Zákony, normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Heagl Zákony

Základní verze
Plná verze Heagl obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
4 876

Heagl Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

Heagl Demo

Zkušební verze
Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM
Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.Více informací naleznete zde.

Odkaz:
001/2002 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
4.1.2002
Platnost do:
- - -
Název:

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 1/2002 Sb.

 

 

ZÁKON

 

ze dne 5. prosince 2001,

 

kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění

pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

Čl. I

 

Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.,

XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

a zákona č. 265/2001 Sb., se mění takto:

 

1. V §2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "zahraniční osoba, podnikající v tuzemsku prostřednictvím organizační složky, ve věcech týkajících se tohoto podnikání se považuje za českou osobu,".

 

2. V §2 písm. e) bodu 3 se slova "v bodu 1" nahrazují slovy "v bodu 2".

 

3. V §2 písm. f) se slova "České zboží se vývozem do zahraničí stává zahraničním zbožím, pokud není propuštěno do režimu tranzitu" nahrazují slovy "České zboží, které bylo vyvezeno do zahraničí v souladu s tímto zákonem, ztrácí status českého zboží v okamžiku jeho skutečného výstupu do zahraničí s výjimkou případů, kdy bylo toto zboží propuštěno do režimu tranzitu a celní úřady odeslání i určení se nacházejí v tuzemsku".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

4. V §2 písm. g) se za slova "příjemce nebo cestujícího" vkládají slova ", který je dováží nebo vyváží".

 

5. V §2 písm. h) se slovo "statutem" nahrazuje slovem "statusem".

 

6. V §2 se za písmeno p) vkládá nové písmeno q), které zní:

 

"q) předložením zboží celnímu úřadu oznámení celnímu úřadu o dodání zboží na celní úřad nebo na místo určené nebo schválené celními orgány, způsobem stanoveným celním úřadem,".

 

Dosavadní písmena q) a r) se označují jako písmena r) a s).

 

7. V §2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:

 

"t) dlužníkem osoba, která je povinna vyměřené clo uhradit.".

 

8. Za §4 se vkládají nové §4a a 4b, které včetně poznámek pod čarou č. 1), 1a), 1b) a 1c) znějí:

 

 

&XXXX;§XX

Zpracovávání osobních údajů celními orgány

 

§4a (1) Celní orgány zpracovávají[1] osobní údaje[1a] bez souhlasu subjektu[1b] včetně údajů vypovídajících o trestné činnosti, vyplývá-li to z jejich působnosti stanovené zákonem nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "mezinárodní smlouva").

 

§4a (2) Celní orgány jsou oprávněny postupovat při zpracování osobních údajů podle odstavce 1 u fyzických osob,

 

a) u kterých je nebo byl prováděn celní dohled, služební úkon nebo služební zákrok,

 

b) které porušily celní a daňové předpisy nebo jsou důvodně podezřelé z jejich porušování, nebo

 

c) které jsou účastníky řízení před celními orgány nebo se tohoto řízení jinak zúčastnily.

 

§4a (3) Předávají-li celní orgány osobní údaje do jiných států, mohou tak učinit bez povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů.[1c]

 

 

§XX

Nepravdivé nebo nepřesné osobní údaje

 

§4b (1) Celní orgány jsou oprávněny zpracovávat i nepravdivé, nepřesné nebo neověřené osobní údaje a sdružovat osobní údaje, jde-li o osobní údaje subjektů

 

a) důvodně podezřelých z trestné činnosti nebo jiných forem porušování celních a daňových předpisů,

 

b) o kterých lze důvodně předpokládat, že jsou zapojeny do nedovoleného obchodu s omamnými, psychotropními látkami nebo do jiných forem nezákonného dovozu nebo vývozu zboží, k jejichž odhalování a stíhání zavazuje mezinárodní smlouva.

 

§4b (2) Celní orgány na písemnou žádost sdělí žadateli bezplatně osobní údaje vztahující se k osobě žadatele, a to do 30 dnů od jejího doručení.

 

§4b (3) Celní orgány na písemnou žádost provedou bezplatnou likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů vztahujících se k osobě žadatele, a to neprodleně po jejím doručení.

 

§4b (4) O žádostech podle odstavců 2 a 3 rozhoduje ministerstvo. Novou žádost lze podat nejdříve po uplynutí jednoho roku od podání žádosti předchozí.

 

§4b (5) Celní orgány žádostem podle odstavců 2 a 3 nevyhoví, pokud by tím došlo k ohrožení

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) plnění úkolů celní správy v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z odstavce 1,

 

b) oprávněných zájmů třetí osoby.

 

Nevyhovuje-li se žadateli, musí být rozhodnutí o žádosti písemně odůvodněno.

 

§4b (6) Nezpracovávají-li celní orgány žádné osobní údaje vztahující se k osobě žadatele nebo pokud by sdělením odůvodněného rozhodnutí došlo k ohrožení plnění úkolů celní správy v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z odstavce 1, vyrozumí se žadatel písemně o tom, že celní orgány nezpracovávají žádné osobní údaje vztahující se k žadateli.

 

§4b (7) Na postup při vyřizování žádosti se nevztahuje správní řád.

 

 

-------------------

 

[X] §X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

[XX] §X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

[XX] §X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

[XX] §X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. X) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

 

X. X §X XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX,[XX]&XXXX;.

 

XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXX:

 

 

-------------------

 

"[2a] Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.".

 

10. V §5 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.

 

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena f) až h).

 

11. V §5 odst. 1 písmeno h) zní:

 

"h) rozhoduje o povolení zajištění celního dluhu globální zárukou pro režim společného tranzitu a individuální zárukou s použitím záručního dokladu a o povolení nezajišťovat celní dluh ve společném tranzitu a v celních režimech mimo národního tranzitu,".

 

12. V §5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i), j), k) a l), která včetně poznámek pod čarou č. 3a), 3b) a 3c) znějí:

 

"i) rozhoduje o udělení povolení být ručitelem a vydávat celní doklady a doklady o ručení podle mezinárodní smlouvy,[3a]

 

j) vydává stanoviska k českým osobám, které hodlají provozovat mezinárodní přepravu zboží na podkladě karnetu TIR a rozhoduje o vyloučení osob z tohoto systému, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,[3b]

 

k) rozhoduje o povolení propouštět zboží do režimu společného tranzitu nebo ukončovat tento režim u více celních úřadů bez předložení zboží,

 

l) může na základě výsledku výběrového řízení podle zvláštního právního předpisu[3c] pověřit právnickou osobu zjišťováním hmotnosti na nápravu a hmotnosti nákladního vozidla nebo jízdní soupravy vstupujících do tuzemska nebo vystupujících z tuzemska.

 

 

-------------------

 

[XX] XX. X XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX (XXXXXX XXX).

 

XX. X XXXXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXX XXXXXX X XXXXXXX X. X. X. XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX (XXXXXX XXX).

 

XX. X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X., X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX.

 

[XX] XX. XX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX) X XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X. XX), XX) X XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

 

XX. X §X XXXXXX XXXX XX XXXXX &XXXX;, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXX&XXXX;)&XXXX; XXXXXXX.

 

XX. X §X XXXXXXX X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,&XXXX;.

 

XX. X §X XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X), X), X) X X), XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX,

 

X) XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX,

 

X) X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX,

 

X) XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §X XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, X, X X X, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXXXX:

 

&XXXX;§X (X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX[XX] X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X) XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§X (X) XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX, X XX

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X §XXX XX XXX X §XXX XX XXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX, XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXX XX XXXXX, XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXX, XXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX.[XX]

 

§XX (X) XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X X XXXX XXXX XXXXXX XXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX; XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX.[XX]

 

 

-------------------

 

[3g] §12 odst. 2 trestního řádu.".

 

Dosavadní poznámka pod čarou č. 3g) se označuje jako poznámka pod čarou č. 3l), včetně odkazu na poznámku pod čarou.

 

17. V §10 odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou č. 3h) a 3i) znějí:

 

"§10 (1) Zřizují se celní úřady. Územní působnost celních úřadů je uvedena v příloze k tomuto zákonu. Územní působnost celního úřadu se nemění, dojde-li k rozdělení nebo sloučení obcí[3h] nebo vojenských újezdů.[3i]

 

§10 (2) Rozhodne-li ministerstvo o zřízení pobočky celního úřadu k výkonu jeho působností uvedených v §11 odst. 1, vyhlásí toto rozhodnutí sdělením ve Sbírce zákonů.

 

 

-------------------

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXX (XXXXXX XXXXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;X X&XXXX; X XXXXX X XXXXXXX &XXXX;(XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX)&XXXX; XXXXXXX.

 

XX. X §XX XXXX. X XXXX. X) XX XX XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXX-XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX&XXXX; X XXXXX &XXXX;XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX&XXXX; XX XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,[XX] XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX (XXXXXXX), X XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX;[XX] X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX,&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X) X X), XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XX X), XXXXXXX-XX XX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

 

X) XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XX XXXXXXX X), X) X X) XXXXXXX.

 

XXXXXXXXX XXXXXXX X), X) X X) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X), X) X X).

 

XX. X §XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XXXXXXXX X XXXXXXX.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

 

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) X XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X. XX) X XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

XX. X §XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X §X XXXX. X X X X X §XX XXXX. X XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXX X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X) XX XXXXXXX.

 

XX. X §XX XXXX. X XXXXXXX X) XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXX XXXXXXXXX, XX-XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.[X]

 

 

-------------------

 

[5] §45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.".

 

31. V §19b písmeno a) zní:

 

"a) dobu výsluhy let v hodnosti,".

 

32. V §19c se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

33. §20 včetně poznámek pod čarou č. 5a) a 5b) zní:

 

 

&XXXX;§XX

Zdravotní způsobilost celníka a zajištění

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX

 

§XX (X) X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX X XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX.[XX]

 

§XX (X) XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX,[XX] XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX.

 

§XX (X) XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

 

-------------------

 

[5a] §232 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 

[5b] §18a, 35a, 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.".

 

34. Dosavadní poznámky pod čarou č. 5a), 5b), 5c), 5d) a 5e) se označují jako poznámky pod čarou č. 5c), 5d), 5e), 5f) a 5g), včetně odkazů na poznámky pod čarou.

 

35. §23 zní:

 

 

&XXXX;§XX

 

§XX (X) XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

XX. X §XX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX XXXX XXXXXX XXXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXX; X XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. §XX XXX:

 

 

"§28

 

§28 (1) Celník je povinen při výkonu služby prokázat příslušnost k celní správě.

 

§28 (2) Celník, který nosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním stejnokrojem, který je opatřen identifikačním znakem celní správy.

 

§28 (3) V případě, že celník nenosí při výkonu služby služební stejnokroj, prokazuje příslušnost k celní správě služebním průkazem, jehož vzor a náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou, a ústním prohlášením "celní správa".

 

§28 (4) Pouze ústním prohlášením "celní správa" prokazuje celník příslušnost k celní správě ve výjimečných případech, kdy okolnosti služebního zákroku neumožňují tuto příslušnost prokázat služebním stejnokrojem nebo služebním průkazem. V takových případech se celník prokáže služebním průkazem ihned, jakmile to okolnosti služebního zákroku dovolí.".

 

38. V §31 odst. 2 písm. a) se slovo "páchání" nahrazuje slovy "jednání, které má znaky" a v písmenu d) se slova "písm. f)" nahrazují slovy "písm. d)".

 

39. V §31 odst. 4 se slovo "spáchání" nahrazuje slovy "jednání, které má znaky".

 

40. V §32 odst. 1 písmeno d) zní:

 

"d) byla přistižena při jednání, které má znaky přestupku, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci,".

 

41. V §32 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

 

"e) je mladší patnácti let a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat nebo bude mařit řádné objasnění věci.".

 

42. V §32 odst. 4 se na konci druhé věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "jedná-li se o osobu mladší patnácti let, vždy též bez odkladu vyrozumí orgán sociálně právní ochrany mládeže.".

 

43. Za §33a se vkládají nové §33b až 33f, které včetně poznámek pod čarou č. 5h) a 5i) znějí:

 

 

&XXXX;§XXX

Oprávnění k používání podpůrných

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

 

§XXX (X) XXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX[XX] XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

 

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX.

 

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§33c

XXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX

 

§XXX (X) XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X.

 

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§33d

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

 

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX.

 

 

§33e

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

 

§XXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX] X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXX X XXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§33e (3) Pravidla pro nakládání se zvláštními finančními prostředky stanoví na návrh generálního ředitele ministr.

 

 

§XXX

Informátor

 

§33f (1) Informátorem se rozumí fyzická osoba poskytující celní správě informace a služby takovým způsobem, aby nebyla vyzrazena její spolupráce s celní správou.

 

§33f (2) Informátorovi lze poskytnout za jeho činnost finanční nebo věcnou odměnu.

 

 

-------------------

 

[XX] XXXXXXXXX: XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXX X. X/XXXX XX.

 

[XX] §XXXX XXXXXXXXX XXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XXXXX &XXXX;XXXXX §XX XXXX. X XXXX. X)&XXXX; XXXXXXX X XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX X XX XXXX. X&XXXX; XX XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX&XXXX;.

 

XX. X XXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX: &XXXX;XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XX. X §XXX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX[XX] XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX[XX] XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX, XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX.

 

XX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XX. §XXX XX XXXXXXX.

 

XX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX; X XXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX).

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

XX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXX&XXXX; XXXXXXX.

 

XX. §XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX), XX), XX) X XX) XXX:

 

 

 

&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX

 

§XX

 

§XX (X) XX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX&XXXX;). XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX; XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX. XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.

 

§XX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX:

 

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX[XX] XXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX;[XX] XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX,[XX]

 

X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX,

 

X) XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX:

 

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX §XX XX XX XXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXX-XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX,

 

X) XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXX-XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX, X XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX] XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX,[XX] XXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXXX XXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXX-XX XX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXX XXX. XXXXXX-XX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

 

 

_____________________________________

 

[6f] §33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

[6g] §21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

 

[6h] §23 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 89/1995 Sb.

 

[6i] Vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb.

 

Vyhláška č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek, ve znění vyhlášky č. 50/2000 Sb.

 

Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 391/2000 Sb.

 

[6j] Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyhláška č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku.".

 

53. Za §46 se vkládají nové §46a až 46c, které včetně poznámky pod čarou č. 7) znějí:

 

 

&XXXX;§XXX

 

XXXX-XX XX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.

 

 

§46b

 

§46b (1) Závaznou informaci může používat pouze osoba, které byla vydána.

 

§46b (2) Celní úřad může požadovat, aby deklarant při podání celního prohlášení nebo žádosti o vydání osvědčení o původu zboží sdělil, zda mu byla vydána závazná informace na zboží uvedené v podaném celním prohlášení nebo v žádosti o vydání osvědčení.

 

 

§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX

 

X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX

 

X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXX, X XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XX

 

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XX XXXX

 

X) XXXXX XXX, X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXX XXX, X XXXXXXX XXXXXX XXXXX,

 

XXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX, XX XXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

 

X) X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

 

X. XX-XX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX,

 

X. XXXX-XX X XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX[X] XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX;[X] XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,

 

X. XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX,

 

X) X XXXXXXX XXXXXX XXXXX

 

X. XX-XX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX, XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX,

 

X. XXXX-XX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX; XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX,

 

X. XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXX X X X XXXX XXXX. X) XXXXXX X X X, XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX. XX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XX-XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX X XXXX XXXX. X) XXXX X, XXXX XXX XXXX, XX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXX XX XXXXXXX XX XXXXXXX.

 

 

-------------------

 

[7] Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb., o Mezinárodní úmluvě o harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží a Protokolu o její změně.".

 

54. §47 zní:

 

 

&XXXX;§XX

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XX (X) XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX §XXX, XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XXXXXXXX X XXXXXXX.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X, X, X X X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X, X X X.

 

XX. XX §XX XX XXXXXX XXXX §XXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XX), XX), XX), XX) X XX) XXX:

 

 

 

&XXXX;§XXX

Poskytování informací z evidencí

 

§51a (1) Celní orgány jsou v rozsahu potřebném pro plnění jejich konkrétního úkolu oprávněny žádat z evidence provozované na základě zvláštního právního předpisu poskytnutí informací od příslušného správce evidence nebo jejího zpracovatele, a to na náklady správce evidence nebo zpracovatele. Správce evidence nebo zpracovatel je povinen žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět, pokud zvláštní zákony nestanoví jinak.

