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144f

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX. XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

§ 144f (2) Po vystavení osvědčení o povolení nezajišťovat celní dluh hlavní povinný určí osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem podávat celní prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu bez zajištění celního dluhu, a to i kdykoli v průběhu platnosti osvědčení. Předložením osvědčení prokazují určené osoby, že jsou oprávněny za hlavního povinného jednat v rozsahu uvedených právních úkonů.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144g

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X § XXXX XXXX. X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXX.

§ 144g (2) Bude-li povolení odejmuto, je držitel povolení povinen vrátit celnímu orgánu, který je odejmul, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti neuplynula.

§ XXXX

Pro účely zjednodušeného postupu v režimu tranzitu se rozumí

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX,

b) schváleným příjemcem osoba, které bylo celním orgánem povoleno podle § 124 odst. 1 písm. c) používat zjednodušený postup při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu,

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

Schválený odesilatel

§ XXXX

§ 144i (1) Žádost o povolení zjednodušeného postupu prováděného schváleným odesilatelem se podává celnímu úřadu, v jehož územním obvodu mají být tranzitní operace zahajovány, nebo ministerstvu, mají-li být tranzitní operace zahajovány u více celních úřadů.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX

a) je hlavním povinným v režimu tranzitu,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX,

c) vede elektronicky evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

X) XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX,

e) zajistí celní dluh globální zárukou,

X) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX,

g) ve stanovené lhůtě a požadovanou formou oznamuje odesílání zásilek,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

i) stanoveným způsobem vyplňuje celní prohlášení a v souladu s uděleným povolením uvádí i údaje o propuštění zboží,

X) XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

§ 144i (3) Schválenému odesilateli může celní orgán uvedený v odstavci 1 povolit používání prostorových nebo kusových závěr, jejichž vzhled, rozměry, identifikační znaky, technické vlastnosti a parametry stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 144j

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX

a) zvláštního kovového razítka,

X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 144j (2) Schválený odesilatel odpovídá za splnění celního dluhu, který vznikl v souvislosti se zneužitím tiskopisu celního prohlášení, který byl předem ověřen otiskem služebního razítka celního úřadu odeslání nebo zvláštního kovového razítka v tuzemsku a při společném tranzitu také ve členském státě, [8l)] neprokáže-li, že učinil veškerá opatření podle odstavce 1.

§ XXXX

Neplní-li schválený odesilatel podmínky uvedené v § 144i odst. 2, závažným způsobem či opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo neplní podmínky stanovené v povolení k provádění zjednodušeného postupu, celní orgán povolení odejme. Povolení pozbývá platnosti oznámením rozhodnutí celního orgánu o odejmutí povolení schválenému odesilateli.

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 144l

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX.

§ 144l (2) Zjednodušený postup celní orgán povolí na žádost české osobě, která

X) XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) vede elektronicky evidenci a záznamy umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

X) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX,

d) ve stanovené lhůtě a v požadované formě celnímu úřadu oznamuje

X. XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

2. porušení přiložených závěr,

X. XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 144l (3) Při dodání zboží v souvislosti s ukončením režimu tranzitu se schválený příjemce prokazuje osvědčením o povolení schváleného příjemce vydaným celním orgánem. Po vystavení osvědčení schválený příjemce určí osoby, které jsou oprávněny podepisovat a jeho jménem vydávat potvrzení o dodání zboží podle § 144m odst. 2, a to i kdykoli v průběhu platnosti osvědčení.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

§ 144l (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti zjednodušeného postupu, způsob manipulace s doklady a vzor, náležitosti a způsob použití osvědčení o povolení schváleného příjemce.

§ XXXX

§ 144m (1) Dopravením zboží schválenému příjemci ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou závěrou a s připojenými doklady splní hlavní povinný povinnosti vyplývající pro něj z režimu tranzitu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144n

XXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXXX XXXX. X, XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144o

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

Při dopravě po vodní cestě jedním dopravním prostředkem od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest), jehož vzor, náležitosti a způsob nakládání s ním stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX

Propuštění zboží, které nemá obchodní charakter, do národního tranzitu při dopravě po železnici

§ XXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX [XX] (XXXX XXX "XXXXXXXXXXX XXXXXX"), XX-XX

a) hlavním povinným česká osoba, která za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou [8m] provozuje mezinárodní železniční přepravu cestujících a zavazadel,

X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX,

c) zavazadlový lístek polepen na rubu nálepkou nebo opatřen otiskem razítka (dále jen "nálepka"); pod nálepkou hlavní povinný uvede údaje stanovené ve vyhlášce ministerstva, kterou se současně stanoví vzor nálepky.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX.

§ 144p (3) Způsob nakládání se zavazadlovým lístkem stanoví ministerstvo vyhláškou.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX

§ 144r

§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX XX XXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX [XX] (XXXX XXX "XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX").

§ 144r (2) Ustanovení § 141b se nevztahuje na dopravu zboží po železnici prováděnou ve společném tranzitu; potvrzení o přestupu hranice nahrazuje evidence osoby, která provozuje mezinárodní železniční přepravu zboží za podmínek stanovených mezinárodní smlouvou [8o] (dále jen "železniční dopravce").

§ XXXX

§ 144s (1) Železniční dopravce uchová záznamy a přepravní doklady týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu v centrálním zúčtovacím místě tak, aby byly pro kontrolní účely k dispozici celním orgánům.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 144t

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144t (2) Železniční dopravce se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě železniční společností jiného než členského státu spolu s nákladním listem CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

§ XXXX

Železniční dopravce je povinen zajistit označení nákladního listu CIM a jednotlivých nákladových kusů zboží propouštěných v tuzemsku do společného tranzitu, nebo v případě celovozových zásilek, vozů přepravujících zboží ve společném tranzitu z tuzemska, nálepkou. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob použití nálepky na nákladním listu CIM.

§ XXXX

§ 144v (1) Dojde-li ke změně přepravní smlouvy, podle níž přeprava, která má končit

X) XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

b) na území smluvních stran, končí mimo území smluvních stran,

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

§ 144v (2) V jiných případech než uvedených v odstavci 1 může železniční dopravce plnit změněnou přepravní smlouvu tehdy, informuje-li o provedené změně bez zbytečného odkladu celní úřad odeslání.

§ XXXX

§ 144w (1) České zboží jiné než uvedené v § 139 odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železničním dopravcem na mezinárodní nákladní list CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 144w (3) Způsob nakládání s jednotlivými listy nákladního listu CIM a způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží stanoví ministerstvo vyhláškou.

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§ 144x

§ XXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX. [XX]

§ 144x (2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX, XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) velkým kontejnerem přepravní jednotka

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,

X. XXXXXXXXXXXXX XXX, XXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX,

4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,

X. XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXX X X [X],

c) předávacím listem TR doklad dopravního podniku určený pro mezinárodní přepravu, na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů od jednoho odesilatele k jednomu příjemci; náležitosti předávacího listu TR, použití a způsob manipulace s jeho jednotlivými listy stanoví ministerstvo vyhláškou,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXX XXX "XXXXXX") XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX; XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144x (3) Přeprava velkého kontejneru může být v rámci příslušné tranzitní operace provedena jinou dopravou než železniční

X) X XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX,

b) do místa vykládky zboží z nejbližší železniční stanice vybavené pro překládku velkých kontejnerů nebo železničního kontejnerového překladiště na území téže smluvní strany.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX.

§ 144x (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou.

§ XXXX

§ 144y (1) Dopravní podnik uchovává v centrálním zúčtovacím místě nebo centrálních zúčtovacích místech záznamy a přepravní doklady týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu tak, aby byly k dispozici celním orgánům pro kontrolní účely.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 144y (3) Je-li předávací list TR celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem, informuje dopravní podnik

X) XXXXX XXXX XXXXXX, XXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

b) celní úřad odeslání, nebyl-li dopravnímu podniku vrácen předávací list TR a nelze-li zjistit, zda zásilka byla dopravena k celnímu úřadu určení nebo zda opustila území smluvních stran.

§ XXXX

§ 144z (1) Železniční dopravce se sídlem na území členského státu, v němž dopravní podnik přijal k přepravě zásilku zboží spolu s předávacím listem TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX, XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144aa

XX-XX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX, XX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 144bb

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXX XX X XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144cc

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXX-XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX

a) mimo území smluvních stran, končí na území smluvních stran, nebo

X) XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

může dopravní podnik změněnou přepravní smlouvu plnit pouze se souhlasem celního úřadu odeslání.

§ XXXXX (X)&XXXX;X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX-XX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX.

§ 144dd

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXX X X X, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144dd (2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 se při zahájení nebo ukončení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku předkládá předávací list TR celnímu úřadu určení nebo celnímu úřadu odeslání.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144ee

§ XXXXX (X)&XXXX;XX-XX X XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, [XX] XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 144ee (2) V případech uvedených v odstavci 1 platí ustanovení § 144s, 144u, 144y a 144bb obdobně.

§ XXXXX

§ 144ff (1) Železniční dopravce umožní pokračování tranzitní operace společného tranzitu jiným druhem dopravy než po železnici, je-li na tranzitním dokladu, jiném než nákladním listu CIM nebo předávacím listu TR, uvedeno, že je celní dluh pro Českou republiku zajištěn. Přepravní doklad se opatří náležitostmi, jejichž obsah a formu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX.

§ 144ff (3) Převezme-li železniční dopravce k dopravě po železnici zboží, které bylo s použitím tiskopisu stanoveného mezinárodní smlouvou [8r] propuštěno do společného tranzitu a je přepravováno v kombinované dopravě po silnici a železnici, odpovídá železniční dopravce za splnění celního dluhu, který vznikne porušením celních předpisů při dopravě po železnici, za předpokladu, že celní dluh nebyl zajištěn a u hlavního povinného je nedobytný.

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

§ 144gg

§ XXXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX [XX] (XXXX XXX "XXXXX XXXXXXXX").

§ 144gg (2) Náležitosti uváděné do cargo manifestu, způsob manipulace s jeho jednotlivými listy a způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX, XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

§ 144gg (4) Hlavní povinný zpracovává a předává celnímu úřadu určení seznam cargo manifestů, které v průběhu předchozího měsíce předal k ukončení společného tranzitu. Obsah, formu a náležitosti seznamu stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X XX X XXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X, XXXXXXXXXXX.

§ 144gg (6) Celní úřad povolí zjednodušený postup podle odstavce 5 letecké společnosti, která

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX,

b) často odesílá a přijímá letecké zásilky,

X) XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

d) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů v průběhu 2 let před podáním žádosti,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

f) spolupracuje s celními orgány při řešení případných nesrovnalostí a porušení předpisů,

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

h) uvádí u každé položky cargo manifestu status zboží příslušným kódem,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

§ 144hh

XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, [XX] XXXXXXXXXX § XXXXX XX XXXXXXXXX.

§ 144ii

XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX

§ 144ii (1) Zboží dopravované potrubím se v tuzemsku považuje za navržené na propuštění do společného tranzitu a za propuštěné

X) XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

b) zavedením do potrubí v tuzemsku za účelem jeho následného dopravení na území nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá, nebo

X) XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 144ii (2) Hlavním povinným se při dopravě zboží potrubím stává provozovatel tohoto zařízení, který má sídlo na území členského státu,

X) XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX

b) přes jehož území vstupuje zboží na území smluvních stran a doprava dále pokračuje ve společném tranzitu.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX.

§ 144ii (4) Při dopravě zboží potrubím se společný tranzit považuje v tuzemsku za ukončený

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX

b) vstupem zboží na území příslušné smluvní strany, jedná-li se o dopravu zboží do smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX.

§ 144ii (6) Dopravuje-li se zboží potrubím ze smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, začíná společný tranzit vstupem zboží na území následující smluvní strany, která společný tranzit používá.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.