 

§51a (2) Jedná-li se o informace z databáze účastníků veřejné telefonní služby,[7a] evidence obyvatel[7b] a centrálního registru silničních vozidel,[7c] jsou celní orgány při plnění svých úkolů oprávněny žádat poskytnutí těchto informací od příslušného správce evidence nebo zpracovatele způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, a jedná-li se o informace z evidence občanských průkazů[7d] a evidence cestovních dokladů,[7e] způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup.

 

§51a (3) Celní orgány jsou oprávněny žádat poskytnutí informací podle odstavců 1 a 2 pouze v míře nezbytně nutné a za účelem provedení příslušného úkolu, a to způsobem, který musí umožňovat uchovávání identifikačních údajů o celním orgánu nebo o celníkovi, který o výdej informací žádal, a o účelu, k němuž byl výdej informací žádán, nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty prvé je správce evidence nebo zpracovatel povinen zachovávat mlčenlivost.

 

§51a (4) Celní orgány jsou povinny zajistit ochranu informací před jejich neoprávněným zveřejněním nebo předáním. Tím nejsou dotčeny povinnosti celních orgánů podle zvláštních zákonů.[7f] Celník je oprávněn informace získané podle odstavců 1 a 2 využívat pouze pro plnění úkolů celních orgánů.

 

 

-------------------

 

[XX] §XX XXXX. X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX).

 

[XX] XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX), XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, (XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX).

 

[XX] XXXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), X XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

 

XX. X §XX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXX, XXX XX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XX XXXX XX XXX, X XX XXX XXXXXX XX XXXXX, X XXX XXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXXX-XX XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXX, XX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXX XXX, XXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX), XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXX.

 

XX. X §XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.[XX]

 

 

-------------------

 

[7j] Například zákon č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení.".

 

62. V §57 odstavec 2 zní:

 

"§57 (2) Jsou-li splněny podmínky pro použití sazebních opatření uvedených v odstavci 1 písm. e) až g) uplatní celní úřad na návrh deklaranta přednostně tato sazební opatření namísto uplatnění celních sazeb uvedených v odstavci 1 písm. c) a d); ustanovení celních předpisů o používání jednotné celní sazby tím nejsou dotčena. Žádost o uplatnění příslušných sazebních opatření může být podána následně, nejpozději však do dvou let od propuštění zboží do volného oběhu, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.".

 

63. V §65 odst. 2 písmeno a) zní:

 

"a) pojmy stejné zboží a podobné zboží uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) se nevztahují na zboží obsahující v sobě techniku, vývoj, uměleckou práci, design nebo plány a náčrtky potřebné pro výrobu dovezeného zboží, u něhož nebyla provedena úprava podle §75 odst. 1 písm. b) bodu 4, protože tyto práce byly provedeny v tuzemsku,".

 

64. V §65 odst. 3 písmeno a) zní:

 

"a) jedna z nich nebo člen jejího statutárního nebo dozorčího orgánu je členem statutárního nebo dozorčího orgánu druhé nebo má podobné postavení, nebo".

 

65. V §65 odst. 6 se číslice "66" nahrazuje číslicí "65".

 

66. V §66 odst. 2 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "pokud nelze provést přiměřenou úpravu podle §75 odst. 1 písm. d),".

 

67. V §66 odst. 4 se číslice "1" nahrazuje číslicí "2".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

68. V §78 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "Dojde-li po takto stanoveném přepočtu zahraniční měny na koruny české do konce měsíce, který předchází měsíci, v němž bylo celní prohlášení přijato, ke změně kurzu vyhlášeného Českou národní bankou o 5 % a více, použije se při přepočtu zahraniční měny na koruny české od prvního dne následujícího měsíce kurz vyhlášený Českou národní bankou platný poslední středu v měsíci, kdy k této změně došlo.".

 

69. V §79 odstavec 1 zní:

 

"§79 (1) V případě určení celní hodnoty zboží propuštěného do volného oběhu z celně schváleného určení zboží, které mu bylo předtím přiděleno, se použijí ustanovení §65 až 77, pokud tento zákon nestanoví jinak.".

 

70. V §80 odstavec 4 zní:

 

"§80 (4) Celními cestami, které jsou pod dohledem celních orgánů, jsou pozemní komunikace, dráhy celostátní a regionální, vodní cesty a ostatní dopravní cesty mezi celním přechodem a pohraničním celním úřadem a při letecké dopravě letové cesty mezi státními hranicemi a celním letištěm. Ministerstvo vyhláškou oznámí celní letiště a přístavy, kde je umístěn celní úřad.".

 

71. V §80 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:

 

"§80 (5) Letadla, která přilétají do tuzemska, mohou přistát pouze na celních letištích a odlétat z tuzemska mohou pouze z těchto letišť.

 

§80 (6) Plavidla vplouvající do tuzemska mohou přistát pouze v přístavech, kde je umístěn celní úřad, a odplout z tuzemska mohou pouze z těchto přístavů. Na trase mezi celním přechodem a příslušným přístavem nesmějí plavidla bez souhlasu celního úřadu přistát ani navazovat s jinými dopravními prostředky nebo s břehem kontakt, který by umožnil, aby zboží mohlo být do plavidla naloženo nebo z něho vyloženo. Nemůže-li být tato povinnost splněna z důvodu nehody nebo vyšší moci, musí osoba, která je touto povinností vázána, nebo kterákoliv jiná osoba jednající jejím jménem bez zbytečného odkladu informovat celní úřad. Došlo-li v důsledku nehody nebo vyšší moci k úplnému zničení nebo ztrátě zboží, musí být celní úřad bez zbytečného odkladu informován o místě, na kterém se zboží nachází.".

 

Dosavadní odstavce 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se označují jako odstavce 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

 

72. V §80 odstavec 7 zní:

 

"§80 (7) Doprava zboží po celní cestě musí být provedena bez průtahů, beze změn nákladu a bez odbočení z celní cesty. Vstup zboží na celní cestu nebo výstup z celní cesty mimo celní prostor pohraničního celního úřadu nebo celní přechod se může uskutečnit pouze se souhlasem pohraničního celního úřadu. Pohraniční celní úřad souhlas udělí, nebude-li tím ztíženo provádění celního dohledu nad zbožím dopravovaným po celní cestě.".

 

73. V §80 odst. 11 se na konci doplňují tato slova: "a stanovit, ve kterých případech vydává toto povolení celní ředitelství".

 

74. V §82 odstavec 2 zní:

 

"§82 (2) Stanoví-li tak mezinárodní smlouva, může být zboží, které se ještě nachází v zahraničí, kontrolováno celními orgány a uplatní se na ně ustanovení celních předpisů uplatňovaná na zboží dopravené do tuzemska.".

 

75. V §82 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

 

"§82 (6) Ustanovení §81 odst. 1 písm. a) nevylučuje uplatňování ustanovení celních předpisů upravujících turistický styk, pohraniční styk, poštovní přepravu nebo přepravu zanedbatelného hospodářského významu s tím, že provádění celního dohledu včetně možnosti provádění celní kontroly tím není dotčeno.

 

§82 (7) Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 a §83 až 95 se neuplatňují u zboží, které dočasně opustilo tuzemsko v průběhu jeho letecké přepravy z jednoho místa v tuzemsku na jiné místo v tuzemsku s tím, že se tato přeprava uskutečňuje přímo pravidelnou leteckou linkou bez přistání v zahraničí. Toto ustanovení neplatí pro zboží nakládané na letištích v zahraničí.".

 

76. Nadpis dílu třetího hlavy osmé zní: "PŘEDLOŽENÍ ZBOŽÍ CELNÍMU ÚŘADU".

 

77. V §83 odst. 1 se slova "předložit zboží k provedení celního řízení" nahrazují slovy "předložit zboží celnímu úřadu".

 

78. V §83 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.

 

79. V §84 se slova "provádění celního řízení" nahrazují slovy "předložení zboží celnímu úřadu a provádění řízení s tím souvisejícími".

 

80. V §85 písmeno b) zní:

 

"b) propuštěné do příslušného režimu, které nemusí být předloženo celnímu úřadu,".

 

81. Poznámka pod čarou č. 8a) zní:

 

 

-------------------

 

&XXXX;[XX] XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX XXX).&XXXX;.

 

XX. §XX XXXXXX XXXXXXX XXX:

 

 

"§86

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX

 

§XX (X) XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX[XX] XXXXX, XXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXX&XXXX;), XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXX, XX-XX XX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX,[XX] X XX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX; X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XX (X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX:

 

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX,

 

X) XXXXX, X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX-XX XXX XXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXX XX XXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX.

 

§XX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX-XX XX X XXXXXX X XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXXX.

 

§XX (X) XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXX XXXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX.[XX],[X]

 

§XX (X) XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXX XXX XXXXXXX. XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

 

§XX (X) XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXXX-XX XXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XX XX XX XX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XXXX XXXXX XX XX XXXXX &XXXX;XX XXXXXXXX XXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;(XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX&XXXX;)&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XX XXXX XXXXX XXXXX &XXXX;X XXXXXXX XXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXX XXXXX&XXXX;, XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XXXXX &XXXX;§XX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;§XX XXXX. X&XXXX;.

 

XX. X §XX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XX (X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X §XX XXXXXX XXXXXXX, X XX XX XX XXXXXXXX, XXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

 

§XX (X) XXXXX, XXX XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XX, XX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

 

XX. X §XX XX XXXXX &XXXX;X XXXXXXX XXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXX XXXXX&XXXX;.

 

XX. §XX XXX:

 

 

"§92

 

§92 (1) Bylo-li na dovezené zboží podáno souhrnné celní prohlášení, je vlastník zboží nebo osoba, která má právo s tímto zbožím nakládat, povinen ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy bylo souhrnné celní prohlášení podáno, učinit úkony potřebné pro to, aby mohlo být tomuto zboží přiděleno celně schválené určení.

 

§92 (2) Celní úřad může z důvodů hodných zřetele lhůtu uvedenou v odstavci 1 prodloužit na dobu nezbytně nutnou. Vyžaduje-li to povaha zboží, zejména jedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze, může celní úřad stanovit lhůtu kratší než uvedenou v odstavci 1, nejméně však třídenní.".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

89. V §93 větě první se slova "k celnímu řízení" nahrazují slovy "celnímu úřadu", dosavadní text se označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:

 

"§93 (2) Je-li dočasný sklad schválen k opakovanému dočasnému uskladňování zboží a není provozován celními orgány, mohou celní orgány požadovat, aby

 

a) dočasný sklad byl opatřen zámkem se dvěma různými klíči, přičemž jeden klíč bude mít v držení celní úřad,

 

b) osoba provozující dočasný sklad vedla evidenci zboží umožňující sledovat pohyb tohoto zboží.

 

§93 (3) Dočasný sklad schválený příslušným celním úřadem k opakovanému dočasnému uskladňování zboží musí být jako dočasný sklad viditelně označen.

 

§93 (4) Zboží se do dočasného skladu umisťuje na základě souhrnného celního prohlášení. Celní orgány však mohou požadovat předložení zvláštní deklarace na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

 

90. V §94 větě druhé se slova "a 123" zrušují.

 

91. V §95 odst. 2 se slova "podáno celní prohlášené" nahrazují slovy "zboží přiděleno příslušné celně schválené určení".

 

92. V §95 odstavec 3 zní:

 

"§95 (3) Za dočasné uskladnění zboží ve skladech celního úřadu platí osoba, která zboží celnímu úřadu předložila, skladné ve výši

 

a) 5 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 100 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 5 dnů včetně dne uskladnění,

 

b) 10 % z hodnoty uskladněného zboží, nejméně však 200 Kč, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění; přesáhne-li doba uskladnění 30 dnů, činí skladné 20 % z hodnoty uskladněného zboží,

 

c) 100 Kč za každou skladovou položku, jde-li o listiny, doklady, dokumentaci a jiné písemnosti, nepřesahuje-li doba uskladnění 30 dnů včetně dne uskladnění; přesahuje-li doba uskladnění 30 dnů, činí skladné 200 Kč za každou skladovou položku.".

 

93. V §95 se odstavec 4 zrušuje.

 

94. V §96 odst. 2 se slova "k celnímu řízení" nahrazují slovy "celnímu úřadu".

 

95. V §97 odst. 1 se za slovo "vyrozumí" vkládá slovo "písemně".

 

96. V §97 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

 

"§97 (3) Za provedení opatření uložených celními orgány podle §95 odst. 1 odpovídají

 

a) osoba, která předložila souhrnné celní prohlášení, nebo

 

b) osoby uvedené v §88, nebylo-li souhrnné celní prohlášení ještě předloženo.

 

§97 (4) Proti rozhodnutí o uložení povinnosti uhradit náklady se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení; podané odvolání nemá odkladný účinek. Částka odpovídající náhradě nákladů je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, kterým byla uložena.".

 

97. V §100 odst. 2 se slova "dnem, kdy celní úřad přijal celní" nahrazují slovy "podáním celního".

 

98. V §102 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Pohraniční celní úřad provede celní řízení přednostně též u pravidelných jednotek nebo formací ozbrojených sil smluvních stran Severoatlantické smlouvy, bude-li o přechodu hranic předem uvědomen.".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

99. §103 se zrušuje.

 

100. V §104 odst. 1 písmeno g) zní:

 

"g) vlastnoruční podpis pověřeného zaměstnance celního úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce a otisk služebního razítka; v případech, kdy je rozhodnutí vydáno elektronicky, jsou vlastnoruční podpis a otisk služebního razítka nahrazeny kódem.".

 

101. V §104 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

"§104 (2) Služebním razítkem se pro účely celního řízení rozumí razítko přidělené celníkovi nebo občanskému zaměstnanci k plnění jeho úkolů, které není opatřeno státním znakem. Služební razítko obsahuje zejména datum, označení celního úřadu, pořadové číslo a další rozlišovací znaky potřebné k identifikaci osoby, která v celním řízení rozhodla.".

 

Dosavadní odstavce 2 až 10 se označují jako odstavce 3 až 11.

 

102. V §104 odst. 5 se na konci doplňuje tato věta: "Způsob nakládání s jednotlivými vyhotoveními rozhodnutí stanoví ministerstvo vyhláškou.".

 

103. V §104 odst. 7 se slova "jednoho měsíce" nahrazují slovy "30 dnů" a číslice "5" se nahrazuje číslicí "6".

 

104. V §104 se odstavec 9 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstavce 9 a 10.

 

105. V §104 odstavce 9 a 10 znějí:

 

"§104 (9) Je-li celní prohlášení podáno elektronicky, celní úřad

 

a) vydá na žádost deklaranta písemné rozhodnutí v celním řízení, nebo

 

b) oznámí písemně nebo elektronicky propuštění zboží uvedením identifikačních znaků celního prohlášení a data propuštění zboží, není-li požadováno vydání písemného rozhodnutí; elektronické propuštění zboží do režimu tranzitu osvědčuje celní úřad dokladem, jehož obsah, náležitosti a nakládání s ním stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§92 (10) Žádost o vydání písemného rozhodnutí podle odstavce 9 písm. a) může být nahrazena souhrnnou žádostí vztahující se na veškeré zboží propuštěné do celního režimu ve stanovené době, která nesmí být delší než 12 měsíců.".

 

106. V §105 odst. 1 písm. a) se slovo "nebo" zrušuje.

 

107. V §105 odst. 1 písmeno b) zní:

 

"b) elektronicky, za podmínek stanovených celními orgány, nebo".

 

108. V §105 se v odstavci 2 slova "prostřednictvím zařízení pro zpracování a přenos údajů na nosičích informací" nahrazují slovem "elektronicky".

 

109. V §105 odstavec 3 zní:

 

"§105 (3) Celní prohlášení musí být doloženo doklady, které jsou podle celních předpisů potřebné pro uplatnění ustanovení upravujících celní režim, do něhož bylo zboží navrženo. Je-li celní prohlášení podáno elektronicky, může celní úřad povolit, aby nemuselo být doloženo příslušnými doklady. V tomto případě je deklarant povinen uschovat příslušné doklady po dobu 6 let ode dne podání celního prohlášení.".