§ 144ii (8) Není-li doprava zboží potrubím uskutečněna ve společném tranzitu nebo je-li zboží dopravováno vedením, použijí se ustanovení odstavců 1 až 7 pro národní tranzit přiměřeně.

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX

§ 144jj

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXX-XX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX. X) XXXX X) X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX) X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX. [XX]

§ 144jj (2) Není-li ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou [8v] prokázáno řádné provedení tranzitu na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA, vyměří celní orgány příslušné clo, daně a poplatky vybírané při dovozu.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX

a) doklad uvedený v § 142c odst. 2,

X) XXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. [XX]

§ 144kk

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX [XX] XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX § XXX XXXX. XX XXXX XX.

§ 144kk (2) Záruční sdružení se sídlem v tuzemsku je, v souladu s mezinárodní smlouvou, [8y] odpovědné společně a nerozdílně s dlužníkem za splnění celního dluhu, který v tuzemsku vznikl v souvislosti s porušením celních předpisů při mezinárodní přepravě zboží v režimu tranzitu na podkladu karnetu TIR, při které byla zásilka do tuzemska dopravena nebo která byla v tuzemsku zahájena.

§ XXXXX

§ 144ll (1) Z ekonomických a jiných důvodů hodných zřetele, nebo je-li podle § 260g odst. 2 zboží vyloučeno z používání globální záruky, může celní úřad odeslání nebo vstupní celní úřad stanovit pro mezinárodní přepravu zboží v režimu tranzitu na podkladu karnetu TIR trasu v tuzemsku k celnímu úřadu určení nebo k výstupnímu celnímu úřadu. Stanovenou trasu může na žádost držitele karnetu TIR změnit pouze celní úřad, v jehož územním obvodu se zboží v průběhu dopravy nachází.

§ XXXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXX XXXX. XXXXX X XXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

§ 144ll (3) O změně trasy podle odstavce 1 nebo 2 učiní příslušný celní úřad záznam do karnetu TIR a informuje celní úřad, který trasu stanovil.

§ XXXXX

Vznikl-li celní dluh proto, že zboží propuštěné na podkladě karnetu ATA nebylo vyvezeno zpět nebo s ním bylo nakládáno v rozporu s celními předpisy nebo nebyly dodrženy podmínky stanovené celním úřadem, oznámí celní úřad tuto skutečnost záručnímu sdružení do 3 měsíců od uplynutí platnosti karnetu ATA. V oznámení celní úřad uvede výši celního dluhu.

§ XXXXX

Clo uvedené v § 144jj vyměří celní úřad na tiskopisu celní výměr, jehož formu, obsah, náležitosti a způsob použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXXX

Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti a způsob manipulace s karnetem TIR a s karnetem ATA.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

§ 144pp

§ XXXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX § XXXX XXXX. X) XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX, XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

§ 144pp (2) Je-li podle § 139a písm. e) přepravováno zboží v režimu tranzitu na podkladu tiskopisu 302 z jednoho členského státu Severoatlantické smlouvy do téhož nebo jiného členského státu Severoatlantické smlouvy a během této přepravy projde zboží územím státu, který není členem Severoatlantické smlouvy, provádí se kontrola zboží a postupy související s použitím tiskopisu 302 na místech, kde zboží opouští celní území podle odstavce 1 a kde na něj opět vstupuje.

§ XXXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXXXX, XX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, X XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX X XXXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXX.

§ 144pp (4) Ustanovení § 142a odst. 1 až 3 se použijí přiměřeně.

§ XXXXX

Formu, náležitosti a způsob manipulace s tiskopisem 302 stanoví ministerstvo vyhláškou.

[XX] XX. X XXXX. X XXXX. X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.
[]

[8m] Čl. 20 Přípojku A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.
Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnici v přímém mezinárodním styku (SMPS), vyhlášená pod č. 81/1951 Sb. [
]

[XX] XX. XX XXXXXXXX X X XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXX) (XXXXXXXX X. X/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.). [
]

[8o] Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb. [
]

[XX] XX. XX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX. [
]

[8r] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 174/1996 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). [
]

[XX] XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. [
]

[8t] Čl. 11 odst. 1 vyhlášky č. 144/1982 Sb.
Čl. 6 odst. 4 vyhlášky č. 89/1963 Sb.
Čl. 8 odst. 4 Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s. [
]

[XX] XX. X XXXX. X) XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.
XX. X XXXX. X) XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.
XX. X XXXX. X) XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X. [
]

[8v] Čl. 11 odst. 2 vyhlášky č. 144/1982 Sb.
Čl. 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 89/1963 Sb.
Čl. 9 Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s. [
]

[XX] XX. X XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.
XX. XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X. [
]

[8x] Čl. 1 písm. h) vyhlášky č. 144/1982 Sb. [
]

[XX] XX. X XXXX. X XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.".

159. V § 145 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(X) XXXXXXX-XX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX

a) vstup zboží do tuzemska, uplatňují se také při propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 146a

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Pro účely režimu uskladňování v celním skladu se rozumí celním skladem

X) XXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXX, X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX. X), X) X X),

b) typu B veřejný celní sklad, v němž ukladatel odpovídá za splnění povinností a podmínek uvedených v § 149 odst. 1 písm. a) a b),

X) XXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX, X XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX,

d) typu D soukromý celní sklad, v němž skladovatelem i ukladatelem je stejná osoba a je povolen zjednodušený postup podle § 132j písm. b),

X) XXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX, X XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXX XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX,

f) typu F veřejný celní sklad, v němž skladovatelem jsou celní orgány.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX "XXXXX XXXXX" XXXXXXXX XXXXX ", X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X,".

162. V § 148 odst. 1 písmeno h) zní:

"X) XXXX XXXXXX.".

163. V § 148 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(X) XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX.".

164. Za § 148 se vkládá nový § 148a, který zní:

"§ XXXX

"§ 148a (1) Celní sklad, s výjimkou skladů typů E a F, tvoří prostory uvedené v § 145 odst. 3 schválené celním úřadem.

"§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX.

"§ 148a (3) Prostranství, objekt nebo prostor celního skladu typu F musí být viditelně označeny.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX § XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X, X, X XXXX X, XXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX X.".

165. Za § 149 se vkládá nový § 149a, který zní:

"§ XXXX

"§ 149a (1) Povolení k provozování celního skladu se vydává na neurčitou dobu.

"§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX"), X XXXXX XXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX"). XXXXXXX-XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 149a (3) V povolení k provozování soukromého celního skladu může být stanoveno, které druhy zboží mohou být do tohoto celního skladu propouštěny.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX, XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX § XXXX, XXXXXX X XXXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX.

"§ 149a (5) V prostorách celního skladu podle § 145 odst. 3 je zakázán maloobchodní prodej. Toto omezení platí i pro zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu a umístěné ve skladu typu E.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(4) Povolení podle odstavce 3 není třeba, je-li v povolení k provozování celního skladu uveden způsob a rozsah prováděných operací a obvyklých manipulací k zajištění a uchování zboží. V tomto případě skladovatel dohlížejícímu celnímu úřadu pouze oznamuje, které operace a obvyklé manipulace a u kterého zboží budou provedeny. Způsob a formu tohoto oznámení stanoví dohlížející celní úřad v povolení.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

167. V § 152 odst. 5 se slova "výslovně stanoveny" nahrazují slovy "stanoveny vyhláškou ministerstva".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 152a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X § XXXX.

"§ 152a (2) Celní úřad nevyžaduje vedení evidence o skladovaném zboží za předpokladu, že odpovědnost podle § 149 odst. 1 písm. a) a b) nese výlučně ukladatel a zboží je propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu na základě celního prohlášení podaného elektronicky.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX.".

169. § 153 zní:

"§ XXX

"§ 153 (1) Celní úřad na zdůvodněnou písemnou žádost příslušné osoby povolí, aby za podmínek jím stanovených bylo zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu dočasně vyjmuto z celního skladu. V době, kdy se zboží nachází mimo celní sklad, mohou s ním být prováděny pouze operace uvedené v § 152 odst. 3 a za podmínek zde stanovených.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX, XX-XX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX. X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX.

"§ 153 (3) Celní úřad může povolit, aby zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu bylo převedeno z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu. Ministerstvo stanoví vyhláškou pro takové případy vzor tiskopisů a způsob jejich použití.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX,

a) je-li v celním skladu, z něhož je zboží převáděno, i v celním skladu, do něhož je zboží převáděno, povoleno používat zjednodušený postup podle § 162f,

X) XX-XX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX

c) jsou-li skladové evidence obou celních skladů vedeny elektronicky prostřednictvím navzájem propojených systémů.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

"§ 153 (6) Zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, nemůže být převedeno z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu, je-li jedním z těchto celních skladů sklad typu B.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X § XXX XXXX. X, XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

170. V § 154 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "včetně vedení evidence, která umožní celním orgánům kdykoliv kontrolovat aktuální stav zboží určeného k zušlechtění, zušlechtěných výrobků a dalších produktů vzniklých při zpracovatelských operacích,".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXX XXXXX: ", XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX".

172. Za § 154 se vkládá nový § 154a, který včetně poznámky pod čarou č. 8z) zní:

"§ XXXX

"§ 154a (1) Neztíží-li se tím provádění celního dohledu, dohlížející celn�� úřad povolí, aby české a zahraniční zboží bylo uskladněno společně ve stejném prostoru celního skladu. České zboží uvedené v § 145 odst. 1 písm. b), na něž se vztahuje zvláštní právní předpis, jímž se provádějí opatření tržní regulace v zemědělství, [8z] může být uskladněno společně s jiným zbožím pouze tehdy, je-li vždy zajištěna jeho totožnost.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 154a (3) Je-li rovnocenné české a zahraniční zboží uskladněno společně, může být zboží, kterému má být přiděleno jiné celně schválené určení, považováno za české nebo zahraniční zboží podle uvážení osoby, která odpovídá za plnění podmínek uvedených v § 149 odst. 1.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XX X XXXXXX XXXXXX X XXXX, XXX XX XX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 154a (5) Dojde-li k poškození nebo zničení společně uskladněného rovnocenného českého a zahraničního zboží následkem nehody nebo vyšší moci a nelze-li prokazatelně doložit skutečné množství zahraničního a českého zboží, které bylo poškozeno či zničeno, rozdělí se důsledky poškození nebo zničení poměrně k celkovému množství zboží daného celního statusu, které se v celním skladu nacházelo v době, kdy k poškození nebo zničení došlo.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX).".

173. § 156 zní:

"§ XXX

"§ 156 (1) České zboží uvedené v § 145 odst. 1 písm. b), na něž se vztahuje právní předpis, jímž se provádějí opatření tržní regulace v zemědělství, [8z] musí být vyvezeno do zahraničí nebo musí být provedeny takové operace, které právní předpis, jímž se provádějí opatření tržní regulace v zemědělství, [8z] považuje za rovnocenné dopravení zboží do zahraničí.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X.

"§ 156 (3) Režim uskladňování v celním skladu se pro účely vrácení kauce považuje za vyřízený v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu. Zboží, které je pod celním dohledem, může být po vyřízení režimu uskladňování v celním skladu nadále uloženo v prostorách celního skladu, aniž by byly plněny podmínky vyplývající z tohoto režimu.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.".

174. § 158 zní:

"§ XXX

"§ 158 (1) Nestanoví-li dohlížející celní úřad jinak, musí být zboží, které má být uskladněno v celním skladu, předloženo spolu s doklady propouštějícímu celnímu úřadu.

"§ XXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

"§ 158 (3) Je-li dohlížející celní úřad odlišný od propouštějícího celního úřadu, uplatňují se podmínky pro uskladňování zboží v celním skladu ode dne, kdy propouštějící celní úřad přijme celní prohlášení na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu. Písemné celní prohlášení, které je součástí rozhodnutí o propuštění zboží, se použije pro přepravu zboží od propouštějícího celního úřadu k dohlížejícímu celnímu úřadu. Přepravu je nutno uskutečnit v co nejkratší době a zboží se ukládá v celním skladu bez předložení dohlížejícímu celnímu úřadu.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX X.

"§ 158 (5) Dohlížející celní úřad může za účelem provádění celního dohledu zejména

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX),

b) dohlížet nad manipulací se zbožím umístěným v celním skladu,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX.".

175. Za § 162 se vkládají nové § 162a až 162l, které včetně nadpisů znějí:

"§ XXXX

"§ 162a (1) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více baleních, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého balení.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXX XXXXXXXX

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota, a

X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

§ 162b

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

§ 162b (1) Neúplné celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, musí, mimo údajů nezbytných ke ztotožnění předmětného zboží včetně jeho množství, obsahovat i další údaje stanovené vyhláškou ministerstva.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX § XXXX, XXXX X XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX.

Zjednodušené celní prohlášení

§ XXXX

§ 162c (1) Celní úřad může povolit, aby zboží bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení. Žádost se podává písemně a musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro udělení povolení. Zjednodušené celní prohlášení, které musí obsahovat náležitosti uvedené v § 162b odst. 1, může mít formu

X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXXX, XXXX

b) obchodního nebo administrativního dokladu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX; XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX.

§ 162c (3) Je-li zjednodušené celní prohlášení uplatňováno u celního skladu typu D, musí obsahovat také

X) XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, X

b) hodnotu zboží.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 162c (5) Zjednodušené celní prohlášení podle odstavce 1 nelze použít při propouštění českého zboží uvedeného v § 145 odst. 1 písm. b) do celního skladu jakéhokoliv typu a při propouštění jakéhokoliv zboží do celního skladu typu F.

§ XXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

§ 162d

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 162d (2) Celní úřad neudělí povolení k propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu na základě zjednodušeného celního prohlášení,

X) XXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX

b) navrhuje-li žadatel propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu pouze jednorázově.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX-XX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X.

§ 162e

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX.

Místní řízení

§ XXXX

Nebude-li tím negativně ovlivněn průběh celního řízení a provádění celního dohledu, může celní úřad za podmínek uvedených v § 162g na písemnou žádost povolit, aby po dodání do prostor celního skladu, bez předložení celnímu úřadu, bylo zboží na základě zápisu do skladové evidence propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu. Zápis do skladové evidence se v tomto případě považuje za propuštění zboží. Ustanovení § 162c odst. 2 a § 162d se použijí přiměřeně. Dodatečné celní prohlášení se v těchto případech nepředkládá.

§ XXXX

§ 162g (1) Povolení udělené podle § 162f musí obsahovat pravidla pro provádění zjednodušeného postupu, zejména stanovení zboží, na které se povolení vztahuje, formu plnění povinností uvedených v odstavci 2 a vymezení okamžiku propuštění zboží.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

a) sdělí bez zbytečného odkladu celnímu úřadu dodání zboží, a to ve formě a za podmínek jím v povolení stanovených,

X) XXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXX,

c) uchová doklady potřebné pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, pro umožnění kontroly celním úřadem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, po dobu nejméně 3 let.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXX XXXXXXX, XXX

a) sdělení uvedené v odstavci 2 písm. a) bylo učiněno v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno, nebo

X) XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

§ 162g (4) Zjednodušený postup podle § 162f nelze povolit pro propouštění českého zboží uvedeného v § 145 odst. 1 písm. b) do celního skladu jakéhokoliv typu a při propouštění jakéhokoliv zboží do celního skladu typu B nebo F.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX. X XXXX § XXXX XXXX. X XXXXXX XXXX XXXXXX-XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Skladová evidence

§ XXXX

§ 162h (1) U celních skladů typů A, C, D a E musí vést skladovatel evidenci podle § 152a odst. 1. Skladová evidence musí být k dispozici dohlížejícímu celnímu úřadu.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 162h (3) U celních skladů typu F obsahuje evidence údaje uvedené v § 162i. Tato evidence nahrazuje evidenci o skladovaném zboží ve smyslu § 152a odst. 1.

§ XXXX

§ 162i (1) Skladová evidence podle § 152a odst. 1 obsahuje náležitosti a údaje nutné pro provádění celního dohledu, kterými se rozumí zejména

X) XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX,

b) odkazy na další celní a jiné doklady týkající se vstupu a výstupu zboží do a z celního skladu,

X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX,

d) údaje týkající se společného skladování zboží podle § 154a,

X) XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX,

f) údaje týkající se obvyklých způsobů a forem manipulace se zbožím,

X) XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX § XXX XXXX. X.

§ 162i (2) Skladová evidence musí být vedena elektronicky tak, aby údaje v ní obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu zboží uloženého v celním skladu. Skladovatel předkládá dohlížejícímu celnímu úřadu soupis skladovaného zboží, a to ve lhůtách stanovených celními orgány. Má-li být uplatněno ustanovení § 155 odst. 2, musí skladová evidence obsahovat i údaj o celní hodnotě předmětného zboží před příslušnou operací nebo manipulací.

§ XXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XXXXXXX.

§ 162j

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXX X, X XXXX X XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, X XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX.

§ 162j (2) Při propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu do celního skladu typu E se záznam do skladové evidence provede v okamžiku, kdy je předmětné zboží dopraveno do prostor celního skladu.

§ XXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX § XX, XXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

a) před uplynutím lhůty uvedené v § 92, je-li pro dočasně uskladněné zboží použito místní řízení podle § 162f,

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX.

§ 162j (4) Údaje o provedeném celním řízení při ukončení režimu uskladňování v celním skladu musí být zaznamenány do skladové evidence

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XX XXXX, XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX,

b) v ostatních případech v okamžiku, kdy je zboží přiděleno jiné celně schválené určení.

§ XXXX

§ 162k (1) Na písemnou žádost deklaranta, který navrhuje ukončení režimu uskladňování v celním skladu u zboží, které bylo podrobeno manipulacím a operacím podle § 152 odst. 3, vydá celní úřad potvrzení o provedených manipulacích nebo operacích.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX. X).

§ 162l

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

§ 162l (1) Zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu může být při ukončování tohoto režimu propouštěno zjednodušeným postupem do režimu volného oběhu nebo režimu vývozu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXX, XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXX-XX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX X, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX.

§ 162l (3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u zboží propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu ve skladu typu F nebo u českého zboží uvedeného v § 145 odst. 1 písm. b), na které se vztahuje zvláštní právní předpis, jímž se provádí opatření tržní regulace v zemědělství.

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX.".

176. V § 166 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

"(X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 162l (3) Bylo-li povolení uděleno na dobu delší než 2 roky, musí celní úřad průběžně, ve lhůtách stanovených v povolení, prověřovat, zda i nadále platí podmínky, za nichž bylo povolení uděleno. Časový interval mezi jednotlivými kontrolami však nesmí být v těchto případech delší než 24 měsíců.".

XXX. X § XXX XXXXXXX X) XXX:

"b) může-li režim aktivního zušlechťovacího styku pomoci vytvořit nejvýhodnější podmínky pro vývoz nebo zpětný vývoz zušlechtěných výrobků s tím, že zásadní zájmy českých výrobců nejsou dotčeny (dále jen "ekonomické podmínky"). Ministerstvo vyhláškou stanoví případy, kdy se ekonomické podmínky považují za splněné.".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

"(2) Celní orgány udělí povolení k použití režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému pouze tehdy, je-li již v době podání žádosti zřejmý úmysl žadatele vyvézt zušlechtěné výrobky pod celním dohledem do zahraničí.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX

a) zvláštní právní předpisy umožňují vývoz zušlechtěných výrobků, a

X) XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XXX.

§ 162l (4) Celní orgány jsou oprávněny za účelem správného provádění režimu a ztotožnění dováženého zboží, které má být obsaženo v zušlechtěných výrobcích, podle povahy dováženého zboží a zušlechtěných výrobků

X) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

b) provést analýzu dováženého zboží a zušlechtěných výrobků,

X) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (XXXX. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX),

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

d) provést kontrolu dokladů vztahujících se k výrobě zušlechtěných výrobků a kontrolu zásob dováženého zboží, nebo

X) XXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX.".

179. V § 168 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "Ministerstvo může s ohledem na druh zboží a další podmínky vyhláškou určit lhůty, které je celní orgán oprávněn stanovit.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Lhůta počíná běžet od okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zahraničního zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 169a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX,

c) pravomocným rozhodnutím o povolení k použití tohoto celního režimu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX

a) dokladem potřebným pro uplatnění celních preferencí,

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

"§ 169a (3) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX.".

182. V § 170 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(X) XXXXX-XX XX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX, XX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX.".

183. § 171 zní:

"§ XXX

Vznikl-li u zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku celní dluh, stanoví se výše tohoto dluhu na základě podpoložek celního sazebníku a dalších právních předpisů platných v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku.".

XXX. § XXXX XXX:

"§ 172a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX X XXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX § XXX X XXX XXXXXXXXXXX XXXX. XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX % XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXX XXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXXX XXXX"). XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX-XX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX).

"§ 172a (2) Celní úřad vyrovnávací úrok podle odstavce 1 nevyměří a nevybere, jestliže

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XX, XXXX

b) vyrovnávací úrok nepřesáhne v jednotlivém případě částku 100 000 Kč a v důsledku změny okolností nebo podmínek by byl zpětný vývoz zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu nemožný nebo neekonomický; to neplatí, pokud žadatel zatajil důležité skutečnosti nebo se dopustil jiného podvodného jednání nebo zanedbal své povinnosti.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXX XXXXX, XXXXX-XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.".

185. § 174 zní:

"§ XXX

"§ 174 (1) Systém navracení může být použit u veškerého zboží, s výjimkou takového, které v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění do volného oběhu podléhá množstevním omezením při dovozu nebo má-li být v tomto okamžiku s tímto zbožím předloženo dovozní nebo vývozní osvědčení.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

"§ 174 (3) Systém navracení může být použit pouze tehdy, není-li v okamžiku přijetí celního prohlášení na vývoz zušlechtěných výrobků stanovena na vývoz zušlechtěných výrobků žádná vývozní náhrada nebo vývozní clo.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX X XXXXXXXXX.".

186. V § 178 odst. 1 úvodní větě se za slova "v systému navracení" vkládají slova "nebo zboží v nezměněném stavu".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXX "XXXXXXXX," X XXXXX ", XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX" XXXXXXX.

188. V § 178 odstavec 3 zní:

"(X) XXXXXX X XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XX X XXXXXX XXX XXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X). XXXXX XXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX. XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.".

189. Za § 178 se vkládá nový § 178a, který zní:

"§ XXXX

"§ 178a (1) Celní úřad může na základě písemné žádosti deklaranta povolit, aby zboží bylo navrženo k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku na základě neúplného celního prohlášení.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X

a) deklarantovi,

X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX,

c) přesném názvu zboží,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

e) předchozích celních dokladech majících vztah ke zboží, které je navrženo k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku zjednodušeným postupem,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

g) uděleném povolení k použití zjednodušeného postupu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

a) na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, které není doloženo dokladem o ceně zboží nebo deklarací údajů o celní hodnotě,

X) XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX

1. dokladem o ceně zboží,

X. XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX,

3. doklady k uplatnění preferenčních sazebních opatření s výjimkou uplatnění těchto opatření v rámci kvót anebo doklady k uplatnění snížené celní sazby, nebo

X. XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 178a (4) Celní úřad vydá povolení k použití zjednodušeného postupu podle odstavce 1 a neúplné celní prohlášení přijme pouze tehdy, jestliže deklarant celnímu úřadu doloží, že

X) XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXX X X X XXXXXXXX X XXXX XXXXXX,

b) tyto doklady nemohly být spolu s celním prohlášením předloženy z důvodů, které deklarant nemohl ovlivnit, a

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX.