 

110. V §105 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4, 5, 6, 7, 8 a 9, které znějí:

 

"§105 (4) Elektronickým podáním celního prohlášení se rozumí

 

a) přenesení požadovaných dat celnímu úřadu formou standardní zprávy s předem definovanou strukturou uznávanou pro elektronický přenos dat mezi dvěma počítačovými systémy prostřednictvím elektronických prostředků, nebo

 

b) zavedení požadovaných dat do systému počítačového zpracování dat celního úřadu.

 

§105 (5) Na žádost může celní úřad rozhodnutím povolit podávání celního prohlášení předložením diskety, magnetického pásku nebo přenesením dat obdobnými prostředky, v případě potřeby v zakódované formě.

 

§105 (6) Celní prohlášení podávané elektronicky podle odstavce 4 písm. a) se považuje za podané, je-li elektronická zpráva příslušným celním orgánem přijata. Přijetí celního prohlášení je deklarantovi sdělováno elektronicky, přičemž toto sdělení obsahuje identifikační znaky přijaté zprávy nebo evidenčního čísla celního prohlášení a datum přijetí.

 

§105 (7) Pro celní prohlášení podávaná elektronicky podle odstavce 4 písm. b) platí ustanovení odstavce 6 přiměřeně.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§105 (8) Vztahuje-li se písemné celní prohlášení na dva nebo více druhů zboží, považují se údaje týkající se každého z nich za samostatné celní prohlášení.

 

§105 (9) Má-li celní orgán důvodné pochybnosti o tom, že údaje sdělené v souvislosti s celním prohlášením podaným ústně nebo jiným úkonem nejsou správné, je oprávněn požadovat podání písemného celního prohlášení.".

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 10 a 11.

 

111. V §105 se doplňuje odstavec 12, který zní:

 

"§105 (12) Se souhlasem celního úřadu může být písemné celní prohlášení nahrazeno počítačovou sestavou vyhotovenou deklarantem, která obsahuje náležitosti stanovené celními předpisy pro písemné celní prohlášení.".

 

112. V §106 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Celní úřad na písemném celním prohlášení uvede datum přijetí celního prohlášení.".

 

113. V §106 odstavec 2 zní:

 

"§106 (2) Celní prohlášení musí být podáno celnímu úřadu, kterému bylo předloženo předmětné zboží.".

 

114. V §106 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

 

"§106 (3) Celní úřad může povolit, aby celní prohlášení bylo podáno dříve, než mu bylo předloženo předmětné zboží. V tomto případě celní úřad stanoví lhůtu, v níž má být zboží předloženo. Nebude-li ve stanovené lhůtě zboží celnímu úřadu předloženo, má se zato, že celní prohlášení nebylo podáno.

 

§106 (4) Bylo-li celní prohlášení podáno dříve, než bylo předmětné zboží předloženo celnímu úřadu, může je celní úřad přijmout teprve po předložení tohoto zboží.".

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

 

115. V §106 odst. 5 se dosavadní věta druhá nahrazuje touto větou: "Neodstraní-li deklarant tyto nedostatky ve stanovené lhůtě, má se zato, že celní prohlášení nebylo podáno.".

 

116. V §107 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 8b) znějí:

 

"§107 (1) Celní prohlášení může podat dovozce nebo vývozce. Vývozcem nebo dovozcem se rozumí osoba, která je v době přijetí celního prohlášení vlastníkem předmětného zboží nebo má právo s tímto zbožím nakládat. Osoba, která podává celní prohlášení, musí příslušnému celnímu úřadu předložit zboží, na než se celní prohlášení vztahuje, nebo musí zajistit jeho předložení se všemi doklady, které stanoví celní předpisy upravující celní režim, do kterého má být zboží propuštěno.

 

§107 (2) Osoby uvedené v odstavci 1 mohou písemnou plnou mocí zmocnit jinou osobu, aby je v celním řízení zastupovala, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.[8b] Zastoupení může být

 

a) přímé, jedná-li zástupce jménem a ve prospěch zastoupené osoby,

 

b) nepřímé, jedná-li zástupce vlastním jménem ve prospěch zastoupené osoby.

 

 

-------------------

 

[XX] §XX XXXX. X XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX).&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXX) XX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX.

 

§XXX (X) XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXX XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXX XXX XX X XXXXX, X XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX X XXXXX XXXX XXXXX &XXXX;XXXX XX XXXXXX XXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XX XXXXXX XXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXX-XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXXXXXXXXX, XX

 

X) XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX, XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX, X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXX-XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX X XXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;X XXXXXXXX X&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;X XXXXXXXXXX X, X X X&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: &XXXX;, XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, X, X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X.

 

§XXX (X) XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X X XXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§118a

 

§118a (1) Pokud má celní úřad důvodně za to, že by podle výsledku provedené kontroly mohla být výše celního dluhu vyšší než výše celního dluhu stanovená podle údajů uvedených v přijatém celním prohlášení, zajistí deklarant celní dluh ve výši rozdílu mezi výší celního dluhu stanoveného podle údajů uvedených v přijatém celním prohlášení a výší celního dluhu, která by mohla skutečně vzniknout, a celní úřad zboží propustí do navrženého režimu. Deklarant však může požadovat, aby namísto zajištění celního dluhu bylo vyměřeno clo ve výši stanovené celním úřadem.

 

§118a (2) Postupoval-li celní úřad podle ustanovení odstavce 1 věty první a podle výsledku provedené kontroly má být vyměřeno clo v částce vyšší, než byla vyměřena, vyměří celní úřad clo ve výši tohoto rozdílu dodatečným platebním výměrem.

 

§118a (3) Má-li celní úřad pochybnost o tom, že se na předmětné zboží nevztahuje zákaz nebo omezení dovozu, a tato pochybnost může být odstraněna pouze tehdy, až budou známy výsledky prováděných kontrol, nesmí být předmětné zboží propuštěno do volného oběhu.".

 

125. V §122 písm. a) se na konci bodů 1 a 2 slovo "nebo" zrušuje.

 

126. §123 se zrušuje.

 

127. V §124 odst. 1 se slovo "úřad" nahrazuje slovem "orgán".

 

128. V §124 odst. 1 písm. a) se slova "(§105 odst. 5)" nahrazují slovy "(§105 odst. 11)" a za slovo "doklady" se doplňují slova "(dále jen "neúplné celní prohlášení")".

 

129. V §124 odst. 1 písmeno c) zní:

 

"c) bylo zboží elektronicky zapsáno deklarantem do jeho evidence a propuštěno do navrženého celního režimu, nebo byl režim ukončen, bez jeho předložení celnímu úřadu (dále jen "místní řízení"),".

 

130. V §124 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

 

"d) deklarant si podle dokladů vztahujících se k dováženému zboží sám vyměřil clo a toto zaslal na účet příslušného celního úřadu.".

 

131. V §124 odstavce 2, 3 a 4 znějí:

 

"§124 (2) Celní prohlášení podle odstavce 1 písm. a), obchodní nebo administrativní doklad podle odstavce 1 písm. b) a zápis do evidence deklaranta podle odstavce 1 písm. c) musí obsahovat údaje nutné ke ztotožnění zboží a příslušné obchodní operace. Zápis do evidence deklaranta musí obsahovat datum zápisu do této evidence.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§124 (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, je deklarant povinen následně, ve lhůtě stanovené celním úřadem, doplnit chybějící údaje nebo doklady v dodatečném celním prohlášení.

 

§124 (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou, které údaje se považují za nutné ke ztotožnění zboží a příslušné obchodní operace, formu a obsah dodatečného celního prohlášení. Dodatečné celní prohlášení lze podat jen na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou, případně může být tento tiskopis nahrazen počítačovou sestavou, která musí obsahovat všechny předepsané náležitosti.".

 

132. V §125 se na konci doplňuje tato věta: "V případě zápisu do evidence deklaranta se tento zápis považuje za přijetí celního prohlášení.".

 

133. V §126 se slova "prostřednictvím zařízení na zpracování a přenos údajů" nahrazují slovem "elektronicky".

 

134. §127 včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní:

 

 

&XXXX;§XXX

Následná kontrola

 

§127 (1) Celní orgány jsou oprávněny po propuštění zboží do navrženého celního režimu provádět následnou kontrolu, jejímž účelem je přesvědčit se o správnosti a úplnosti údajů uvedených v celním prohlášení, pravosti dokladů k němu předložených nebo připojených a o správnosti vyměřeného cla, daní a poplatků. Při následné kontrole je také ověřována existence a pravost dokladů a pravdivost údajů vztahujících se k dovozním a vývozním operacím, případně i následným obchodním operacím se zbožím uvedeným v příslušném celním prohlášení.

 

§127 (2) Následná kontrola může být provedena u

 

a) tuzemského vývozce nebo tuzemského dovozce,

 

b) tuzemského příjemce nebo tuzemského odesilatele zboží,

 

c) deklaranta,

 

d) přímého zástupce,

 

e) dopravce zboží,

 

f) osoby, která se přímo či nepřímo zúčastnila některé z operací se zbožím uvedených v odstavci 1,

 

g) osoby, která má u sebe doklady a údaje k operacím se zbožím uvedeným v odstavci 1.

 

§127 (3) Následná kontrola se provádí kontrolou obchodních a účetních dokladů a dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v příslušném celním prohlášení nebo k údajům, které souvisejí s příslušnými obchodními operacemi s tímto zbožím. Je-li to potřebné pro objektivní posouzení úplnosti, správnosti a věrohodnosti předložených dokladů nebo pro zjištění existence dalších písemností vztahujících se k údajům uvedeným v příslušném celním prohlášení, mohou celní orgány provést kontrolu všech účetních a obchodních dokladů a jiných písemností evidovaných kontrolovanou osobou za určité časové období.

 

§127 (4) Následnou kontrolu zahájí celní orgány sdělením evidenčních čísel celních prohlášení, která budou ověřována, včetně rozsahu ověřovaných údajů, kontrolované osobě. Současně kontrolovanou osobu vyzvou, písemně nebo ústně, aby ke kontrole předložila doklady a písemnosti uvedené v odstavci 3.

 

§127 (5) Neumožní-li kontrolovaná osoba celním orgánům následnou kontrolu zahájit a provést, může k tomu být celními orgány písemně vyzvána. Proti této výzvě se nelze samostatně odvolat. Výzva musí obsahovat místo zahájení následné kontroly, evidenční čísla celních prohlášení, která budou ověřována, lhůtu, ve které je kontrolovaná osoba povinna celním orgánům sdělit den a hodinu své připravenosti k zahájení následné kontroly. Termín navržený osobou, u níž má být kontrola provedena, nesmí přesáhnout lhůtu 30 dnů od oznámení výzvy.

 

§127 (6) Zjistí-li celní orgány při následné kontrole dovoz nebo vývoz zboží, o kterém mají důvodně zato, že uniklo celnímu dohledu, je osoba, u které je následná kontrola prováděna, povinna na výzvu předložit buď doklad osvědčující, že zboží bylo řádně dovezeno, nebo doklad o koupi, dodací list od výrobce nebo jakýkoliv důkazní prostředek, z něhož je zřejmé, že zboží pochází od osob oprávněných v tuzemsku podnikat. Nepředloží-li tato osoba příslušné doklady, celní orgány na její náklady a nebezpečí kontrolované zboží přemístí na místo, které je pod jejich přímým dohledem, a stanoví lhůtu k dodatečnému předložení těchto dokladů.

 

§127 (7) Kontrolovaná osoba je povinna

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) vytvořit podmínky pro provedení následné kontroly a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh,

 

b) předložit celnímu orgánu veškeré vyžádané doklady a písemnosti, poskytnout mu informace k předmětu kontroly,

 

c) předložit celnímu orgánu zboží, ke kterému se vztahuje ověřované celní prohlášení, nebo mu umožnit k němu přístup, pokud má takové zboží k dispozici,

 

d) předložit v průběhu kontroly důkazní prostředky prokazující její tvrzení,

 

e) umožnit celním orgánům vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa a dopravního prostředku, které užívá k podnikání nebo které souvisejí s předmětem kontroly, jakož i do obydlí, pokud je také užíváno k podnikání, a umožnit jednání s jakýmkoliv svým zaměstnancem,

 

f) zapůjčit celním orgánům potřebné obchodní a účetní doklady a jiné písemnosti.

 

§127 (8) Při následné kontrole jsou celní orgány oprávněny pořizovat kopie dokladů a písemností uvedených v odstavci 3, požadovat potřebná vysvětlení od kontrolovaných osob a pořizovat dokumentaci. V případě podezření z porušení celních předpisů jsou oprávněny zadržet originály kontrolovaných dokladů a písemností. Tento postup se použije vždy, hrozí-li nebezpečí, že takto označené důkazní prostředky budou zničeny, pozměněny, zavlečeny nebo učiněny jinak nepotřebnými.

 

§127 (9) Kontrolovaná osoba je oprávněna

 

a) požadovat předložení služebního průkazu zaměstnance celního orgánu provádějícího následnou kontrolu,

 

b) být přítomna jednání s jejími zaměstnanci,

 

c) předkládat v průběhu následné kontroly důkazní prostředky, případně navrhovat předložení důkazních prostředků, které sama nemá k dispozici,

 

d) podávat námitky proti postupu zaměstnance celního orgánu,

 

e) vyjádřit se před ukončením následné kontroly k výsledku uvedenému v protokolu, ke způsobu jeho zjištění, případně navrhnout jeho doplnění,

 

f) nahlížet u celního orgánu kdykoliv v jeho obvyklou úřední dobu do převzatých nebo zadržených dokladů.

 

§127 (10) Námitky podle odstavce 9 písm. d) vyřizuje ředitel celního orgánu, který následnou kontrolu provádí. Ředitel námitce vyhoví a zajistí nápravu nebo kontrolované osobě sdělí písemně důvody, pro které nelze námitce vyhovět. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze samostatně odvolat.

 

§127 (11) Převzetí dokladů a písemností podle odstavce 7 písm. f) nebo jejich zadržení podle odstavce 8 potvrdí celní orgán v protokolu o kontrole nebo samostatně při jejich převzetí nebo zadržení. Převzaté nebo zadržené doklady a písemnosti vrátí celní orgán kontrolované osobě nejdéle do 30 dnů. Ve zvlášť složitých případech, zejména je-li nutno zapůjčené nebo zadržené doklady a písemnosti podrobit expertíze, může tuto lhůtu prodloužit celní orgán přímo nadřízený kontrolujícímu celnímu orgánu. Proti těmto rozhodnutím není přípustné samostatné odvolání.

 

§127 (12) O provedené následné kontrole sepíše celní orgán kontrolní protokol, který obsahuje

 

a) označení celního orgánu, který následnou kontrolu provedl,

 

b) jména a příjmení zaměstnanců celního orgánu, kteří následnou kontrolu provedli,

 

c) datum a místo, kde byla kontrola provedena,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

d) evidenční čísla celních prohlášení, která byla ověřována,

 

e) kontrolní zjištění a opatření provedená v průběhu kontroly,

 

f) opatření, která budou na základě výsledků kontroly provedena,

 

g) seznam originálních dokladů, které byly při kontrole zadrženy,

 

h) datum sepsání protokolu,

 

i) úřední razítko celního orgánu, který kontrolu provedl,

 

j) podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo podpisy všech osob, které kontrolu provedly.

 

§127 (13) Po projednání kontrolního protokolu jej spolupodepisuje kontrolovaná osoba a vedoucí kontrolní skupiny. Odmítne-li kontrolovaná osoba potvrdit svým podpisem seznámení s obsahem kontrolního protokolu, vyznačí se tato skutečnost v protokolu včetně data odmítnutí. Jedno vyhotovení kontrolního protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Den podpisu kontrolního protokolu je též dnem jejího doručení. Je-li výsledkem kontrolního zjištění skutečnost odůvodňující dodatečné vyměření celního dluhu, může být součástí kontrolního protokolu i dodatečný platební výměr. Odmítne-li kontrolovaná osoba kontrolní protokol převzít, doručí se jí poštou na doručenku.

 

§127 (14) Na provádění následné kontroly se nevztahují předpisy o státní kontrole.[8c]

 

_______________________________

 

[8c] Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

 

135. §128 zní:

 

"§128

 

Propuštěním do volného oběhu získá zahraniční zboží status českého zboží. Propuštění do volného oběhu zahrnuje uplatnění příslušných obchodně-politických opatření, splnění všech dalších formalit stanovených právními předpisy pro dovoz zboží a vyměření cla ve výši stanovené právními předpisy.".

 

136. Za §128 se vkládají nové §128a až 128c, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX-XX XX X XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX, XXXXX X XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XX XXXXX, X XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXX XXXXX

 

X) XXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX (XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX), X XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXX, XXXXX X XXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XX XXXX XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXX XX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX, XXXXXXX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§128b

 

§128b (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu volného oběhu musí být doloženo

 

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

 

b) deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak,

 

c) dokladem potřebným pro uplatnění celních sazebních preferencí,

 

d) doklady o účelu použití dovezeného zboží, je-li tento podmínkou pro přiznání nižší sazby cla nebo daně,

 

e) doklady stanovenými zvláštními právními předpisy potřebnými pro propuštění zboží do volného oběhu.

 

§128b (2) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží uvedené v celním prohlášení a patřící do jedné podpoložky celního sazebníku dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

 

§128b (3) Jsou-li splněny podmínky pro přiznání nároku na úplné osvobození dováženého zboží od cla, musí být celní prohlášení doloženo doklady uvedenými v odstavci 1 písm. a) až c) pouze tehdy, je-li to nezbytné pro uplatnění ustanovení upravující propuštění předmětného zboží do volného oběhu.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X §XXX XXXX. X) XXXXXX X X X, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. X) XXXX X XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX §XXX XX XXX X §XXX XX XXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXX §XXX XXXX. X) XXXX X XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX §XXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX. XXXXXXX-XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XX XXXXX &XXXX;XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXXXX XXXX §XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX:

 

 

"Neúplné celní prohlášení

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§132a

 

Neúplné celní prohlášení, kterým se navrhuje propuštění zboží do volného oběhu, musí kromě údajů stanovených vyhláškou ministerstva obsahovat

 

a) přesný popis zboží umožňující celnímu úřadu ihned a jednoznačně zařadit zboží do příslušné položky nebo podpoložky celního sazebníku,

 

b) celní hodnotu, nebo nemůže-li deklarant tuto hodnotu uvést, předběžnou hodnotu vycházející z údajů a informací, které má deklarant k dispozici, považovanou celním úřadem za přijatelnou,

 

c) další údaje a náležitosti, které považuje celní úřad za potřebné pro ztotožnění zboží, uplatnění předpisů pro jeho propuštění do volného oběhu a stanovení způsobu zajištění celního dluhu požadovaného před jeho propuštěním.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, X

 

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§132c

 

§132c (1) Lhůta stanovená celním úřadem deklarantovi k doplnění chybějících údajů nebo k předložení chybějících dokladů, které v době přijetí neúplného celního prohlášení nebyly k dispozici, nesmí přesáhnout 1 měsíc od přijetí neúplného celního prohlášení.

 

§132c (2) Jedná-li se o doklad pro uplatnění snížené celní sazby nebo osvobození od dovozního cla a celní úřad má důvodně zato, že by u zboží uvedeného v neúplném celním prohlášení byl nárok na uplatnění snížené celní sazby nebo na osvobození od dovozního cla, může celní úřad na žádost deklaranta stanovit pro předložení potřebných dokladů lhůtu delší než 1 měsíc. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 3 měsíce.

 

§132c (3) Vztahují-li se chybějící údaje nebo doklady k určení celní hodnoty, může celní úřad z důvodů hodných zřetele stanovit lhůtu delší než 1 měsíc nebo tuto lhůtu prodloužit. Tato lhůta nesmí být delší než 3 měsíce.

 

§132c (4) Mají-li být snížená celní sazba nebo osvobození od dovozního cla uplatněny při propuštění zboží do volného oběhu v rámci stanovených celních kvót nebo po stanovenou dobu, může být předmětné zboží propuštěno do volného oběhu pouze tehdy, bude-li doklad, na jehož základě je možné uplatnit sníženou celní sazbu nebo osvobození od dovozního cla, předložen před vyčerpáním příslušné celní kvóty nebo uplynutím stanovené doby. Jestliže však celní úřad celní prohlášení, které nebylo doloženo dokladem umožňujícím uplatnit sníženou celní sazbu nebo osvobození od dovozního cla, přijal a tento doklad bude předložen až po uplynutí stanovené lhůty, vyměří celní úřad clo, jako kdyby byl tento doklad předložen ve stanovené lhůtě.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX §XXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, X XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX:

 

X) XXXXXX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X), XXXXXX XXXXX XXXX XXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, X XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X) XXXXXX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, X

 

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, X XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX,

 

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX, X XXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXX

 

X) XX XXXX, XXXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) X XXXX. X) XXXX X, XXXX

 

X) XX XXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX X.

 

 

§132e

 

Nedoplní-li deklarant ve stanovené lhůtě údaje potřebné pro stanovení celní hodnoty nebo jiné údaje nebo nepředloží-li v této lhůtě stanovené doklady, vyměří celní úřad ihned clo ve výši zajištěného rozdílu celního dluhu podle §132d odst. 1 písm. b) a c).

 

 

§XXXX

 

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XX XXXX, XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

Zjednodušené celní prohlášení

 

§132g

 

§132g (1) Celní úřad může povolit, aby zboží bylo do volného oběhu propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení. Žádost se podává písemně. Zjednodušené celní prohlášení může mít formu

 

a) neúplného celního prohlášení, nebo

 

b) obchodního nebo administrativního dokladu.

 

§132g (2) Zjednodušené celní prohlášení bude přijato pouze tehdy, bude-li celnímu úřadu předloženo předmětné zboží.

 

§132g (3) Žádost o propuštění zboží na základě obchodního nebo administrativního dokladu může být nahrazena globální žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do volného oběhu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.

 

§132g (4) Bylo-li podáno zjednodušené celní prohlášení podle odstavce 1 písm. b), použijí se ustanovení §132b obdobně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§132i

 

§132i (1) Povolení udělené podle §132g musí obsahovat

 

a) označení celního úřadu, který může přijímat zjednodušená celní prohlášení,

 

b) formu zjednodušeného celního prohlášení,

 

c) zboží, na které se povolení vztahuje,

 

d) údaje, které není třeba ve zjednodušeném celním prohlášení uvádět,

 

e) doklady, které nemusejí být připojeny nebo předloženy,

 

f) způsob zajištění celního dluhu,

 

g) lhůtu, do jejíhož uplynutí je třeba u stanoveného celního úřadu podat dodatečné celní prohlášení.

 

§132i (2) K dodatečnému celnímu prohlášení musí deklarant přiložit zjednodušená celní prohlášení za období povolené celním úřadem.

 

 

XXXXXX XXXXXX

 

§XXXX

 

XXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXX-XX XX X

 

X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (§XX) XX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXX XXXXX §XX XXXX. X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§132k

 

§132k (1) Celní úřad povolení podle §132j udělí, jestliže

 

a) evidence žadatele je vedena elektronicky a umožňuje celním orgánům provádět účinnou kontrolu, zejména pak následnou kontrolu,

 

b) je možné účinně kontrolovat dodržování dovozních zákazů a omezení a dalších ustanovení upravujících propouštění zboží do volného oběhu.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§132k (2) Celní úřad povolení neudělí,

 

a) byl-li žadatel pravomocně postižen za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, a to v době 3 let před podáním žádosti, nebo

 

b) navrhuje-li žadatel propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově.

 

§132k (3) Celní úřad může povolení odejmout, jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, navrhuje propuštění zboží do volného oběhu pouze jednorázově nebo porušila-li podmínky stanovené v povolení. Celní úřad však povolení neodejme, jestliže

 

a) osoba, které bylo povolení uděleno, splní stanovené podmínky dodatečně ve lhůtě stanovené celním úřadem, nebo

 

b) nesplnění stanovených podmínek nemá žádný vliv na řádné provádění režimu.

 

§132k (4) Celní úřad povolení odejme, jestliže osoba, které bylo povolení uděleno, byla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXXXXX, XX XXXXXXX

 

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XXXX. X) X X), XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX

 

X. XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

 

X. XX XXXXXXX XXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX (§XX), XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X §XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

 

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XXXX. X) XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

 

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XXXX. X), XXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X) XX X), XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) X X) XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXXX, X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, X XXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXX, XXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX.

 

X XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XX X) XXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

 

 

§132m

 

Povolení podle §132j musí obsahovat konkrétní pravidla pro provádění režimu volného oběhu, zejména

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) označení celního úřadu, u kterého může být místní řízení prováděno,

 

b) zboží, na které se povolení vztahuje,

 

c) způsob a plnění povinností uvedených v §132l,

 

d) způsob zajištění celního dluhu,

 

e) okamžik propuštění zboží do volného oběhu,

 

f) lhůtu, v níž musí být celnímu úřadu předloženo dodatečné celní prohlášení.".

 

139. V §133 odst. 4 se slovo "přepracováno" nahrazuje slovy "podrobeno žádné zpracovatelské operaci".

 

140. V §134 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Žádost se podává písemně na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

 

141. V §134 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

 

"§134 (3) K žádosti musí být přiloženy všechny doklady osvědčující údaje uvedené v žádosti. Doklady se předkládají v originále nebo úředně ověřené kopii a v žádosti se uvádí jejich počet.

 

§134 (4) Podání žádosti o povolení režimu s ekonomickým účinkem podepsané žadatelem se považuje za projev vůle žadatele využívat celní režim, o který požádal. Žadatel je odpovědný za správnost údajů uváděných v podávaném celním prohlášení, pravost dokladů, které jsou k celnímu prohlášení přikládány, za splnění všech povinností vyplývajících z celního režimu, o který požádal.".

 

142. V §135 odst. 1 se na konci doplňuje tato věta: "Celní úřad vydá písemné povolení na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

 

143. V §135 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

"§135 (2) Mají-li být zpracovatelské operace prováděny v územních obvodech více celních úřadů, vydá příslušný celní úřad povolení použít režim s ekonomickými účinky po dohodě s ostatními zúčastněnými celními úřady.".

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

144. V §135 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

 

"§135 (4) Osoba, které bylo povolení uděleno, může požádat celní úřad, který povolení vydal, o prodloužení platnosti povolení nebo o provedení změn ve vydaném povolení. Žádost se podává písemně a musí obsahovat

 

a) přesné označení povolení, kterého se žádost týká,

 

b) návrh požadované změny povolení nebo nové lhůty platnosti povolení,

 

c) skutečnosti odůvodňující navrhované změny.

 

§135 (5) Celní úřad žádosti podle odstavce 4 vyhoví pouze tehdy, je-li to odůvodněno řádným prováděním povoleného režimu. Vyhoví-li celní úřad žádosti, vydá rozhodnutí,

 

a) jímž se prodlužuje lhůta platnosti povolení, byla-li tato lhůta časově omezena, nebo

 

b) ve kterém uvede, jakým způsobem se původní povolení mění. Právní moc rozhodnutí, kterým bylo původní povolení uděleno, není jeho změně na překážku.".

 

145. V §135a písm. c) se slovo "odejmutí" nahrazuje slovem "odnětí".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

146. V §135a se na konci písmene b) doplňuje slovo "nebo".

 

147. V §135b se slovo "odejmutí" nahrazuje slovem "odnětí".

 

148. Za §138 se vkládá nový §138a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX §XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXX:

 

 

"§139

 

§139 (1) Tranzitem se rozumí režim, kterému podléhá zboží dopravované pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k celnímu úřadu druhému.

 

§139 (2) Národním tranzitem se rozumí tranzit, při kterém se celní úřad odeslání i určení nachází v tuzemsku a zboží nepřekročí státní hranice.

 

§139 (3) Společným tranzitem se rozumí tranzit uskutečňovaný podle mezinárodní smlouvy,[8d] při kterém se celní úřad odeslání nachází na území jedné smluvní strany[8e] a celní úřad určení na území této nebo jiné smluvní strany[8e] a zboží překročí alespoň jednu státní hranici mezi smluvními stranami.

 

§139 (4) Tranzitní operací se rozumí doprava zboží v tranzitu od celního úřadu odeslání k celnímu úřadu určení.

 

§139 (5) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak, do režimu tranzitu se propouští zboží

 

a) zahraniční, aniž by podléhalo dovoznímu clu a obchodně-politickým opatřením,

 

b) české, které je

 

1. po propuštění do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku s umístěním do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu následně vyváženo do zahraničí,

 

2. po uskladnění v celním skladu, kdy zvláštní právní předpis jako důsledek uskladnění v celním skladu stanoví výhody obvykle se vztahující k vývozu zboží, následně propuštěno do režimu vývozu a vyváženo do zahraničí,

 

3. po propuštění do režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku vyváženo do zahraničí ve společném tranzitu,

 

4. propouštěno do režimu vývozu a vztahuje se na ně právní předpis, jímž se provádějí opatření tržní regulace v zemědělství,

 

c) české, u něhož je vrácení nebo prominutí cla podmíněno zpětným vývozem do zahraničí.

 

§139 (6) České zboží přidané ke zpět vyváženým zušlechtěným výrobkům z aktivního zušlechťovacího styku a propuštěné do režimu vývozu se propouští do režimu tranzitu spolu se zušlechtěnými výrobky.

 

§139 (7) Celním úřadem nakládky se rozumí celní úřad, pod jehož dohledem jsou činěna předběžná opatření, jejichž účelem je usnadnění začátku tranzitní operace u celního úřadu odeslání.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§139 (8) Celním úřadem odeslání se rozumí celní úřad, u něhož tranzitní operace začíná.

 

§139 (9) Celním úřadem určení se rozumí celní úřad, u kterého tranzitní operace končí.

 

§139 (10) Vstupním celním úřadem se rozumí pohraniční celní úřad, u kterého zboží v souvislosti s přestupem státních hranic vstupuje do tuzemska, a ve společném tranzitu také pohraniční celní úřad jiné smluvní strany, na jejíž celní území zboží vstupuje.

 

§139 (11) Výstupním celním úřadem se rozumí pohraniční celní úřad, u kterého zboží v souvislosti s přestupem státních hranic vystupuje z tuzemska, a ve společném tranzitu také pohraniční celní úřad jiné smluvní strany, z jejíhož celního území zboží vystupuje.

 

§139 (12) Tranzitním celním úřadem ve společném tranzitu se rozumí

 

a) vstupní celní úřad na území jiné smluvní strany,[8e] než ze které je zboží ve společném tranzitu odesíláno, nebo

 

b) výstupní celní úřad smluvní strany,[8e] jejíž celní území zboží v průběhu společného tranzitu dočasně opouští přes státní hranici s třetím státem.[8f]

 

§139 (13) Přímým tranzitem se rozumí národní tranzit od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu.

 

§139 (14) Tranzitem do vnitrozemí se rozumí národní tranzit od vstupního celního úřadu k vnitrozemskému celnímu úřadu.

 

§139 (15) Tranzitem z vnitrozemí se rozumí národní tranzit od vnitrozemského celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu.

 

§139 (16) Vnitrozemským tranzitem se rozumí národní tranzit od jednoho vnitrozemského celního úřadu k jinému vnitrozemskému celnímu úřadu.

 

§139 (17) Dopravním prostředkem se pro účely tohoto oddílu rozumí

 

a) silniční vozidlo, návěs nebo přívěs,

 

b) železniční osobní či nákladní vůz,

 

c) loď či plavidlo,

 

d) letadlo,

 

e) kontejner.[8g]

 

§139 (18) Tranzitním dokladem se rozumí rozhodnutí o propuštění zboží do režimu tranzitu vydané na tiskopisu písemného celního prohlášení nebo vydané a oznámené elektronicky podle §104 odst. 9 písm. b).

 

 

-------------------

 

[XX] XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (XXXX) X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

 

[XX] XX. XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.

 

[XX] XX. X XXXX. X XXXX. X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.