"§ 178a (5) Celní úřad stanoví deklarantovi lhůtu k doplnění údajů v celním prohlášení nebo k předložení potřebných dokladů, která nepřesahuje 1 měsíc ode dne přijetí zjednodušeného celního prohlášení. Lhůtu k předložení dokladů potřebných k uplatnění preferenčních sazebních opatření nebo snížené celní sazby lze však stanovit nejdéle na 3 měsíce. Vztahují-li se doplněné údaje nebo doklady, které mají být dodatečně předloženy, k celní hodnotě zboží, může celní úřad, je-li to nezbytně nutné, stanovit lhůtu delší nebo prodloužit lhůtu již stanovenou.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX-XX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXX XXX XXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

"§ 178a (7) Propustil-li celní úřad na základě odstavců 3 a 4 zboží do volného oběhu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení s uplatněním preferenčních sazebních opatření nebo snížené celní sazby, aniž by doklady k uplatnění těchto opatření byly předloženy, vyžaduje vždy zajištění celního dluhu ve výši, která kryje rozdíl mezi částkou celního dluhu vyměřenou a částkou celního dluhu, kterou může být zboží v konečné fázi zatíženo, nebudou-li doklady potřebné k uplatnění preferenčních opatření nebo snížené celní sazby předloženy ve lhůtě stanovené celním úřadem.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX X XXXXXXXXXX X XX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.".

190. § 180 zní:

"§ XXX

Ministerstvo vyhláškou stanoví případy, kdy může být použit režim přepracování pod celním dohledem a podmínky tohoto použití.".

XXX. § XXX XXX:

"§ 181

XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

192. V § 182 písmeno d) zní:

"X) XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXX XXXXXXXX"). XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX.".

193. § 183 zní:

"§ XXX

"§ 183 (1) Platnost povolení musí být vždy časově omezena. Dobu platnosti povolení stanoví celní úřad s přihlédnutím k ekonomickým podmínkám a specifickým potřebám žadatele.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXX XXX X XXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 183 (3) Celní úřad v povolení stanoví lhůtu, v níž musí být zpracovaným výrobkům přiděleno jiné celně schválené určení.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX.".

194. Za § 184 se vkládá nový § 184a, který zní:

"§ XXXX

"§ 184a (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem musí být doloženo

X) XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

b) deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

"§ 184a (2) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX.".

195. V § 185 se slova "v okamžiku, na nějž se vztahuje § 251" nahrazují slovy "v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem".

XXX. § XXX XXX:

"§ 186

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

"§ 186 (2) Jsou-li preferenční celní sazby uvedené v odstavci 1 uplatňovány v rámci celních kvót, může celní úřad vyměřit dovozní clo ze zpracovaných výrobků za použití těchto preferenčních celních sazeb pouze tehdy, je-li možno preferenční celní sazby uplatnit na dovážené zboží v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zpracovaných výrobků do volného oběhu. V tomto případě se množství dováženého zboží skutečně použitého při výrobě zpracovaných výrobků propouštěných do volného oběhu odečte od celkové celní kvóty stejného zboží, jako jsou zpracované výrobky, a z celní kvóty stanovené na stejné zboží, jako jsou zpracované výrobky, se množství zpracovaných výrobků propuštěných do volného oběhu neodečítá.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX:

"§ 186a

"§ XXXX (X)&XXXX;XX XX XXX XX XXXXXXXX XXXXX, X XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX.

"§ 186a (2) Propouštěcí list obsahuje údaje o

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX XXXXXXXX,

b) množství jednotlivých druhů dovezeného zboží a označení celních prohlášení, na jejichž základě bylo toto zboží propuštěno do režimu přepracování pod celním dohledem,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) celní hodnotě dovezeného zboží,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

f) povaze a množství zpracovaných výrobků a o dalším nakládání s nimi, včetně označení celních prohlášení, na jejichž základě byly propuštěny do jiného režimu,

X) XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 186b

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXX

a) byl vyhotoven výpočetní technikou nebo jiným celním úřadem stanoveným způsobem,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X § XXXX XXXX. X.

§ 186b (2) Celní úřad, který povolení vydal, ověří správnost údajů uvedených v propouštěcím listu. Celní úřad však může rozhodnout, že doklady týkající se propouštěcího listu ponechá osobě, která jej vyhotovila.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX.

§ 186c

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXX

a) celní hodnota stejného nebo podobného zboží, jako jsou zpracované výrobky vyrobené v zahraničí ve stejné nebo přibližně stejné době,

X) XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX,

c) tuzemská prodejní cena stejného nebo podobného zboží, jako jsou zpracované výrobky, není-li ovlivněna spojením mezi prodávajícím a kupujícím,

X) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, X XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 186c (2) Celní úřad rozhodne o určení celní hodnoty některým ze způsobů uvedených v odstavci 1 na základě písemné žádosti deklaranta, bude-li podána nejpozději do okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zpracovaných výrobků do volného oběhu.

§ XXXX

Jsou-li v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zpracovaných výrobků do volného oběhu uplatňována na dovážené zboží obchodně-politická opatření, uplatňují se na zpracované výrobky pouze tehdy, jestliže se tato obchodně-politická opatření vztahují také na zboží, které je stejné jako zpracované výrobky. V tomto případě se tato obchodně-politická opatření uplatňují pouze na množství dovezeného zboží, které bylo skutečně použito při výrobě zpracovaných výrobků a propuštěných do volného oběhu.

§ XXXX

Pro povolování a provádění zjednodušených postupů režimu přepracování pod celním dohledem platí § 132b, 132c a § 132f až 132m přiměřeně.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX

§ 186f (1) V případech, kdy lze bez nadměrného administrativního zatížení sledovat správnost prováděných zpracovatelských operací, může celní úřad, v jehož územním obvodu má být provedena první zpracovatelská operace, přijmout celní prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem, aniž by bylo vydáno příslušné povolení. V tomto případě se přijetí celního prohlášení považuje za vydání příslušného povolení. Podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení povolení musí být i v tomto případě splněny.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

a) obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště deklaranta, daňové identifikační číslo deklaranta nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li žadatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo, není-li žadatel shodný s deklarantem,

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX,

c) povahu zpracovatelské operace,

X) XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

e) procento výtěžnosti nebo způsob jeho stanovení,

X) XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

g) místo, kde budou zpracovatelské operace prováděny.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 186g

XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXXXXXX.

§ 186h

X XXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX XX XXXXXXXX § XXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX.".

198. V § 187 se slova "které má být vyvezeno zpět" nahrazují slovy "určené ke zpětnému vývozu".

XXX. § XXX XXX:

"§ 188

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX, XXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX.

"§ 188 (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 se podává u celního úřadu, v jehož územním obvodu bude dovezené zboží poprvé použito. Žádost lze podat pouze na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 192a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXX

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

c) dokladem potřebným pro uplatnění celních preferencí, a

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

"§ 192a (2) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla musí být doloženo dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota, a deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX.".

201. § 195 zní:

"§ XXX

Vznikne-li u zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh z jiných důvodů, než je propuštění zboží do tohoto režimu, stanoví se výše celního dluhu jako rozdíl mezi částkou cla vypočítanou podle § 251 a částkou cla splatnou podle § 193.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX:

"§ 196a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX.

"§ 196a (2) Umožňují-li celní předpisy podání celního prohlášení ústně nebo jiným úkonem, lze je podat u kteréhokoliv celního úřadu.

§ XXXX

§ 196b (1) Celní dluh, který vznikl nebo by mohl u zboží propuštěného do režimu dočasného použití vzniknout, musí být zajištěn. Zajištění celního dluhu není požadováno, je-li zboží úplně osvobozeno od dovozního cla.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 196c

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX § XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 196d

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX, XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 196d (2) Celní prohlášení uvedené v odstavci 1 musí deklarant doložit dokladem obsahujícím

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX,

b) obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště uživatele zboží, daňové identifikační číslo uživatele zboží nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li uživatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo, není-li uživatel shodný s deklarantem nebo žadatelem,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXXXX,

d) místo, kde má být zboží používáno,

X) XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 196d (3) Doklad uvedený v odstavci 2 nemusí být předložen, jsou-li údaje uvedené v odstavci 2 uvedeny v podaném celním prohlášení.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX § XXX XXXX. X XXXXX XXXXXXXXX.

§ 196e

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX X XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX § XXXX.

§ 196e (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jedná-li se o

X) XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX § XXX XXXX. X XXXX. X),

b) celní dluh zajištěný v plné výši,

X) XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

1. zboží určeného k vystavení, předvedení nebo používaní na výstavách, veletrzích, kongresech a podobných událostech,

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

3. zboží dováženého k humanitárním účelům,

X. XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXX X XXXXXX,

5. zboží dováženého v rámci smlouvy o prodeji na zkoušku,

X. XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

7. konfekciovaných kožešin, koberců, šperků a klenotnických výrobků zasílaných na ukázku za předpokladu, že jejich zvláštní znaky neumožňují jejich dovoz jako vzorky,

XX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX,

d) částku vyrovnávacího úroku nepřevyšující 750 Kč, nebo

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX X XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXX, XX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 196e (3) Celní úřad postupuje podle odstavce 2 písm. e) pouze tehdy, nelze-li osobě, které bylo povolení k použití režimu uděleno, přičítat zatajení důležitých skutečností nebo podvodné jednání anebo zanedbání povinností a předloží-li tato osoba hodnověrné důkazy. Celní úřad předložené důkazy uloží na dobu 3 let.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X) XX X), XXXXX XXXXX:

"d) hlavním zušlechtěným výrobkem zušlechtěný výrobek, na jehož výrobu bylo povolení režimu pasivního zušlechťovacího styku uděleno,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

f) ztrátou podíl dočasně vyvezeného zboží zničeného nebo ztraceného v průběhu zpracovatelské operace, zejména v důsledku odpařování, vysychání, vyprchávání nebo vylouhování.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Ministerstvo vyhláškou stanoví případy a podmínky, kdy se ustanovení odstavce 1 písm. b) nepoužije.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "XXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXXXXXX".

206. V § 200 odst. 2 se na konci doplňují tato slova: ", způsoby, kterými lze prokázat, že zušlechtěné výrobky pocházejí z dočasně vyvezeného zboží, a ve kterých případech se zásadní ekonomické zájmy českých výrobců automaticky považují za nedotčené".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 200a

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.".

208. V § 201 odst. 1 se na konci doplňují tato slova: ", a to i v případě, že původně stanovená lhůta již uplynula".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 201a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

"§ 201a (2) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více baleních, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého balení.".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Celní úřad osvobození od dovozního cla podle § 203 nepřizná, není-li splněna některá z podmínek stanovených pro uplatnění režimu pasivního zušlechťovacího styku.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX".

212. V § 206 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(X) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

"§ 201a (6) Je-li to odůvodněno okolnostmi případu a jsou-li současně splněny podmínky pro udělení povolení k použití systému prosté výměny bez předchozího dovozu náhrad, může celní úřad povolit osobě, které bylo uděleno povolení používat režim pasivního zušlechťovacího styku bez možnosti použít systém prosté výměny, aby dovezla náhradu. Žádost musí být podána nejpozději při dovozu této náhrady.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX "XXXXXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X".

214. V § 210 odst. 2 se na konci doplňují tato slova: ", a to i v případě, že původně stanovená lhůta již uplynula".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(3) Pro účely odstavce 1 se umístění dočasně vyváženého zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma nebo jeho propuštění do režimu uskladňování v celním skladu považuje za vývoz.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX:

"§ 212a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX (§ XXX) XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

"§ 212a (2) Lhůtu ke zpětnému dovozu náhrad v systému prosté výměny bez předchozího dovozu těchto náhrad stanoví celní úřad s přihlédnutím k době potřebné pro nahrazení dočasně vyvezeného zboží a době potřebné k přepravě dočasně vyváženého zboží a náhrad. Lhůta počíná běžet od okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX

a) propuštěny do volného oběhu,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX

c) propuštěny do režimu společného tranzitu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

§ 212b

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX (§ XXX) XX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

§ 212c

§ XXXX (X)&XXXX;X XXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 212c (2) Celní prohlášení uvedené v odstavci 1 musí deklarant doložit dokladem obsahujícím

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX,

b) charakteristiku zpracovatelské operace,

X) XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) procento výtěžnosti nebo způsob jeho stanovení,

X) XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

f) způsob ztotožnění.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 212d

§ XXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

§ 212d (2) Za opravu zboží, včetně jeho uvedení do původního stavu, se pro účely odstavce 1 považuje i oprava, která

X) XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, X

b) se týká výhradně zboží určeného k osobní potřebě dovozce nebo členů jeho rodiny.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 212e

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX.