 

[XX] XXXXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXXXX XXXX §XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXXXX:

 

 

"§139a

 

Režim tranzitu se provádí

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) jako národní tranzit podle §139 odst. 2,

 

b) jako společný tranzit podle §139 odst. 3,

 

c) na podkladě karnetu TIR,[8h]

 

d) na podkladě karnetu ATA,[8i] používá-li se pro účely tranzitu,

 

e) na podkladě tiskopisu celního prohlášení 302 (dále jen "tiskopis 302") používaného na základě dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy.[8j]

 

 

§XXXX

 

XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXX XXXXXXXXXXXX&XXXX;) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XX XX XXXXX X XXXXX, XXXXX

 

X) XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX X XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

 

X) XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, X XXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X), XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X) X X).

 

 

§139c

 

§139c (1) Ve společném tranzitu se status zboží označuje kódem

 

a) T1, jedná-li se o české zboží nebo o zboží zahraniční jiné než uvedené v písmenu b),

 

b) T2, jedná-li se o zboží, které má status Společenství, bylo dopraveno do tuzemska ve společném tranzitu spolu s tranzitním dokladem, v němž je status zboží označen kódem T2, a jsou-li splněny podmínky uvedené v §139d.

 

§139c (2) Kódy pro označení statusu zboží ve společném tranzitu, které mohou být použity v souladu s mezinárodní smlouvou,[8d] a podmínky pro jejich použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX §XXXX, XXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXX, X XXXXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXXX

 

X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX X XXXXXXXXX XXXXX,

 

X. XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX; XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX, XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX.

 

 

§139e

 

§139e (1) Jeden dopravní prostředek může být použit pro nakládku zboží u několika celních úřadů odeslání a jeho vykládku u několika celních úřadů určení.

 

§139e (2) Na jednom celním prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu může být deklarováno pouze zboží, které je nebo má být naloženo na jeden dopravní prostředek a má být přepraveno od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení. Pro tento účel se za jeden dopravní prostředek považuje také

 

a) silniční vozidlo spolu se svým návěsem a přívěsem (přívěsy),

 

b) řada spojených železničních vozů,

 

c) vlečné čluny spojené v řadě,

 

d) kontejnery naložené na dopravním prostředku.

 

 

§XXXX

 

XX-XX XXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX-XX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

 

 

§139g

 

§139g (1) Celní úřad odeslání může v případech, kdy je do režimu tranzitu propouštěno zboží uvedené v seznamu podle §260g odst. 1, nebo z ekonomických a jiných důvodů hodných zřetele stanovit trasu k celnímu úřadu určení. V tranzitu může stanovenou trasu změnit celní úřad, v jehož územním obvodu se zboží nachází. Celní úřad povolí změnu trasy, pokud je hlavní povinný schopen zajistit rozsah a způsob výjimky z povinnosti dodržovat stanovenou trasu. Uvedené celní orgány učiní o této skutečnosti záznam do tranzitního dokladu.

 

§139g (2) Z důvodů vyšší moci se může dopravce od stanovené trasy odchýlit. Zboží a tranzitní doklad musí být neprodleně předloženy nejbližšímu celnímu orgánu uvedenému v odstavci 1. Tento celní orgán opatří tranzitní doklad příslušným záznamem.

 

 

§XXXX

 

X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.

 

 

-------------------

 

[8h] Vyhláška č. 144/1982 Sb.

 

[8i] Vyhláška č. 89/1963 Sb.

 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m.s., o přijetí Úmluvy o dočasném použití.

 

[8j] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 297/1996 Sb., o Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statusu jejich ozbrojených sil a Dodatkovém protokolu k této dohodě.".

 

151. V §140 odstavec 2 zní:

 

"§140 (2) Hlavní povinný je odpovědný za

 

a) splnění povinností vyplývajících z režimu tranzitu; zejména je povinen zajistit, aby bylo zboží za podmínek stanovených celním úřadem odeslání dopraveno ve stanovené lhůtě celnímu úřadu určení v nezměněném stavu, s neporušenou celní závěrou a s připojenými doklady,

 

b) dodržování opatření přijímaných celními orgány v souvislosti s propuštěním zboží a jeho dopravou v režimu tranzitu.".

 

152. V §141 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

"§141 (2) Požaduje-li to celní úřad odeslání, předkládá se s celním prohlášením na propuštění zboží do režimu tranzitu přepravní doklad, celní nebo jiný doklad s rovnocenným obsahem a účinností, týkající se režimu vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo zpětného vývozu zboží, a doklady, týkající se předchozího celně schváleného určení. Během přepravy musí být přepravní doklad předložen na výzvu kteréhokoliv celního orgánu.".

 

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3 až 10.

 

153. Za §141 se vkládají nové §141a až 141f, které znějí:

 

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

&XXXX;§XXXX

 

XX-XX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX §XXXX XXXX. X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

§141b

 

Zboží propuštěné do společného tranzitu musí být předloženo v průběhu tranzitní operace každému tranzitnímu celnímu úřadu s tranzitním dokladem. Nejedná-li se o přepravu zboží po železnici podle §144r až 144ff, předkládá se dále dodatečný výtisk listu č. 4 tranzitního dokladu a potvrzení o překročení hranice, jehož vzor a způsob použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

 

 

§141d

 

§141d (1) Dojde-li během přepravy zboží z důvodů, které dopravce nemohl ovlivnit, k porušení celní závěry přiložené na dopravní prostředek, oznámí dopravce tuto skutečnost neprodleně nejbližšímu celnímu úřadu a požádá o provedení příslušného záznamu do tranzitního dokladu.

 

§141d (2) V případě nehody, která si vyžádá přeložení zboží, platí ustanovení §141c obdobně.

 

§141d (3) Vyžaduje-li bezprostřední nebezpečí okamžité vyložení nákladu nebo jeho části z dopravního prostředku, může tak dopravce učinit bez předchozího oznámení celnímu úřadu. Záznam o provedených úkonech uvede do tranzitního dokladu a tuto skutečnost dodatečně oznámí nejbližšímu celnímu úřadu. Bylo-li nutno odstranit přiloženou celní závěru, postupuje se podle odstavce 1.

 

§141d (4) Nebude-li dopravce v důsledku nehody nebo jiných událostí během přepravy schopen dodržet lhůtu stanovenou pro dopravení zboží k celnímu úřadu určení, oznámí tuto skutečnost neprodleně nejbližšímu celnímu úřadu, který o tom pořídí příslušné záznamy do tranzitního dokladu.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X X XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXX XXXXX XX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX. XXXXX XXXXX XXXX XX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX

 

X) X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX

 

X) XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XX-XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX, XX XX XXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX.

 

 

§141f

 

Celní úřad určení, kterému bylo zboží s tranzitním dokladem předloženo, vydá o této skutečnosti potvrzení, požádá-li o ně osoba, která zboží předložila.".

 

154. V §142 odstavce 2 a 3 znějí:

 

"§142 (2) Režim tranzitu je

 

a) ukončen, je-li zboží, za podmínek stanovených celním úřadem odeslání, dopraveno k celnímu úřadu určení v nezměněném stavu a s připojenými doklady,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

b) vyřízen, může-li celní úřad odeslání, po porovnání vlastních údajů s údaji celního úřadu určení, určit, že tranzit byl ukončen.

 

§141f (3) Ručení v režimu tranzitu zaniká vyřízením tranzitu. Neinformuje-li celní úřad odeslání ručitele ve lhůtě jednoho roku ode dne přijetí celního prohlášení o nevyřízení režimu tranzitu, zaniká ručení uplynutím této lhůty. Režim tranzitu se považuje za vyřízený, aniž by byl ukončen podle odstavce 2 písm. a), lze-li z údajů celních nebo jiných příslušných úřadů určit, že nesrovnalosti byly odstraněny nebo objektivně vysvětleny a případný celní dluh zanikl.".

 

155. V §142 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

"§142 (4) Byl-li ručitel informován, že režim tranzitu nebyl dosud u celního úřadu odeslání vyřízen, sdělí celní úřad odeslání ručiteli, že na něm požaduje nebo může požadovat splnění celního dluhu, za jehož splnění převzal ručení. Toto sdělení musí být ručiteli písemně oznámeno nejpozději do 3 let ode dne přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu tranzitu, jinak ručení zaniká.".

 

156. Za §142 se vkládají nové §142a až 142c, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX-XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XX XX XXXX, XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX §XXX X XXX, XX XXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXX

 

X) XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. XX XXXX. X),

 

X) XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. XX XXXX. X), XXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX-XX XX X XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X) X X),

 

X) XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXX, X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX, XX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX X §XXXX XXXX. X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X, XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX, X XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXX.

 

 

§142b

 

§142b (1) Není-li zboží propuštěné do režimu tranzitu dopraveno k celnímu úřadu určení a místo porušení předpisů nelze určit, oznámí celní úřad odeslání tuto skutečnost hlavnímu povinnému bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce jedenáctého měsíce ode dne propuštění zboží do režimu tranzitu.

 

§142b (2) Hlavní povinný je povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení oznámení podle odstavce 1, jedná-li se o společný tranzit, nebo 1 měsíce, jedná-li se o národní tranzit, předložit celnímu úřadu odeslání důkaz o řádném provedení tranzitní operace nebo o místě vzniku celního dluhu.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX

 

X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX; XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX

 

X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX; XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX; X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XXX:

 

 

"§144

 

§144 (1) Nestanoví-li tento zákon nebo mezinárodní smlouva[8k] jinak, je hlavní povinný před propuštěním zboží do režimu tranzitu povinen zajistit celní dluh, který by mohl u tohoto zboží vzniknout.

 

§144 (2) Zajištění celního dluhu se nepožaduje při

 

a) dopravě po železnici prováděné

 

1. v národním tranzitu,

 

2. ve společném tranzitu podle §144r až 144ff,

 

b) letecké dopravě,

 

c) dopravě prostřednictvím poštovních zásilek v národním tranzitu,

 

d) vnitrozemské vodní dopravě v národním tranzitu,

 

e) dopravě po Rýně a rýnských vodních cestách ve společném tranzitu,

 

f) dopravě potrubím,

 

g) dopravě vedením v národním tranzitu,

 

h) námořní dopravě ve společném tranzitu.

 

§144 (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam vnitrozemských vodních cest, na kterých se při vnitrozemské vodní dopravě ve společném tranzitu zajištění celního dluhu nepožaduje.

 

 

-------------------

 

[XX] XX. XX XXXX. X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.

 

XX. XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XXX/XXXX XX.

 

XX. X XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.XX. X XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.

 

XX. X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X. XX/XXXX XX. X. X.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXXXX XXXX §XXXX XX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXX X. XX) XX XX) XXXXX:

 

 

"Povolení nezajišťovat celní dluh

 

§144a

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§144a (1) České osobě, která

 

a) má dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu,

 

b) aktivně spolupracuje s celními orgány,

 

c) používá účinný systém kontroly dopravních operací,

 

d) vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu,

 

e) plní řádně a včas své platební povinnosti a je schopna dostát svým závazkům,

 

f) se nedopustila závažného nebo opakovaného porušení celních nebo daňových předpisů, a to v době 3 let před podáním žádosti,

 

může být povoleno, aby v souvislosti s propuštěním zboží do režimu tranzitu nezajišťovala celní dluh.

 

§144a (2) Povolení nezajišťovat celní dluh nelze použít u tranzitních operací se zbožím uvedeným v seznamu stanoveném podle §260g odst. 1 nebo se zbožím, které je dočasně vyloučeno z používání globální záruky podle §260g odst. 2.

 

§144a (3) Hlavní povinný může nezajišťovat celní dluh nebo celní dluhy, které by mohly vzniknout z neukončených tranzitních operací, až do výše referenční částky, kterou se rozumí částka stanovená nebo která by byla stanovena pro zajištění celního dluhu v režimu tranzitu globální zárukou, a která nebyla snížena podle§259a.

 

§144a (4) Hlavní povinný odpovídá za to, že celní dluh nebo součet celních dluhů, které vznikly nebo by mohly vzniknout z neukončených tranzitních operací, pro které bylo použito povolení nezajišťovat celní dluh, nepřekročí referenční částku. Dojde-li k překročení referenční částky, musí hlavní povinný o této skutečnosti neprodleně informovat celní orgán, který povolení nezajišťovat celní dluh vydal.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXX. X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX; XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XX XXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXXXX. XXXXXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXX XX XXXX XXXXXXXX, XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

 

 

§144c

 

Celní orgán je povinen o žádosti o povolení nezajišťovat celní dluh rozhodnout do 60 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit nadřízený orgán. Nemůže-li celní orgán rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodů uvědomit.

 

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX, XXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX.

 

 

§144e

 

§144e (1) Byla-li žádost o povolení nezajišťovat celní dluh zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 12 měsících ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí.

 

§144e (2) Podá-li žadatel novou žádost před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1, bude tato žádost odložena a žadatel o tom bude písemně vyrozuměn.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX. XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

§144g

 

§144g (1) Neplní-li osoba, které bylo povolení nezajišťovat celní dluh uděleno, podmínky uvedené v §144a odst. 1 nebo závažným způsobem či opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, příslušný celní orgán povolení odejme. Platnost povolení zaniká právní mocí rozhodnutí příslušného celního orgánu o jeho odnětí.

 

§144g (2) Bude-li povolení odejmuto, je držitel povolení povinen vrátit celnímu orgánu, který je odejmul, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti neuplynula.

 

 

§XXXX

 

XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

 

Schválený odesilatel

 

§144i

 

§144i (1) Žádost o povolení zjednodušeného postupu prováděného schváleným odesilatelem se podává celnímu úřadu, v jehož územním obvodu mají být tranzitní operace zahajovány, nebo ministerstvu, mají-li být tranzitní operace zahajovány u více celních úřadů.

 

§144i (2) Zjednodušený postup celní orgán povolí na žádost české osobě, která

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) je hlavním povinným v režimu tranzitu,

 

b) nenavrhuje propuštění zboží do režimu tranzitu pouze jednorázově,

 

c) vede elektronicky evidenci umožňující celnímu úřadu kontrolovat pohyb zboží,

 

d) podává celní prohlášení a komunikuje s celními orgány elektronicky,

 

e) zajistí celní dluh globální zárukou,

 

f) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů, a to v době 3 let před podáním žádosti,

 

g) ve stanovené lhůtě a požadovanou formou oznamuje odesílání zásilek,

 

h) požadovaným způsobem zajišťuje totožnost zboží,

 

i) stanoveným způsobem vyplňuje celní prohlášení a v souladu s uděleným povolením uvádí i údaje o propuštění zboží,

 

j) ověřuje písemná celní prohlášení opatřená údaji o propuštění zboží zvláštním kovovým razítkem, nepoužívá-li částečně vyplněný tiskopis celního prohlášení, který byl předem zaevidován a ověřen otiskem služebního razítka celního úřadu odeslání.

 

§144i (3) Schválenému odesilateli může celní orgán uvedený v odstavci 1 povolit používání prostorových nebo kusových závěr, jejichž vzhled, rozměry, identifikační znaky, technické vlastnosti a parametry stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§144i (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti zjednodušeného postupu, uvádění údajů schváleným odesilatelem a náležitosti celního prohlášení, způsob manipulace s doklady a vzor zvláštního kovového razítka.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX,[XX] XXXXXXXXX-XX, XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X.

 

 

§144k

 

Neplní-li schválený odesilatel podmínky uvedené v §144i odst. 2, závažným způsobem či opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo neplní podmínky stanovené v povolení k provádění zjednodušeného postupu, celní orgán povolení odejme. Povolení pozbývá platnosti oznámením rozhodnutí celního orgánu o odejmutí povolení schválenému odesilateli.

 

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX

 

X) XXXXXXXXX XXXX XXX XXX XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX,

 

X) XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XX XXXXXXXXX XXXXX X X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

 

X. XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

 

X. XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX. XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X, X XX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§144m

 

§144m (1) Dopravením zboží schválenému příjemci ve stanovené lhůtě, v nezměněném stavu, s neporušenou závěrou a s připojenými doklady splní hlavní povinný povinnosti vyplývající pro něj z režimu tranzitu.