§ 212e (2) Popis zboží uvedeného v celním prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku musí odpovídat popisu zboží uvedenému v uděleném povolení; ustanovení § 212d nejsou dotčena.

§ XXXX

Pro povolování a provádění zjednodušených postupů režimu pasivního zušlechťovacího styku platí § 132b, 132c a § 132f až 132m přiměřeně.

§ XXXX

§ 212g (1) Celní prohlášení na propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu se podává u celního úřadu uvedeného v povolení.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

§ 212g (3) Popis zboží uvedeného v celním prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu musí odpovídat popisu zboží uvedenému v uděleném povolení; ustanovení § 212d nejsou dotčena.

§ XXXX

Celní prohlášení na propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu musí být doloženo doklady potřebnými pro propuštění do volného oběhu a dále

X) XXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, X

b) dokladem prokazujícím, že zušlechtěné výrobky nebo náhrada byly získány ve stanovené lhůtě způsobem stanoveným v povolení, je-li celní prohlášení podáno po uplynutí lhůty stanovené k jejich dovozu a zpětný dovoz se považuje za uskutečněný podle § 212a odst. 3.

§ XXXX

Při propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu platí ustanovení § 132a až 132m obdobně.

§ XXXX

§ 212j (1) Při určování částky cla podle § 203 odst. 2 se náklady vzniklé v souvislosti s nakládkou, přepravou a pojištěním dočasně vyváženého zboží na místo, kde byla zušlechťovací operace nebo poslední zušlechťovací operace provedena, nezahrnují do

X) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X XXXX. X) XXXX X,

b) zpracovatelských nákladů, jestliže hodnotu dočasně vyváženého zboží nelze podle § 75 odst. 1 písm. b) bodu 1 určit.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX, XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX.

§ 212j (3) Náklady na opravu uvedenými v § 205 se rozumí celková částka, kterou osoba, které bylo povolení uděleno, za opravu zaplatila nebo má zaplatit osobě nebo ve prospěch osoby, která opravu provedla. Tato částka zahrnuje všechny platby, které byly nebo mají být za opravu dočasně vyvezeného zboží uhrazeny jako podmínka opravy osobě, která opravu provedla, osobou, které bylo povolení uděleno. Platba nemusí mít formu převodu částky, může být provedena akreditivem nebo cennými papíry a může být provedena přímo nebo nepřímo. Pro vztah mezi osobou, které bylo povolení uděleno, a osobou, která opravu provedla, se užijí ustanovení § 65 odst. 3, 4 a 5 obdobně.

§ XXXX

Nejsou-li všechny zušlechtěné výrobky, s výjimkou vedlejších zušlechtěných výrobků vzniklých z předmětné zpracovatelské operace, propuštěny do volného oběhu současně, stanoví se podíl dočasně vyvezeného zboží ve zušlechtěných výrobcích. Způsob stanovení podílu upraví ministerstvo vyhláškou.

§ XXXX

§ 212l (1) Obchodně-politická opatření vztahující se k vývozu se uplatňují i při propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, a to v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX-XX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX § XX XXXX. X X § XX.

§ 212l (3) Obchodně-politická opatření vztahující se na dovoz zboží se neuplatňují tehdy, jestliže byl použit systém prosté výměny nebo účelem zpracovatelské operace byla oprava anebo další zpracovatelské operace byly provedeny v souladu s ustanovením § 173.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 214a

XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX.".

218. Za § 215 se vkládají nové § 215a a 215b, které znějí:

"§ XXXX

"§ 215a (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu se podává u celního úřadu, v jehož územním obvodu má vývozce sídlo nebo bydliště nebo kde je zboží baleno nebo v souvislosti s jeho vývozem nakládáno na dopravní prostředek.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

"§ 215a (3) Z důvodů rychlosti a hospodárnosti vývozní operace, a neztíží-li se tím provádění celního dohledu, povolí příslušný celní úřad, aby celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu bylo podáno u jiného celního úřadu než uvedeného v odstavcích 1 a 2.

§ XXXX

§ 215b (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, které má trvale zůstat v zahraničí a jehož hodnota nepřevyšuje částku 110 000 Kč, může být podáno u pohraničního celního úřadu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX, X XXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX (§ XXXX XXXX. X) XXXX XXXXXXX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX.

§ 215b (3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu lze podat ústně nebo jiným úkonem pouze u pohraničního celního úřadu; v zájmu zjednodušení celního řízení může ministerstvo vyhláškou stanovit, za jakých podmínek a u kterého jiného než pohraničního celního úřadu lze rovněž podat celní prohlášení ústně nebo jiným úkonem.".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

"(2) Nevystoupilo-li zboží propuštěné do režimu vývozu do zahraničí, je vývozce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat příslušný celní úřad a případně mu vrátit díl vývozního celního prohlášení, který mu byl vydán.

§ XXXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.".

220. Za § 216 se vkládají nové § 216a až 216e, které znějí:

"§ XXXX

"§ 216a (1) Neúplné celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do režimu vývozu, musí kromě údajů stanovených vyhláškou ministerstva obsahovat

X) XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

b) další údaje a náležitosti, které považuje celní úřad za potřebné pro identifikaci zboží, uplatnění předpisů pro jeho propuštění do režimu vývozu a stanovení kauce požadované před jeho propuštěním.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX-XX XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 216a (3) Neúplné celní prohlášení musí deklarant označit poznámkou "Zjednodušený vývoz".

"§ XXXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX § XXXX XX XXXX XXXXXXXXX.

§ 216b

§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX. XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX § XXXX X XXXX XXXXXXXXX.

§ 216b (2) Zjednodušené celní prohlášení může mít formu

X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) obchodního nebo administrativního dokladu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

§ 216b (4) Žádost o propuštění zboží na základě obchodního nebo administrativního dokladu může být nahrazena souhrnnou žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do režimu vývozu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvede deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X), XXXXXXX XX XXXXXXXXXX § XXXX X § XXXX XXXX. X XXXXXXX.

§ 216c

§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX. XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX § XXXX.

§ 216c (2) Povolení podle odstavce 1 musí obsahovat konkrétní pravidla pro provádění režimu vývozu, zejména

X) XXXXX XXXX, X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

b) zboží, na které se povolení vztahuje,

X) XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXXX,

d) způsob zajištění celního dluhu,

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX,

f) způsob potvrzování propuštění zboží,

X) XXXXX, X XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

§ 216d

§ XXXX (X)&XXXX;XXX XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXX XXXXXXX"), XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX X § XXXX

a) oznámit celnímu úřadu způsobem jím stanoveným toto přemístění,

X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX,

c) poskytnout celnímu úřadu, po zapsání zboží do své evidence, veškeré doklady potřebné pro uplatnění ustanovení upravující propuštění zboží do režimu vývozu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX, XXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX. X XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX.

§ 216d (3) Zápis vyváženého zboží do evidencí uvedených v odstavci 1 písm. b) může být se souhlasem celního úřadu nahrazen jiným úkonem, který skýtá celnímu úřadu záruku řádného provádění režimu. Vždy však musí být zřejmé datum zapsání do příslušné evidence a zboží musí být jednoznačně ztotožnitelné.

§ XXXX

Propuštění předmětného zboží do režimu vývozu může být předem ověřeno

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX

b) otiskem zvláštního razítka schváleného vývozce; vzor razítka upraví ministerstvo vyhláškou. Otisk zvláštního razítka může být na písemném celním prohlášení předtištěn.".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"a) zahraniční zboží není pro účely cel, daní a poplatků vybíraných při dovozu a dovozních obchodně-politických opatření považováno za zboží, které se nachází v tuzemsku, s tím, že není propuštěno do volného oběhu nebo do jiného celního režimu nebo užito nebo spotřebováno za jiných podmínek, než stanovených celními předpisy,".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Mají-li se podle zvláštních právních předpisů uplatňovat obchodně-politická opatření

X) XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

b) při vstupu zboží do tuzemska, uplatňují se tato opatření na zahraniční zboží umístěné do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,

X) XX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX; XXXXXXXX XXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXX.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(1) Není-li stanoveno jinak, musí být svobodné celní pásmo oploceno. Celní orgány určí vstupní a výstupní místa svobodného celního pásma a svobodného celního skladu. Hranice svobodného celního pásma musí být vedena a objekt svobodného celního skladu musí být umístěn tak, aby usnadňovaly provádění celního dohledu a zabraňovaly nedovolenému přemisťování zboží ze svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu.".

XXX. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX § XXX XX XXXXXXXX XXX § XXX.

225. V § 219 se doplňují odstavce 5, 6 a 7, které znějí:

"(X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XX XX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

§ 216e (6) Kontrolu podle odstavců 2 a 4 provádí celní úřad pouze namátkově a tehdy, má-li důvodně zato, že celní předpisy jsou porušovány; ustanovení odstavce 1 tím nejsou dotčena.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX.".

226. Za § 219 se vkládá nový § 219a, který zní:

"§ XXXX

"§ 219a (1) Ministerstvo může rozhodnutím určit svobodná celní pásma, ve kterých se, za podmínek stanovených pro režim uskladňování v celním skladu, provádí celní kontrola a příslušné celní formality a vyžaduje se zajištění celního dluhu. V těchto svobodných celních pásmech se nepoužijí ustanovení § 221, 227 a 231.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXX § XX, § XX XXXX. X, § XX X XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX.".

227. V § 221 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(X) X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX; XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXX XXXXXXX.

"§ 219a (6) Jestliže je režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití ukončen propuštěním zušlechtěných výrobků nebo dovezeného zboží do režimu národního tranzitu, který je následně ukončen umístěním těchto zušlechtěných výrobků nebo dovezeného zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, je příslušná osoba povinna uvést tuto skutečnost do evidence vedené podle § 227.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX "XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX".

229. V § 226 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX. X XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXX XX XXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX.".

230. V § 228 odst. 2 se slovo "předtím" zrušuje.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "X § XXX XXXX. X" XXXXXXXXX XXXXX "X § XXX XXXX. X".

232. V § 233 se odstavec 5 zrušuje.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX "XX XXXXX, XX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX" XXXXXXX.

234. § 236 zní:

"§ XXX

"§ 236 (1) Na zušlechtěné výrobky, které byly původně vyvezeny nebo vyvezeny zpět poté, co byly propuštěny do režimu aktivního zušlechťovacího styku, se ustanovení § 234 a 235 použijí přiměřeně.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.".

235. V § 238 odst. 3 větě druhé se za slova "V případě nepřímého zastoupení je" vkládají slova "společným a nerozdílným".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX "XX XXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX".

237. V § 239 odst. 4 se slova "Dlužníkem je" nahrazují slovy "Dlužníky společnými a nerozdílnými jsou".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX: "XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX.".

239. V § 240 odst. 3 se slova "Dlužníkem je" nahrazují slovy "Dlužníky společnými a nerozdílnými jsou".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXXXX XXXX XX XXXXX "XXXXXX-XX" XXXXXXXXX XXXXXX "XXXX-XX".