 

§144m (2) Schválený příjemce na žádost dopravci písemně potvrdí dodání každé zásilky dopravené v souladu s ustanovením odstavce 1. Náležitosti písemného potvrzení o dodání stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXX

 

XXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X §XXXX XXXX. X, XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§144o

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX

ve vnitrozemské vodní dopravě

 

Při dopravě po vodní cestě jedním dopravním prostředkem od jednoho celního úřadu odeslání k jednomu celnímu úřadu určení může být písemné celní prohlášení na propuštění zboží do národního tranzitu podáno také na Seznamu nákladu (Manifest), jehož vzor, náležitosti a způsob nakládání s ním stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

��XXXX

Propuštění zboží, které nemá obchodní charakter,

XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX] (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXX&XXXX;), XX-XX

 

X) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX] XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXX&XXXX;); XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

Propuštění zboží do společného tranzitu

XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XX XXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX] (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX&XXXX;).

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX §XXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX] (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX&XXXX;).

 

 

§144s

 

§144s (1) Železniční dopravce uchová záznamy a přepravní doklady týkající se přepravy zboží propuštěného do společného tranzitu v centrálním zúčtovacím místě tak, aby byly pro kontrolní účely k dispozici celním orgánům.

 

§144s (2) Železniční dopravce předloží na žádost celním orgánům všechny podklady, záznamy nebo poskytne informace, které se vztahují na již uskutečněné nebo probíhající přepravy zboží a které jsou potřebné pro provádění celního dohledu.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§144u

 

Železniční dopravce je povinen zajistit označení nákladního listu CIM a jednotlivých nákladových kusů zboží propouštěných v tuzemsku do společného tranzitu, nebo v případě celovozových zásilek, vozů přepravujících zboží ve společném tranzitu z tuzemska, nálepkou. Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob použití nálepky na nákladním listu CIM.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX-XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

 

XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX-XX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX.

 

 

§144w

 

§144w (1) České zboží jiné než uvedené v §139 odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železničním dopravcem na mezinárodní nákladní list CIM, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§144w (2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 se při zahájení nebo ukončení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku předkládá mezinárodní nákladní list CIM spolu se zbožím celnímu úřadu odeslání nebo celnímu úřadu určení. Celním úřadem určení se rozumí celní úřad, v jehož územním obvodu se nachází železniční stanice určení podle nákladního listu CIM nebo jiná železniční stanice, v níž je společný tranzit ukončen a zboží přiděleno jiné celně schválené určení.

 

§144w (3) Způsob nakládání s jednotlivými listy nákladního listu CIM a způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

při přepravě ve velkých kontejnerech po železnici

 

§144x

 

§144x (1) Při přepravě zboží železničními dopravci smluvních stran ve velkých kontejnerech prostřednictvím dopravního podniku může být za podmínek uvedených v §144y až 144ee podáno písemné celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu také na předávacím listu TR.[8p]

 

§144x (2) Pro účely odstavce 1 se rozumí

 

a) dopravním podnikem právnická osoba zřízená železničními dopravci, kteří jsou jejími členy, za účelem provozování mezinárodní přepravy zboží ve velkých kontejnerech na podkladu předávacího listu TR, která při provádění společného tranzitu jedná prostřednictvím svých národních zástupců; seznam národních zástupců pro Českou republiku stanoví ministerstvo vyhláškou,

 

b) velkým kontejnerem přepravní jednotka

 

1. trvalé povahy a dostatečně pevná, schopná opětovného použití,

 

2. speciálně konstruovaná tak, aby byla usnadněna přeprava více dopravními prostředky bez překládky obsahu,

 

3. zkonstruovaná tak, aby mohla být na dopravním prostředku zajištěna a snadno překládána,

 

4. uzpůsobená tak, aby mohly být účinně přiloženy závěry; to platí pouze tehdy, vyžaduje-li se přiložení závěr za účelem zajištění totožnosti,

 

5. jejíž ložná plocha, vymezená rohovými prvky, je nejméně 7 m2,

 

c) předávacím listem TR doklad dopravního podniku určený pro mezinárodní přepravu, na jehož základě je přepravován jeden nebo více velkých kontejnerů od jednoho odesilatele k jednomu příjemci; náležitosti předávacího listu TR, použití a způsob manipulace s jeho jednotlivými listy stanoví ministerstvo vyhláškou,

 

d) soupisem velkých kontejnerů (dále jen "Soupis") doklad připojený k předávacímu listu TR jako jeho nedílná součást, na který je přepravováno více velkých kontejnerů z jedné stanice odeslání do jedné stanice určení; náležitosti Soupisu, použití a způsob manipulace s jeho jednotlivými listy stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§144x (3) Přeprava velkého kontejneru může být v rámci příslušné tranzitní operace provedena jinou dopravou než železniční

 

a) z místa nakládky zboží do nejbližší železniční stanice vybavené pro překládku velkých kontejnerů nebo železničního kontejnerového překladiště na území téže smluvní strany,

 

b) do místa vykládky zboží z nejbližší železniční stanice vybavené pro překládku velkých kontejnerů nebo železničního kontejnerového překladiště na území téže smluvní strany.

 

§144x (4) V případech uvedených v odstavci 1 se mezinárodní nákladní list CIM opatří náležitostmi, jejichž obsah a formu stanoví ministerstvo vyhláškou, a nálepkou se neoznačuje.

 

§144x (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam států, jejichž celní orgány jsou oprávněny schvalovat série kontejnerů pro přepravu zboží pod celní závěrou.

 

 

§XXXX

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XX-XX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

 

X) XXXXX XXXX XXXXXX, XXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX X XXXXX-XX XXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

 

 

§144z

 

§144z (1) Železniční dopravce se sídlem na území členského státu, v němž dopravní podnik přijal k přepravě zásilku zboží spolu s předávacím listem TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

 

§144z (2) Železniční dopravce se sídlem na území členského státu, přes jehož území vstupuje na území smluvních stran zásilka zboží, která byla přijata k přepravě dopravním podnikem v jiném než členském státě, je pro tuto tranzitní operaci hlavním povinným.

 

 

§XXXXX

 

XX-XX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX, XX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX.

 

 

§144bb

 

Dopravní podnik zajistí, aby předávací list TR a velké kontejnery se zbožím propouštěným v tuzemsku do společného tranzitu byly označeny nálepkou. Ministerstvo stanoví vyhláškou, které listy předávacího listu TR se označují nálepkou.

 

 

XXXXX

 

§XXXXX (X) XXXXX-XX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

 

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXXX (X) X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX-XX X XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX.

 

 

§144dd

 

§144dd (1) České zboží jiné než uvedené v §139 odst. 5 písm. b) bodech 1 a 2, které bylo propuštěno do režimu vývozu nebo do režimu pasivního zušlechťovacího styku, se považuje za propuštěné do režimu společného tranzitu, je-li přepravováno železničním dopravcem se sídlem v tuzemsku prostřednictvím dopravního podniku na předávací list TR, který je celním prohlášením na propuštění zboží do společného tranzitu nebo tranzitním dokladem.

 

§144dd (2) S výjimkou případů uvedených v odstavci 1 se při zahájení nebo ukončení tranzitní operace společného tranzitu v tuzemsku předkládá předávací listTR celnímu úřadu určení nebo celnímu úřadu odeslání.

 

§144dd (3) Způsob nakládání s jednotlivými listy předávacího listu TR a způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXXX

 

§XXXXX (X) XX-XX X XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,[XX] XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXXX (X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX §XXXX, XXXX, XXXX X XXXXX XXXXXXX.

 

 

§144ff

 

§144ff (1) Železniční dopravce umožní pokračování tranzitní operace společného tranzitu jiným druhem dopravy než po železnici, je-li na tranzitním dokladu, jiném než nákladním listu CIM nebo předávacím listu TR, uvedeno, že je celní dluh pro Českou republiku zajištěn. Přepravní doklad se opatří náležitostmi, jejichž obsah a formu stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§144ff (2) Není-li pro Českou republiku zajištěn celní dluh podle odstavce 1, železniční dopravce neumožní pokračování tranzitní operace a o této skutečnosti uvědomí bez zbytečného odkladu celní úřad, v jehož uzemním obvodu se zboží nachází.

 

§144ff (3) Převezme-li železniční dopravce k dopravě po železnici zboží, které bylo s použitím tiskopisu stanoveného mezinárodní smlouvou[8r] propuštěno do společného tranzitu a je přepravováno v kombinované dopravě po silnici a železnici, odpovídá železniční dopravce za splnění celního dluhu, který vznikne porušením celních předpisů při dopravě po železnici, za předpokladu, že celní dluh nebyl zajištěn a u hlavního povinného je nedobytný.

 

 

XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

v letecké dopravě

 

§144gg

 

§144gg (1) Při letecké dopravě může být celní prohlášení na propuštění zboží do společného tranzitu podáno na tiskopisu cargo manifestu, jehož obsah odpovídá dodatku 3 přílohy 9 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví[8s] (dále jen "cargo manifest").

 

§144gg (2) Náležitosti uváděné do cargo manifestu, způsob manipulace s jeho jednotlivými listy a způsob označování a určování statusu deklarovaného zboží stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§144gg (3) Letecká společnost, která v souladu s odstavcem 1 přepravuje zboží, se pro tranzitní operace stává hlavním povinným.

 

§144gg (4) Hlavní povinný zpracovává a předává celnímu úřadu určení seznam cargo manifestů, které v průběhu předchozího měsíce předal k ukončení společného tranzitu. Obsah, formu a náležitosti seznamu stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§144gg (5) Postup uvedený v odstavcích 1 až 4 může být na žádost letecké společnosti, která má sídlo nebo stálé zastoupení v tuzemsku, která si vyměňuje informace mezi letišti nakládky a vykládky elektronicky a splňuje podmínky uvedené v odstavci 6, zjednodušen.

 

§144gg (6) Celní úřad povolí zjednodušený postup podle odstavce 5 letecké společnosti, která

 

a) provozuje značný počet leteckých linek mezi členskými státy,

 

b) často odesílá a přijímá letecké zásilky,

 

c) vede elektronicky evidenci, která umožní celním orgánům provádět na letištích nakládky i vykládky účinné kontroly,

 

d) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních nebo daňových předpisů v průběhu 2 let před podáním žádosti,

 

e) umožňuje celním orgánům přístup ke svým evidencím týkajícím se společného tranzitu,

 

f) spolupracuje s celními orgány při řešení případných nesrovnalostí a porušení předpisů,

 

g) vede evidenci statusu zboží u všech zásilek ve svých obchodních záznamech,

 

h) uvádí u každé položky cargo manifestu status zboží příslušným kódem,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

i) odpovídá za oznámení všech odchylek zjištěných na letišti vykládky celnímu úřadu určení.

 

 

§XXXXX

 

XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,[XX] XXXXXXXXXX §XXXXX XX XXXXXXXXX.

 

 

§144ii

 

Tranzit při dopravě zboží potrubím nebo vedením

 

§144ii (1) Zboží dopravované potrubím se v tuzemsku považuje za navržené na propuštění do společného tranzitu a za propuštěné

 

a) přivedením do tuzemska z území nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá,

 

b) zavedením do potrubí v tuzemsku za účelem jeho následného dopravení na území nebo přes území smluvní strany, která společný tranzit používá, nebo

 

c) přivedením do tuzemska z území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, za účelem jeho následného dopravení na území smluvní strany, která společný tranzit používá.

 

§144ii (2) Hlavním povinným se při dopravě zboží potrubím stává provozovatel tohoto zařízení, který má sídlo na území členského státu,

 

a) kde doprava ve společném tranzitu započala, nebo

 

b) přes jehož území vstupuje zboží na území smluvních stran a doprava dále pokračuje ve společném tranzitu.

 

§144ii (3) Provozovatel potrubí se sídlem v tuzemsku se pro účely plnění podmínek uvedených v §140 odst. 2 považuje také za dopravce zboží.

 

§144ii (4) Při dopravě zboží potrubím se společný tranzit považuje v tuzemsku za ukončený

 

a) zapsáním zboží do účetních dokladů příjemce a jeho dodáním do zařízení nebo rozvodných sítí užívaných tímto příjemcem, nebo

 

b) vstupem zboží na území příslušné smluvní strany, jedná-li se o dopravu zboží do smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá.

 

§144ii (5) Dopravuje-li se zboží potrubím ve společném tranzitu mezi dvěma smluvními stranami přes území smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, je společný tranzit během přepravy přes její území přerušen.

 

§144ii (6) Dopravuje-li se zboží potrubím ze smluvní strany, která společný tranzit nepoužívá, začíná společný tranzit vstupem zboží na území následující smluvní strany, která společný tranzit používá.

 

§144ii (7) Kontrolu společného tranzitu provádějí celní orgány podle záznamů a obchodních dokladů provozovatele potrubí, které provozovatel vede a které na žádost předkládá celním orgánům.

 

§144ii (8) Není-li doprava zboží potrubím uskutečněna ve společném tranzitu nebo je-li zboží dopravováno vedením, použijí se ustanovení odstavců 1 až 7 pro národní tranzit přiměřeně.

 

 

XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX

TIR nebo karnetu ATA

 

§144jj

 

§144jj (1) Bylo-li v průběhu mezinárodní přepravy zboží uskutečňované podle §139a písm. c) nebo d) v režimu tranzitu na podkladu karnetu TIR nebo karnetu ATA nebo v souvislosti s těmito operacemi zjištěno porušení celních předpisů nebo jiné nedostatky, s nimiž je spojován vznik celního dluhu, uvědomí celní orgány ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou8t) o této skutečnosti držitele karnetu TIR nebo karnetu ATA a ručitele podle mezinárodní smlouvy.[8u]

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§144jj (2) Není-li ve lhůtě stanovené mezinárodní smlouvou[8v] prokázáno řádné provedení tranzitu na podkladě karnetu TIR nebo karnetu ATA, vyměří celní orgány příslušné clo, daně a poplatky vybírané při dovozu.

 

§144jj (3) Důkazem o řádném provedení režimu tranzitu je

 

a) doklad uvedený v §142c odst. 2,

 

b) pro účely Úmluvy ATA důkaz stanovený mezinárodní smlouvou.[8w]

 

 

§XXXXX

 

§XXXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX[XX] XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX §XXX XXXX. XX XXXX XX.

 

§XXXXX (X) XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XX, X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,[XX] XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

 

§144ll

 

§144ll (1) Z ekonomických a jiných důvodů hodných zřetele, nebo je-li podle §260g odst. 2 zboží vyloučeno z používání globální záruky, může celní úřad odeslání nebo vstupní celní úřad stanovit pro mezinárodní přepravu zboží v režimu tranzitu na podkladu karnetu TIR trasu v tuzemsku k celnímu úřadu určení nebo k výstupnímu celnímu úřadu. Stanovenou trasu může na žádost držitele karnetu TIR změnit pouze celní úřad, v jehož územním obvodu se zboží v průběhu dopravy nachází.

 

§144ll (2) Dopravce se může odchýlit od stanovené trasy z důvodu vyšší moci. Zboží a karnet TIR musí být neprodleně předloženy nejbližšímu celnímu úřadu.

 

§144ll (3) O změně trasy podle odstavce 1 nebo 2 učiní příslušný celní úřad záznam do karnetu TIR a informuje celní úřad, který trasu stanovil.

 

 

§XXXXX

 

XXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX X XXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX X XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX. X XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§144nn

 

Clo uvedené v §144jj vyměří celní úřad na tiskopisu celní výměr, jehož formu, obsah, náležitosti a způsob použití stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXXX

 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX X X XXXXXXXX XXX.

 

 

Režim tranzitu na podkladě tiskopisu 302

 

§144pp

 

§144pp (1) Je-li podle §139a písm. e) přepravováno zboží v režimu tranzitu a celním prohlášením je tiskopis 302, použije se tiskopis 302, jako by celní území členských států Severoatlantické smlouvy bylo jednotným celním územím.

 

§144pp (2) Je-li podle §139a písm. e) přepravováno zboží v režimu tranzitu na podkladu tiskopisu 302 z jednoho členského státu Severoatlantické smlouvy do téhož nebo jiného členského státu Severoatlantické smlouvy a během této přepravy projde zboží územím státu, který není členem Severoatlantické smlouvy, provádí se kontrola zboží a postupy související s použitím tiskopisu 302 na místech, kde zboží opouští celní území podle odstavce 1 a kde na něj opět vstupuje.