241. Za § 241 se vkládá nový § 241a, který zní:

"§ XXXX

Za nedostatky, které mají zásadní vliv na dočasné uskladnění nebo příslušný celní režim podle § 241, se nepovažuje

X) XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

b) nedbalost příslušné osoby,

X) XXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XX X

1. překročení lhůty stanovené pro přidělení zboží některého celně schváleného určení zboží při jeho dočasném uskladnění nebo propuštěného do celního režimu, v případech, kdy by celní úřad povolil prodloužení této lhůty, kdyby o to bylo požádáno,

X. XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X X XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

3. zboží dočasně uskladněné nebo propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu, se kterým bylo manipulováno jinak, než bylo stanoveno, a celní úřad by tuto manipulaci povolil, kdyby o ni bylo požádáno,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XX XXXX XXXXXXXX,

5. zboží dočasně uskladněné nebo propuštěné do celního režimu přemístěné bez souhlasu celního úřadu a toto zboží může být předloženo celnímu úřadu na jeho žádost,

X. XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

7. zboží, které může být zcela nebo částečně osvobozeno od dovozního cla podle § 197, a před jeho propuštěním do volného oběhu byly porušeny podmínky dočasného uskladnění nebo příslušného celního režimu, do kterého bylo před tím propuštěno,

X. XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX.".

242. V § 242 odst. 3 větě první se za slovo "Dlužníkem" vkládají slova "společným a nerozdílným".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(3) Celní úřad vyhoví žádosti dotčené osoby týkající se úbytku zboží, prokáže-li, že ke zjištěným ztrátám nedošlo v důsledku nedodržení pokynů pro přepravu, skladování a zpracování zboží nebo pro manipulaci s ním, stanovených celními orgány.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXXXX XXXX § XXXX X XXXX, XXXXX XXXXX:

"§ 245a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, X XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX § XXX, XXX, XXX XXXX § XXX X XXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

"§ 245a (2) Propadnutí nebo zabrání zboží podle § 283 písm. c) a d) nemá vliv na změnu jeho statusu.

§ XXXX

§ 245b (1) Zahraniční zboží, které bylo přenecháno ve prospěch státu nebo které propadlo ve prospěch státu nebo bylo zabráno, je považováno za propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXX-XX XXXX, XX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXX X XXXX, XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX.

§ 245b (3) Je-li se zbožím uvedeným v odstavci 1 naloženo jinak, než že je prodáno, provede celní úřad bezodkladně všechny formality potřebné pro to, aby mohlo být zboží přiděleno některé z celně schválených určení uvedených v § 2 písm. l) bodech 1 až 4.".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX "XXXXXXXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX".

246. V § 247 odst. 3 se za slovo "Dlužníkem" vkládají slova "společným a nerozdílným".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX "X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX" XXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX".

248. Za § 249 se vkládá nový § 249a, který zní:

"§ XXXX

Stanoví-li celní předpisy pro předmětné zboží, na základě původu nebo konečného použití, sníženou celní sazbu nebo částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla, přizná celní úřad tuto sníženou celní sazbu nebo částečné nebo úplné osvobození od dovozního cla také tehdy, vznikl-li celní dluh podle § 239 až 242 a § 247 a 248, nelze-li příslušné osobě přičítat klamaní nebo zřejmé zanedbání a prokáže-li tato osoba, že podmínky pro přiznání snížené celní sazby nebo osvobození od dovozního cla jsou splněny.".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

"(3) Není-li zboží v tuzemsku propouštěno do celního režimu, vzniká celní dluh na místě, na kterém zboží propuštěné do příslušného režimu v zahraničí vstoupilo do tuzemska.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX, XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

250. § 254 zní:

"§ XXX

"§ 254 (1) Mohou-li celní orgány v souladu s celními předpisy vyžadovat zajištění celního dluhu, musí být toto zajištění poskytnuto dlužníkem nebo tím, kdo by se dlužníkem mohl stát.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX-XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XX XXX XX; XX XXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

"§ 254 (3) Celní orgány mohou požadovat na jeden celní dluh pouze jeden druh zajištění.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXX XX, XX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

"§ 254 (5) Osobám, které navrhují propuštění zboží do jiného režimu než tranzit, může ministerstvo povolit, aby nemusely zajišťovat celní dluh. Podmínky stanovené v § 144a až 144g se použijí přiměřeně.".

XXX. § XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXX:

"§ 256

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX

a) převodem příslušné částky na účet celního orgánu (dále jen "celní jistota"), je-li zajišťován celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace prováděné jedním dlužníkem,

X) XXXXXXX

1. globálně za celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné nebo několika operací prováděných jedním dlužníkem (dále jen "globální záruka"),

X. XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX (XXXX XXX "XXXXXXXXXXXX XXXXXX"), X XX XXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX

c) zástavním právem, [9b] je-li zajišťován celní dluh, který vznikl nebo by mohl vzniknout z jedné operace, jiné než režim tranzitu, prováděné jedním dlužníkem; zástavním věřitelem je stát, jehož jménem jedná příslušný celní úřad, u něhož je zajištění celního dluhu zástavním právem použito.

"§ XXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX

a) předložení šeku, jehož proplacení je zaručeno bankou, nebo

X) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

"§ 256 (3) Je-li celní dluh zajištěn celní jistotou, nehradí celní orgány žádný úrok ze zajištěné částky.

"§ XXX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X.

"§ 256 (5) Při zajišťování celního dluhu celní jistotou v jiných operacích než v režimu tranzitu uvolní příslušný celní úřad celní jistotu ihned poté, co zajištění podle § 263 odst. 1 zaniklo.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXX-XX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 256 (7) Ručení se poskytuje v rozsahu stanoveném záručními listinami samostatně pro

X) XXXXXXX XXXXXXX,

b) společný tranzit, nebo

X) XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX.

"§ 256 (8) Ministerstvo stanoví vyhláškou formu, obsah, náležitosti, rozsah a způsob použití záručních listin, záručních dokladů a osvědčení o zajištění celního dluhu globální zárukou, jakož i způsob a podmínky pro stanovení částky uváděné v záruční listině (zaručená částka).

[XX] § XXXX XX XXXX XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXXXX XXXXXXX.".

252. § 257 zní:

"§ XXX

"§ 257 (1) Stanoví-li celní předpisy povinné zajištění celního dluhu, určí celní orgány toto zajištění ve výši, kterou je

X) XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX, XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,

b) celními orgány odhadnutá nejvýše možná výše příslušného celního dluhu nebo dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout, v ostatních případech.

"§ XXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX. X, XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

"§ 257 (3) Stanoví-li celní předpisy, že zajištění celního dluhu není povinné a celní orgány toto zajištění vyžadují, stanoví výši zajištění tak, aby nepřesahovala výši uvedenou v odstavci 1.".

XXX. § XXX XXX:

"§ 258

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X

a) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích v průběhu 3 let před podáním žádosti, a

X) XXXXX, X XXXX XX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX.

"§ 258 (2) Žádost o povolení se podává písemně a musí obsahovat veškeré údaje, které umožní celním orgánům posoudit, zda podmínky, za kterých může být povolení uděleno, jsou splněny.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX.

"§ 258 (4) Držitel povolení je povinen informovat celní orgán, který povolení udělil, o všech okolnostech, které vyšly najevo po udělení povolení a mohou mít vliv na platnost nebo obsah uděleného povolení.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

254. § 259 zní:

"§ XXX

"§ 259 (1) V režimu tranzitu lze použít globální záruku k zajištění celního dluhu nebo dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, až do výše referenční částky. Hlavní povinný odpovídá za to, že celní dluh nebo součet celních dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout ze zajištěných operací, nepřekročí referenční částku. Dojde-li k překročení referenční částky, je hlavní povinný povinen o této skutečnosti neprodleně informovat celní orgán, který globální záruku povolil. Není-li dále stanoveno jinak, je referenční částka shodná se zaručenou částkou.

"§ XXX (X)&XXXX;X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XX, XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXXX-XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.".

255. Za § 259 se vkládá nový § 259a, který zní:

"§ XXXX

"§ 259a (1) Hlavnímu povinnému, který vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu a nepřepravuje zboží uvedené v seznamu stanoveném podle § 260g odst. 1, může být zaručená částka snížena na

X) XX % XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX-XX, XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX,

b) 30 % referenční částky, prokáže-li, že má dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu, a aktivně spolupracuje s celními orgány.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX § XXXX XXXX. X, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX

a) 50 % referenční částky, prokáže-li, že aktivně spolupracuje s celními orgány a používá účinný systém kontroly dopravních operací,

X) XX % XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX-XX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX.

"§ 259a (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou, co se rozumí dlouhodobou finanční stabilitou, dostatečnými zkušenostmi s režimem tranzitu, aktivní spoluprací s celními orgány a účinným systémem kontroly dopravních operací.".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: ", XXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX § XXX XX XXX".

257. V § 260 odstavec 2 zní:

"(X) XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX

a) budoucího uživatele globální záruky, má-li být poskytnuta globální záruka,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX, XX-XX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX

c) dlužníka nebo osoby, která by se dlužníkem mohla stát, má-li být poskytnuta individuální záruka s použitím záruční listiny.".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"c) která nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích v průběhu 3 let před podáním žádosti.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(4) Osoba, která hodlá být ručitelem ve společném tranzitu, musí splnit nejen podmínky uvedené v odstavci 3, ale také musí zřídit kontaktní místo pro účely úředního styku s celními orgány v každé smluvní straně, které bude záruka poskytnuta; jedná-li se o Evropské společenství, zřizuje se kontaktní místo v každém jeho členském státě.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

260. V § 260 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

"X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXX

c) neplní podmínky stanovené v povolení.".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXXXX X) XXXXXXX.

262. V § 260 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

"(X) XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

"§ 259a (7) Celní orgány odejmou udělené povolení, jestliže uživatel globální záruky

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

b) řádně a včas neplní povinnosti vyplývající z celních předpisů,

X) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX

d) o odnětí povolení požádal.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

263. V § 260 odst. 8 písm. b) se slovo "odejmutí" nahrazuje slovem "odnětí".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X XX, XXXXX XXXXX:

"(9) Ode dne pozbytí platnosti povolení nelze celní dluh zajistit záruční listinou, záručním dokladem ani osvědčením o záruce, které byly vydány v době platnosti povolení.

"§ XXXX (XX)&XXXX;XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X § XX XXXX. X.".

265. Za § 260 se vkládají nové § 260a až 260l, které znějí:

"§ XXXX

"§ 260a (1) Žádost o povolení ručitele a užívání globální záruky se podává

X) XXXXXXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) celnímu ředitelství, v jehož územním obvodu má žadatel bydliště nebo sídlo, jedná-li se o režim národního tranzitu,

X) XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X) X X).

"§ 260a (2) Žádost o povolení ručitele pro individuální záruku s použitím záručního dokladu se podává ministerstvu.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX.

"§ 260a (4) K žádosti podle odstavců 1 až 3 se přikládají podklady potřebné pro rozhodnutí, kterými se rozumí

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XX XXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXXX,

b) kopie daňových přiznání ručitele a v systému globální záruky i uživatele za dva roky nazpět,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) X XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X X XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

"§ 260a (5) Není-li žádost doložena stanovenými podklady podle odstavce 4 a nejsou-li ověřované skutečnosti celnímu orgánu známy, vyzve celní orgán žadatele k předložení chybějících podkladů v jím stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dnů. Ode dne odeslání výzvy do dne, kdy celní orgán požadované podklady obdrží, lhůta pro rozhodnutí podle § 260b neběží. Nebudou-li požadované podklady předloženy ve stanovené lhůtě, je žádost neplatná a pohlíží se na ni, jako kdyby nebyla podána.

§ XXXX

Celní orgán je povinen o žádosti podle § 260a odst. 1 nebo 2 rozhodnout do 60 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu). Nemůže-li celní orgán rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodů prodlení s vyřízením žádosti a konečné lhůty pro vydání rozhodnutí uvědomit.

§ XXXX

Rozhodnutí, kterým se žádosti podle § 260a odst. 1 až 3 vyhovuje, nemusí být odůvodněno a nemusí obsahovat poučení o opravném prostředku.

§ XXXX

Byla-li žádost podle § 260a odst. 1 nebo 2 zamítnuta, protože žadatel nesplňuje stanovená kritéria, lze novou žádost podat nejdříve po 12 měsících ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí.

§ XXXX

Celní orgán, který povolení podle § 260a odst. 1 udělil, vydá žadateli osvědčení o zajištění celního dluhu globální zárukou. Osvědčení se nevydává, jsou-li údaje uvedené v rozhodnutí obsaženy v informačním systému celní správy.

§ XXXX

§ 260f (1) Při vystavení osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, že jsou oprávněny za deklaranta jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou. Ministerstvo vyhláškou stanoví, při kterých operacích může být celní dluh zajištěn globální zárukou.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX X XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXXXXX X XXXXX X XXXX.

§ 260f (3) Bude-li povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou odejmuto, hlavní povinný nebo deklarant neprodleně vrátí celnímu orgánu, který povolení vydal, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti ještě neuplynula.

§ XXXX

§ 260g (1) Ministerstvo může stanovit vyhláškou seznam zboží, u něhož je v režimu tranzitu zjišťováno mimořádné riziko podvodů, jakož i způsob a podmínky pro určování výše zajištění celního dluhu a pro použití opatření vztahujících se k tomuto zboží.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (§ XXXX) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX; X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX.

Individuální záruka s použitím záručního dokladu

§ XXXX

§ 260h (1) Na zboží propouštěné do režimu společného tranzitu se předkládá jeden nebo několik záručních dokladů, v nichž je uvedena paušální částka ve výši a měně, které stanoví ministerstvo vyhláškou tak, aby součet paušálních částek nebyl nižší než požadovaná výše zajišťovaného celního dluhu. V režimu národního tranzitu a pro jiné operace než režim tranzitu se předkládá jeden nebo několik záručních dokladů, v nichž je uvedena částka v českých korunách stanovená ručitelem, aby součet uvedených částek nebyl nižší než požadovaná výše zajišťovaného celního dluhu. Potřebný počet záručních dokladů odevzdá hlavní povinný celnímu úřadu odeslání, jedná-li se o režim tranzitu, nebo deklarant celnímu úřadu, kterému bylo podáno celní prohlášení, jedná-li se o jiné operace než režim tranzitu.

§ XXXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX, X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX. XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXX.

§ 260h (3) Pro přepočet zahraniční měny na české koruny se použije kurz vyhlášený Českou národní bankou a platný první pracovní den měsíce října roku, který předchází roku, v němž bylo přijato celní prohlášení, se kterým je předkládán záruční doklad.

§ XXXX

U zboží uvedeného v seznamu stanoveném podle § 260g odst. 1 může ručitel omezit použití jím vydávaných záručních dokladů způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

§ XXXX

§ 260j (1) Povolení podle § 260 odst. 2 písm. b) opravňuje ručitele vydat podle vlastního výběru záruční doklady osobám, od nichž se zajištění celního dluhu v režimu tranzitu nebo v jiných operacích než režim tranzitu požaduje.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXX X XXX XXXXXXX.

§ 260k

XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

§ 260k (1) Záruční listina pro individuální zajištění celního dluhu se předkládá celnímu úřadu, který zajištění celního dluhu požaduje.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 260l

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§ 260l (1) Celní úřad doručí platební výměr (rozhodnutí) o vyměření cla a daní ručiteli v případě, bylo-li vymáhání celního dluhu na společných a nerozdílných dlužnících neúspěšné.

§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX,

a) stanoví-li tak mezinárodní smlouva,

X) XXXX-XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX

c) zjistí-li, že byl podán návrh na prohlášení konkursu na majetek některého ze společných a nerozdílných dlužníků nebo takový konkurs byl prohlášen a nemá v konkursním řízení nárok na oddělené uspokojení.".

XXX. X § XXX XXXX XXXXX XX XXXXX "X § XXX" XXXXXXXXX XXXXX "X § XXX".

267. Za § 263 se vkládá nový § 263a, který zní:

"§ XXXX

Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, použijí se na rozhodování o povolení být ručitelem podle mezinárodní smlouvy, o odnětí a pozbytí platnosti uděleného povolení ustanovení § 260 odst. 2 až 6 obdobně.".

XXX. X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX: "XXXXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXX".

269. § 264 až 276 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9c) a 9d) znějí:

"XXXXXXXX XXX

§ 264

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXX XXX "XXXXXX XXX"), XX-XX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX (XXXX XXX "XXXXX XX XXXXXXXX").

§ 264 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije tehdy, jestliže

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX,

b) částka cla dlužného podle právních předpisů je vyšší než částka cla vyměřená na základě závazné informace, nebo

X) XXXXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XX.

§ 264 (3) Nemohlo-li být dlužníkovi ve lhůtě uvedené v § 268 doručeno rozhodnutí o vyměření částky cla, může celní úřad po uplynutí této lhůty příslušnou částku cla odepsat.

§ XXX

§ 265 (1) Vznikl-li celní dluh přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do jiného režimu, než režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, zapíše celní úřad částku cla do evidence ihned poté, kdy byla vyměřena.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXX XXXXX. XXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXX.

§ 265 (3) V případě zavedení dočasného antidumpingového nebo vyrovnávacího cla zapíše celní úřad částku cla do evidence do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo toto clo stanoveno.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXX-XX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX, XXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X, XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XX X XXX XXXX, XXX XXXX

a) vyměřit příslušnou částku cla, a

X) XXXXX XXXXXXXX.

§ 266

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXX.

§ 266 (2) Lhůta určená podle odstavce 1 může být překročena, jestliže nastaly okolnosti, které nebylo možno předvídat, nebo z důvodů vyšší moci.

§ XXX

§ 267 (1) Jestliže nebyla částka cla zapsána do evidence v souladu s ustanovením § 265 a 266 nebo byla do evidence zapsána částka cla nižší, než jaká měla být vyměřena podle platných právních předpisů, zapíše celní úřad dodatečně do evidence částku cla, která má být zaplacena, nebo částku odpovídající rozdílu mezi původně vyměřenou částkou cla a částkou cla nově stanovenou, a to dodatečným platebním výměrem. Dodatečnou částku cla celní úřad zapíše do evidence do 2 pracovních dnů poté, kdy zjistil, že do evidence nebyla zapsána částka cla odpovídající částce cla stanovené podle platných právních předpisů a má k dispozici všechny podklady potřebné pro správné vyměření částky cla a může určit dlužníka. Právní moc rozhodnutí o původním vyměření částky cla není jejímu dodatečnému vyměření na překážku. Dodatečně vyměřená částka cla je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Ustanovení § 266 platí obdobně.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXX XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX, XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X § XXX. XXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXX-XX XXXXX XXXX XX X XXX XXX XXX, XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX.

§ 267 (3) Celní úřad dodatečně částku cla do evidence nezapíše, jestliže

X) XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

b) částka cla, která měla být vyměřena podle platných právních předpisů, nebyla do evidence zapsána v důsledku pochybení celního úřadu, dlužník toto pochybení nemohl zjistit, jednal v dobré víře a splnil všechny povinnosti stanovené celními předpisy a tato částka u jedné osoby u jedné nebo více dovozních operací nepřesahuje 1 850 000 Kč; jedná-li se o více operací, musí se jednat o případy vyplývající z jednoho pochybení celního úřadu. Přesahuje-li částka cla 1 850 000 Kč, může ministerstvo povolit, aby tato částka nebyla zapsána do evidence, nebo

X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XX.

§ 267 (4) Pokud je clo dodatečně vyměřováno proto, že původní částka cla byla vyměřena na základě pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů, uloží celní úřad z rozdílu částky původně vyměřené a nově stanovené penále ve výši 20 %. Celní úřad však penále neuloží, byla-li takto stanovená částka cla vyměřena z podnětu dlužníka.

§ XXX

§ 268 (1) Jakmile byla částka cla zapsána do evidence, musí být bez zbytečného odkladu dlužníkovi doručeno písemné sdělení nebo rozhodnutí o jejím vyměření; je-li celní prohlášení podáno ústně nebo jiným úkonem, může být částka cla sdělena ústně. Je-li celní prohlášení podáno elektronicky, může celní úřad sdělit částku cla i elektronicky.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XX XXXXX XXXX, X XXXX XXXXX XXXX XXXXXX.

§ 268 (3) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 2 učiněn úkon směřující k vyměření částky cla nebo k jejímu dodatečnému vyměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byla příslušná osoba o tomto úkonu zpravena. Vyměřit a doměřit částku cla a zapsat ji do evidence však lze nejpozději do 10 let od konce roku, v němž celní dluh vznikl.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X XXXXXXX X XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXX.

§ 269

XXXXXXXXX

§ 269 (1) Nepovolil-li celní úřad dlužníkovi odklad platby, posečkání či zaplacení cla ve splátkách podle § 271 a 275, je vyměřená částka cla splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy celní úřad doručil dlužníkovi písemné sdělení či rozhodnutí o jejím vyměření nebo mu její výši sdělil ústně či sdělení odeslal elektronicky; není-li podle § 104 odst. 9 písm. b) požadováno vydání písemného rozhodnutí, počíná lhůta splatnosti běžet ode dne doručení písemného oznámení o propuštění zboží nebo ode dne přijetí elektronického oznámení o propuštění, bylo-li propuštění zboží oznamováno pouze elektronicky. V případě souhrnného zápisu částky cla do evidence podle § 265 odst. 2 musí být lhůta splatnosti stanovena tak, aby nebyla dlužníkovi poskytnuta lhůta delší, než kdyby mu byl povolen odklad platby.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X § XXX.

§ 269 (3) Lhůta splatnosti neběží, jestliže

X) XXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXX,

b) předmětné zboží bylo zajištěno a lze mít důvodně zato, že následně propadne ve prospěch státu nebo bude vysloveno jeho zabrání, nebo

X) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX § XXX X XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 270

XXXXXX XXXXXX

§ 270 (1) Clo lze uhradit

X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

b) v hotovosti

X. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

2. zaměstnancům celní správy pověřeným celním úřadem výhradně přijímat od dlužníků platby cla v hotovosti; na přijatou platbu je celní úřad povinen vydat potvrzení,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, XXX-XX X XXXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX, X XXXX-XX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

c) započtením přeplatku na jiném clu, nebo

X) XXXXXX, XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 270 (2) Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelé mohou uhradit clo v hotovosti způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) bodu 2 pouze tehdy, jedná-li se o celkovou částku nepřesahující 5 000 Kč.

§ XXX

Odklad platby

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX-XX XX XXXXXX XXX, XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X § XXX XX XXX XXXXXX XXXXXX.

§ 271 (2) Odklad platby může být povolen pouze tehdy, zajistí-li žadatel celní dluh.

§ XXX

V rozhodnutí celní úřad stanoví, jestli odklad platby bude povolen

X) XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX § XXX XXXX. X,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) souhrnně pro všechny částky cla zapsané do evidence za podmínek uvedených v § 265 odst. 1 ve lhůtě stanovené celním úřadem, která nesmí přesáhnout 31 dnů, nebo

X) XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X.

§ 273

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX X XX XXX. XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX

a) ode dne zapsání částky cla do evidence, jedná-li se o odklad platby podle § 272 písm. a),

X) XXX XXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXXX XXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X); XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX

c) ode dne uplynutí lhůty, v jejímž průběhu bylo zboží propuštěno, jedná-li se o odklad platby podle § 272 písm. c); lhůta pro odložení platby se v tomto případě snižuje o polovinu lhůty stanovené v citovaném ustanovení.

§ XXX (X)&XXXX;XX-XX XXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) X X) XXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX, X XXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX.

§ 274

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXXXXXX-XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 274 (2) Celní úřad však odklad platby povolí i v případech uvedených v odstavci 1, jestliže do evidence je zapsána částka cla, která má být zaplacena, předtím, než uplyne 30denní lhůta počínající běžet ode dne zapsání příslušné částky, nebo, pokud tato částka do evidence zapsána nebyla, od okamžiku přijetí celního prohlášení. V těchto případech nesmí lhůta pro odložení platby překročit lhůty stanovené v § 273.