 

§144pp (3) Je-li zjištěno, že v průběhu přepravy zboží v režimu tranzitu na podkladu tiskopisu 302 došlo v některém členském státě Severoatlantické smlouvy k porušení celních předpisů, s nímž je spojován vznik celního dluhu, vyměří a vyberou clo, daně a poplatky vybírané při dovozu celní orgány tohoto členského státu podle předpisů platných v tomto státu.

 

§144pp (4) Ustanovení §142a odst. 1 až 3 se použijí přiměřeně.

 

 

§XXXXX

 

XXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

-------------------

 

[8l] Čl. 3 odst. 1 písm. b) sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.

 

[8m] Čl. 20 Přípojku A k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.

 

Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnici v přímém mezinárodním styku (SMPS), vyhlášená pod č. 81/1951 Sb.

 

[8n] Čl. 12 Přípojku B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) (vyhláška č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 61/1991 Sb.).

 

[8o] Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 61/1991 Sb.

 

[8p] Čl. 85 Přílohy II sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 179/1996 Sb.

 

[8r] Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 174/1996 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

 

[8s] Vyhláška č. 147/1947 Sb., o Úmluvě o mezinárodním civilním letectví.

 

[8t] Čl. 11 odst. 1 vyhlášky č. 144/1982 Sb.

 

Čl. 6 odst. 4 vyhlášky č. 89/1963 Sb.

 

Čl. 8 odst. 4 Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s.

 

[8u] Čl. 1 písm. f) vyhlášky č. 89/1963 Sb.Čl. 1 písm. l) vyhlášky č. 144/1982 Sb.

 

Čl. 1 písm. f) Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s.

 

[8v] Čl. 11 odst. 2 vyhlášky č. 144/1982 Sb.Čl. 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 89/1963 Sb.

 

Čl. 9 Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s.

 

[8w] Čl. 8 vyhlášky č. 89/1963 Sb.

 

Čl. 10 Přílohy A sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2000 Sb. m. s.

 

[8x] Čl. 1 písm. h) vyhlášky č. 144/1982 Sb.

 

[8y] Čl. 8 odst. 4 vyhlášky č. 144/1982 Sb.".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

159. V §145 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

 

"§145 (2) Stanoví-li však právní předpisy obchodně-politická opatření pro

 

a) vstup zboží do tuzemska, uplatňují se také při propuštění zahraničního zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

 

b) vývoz zboží, uplatňují se také při vývozu českého zboží do zahraničí po jeho předchozím propuštění do režimu uskladňování v celním skladu.".

 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

 

160. Za §146 se vkládá nový §146a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

Typy celních skladů

 

Pro účely režimu uskladňování v celním skladu se rozumí celním skladem

 

a) typu A veřejný celní sklad, v němž skladovatel odpovídá za splnění povinností a podmínek uvedených v §149 odst. 1 písm. a), b) a c),

 

b) typu B veřejný celní sklad, v němž ukladatel odpovídá za splnění povinností a podmínek uvedených v §149 odst. 1 písm. a) a b),

 

c) typu C soukromý celní sklad, v němž skladovatelem i ukladatelem je stejná osoba,

 

d) typu D soukromý celní sklad, v němž skladovatelem i ukladatelem je stejná osoba a je povolen zjednodušený postup podle §132j písm. b),

 

e) typu E soukromý celní sklad, v němž skladovatelem i ukladatelem je stejná osoba a celní úřad povolil, aby režim uskladňování v celním skladu byl použit, aniž by zboží bylo skladováno v celním skladu, ale aby bylo uloženo v prostorách patřících nebo užívaných touto osobou,

 

f) typu F veřejný celní sklad, v němž skladovatelem jsou celní orgány.".

 

161. V §147 odst. 1 se za slova "Celní sklad" vkládají slova ", s výjimkou celního skladu typu F,".

 

162. V §148 odst. 1 písmeno h) zní:

 

"h) typu skladu.".

 

163. V §148 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

"§148 (3) Považují-li celní orgány údaje uvedené v žádosti za nedostatečné, vyzvou žadatele k podání doplňujících informací nebo uvedení dalších údajů.".

 

164. Za §148 se vkládá nový §148a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXX, X XXXXXXXX XXXXXX XXXX X X X, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX §XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX X, X, X XXXX X, XXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXX XXXX X.&XXXX;.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§149a

 

§149a (1) Povolení k provozování celního skladu se vydává na neurčitou dobu.

 

§149a (2) V povolení k provozování celního skladu se uvádí celní úřad, který odpovídá za provádění celního dohledu nad celním skladem (dále jen "dohlížející celní úřad"), a celní úřad, kterému se předkládá zboží v souvislosti s jeho propuštěním do režimu uskladňování v celním skladu (dále jen "propouštějící celní úřad"). Neztíží-li se tím provádění celního dohledu, nemusí být tyto celní úřady totožné.

 

§149a (3) V povolení k provozování soukromého celního skladu může být stanoveno, které druhy zboží mohou být do tohoto celního skladu propouštěny.

 

§149a (4) Povolení k provozování celního skladu může být, aniž by bylo dotčeno ustanovení §135a, odňato v případě, že celní sklad již není využíván v rozsahu, který opodstatňuje jeho další existenci.

 

§149a (5) V prostorách celního skladu podle §145 odst. 3 je zakázán maloobchodní prodej. Toto omezení platí i pro zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu a umístěné ve skladu typu E.".

 

166. V §152 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

"§152 (4) Povolení podle odstavce 3 není třeba, je-li v povolení k provozování celního skladu uveden způsob a rozsah prováděných operací a obvyklých manipulací k zajištění a uchování zboží. V tomto případě skladovatel dohlížejícímu celnímu úřadu pouze oznamuje, které operace a obvyklé manipulace a u kterého zboží budou provedeny. Způsob a formu tohoto oznámení stanoví dohlížející celní úřad v povolení.".

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

167. V §152 odst. 5 se slova "výslovně stanoveny" nahrazují slovy "stanoveny vyhláškou ministerstva".

 

168. Za §152 se vkládá nový §152a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X §XXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) X X) XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§153

 

§153 (1) Celní úřad na zdůvodněnou písemnou žádost příslušné osoby povolí, aby za podmínek jím stanovených bylo zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu dočasně vyjmuto z celního skladu. V době, kdy se zboží nachází mimo celní sklad, mohou s ním být prováděny pouze operace uvedené v §152 odst. 3 a za podmínek zde stanovených.

 

§153 (2) Povolení podle odstavce 1 není třeba, je-li v povolení k provozování celního skladu uveden způsob a rozsah dočasného vynětí zboží. V tomto případě skladovatel dohlížejícímu celnímu úřadu pouze oznámí, které zboží může být z celního skladu dočasně vyjmuto. Způsob a formu tohoto oznámení stanoví dohlížející celní úřad.

 

§153 (3) Celní úřad může povolit, aby zboží propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu bylo převedeno z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu. Ministerstvo stanoví vyhláškou pro takové případy vzor tiskopisů a způsob jejich použití.

 

§153 (4) Zjednodušený postup při převodu zboží lze použít,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) je-li v celním skladu, z něhož je zboží převáděno, i v celním skladu, do něhož je zboží převáděno, povoleno používat zjednodušený postup podle §162f,

 

b) je-li za plnění povinností uvedených v §149 odst. 1 v obou celních skladech odpovědna stejná osoba, nebo

 

c) jsou-li skladové evidence obou celních skladů vedeny elektronicky prostřednictvím navzájem propojených systémů.

 

§153 (5) Odpovědnost za převáděné zboží přechází na skladovatele celního skladu, do něhož je zboží převáděno, okamžikem, kdy je zboží převzato a zaneseno do skladové evidence tohoto skladu.

 

§153 (6) Zboží, které bylo propuštěno do režimu uskladňování v celním skladu, nemůže být převedeno z jednoho celního skladu do druhého bez ukončení režimu, je-li jedním z těchto celních skladů sklad typuB.

 

§153 (7) Bylo-li převáděné zboží podrobeno operacím a manipulacím uvedeným v §152 odst. 3, musí doklady uvedené v odstavci 3 obsahovat pro účely rozhodování o určení celní hodnoty podle §155 odst. 2 údaje o provedených operacích a manipulacích, o celní hodnotě a množství převáděného zboží.".

 

170. V §154 odst. 1 se na konci písmene a) doplňují tato slova: "včetně vedení evidence, která umožní celním orgánům kdykoliv kontrolovat aktuální stav zboží určeného k zušlechtění, zušlechtěných výrobků a dalších produktů vzniklých při zpracovatelských operacích,".

 

171. V §154 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují tato slova: ", včetně vedení evidence, která umožní celním orgánům kdykoliv kontrolovat aktuální stav zboží určeného k přepracování, přepracovaných výrobků a dalších produktů vzniklých při zpracovatelských operacích".

 

172. Za §154 se vkládá nový §154a, který včetně poznámky pod čarou č. 8z) zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXX-XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, XXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXXX XXXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. X XXXX. X), XX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,[XX] XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX. XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XX-XX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXX XXXXX, XXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXX XXXX. X.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XX X XXXXXX XXXXXX X XXXX, XXX XX XX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX-XX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX X XXXXX-XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX, XXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX.

 

 

-------------------

 

[8z] Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změnách některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu).".

 

173. §156 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XXXXX XXXXX XXXXXXX X §XXX XXXX. X XXXX. X), XX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,[XX] XXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,[XX] XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X §XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX. XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§158

 

§158 (1) Nestanoví-li dohlížející celní úřad jinak, musí být zboží, které má být uskladněno v celním skladu, předloženo spolu s doklady propouštějícímu celnímu úřadu.

 

§158 (2) Je-li propouštějící celní úřad odlišný od dohlížejícího celního úřadu, uvede deklarant v písemném celním prohlášení název a sídlo dohlížejícího celního úřadu.

 

§158 (3) Je-li dohlížející celní úřad odlišný od propouštějícího celního úřadu, uplatňují se podmínky pro uskladňování zboží v celním skladu ode dne, kdy propouštějící celní úřad přijme celní prohlášení na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu. Písemné celní prohlášení, které je součástí rozhodnutí o propuštění zboží, se použije pro přepravu zboží od propouštějícího celního úřadu k dohlížejícímu celnímu úřadu. Přepravu je nutno uskutečnit v co nejkratší době a zboží se ukládá v celním skladu bez předložení dohlížejícímu celnímu úřadu.

 

§158 (4) Postup stanovený v odstavcích 2 a 3 nelze použít u celních skladů typu B.

 

§158 (5) Dohlížející celní úřad může za účelem provádění celního dohledu zejména

 

a) požadovat, aby se celní sklady zamykaly dvěma různými klíči (klíčem skladovatele a klíčem celního úřadu),

 

b) dohlížet nad manipulací se zbožím umístěným v celním skladu,

 

c) provádět periodicky nebo podle potřeby inventuru veškerého uskladněného zboží nebo jeho části.".

 

175. Za §162 se vkládají nové §162a až 162l, které včetně nadpisů znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXX XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, X

 

X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

 

 

§162b

XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXX, XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX §XXXX, XXXX X XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

Zjednodušené celní prohlášení

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§162c

 

§162c (1) Celní úřad může povolit, aby zboží bylo do režimu uskladňování v celním skladu propuštěno na základě zjednodušeného celního prohlášení. Žádost se podává písemně a musí obsahovat všechny náležitosti potřebné pro udělení povolení. Zjednodušené celní prohlášení, které musí obsahovat náležitosti uvedené v §162b odst. 1, může mít formu

 

a) neúplného celního prohlášení podle §162b, nebo

 

b) obchodního nebo administrativního dokladu.

 

§162c (2) Žádost o propuštění zboží na základě neúplného celního prohlášení nebo obchodního nebo administrativního dokladu může být nahrazena písemnou souhrnnou žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do režimu uskladňování v celním skladu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvádí deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení. Souhrnná žádost se podává současně se žádostí o povolení provozovat celní sklad nebo dodatečně.

 

§162c (3) Je-li zjednodušené celní prohlášení uplatňováno u celního skladu typu D, musí obsahovat také

 

a) přesný popis zboží umožňující celnímu úřadu ihned a jednoznačně zařadit zboží do příslušné položky nebo podpoložky celního sazebníku, a

 

b) hodnotu zboží.

 

§162c (4) Zjednodušené celní prohlášení celní úřad přijme pouze tehdy, je-li mu současně předloženo předmětné zboží.

 

§162c (5) Zjednodušené celní prohlášení podle odstavce 1 nelze použít při propouštění českého zboží uvedeného v §145 odst. 1 písm. b) do celního skladu jakéhokoliv typu a při propouštění jakéhokoliv zboží do celního skladu typu F.

 

§162c (6) Při propouštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu do skladu typu B nelze jako zjednodušené celní prohlášení použít obchodní doklad.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX,

 

X) XXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXXX, X XX X XXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX-XX XXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X.

 

 

§162e

 

Povolení udělené podle §162d musí obsahovat pravidla pro provádění zjednodušeného postupu, dohlížející a propouštějící celní úřad a obsah a formu zjednodušeného celního prohlášení. Dodatečné celní prohlášení se v tomto případě nepředkládá.

 

 

XXXXXX XXXXXX

 

§XXXX

 

XXXXXX-XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX. XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXXXX §XXXX XXXX. X X §XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

 

 

§162g

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§162g (1) Povolení udělené podle §162f musí obsahovat pravidla pro provádění zjednodušeného postupu, zejména stanovení zboží, na které se povolení vztahuje, formu plnění povinností uvedených v odstavci 2 a vymezení okamžiku propuštění zboží.

 

§162g (2) Osoba, které bylo podle odstavce 1 uděleno povolení, po dodání zboží do prostor celního skladu

 

a) sdělí bez zbytečného odkladu celnímu úřadu dodání zboží, a to ve formě a za podmínek jím v povolení stanovených,

 

b) zapíše dodané zboží do své evidence, která musí obsahovat údaje umožňující ztotožnění zboží, zjistit jeho množství a datum zápisu do této evidence,

 

c) uchová doklady potřebné pro propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu, pro umožnění kontroly celním úřadem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, po dobu nejméně 3 let.

 

§162g (3) Nebude-li tím narušeno řádné provádění celního dohledu, lze na žádost povolit, aby

 

a) sdělení uvedené v odstavci 2 písm. a) bylo učiněno v době, kdy je dodání zboží bezprostředně očekáváno, nebo

 

b) ve zvláštních případech, s přihlédnutím k druhu zboží a četností dovozů, nemusel být celní úřad informován o každém dodání zboží, budou-li celnímu úřadu poskytnuty veškeré údaje potřebné k provedení případné celní kontroly.

 

§162g (4) Zjednodušený postup podle §162f nelze povolit pro propouštění českého zboží uvedeného v §145 odst. 1 písm. b) do celního skladu jakéhokoliv typu a při propouštění jakéhokoliv zboží do celního skladu typu B nebo F.

 

§162g (5) Celní úřad povolení odejme, nejsou-li podmínky podle §162d odst. 2 nebo §162g odst. 2 plněny nebo nejsou-li plněny podmínky stanovené v povolení.

 

 

XXXXXXXX XXXXXXXX

 

§XXXX

 

§XXXX (X) X XXXXXXX XXXXXX XXXX X, X, X X X XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX, XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X §XXXX. XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX §XXXX XXXX. X.

 

 

§162i

 

§162i (1) Skladová evidence podle §152a odst. 1 obsahuje náležitosti a údaje nutné pro provádění celního dohledu, kterými se rozumí zejména

 

a) údaje z celního prohlášení na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu,

 

b) odkazy na další celní a jiné doklady týkající se vstupu a výstupu zboží do a z celního skladu,

 

c) údaje umožňující sledování zboží, včetně jeho umístění a přepravy v době, kdy není ukončen režim uskladňování v celním skladu,

 

d) údaje týkající se společného skladování zboží podle §154a,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

e) údaje nutné pro identifikaci zboží,

 

f) údaje týkající se obvyklých způsobů a forem manipulace se zbožím,

 

g) údaje týkající se dočasného vyjmutí zboží z celního skladu ve smyslu §153 odst. 1.