§ XXX

Posečkání a splátky

§ XXX (X)&XXXX;XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX [XX] XXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX.

§ 275 (2) Celní úřad povolí posečkání nebo splátky pouze tehdy, zajistí-li žadatel celní dluh. Celní úřad však nemusí zajištění celního dluhu vyžadovat, byla-li by zajištěním celního dluhu vážně ohrožena výživa dlužníka nebo osob na jeho výživu odkázaných nebo pokud by zajištění celního dluhu vedlo k hospodářskému zániku dlužníka.

§ XXX (X)&XXXX;XX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXX % XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX X X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXX XXXX XX XXXXXXX XX X XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXX-XX XXXX XXX XXX XX XXXX XXXX-XX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

§ 276

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX

a) učiní bez zbytečného odkladu všechna opatření, která považuje za potřebná, včetně vymáhání nedoplatku, aby zajistil zaplacení této částky cla, a

X) XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. [XX]

§ 276 (2) Celní úřad úrok z prodlení podle odstavce 1 písm. b) nepředepíše,

X) XXXX-XX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX

b) činí-li méně než 100 Kč u jednoho případu.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX-XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX X XXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[9c] § 60 zákona č. 337/1992 Sb.

[XX] § XX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.".

270. V § 282 odstavec 2 zní:

"(X) XXXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX. XXXXXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, X XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X, X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X.".

271. V § 282 se odstavec 4 zrušuje.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X.

272. V § 282 odst. 4 se na konci doplňuje tato věta: "Ve stejné lhůtě nelze namítat promlčení nedoplatku cla, který je zajištěn zástavním právem na věci movité.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

"e) přenecháním zboží ve prospěch státu podle § 233.".

XXX. X § XXX XXXX. X) XXX X XXX:

"2. jestliže, před jeho propuštěním do navrženého režimu, propadlo ve prospěch státu, bylo zabráno, na příkaz celních orgánů zničeno, zničeno nebo nenahraditelně ztraceno v důsledku jeho povahy, nehody nebo vyšší moci anebo jestliže je v souladu s § 233 zničeno nebo přenecháno ve prospěch státu,".

XXX. X § XXX XXXX. X XX XXXXX ", XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX" XXXXXXX.

276. V § 289 odstavec 2 zní:

"(X) XXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXX XXX XXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX. X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.".

277. V § 289 odst. 3 se slova ", daně a poplatky vybírané při dovozu" zrušují.

XXX. § XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXX.

279. V § 289b odst. 1 větě první se slova ", daní a poplatků vybíraných při dovozu" nahrazují slovy "podaná podle § 289".

XXX. X § XXXX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Rozhodnutí o žádosti o vrácení nebo prominutí cla vydané podle § 289 nemusí obsahovat odůvodnění a opravné prostředky se nepřipouštějí.".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

"a) rozhodnutí o vrácení cla nerealizoval do 1 měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,".

XXX. X § XXX XXXX. X XXXX. X) XX XX XXXX XXXXX XX XXXXX "XXXXXXX XXX" XXXXXXXX XXXXX ", X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX,".

283. V § 291 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Pro výpočet úroku při použití diskontní úrokové sazby České národní banky se za rok považuje 365 dnů.".

XXX. X § XXX XXXX. X) XX XX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXX "XXXX" X XXXXXX XX XX XXXXX XXXX X X XXXXXXXX XX XXX X, XXXXX XXX:

"7. pro které bylo zřízeno zástavní právo,".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXX X) XXXXXX XXXX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

"f) nezákonně odejme zboží celnímu dohledu nebo se tohoto odnětí zúčastní,".

XXXXXXXXX XXXXXXX X) XX X) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X) XX X).

286. V § 293 písmeno j) zní:

"X) XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX,".

287. V § 293 písmeno k) zní:

"X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

288. V § 295 odstavec 2 zní:

"(X) XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X) XX X) XXX XXXXXX XXXXXX XX XXX XXX XX X XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XXX XXXX. X) XX X) XXXXXX XX XX XXX XX.".

289. V § 298 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(X) XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX.".

290. V § 299 odstavec 2 zní:

"(X) XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X) XX X) XXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXX X XXX XXX XX X XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X § XXX XXXX. X) XX X) XX XX XXXX XXX XXX XX.".

291. V § 299 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(X) XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 276 (5) Sankce nebude uložena

X) XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXX

b) jestliže k porušení celních předpisů došlo v důsledku vyšší moci, nehody nebo jiných okolností, které nemohla dotčená osoba ovlivnit, a tyto skutečnosti byly celním orgánům prokázány.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXX "XXXXX XXXX" XXXXXXXX XXXXX "XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX".

293. § 305 zní:

"§ XXX

"§ 305 (1) Celní zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že celní dluh, který jí odpovídá, nebude řádně a včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení ze zástavy.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX.

"§ 305 (3) Celní orgány mohou zástavu do doby, než bude celní dluh splněn nebo zajištěn v plné výši, zajistit, a to bez ohledu na práva třetích osob. Za zajištění zástavy se považuje rovněž rozhodnutí celních orgánů, kterým uloží osobě, která zástavu drží, že ji nesmí používat, prodávat nebo s ní jiným způsobem nakládat.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX XXXX.

"§ 305 (5) Pro realizaci celní zástavy se použije ustanovení § 313 odst. 3 obdobně.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(2) Uplatní-li právo na zajištěné zboží, které není k dalšímu řízení již třeba, a nepřichází-li v úvahu jeho propadnutí nebo zabrání v řízení o celním přestupku nebo celním deliktu anebo prodej podle § 313, jiná osoba než ta, které bylo zboží zajištěno, a celní orgán má pochybnosti o tom, zda tato osoba je vlastníkem zboží, nebo má-li celní orgán pochybnosti o tom, zda osoba, které bylo zboží zajištěno, je jeho vlastníkem, nevydá celní orgán zboží a odkáže tyto osoby, aby svůj nárok uplatnily v řízení soudním.".

XXX. X § XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

"(2) Celní úřad může podle § 122 prodat zboží, které nemohlo být propuštěno do navrženého režimu nebo nebylo po propuštění odvezeno z místa, kam bylo dopraveno.".

XXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X.

296. V § 316 odst. 2 se slovo "obdobně" nahrazuje slovem "přiměřeně".

XXX. § XXX XXX:

"§ 319

XXXXXXXXXX

"§ 319 (1) Celní orgány zabezpečují sběr údajů a zpracování informací o zboží, kterému bylo přiděleno celně schválené určení, na základě dokladů předepsaných pro statistické účely.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX X XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.".

298. § 320 včetně poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ XXX

"§ 320 (1) Nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, platí pro řízení před celními orgány

X) XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, [XX)]

b) obecné předpisy o správním řízení, [5c)] jde-li o řízení ve věcech:

X. XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

2. zajištění zboží a věcí pro řízení o přestupcích a deliktech,

X. XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

4. vyloučení osob z provozování přepravy na podkladě karnetu TIR,

X. XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,

6. povolení nebo odnětí povolení nezajišťovat celní dluh,

X. XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX,

8. vydání závazných informací a zrušení jejich platnosti,

X. XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

10. povolení dopravy přes státní hranice mimo celní přechod a od celního přechodu po jiných něž celních cestách,

XX. XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXX,

12. schválení dočasného skladu a stanovení podmínek k dočasnému uskladnění zboží,

XX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

14. povolení zničit zboží nebo jej přenechat ve prospěch státu,

X) X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXXXX. [XX]

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

"§ 320 (2) Vznikl-li celní dluh podle § 239 až 242, je místně příslušným k vyměření cla celní úřad, který rozhodné skutečnosti zjistil jako první.

"§ XXX (X)&XXXX;XXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, [XX] XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X.

[11] Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

XXX. X § XXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X.

300. § 322 zní:

"§ XXX

Není-li tímto zákonem nebo jiným zákonem stanoveno jinak, nemá odvolání proti rozhodnutí celních orgánů odkladný účinek. Odvolání proti rozhodnutí o celním deliktu má vždy odkladný účinek.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 322a

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX, XXXX-XX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX.

"§ 322a (2) V jiných případech něž uvedených v odstavci 1 celní orgán, který rozhodnutí vydal, je zruší nebo změní, nebyla-li jedna nebo více podmínek potřebných pro jeho vydání splněna nebo již není plněna.

"§ XXXX (X)&XXXX;XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX, XXXXXX-XX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.

"§ 322a (4) Rozhodnutí podle odstavce 1 lze zrušit do 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci.".

XXX. X § XXX XXXXXXXX X XXX:

"(1) Pokud se v tomto zákoně a právních předpisech vydaných k jeho provedení užívá pojmu clo, rozumí se tím také daně a poplatky vybírané při dovozu a vývozu.".

XXX. XX § XXX XX XXXXXX XXXX § XXXX, XXXXX XXX:

"§ 323a

XXXXXXXXXX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX X XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.".

304. V části B přílohy k zákonu bodu 1 se slova "Celní úřad Brno I." nahrazují slovy "Celní úřad Brno I" a v bodu 3 se slova "Celní úřad Brno II." nahrazují slovy "Celní úřad Brno II".

XXX. X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XX X XXXXXX X XX XX XXXXX "XX XXXXXX X" X XXXXXXXX XXXX XXXXXXX.

306. V části B přílohy k zákonu se v bodu 62 obec Nupaky vypouští.

XXX. X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XX X XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX.

308. V části B přílohy k zákonu se v bodu 67 obce Vodochody a Zdiby vypouštějí a za obec Libčice nad Vltavou se doplňuje obec Roztoky u Prahy.

XXX. X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XX X XXXX XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX "X X XXXXXX XXXXX-XXXXXX XXXX XXXXXX".

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

310. V části B přílohy k zákonu se v bodu 73 na konci doplňují slova "a z okresu Praha-západ obec Rudná".

XXX. X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XX X XXXX XX XXXXX " , XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX-XXXXX X XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX-XXXXXX" XXXXXXXXX XXXXX "X XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXX-XXXXXX".

Čl. II

X. XXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X. XXXXX XXXX.

2. Práva a povinnosti z rozhodnutí celního úřadu o povolení k použití režimu s ekonomickými účinky nebo k provozování celního skladu vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají dnem 1. října 2002.

X. XXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X. XXXXX XXXX.

4. Rozhodnutí o povolení zajišťovat celní dluh paušální zárukou vydaná Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za povolení zajišťovat celní dluh individuální zárukou s použitím záručního dokladu.

X. XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

Čl. III

XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, XXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXX XXXXX, XXX XXXXXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXX.

Čl. IV

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X. XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XX. X XXXX XX, XX XX XX, XX X XX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX.

Klaus v. r.

XXXXX X. X.

Zeman v. r.

Právnická literatura (3247) titulů
Europeizace národních právních řádů
Europeizace národních právních řádů : soubor příspěvků přednesených na Symposiu o rozšiřování Evropské unie ve dnech 15.-17.11.1999 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
104,00 Kč
Vzory zmlúv a podaní pre občanov, 4. vydanie
Publikácia obsahuje základné vzory zmlúv, dohôd a písomných podaní súdu a iným objektom. Jednotlivé vzory sú pridelené k príslušným vybraným ustanoveniam OZ a OSP....
647,00 Kč
Vývoj trestního řízení
Publikace obsahuje podrobný přehled vývoje trestního řízení od nejstarších dob do současnosti. V úvodu jsou zpracovány počátky trestního soudnictví a trestního řízení v nejstarších evropských státech. Další části jsou již věnovány jen českému právnímu prostředí. Čtenář se zde seznámí se středověkými důkazními prostředky jako byly ordály a tortura. V dalších částech jsou přiblíženy počátky moderního trestního řízení. Celý výklad je zakončen současnou právní úpravou.
190,00 Kč
Finančný trh - učebné texty právnickej fakulty
82,00 Kč