 

§162i (2) Skladová evidence musí být vedena elektronicky tak, aby údaje v ní obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu zboží uloženého v celním skladu. Skladovatel předkládá dohlížejícímu celnímu úřadu soupis skladovaného zboží, a to ve lhůtách stanovených celními orgány. Má-li být uplatněno ustanovení §155 odst. 2, musí skladová evidence obsahovat i údaj o celní hodnotě předmětného zboží před příslušnou operací nebo manipulací.

 

§162i (3) Je-li použit zjednodušený postup, uplatní se ustanovení odstavců 1 a 2 obdobně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXX XXXX X, X XXXX X XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, X XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXX X XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX §XX, XXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

 

X) XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X §XX, XX-XX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX §XXXX,

 

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX

 

X) XX XXXX, XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX-XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX,

 

X) X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

 

 

§162k

 

§162k (1) Na písemnou žádost deklaranta, který navrhuje ukončení režimu uskladňování v celním skladu u zboží, které bylo podrobeno manipulacím a operacím podle §152 odst. 3, vydá celní úřad potvrzení o provedených manipulacích nebo operacích.

 

§162k (2) Ustanovení odstavce 1 nelze použít, jedná-li se o zboží uvedené v §145 odst. 1 písm. b).

 

 

§XXXX

Zjednodušený postup při ukončení režimuu

XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXX, XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXX-XX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX X, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X §XXX XXXX. X XXXX. X), XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXX XXX X XXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXXXXX X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXX-XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXX, XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXX XXXXXXXX&XXXX;). XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XXX X XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, X

 

X) XXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX §XXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (XXXX. XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX),

 

X) XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXX: &XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§169a

 

§169a (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku musí být doloženo

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

 

b) deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak,

 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení k použití tohoto celního režimu.

 

§169a (2) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení musí být kromě dokladů uvedených v odstavci 1 doloženo

 

a) dokladem potřebným pro uplatnění celních preferencí,

 

b) doklady stanovenými zvláštními předpisy, potřebnými pro propuštění zboží do volného oběhu.

 

§169a (3) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

 

§169a (4) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku se podává u celního úřadu stanoveného v povolení.".

 

182. V §170 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

"§170 (3) Změní-li se v důsledku nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci charakter nebo technické ukazatele dováženého zboží propuštěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému tak, že není možné provést zpracovatelské operace, a získat tak zamýšlené zušlechtěné výrobky, je osoba, které bylo povolení uděleno, povinna o tom neprodleně uvědomit celní úřad.".

 

183. §171 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

XXXXXX-XX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXXX XXX:

 

 

"§172a

 

§172a (1) Propustí-li celní úřad zušlechtěné výrobky vzniklé v režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému do režimu volného oběhu, vyměří a vybere ze cla stanoveného podle §171 a 172 vyrovnávací úrok. Vyrovnávací úrok činí 250 % diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí, v němž bylo zboží do režimu volného oběhu propuštěno (dále jen "vyrovnávací úrok"). Stejným způsobem celní úřad postupuje, propustí-li do režimu volného oběhu zboží, které v režimu aktivního zušlechťovacího styku nebylo přepracováno, ačkoliv bylo do tohoto režimu za účelem provedení zpracovatelských operací propuštěno (zboží v nezměněném stavu).

 

§172a (2) Celní úřad vyrovnávací úrok podle odstavce 1 nevyměří a nevybere, jestliže

 

a) vyrovnávací úrok nepřesáhne v jednotlivém případě částku 750 Kč, nebo

 

b) vyrovnávací úrok nepřesáhne v jednotlivém případě částku 100 000 Kč a v důsledku změny okolností nebo podmínek by byl zpětný vývoz zušlechtěných výrobků nebo zboží v nezměněném stavu nemožný nebo neekonomický; to neplatí, pokud žadatel zatajil důležité skutečnosti nebo se dopustil jiného podvodného jednání nebo zanedbal své povinnosti.

 

§172a (3) Celní úřad postupuje podle odstavce 2 písm. b) pouze tehdy, nelze-li osobě, které bylo povolení k použití režimu uděleno, přičítat zatajení důležitých skutečností nebo podvodné jednání anebo zanedbání povinností a předloží-li tato osoba hodnověrné důkazy.".

 

185. §174 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XX-XX XXX X XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX X XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXXXX XXXX XX XX XXXXX &XXXX;X XXXXXXX XXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXX. X) XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXX,&XXXX; X XXXXX &XXXX;, XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX&XXXX; XXXXXXX.

 

XXX. X §XXX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXXX X XXXXXXX XXX XX XXXXX XXXXX XX X XXXXXX XXX XXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X). XXXXX XXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX. XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§178a

 

§178a (1) Celní úřad může na základě písemné žádosti deklaranta povolit, aby zboží bylo navrženo k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku na základě neúplného celního prohlášení.

 

§178a (2) Neúplné celní prohlášení podepsané oprávněnou osobou musí obsahovat údaje o

 

a) deklarantovi,

 

b) druhu dopravního prostředku, který byl použit k dopravě zboží přes státní hranice,

 

c) přesném názvu zboží,

 

d) navrhovaném celním režimu,

 

e) předchozích celních dokladech majících vztah ke zboží, které je navrženo k propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku zjednodušeným postupem,

 

f) chybějících dokladech, které jsou jinak k propuštění zboží potřebné,

 

g) uděleném povolení k použití zjednodušeného postupu.

 

§178a (3) Na základě povolení vydaného podle odstavce 1 přijme celní úřad neúplné celní prohlášení

 

a) na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému, které není doloženo dokladem o ceně zboží nebo deklarací údajů o celní hodnotě,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

b) na propuštění zboží do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, které není doloženo

 

  1. dokladem o ceně zboží,

 

2. deklarací údajů o celní hodnotě,

 

3. doklady k uplatnění preferenčních sazebních opatření s výjimkou uplatnění těchto opatření v rámci kvót anebo doklady k uplatnění snížené celní sazby, nebo

 

4. ostatními doklady, které jsou podle zvláštních právních předpisů potřebné k propuštění zboží do volného oběhu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení.

 

§178a (4) Celní úřad vydá povolení k použití zjednodušeného postupu podle odstavce 1 a neúplné celní prohlášení přijme pouze tehdy, jestliže deklarant celnímu úřadu doloží, že

 

a) doklady uvedené v odstavci 3 písm. b) bodech 3 a 4 existují a jsou platné,

 

b) tyto doklady nemohly být spolu s celním prohlášením předloženy z důvodů, které deklarant nemohl ovlivnit, a

 

c) opožděné přijetí celního prohlášení by znemožnilo propuštění zboží do volného oběhu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo by způsobilo jeho zatížení vyšším clem.

 

§178a (5) Celní úřad stanoví deklarantovi lhůtu k doplnění údajů v celním prohlášení nebo k předložení potřebných dokladů, která nepřesahuje 1 měsíc ode dne přijetí zjednodušeného celního prohlášení. Lhůtu k předložení dokladů potřebných k uplatnění preferenčních sazebních opatření nebo snížené celní sazby lze však stanovit nejdéle na 3 měsíce. Vztahují-li se doplněné údaje nebo doklady, které mají být dodatečně předloženy, k celní hodnotě zboží, může celní úřad, je-li to nezbytně nutné, stanovit lhůtu delší nebo prodloužit lhůtu již stanovenou.

 

§178a (6) Propouští-li celní úřad zboží do volného oběhu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a vyměřil-li celní dluh na základě předběžného stanovení celní hodnoty, je oprávněn požadovat od deklaranta zajištění celního dluhu ve výši, která kryje rozdíl mezi částkou celního dluhu takto vyměřenou a částkou celního dluhu, kterou může být zboží v konečné fázi zatíženo po předložení potřebných dokladů a stanovení celní hodnoty.

 

§178a (7) Propustil-li celní úřad na základě odstavců 3 a 4 zboží do volného oběhu v režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení s uplatněním preferenčních sazebních opatření nebo snížené celní sazby, aniž by doklady k uplatnění těchto opatření byly předloženy, vyžaduje vždy zajištění celního dluhu ve výši, která kryje rozdíl mezi částkou celního dluhu vyměřenou a částkou celního dluhu, kterou může být zboží v konečné fázi zatíženo, nebudou-li doklady potřebné k uplatnění preferenčních opatření nebo snížené celní sazby předloženy ve lhůtě stanovené celním úřadem.

 

§178a (8) Není-li v odstavcích 1 až 7 stanoveno jinak, použijí se ustanovení tohoto zákona upravující zjednodušený postup na propuštění zboží do režimu volného oběhu a jeho povolení přiměřeně i pro režim aktivního zušlechťovacího styku.".

 

190. §180 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXX XXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§181

 

Povolení k přepracování pod celním dohledem udělí celní úřad na žádost osoby, která bude zpracovatelské operace provádět nebo provedení těchto zpracovatelských operací sjedná.".

 

192. V §182 písmeno d) zní:

 

"d) jsou-li splněny podmínky nezbytné pro činnosti napomáhající vytvářet nebo udržet v tuzemsku zpracovatelské činnosti, aniž by tím byly nepříznivě dotčeny zásadní zájmy českých výrobců podobného zboží (dále jen "ekonomické podmínky"). Ministerstvo může vyhláškou stanovit případy, kdy se ekonomické podmínky považují za splněné.".

 

193. §183 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXX XXXXXXX. XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXX XXX X XXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXX XXXX XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§184a

 

§184a (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem musí být doloženo

 

a) dokladem o ceně, na jejímž základě je určována celní hodnota,

 

b) deklarací údajů o celní hodnotě, nestanoví-li celní předpisy jinak,

 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení k použití tohoto celního režimu.

 

§184a (2) Celní úřad může požadovat, aby bylo celní prohlášení doloženo přepravními doklady vztahujícími se k předchozímu celnímu režimu. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení dovezeno ve dvou nebo více nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.

 

§184a (3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem se podává u celního úřadu stanoveného v uděleném povolení.".

 

195. V §185 se slova "v okamžiku, na nějž se vztahuje §251" nahrazují slovy "v okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem".

 

196. §186 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXX-XX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX-XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XX-XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X X XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXXXX XXXX §XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX:

 

 

"§186a

 

§186a (1) Do 30 dnů po skončení lhůty, v níž musí být zpracovaným výrobkům přiděleno jiné celně schválené určení, je osoba, které bylo povolení uděleno, povinna předložit celnímu úřadu, který povolení vydal, propouštěcí list.

 

§186a (2) Propouštěcí list obsahuje údaje o

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) uděleném povolení,

 

b) množství jednotlivých druhů dovezeného zboží a označení celních prohlášení, na jejichž základě bylo toto zboží propuštěno do režimu přepracování pod celním dohledem,

 

c) podpoložce celního sazebníku dovezeného zboží a zpracovaných výrobků,

 

d) celní hodnotě dovezeného zboží,

 

e) stanoveném procentu výtěžnosti,

 

f) povaze a množství zpracovaných výrobků a o dalším nakládání s nimi, včetně označení celních prohlášení, na jejichž základě byly propuštěny do jiného režimu,

 

g) nákladech na provedení zpracovatelských operací.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXX

 

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX-XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X §XXXX XXXX. X.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX. XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX.

 

 

§186c

 

§186c (1) Celní hodnota zpracovaných výrobků propouštěných do volného oběhu může být určena jako

 

a) celní hodnota stejného nebo podobného zboží, jako jsou zpracované výrobky vyrobené v zahraničí ve stejné nebo přibližně stejné době,

 

b) prodejní cena zpracovaných výrobků, není-li ovlivněna spojením mezi prodávajícím a kupujícím,

 

c) tuzemská prodejní cena stejného nebo podobného zboží, jako jsou zpracované výrobky, není-li ovlivněna spojením mezi prodávajícím a kupujícím,

 

d) celní hodnota dovezeného zboží, k níž jsou připočteny náklady na provedení zpracovatelských operací.

 

§186c (2) Celní úřad rozhodne o určení celní hodnoty některým ze způsobů uvedených v odstavci 1 na základě písemné žádosti deklaranta, bude-li podána nejpozději do okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zpracovaných výrobků do volného oběhu.

 

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX

 

XXXX-XX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§186e

 

Pro povolování a provádění zjednodušených postupů režimu přepracování pod celním dohledem platí §132b, 132c a §132f až 132m přiměřeně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) X XXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXX X XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXX-XX XX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX; XX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXXX XXXXX XXXXX, XXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX,

 

X) XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§186g

 

Celní úřad zjednodušený postup ve formě místního řízení nepovolí, není-li evidence uvedená v §183 odst. 4 průkazná.

 

 

§XXXX

 

X XXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX XX XXXXXXXX §XXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXX &XXXX;XXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§188

 

§188 (1) Osoba, která hodlá v tuzemsku dočasně používat zahraniční zboží nebo která jeho použití v tuzemsku sjednala, musí písemně požádat o povolení k použití režimu dočasného použití, není-li dále stanoveno jinak.

 

§188 (2) Žádost o povolení podle odstavce 1 se podává u celního úřadu, v jehož územním obvodu bude dovezené zboží poprvé použito. Žádost lze podat pouze na tiskopise, jehož vzor stanoví ministerstvo vyhláškou.".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

200. Za §192 se vkládá nový §192a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§195

 

Vznikne-li u zboží, které bylo propuštěno do režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla celní dluh z jiných důvodů, než je propuštění zboží do tohoto režimu, stanoví se výše celního dluhu jako rozdíl mezi částkou cla vypočítanou podle §251 a částkou cla splatnou podle §193.".

 

202. Za §196 se vkládají nové §196a až 196e, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§196b

 

§196b (1) Celní dluh, který vznikl nebo by mohl u zboží propuštěného do režimu dočasného použití vzniknout, musí být zajištěn. Zajištění celního dluhu není požadováno, je-li zboží úplně osvobozeno od dovozního cla.

 

§196b (2) Zajištění celního dluhu celní úřad, který povolení vydal, uvolní, jestliže bude prokázáno, že předmětnému zboží bylo přiděleno jiné celně schválené určení.

 

 

§XXXX

 

XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX §XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

 

§196d

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§196d (1) V případech, kdy lze bez nadměrného administrativního zatížení sledovat správnost prováděných operací, může celní úřad přijmout celní prohlášení na propuštění zboží do režimu dočasného použití s úplným osvobozením od cla, aniž by bylo vydáno příslušné povolení. V tomto případě se přijetí celního prohlášení považuje za vydání příslušného povolení. Podmínky pro udělení povolení musí být i v tomto případě splněny.

 

§196d (2) Celní prohlášení uvedené v odstavci 1 musí deklarant doložit dokladem obsahujícím

 

a) obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště deklaranta, daňové identifikační číslo deklaranta nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li deklarantem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo, není-li žadatel shodný s deklarantem, případně i obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště vlastníka zboží, daňové identifikační číslo vlastníka zboží nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li vlastníkem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo,

 

b) obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště uživatele zboží, daňové identifikační číslo uživatele zboží nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li uživatelem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo, není-li uživatel shodný s deklarantem nebo žadatelem,

 

c) ustanovení právního předpisu, které má být uplatněno,

 

d) místo, kde má být zboží používáno,

 

e) lhůtu, ve které musí být dovezenému zboží přiděleno jiné celně schválené určení.

 

§196d (3) Doklad uvedený v odstavci 2 nemusí být předložen, jsou-li údaje uvedené v odstavci 2 uvedeny v podaném celním prohlášení.

 

§196d (4) Ustanovení §134 odst. 4 platí přiměřeně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX-XX X XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX §XXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX, XXXXX-XX XX X

 

X) XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X),

 

X) XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX

 

X. XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

 

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

 

X. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX,

 

X. XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XX XXX XXXXXXX X XXXXXX,

 

X. XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX,

 

XX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XX, XXXX

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXX XXX XX X XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX X XXX, XX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXX XXXXX, XXXXX-XX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX-XX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX X XXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX X) XX X), XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXXX &XXXX;XXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: &XXXX;, XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, X XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§200a

 

Platnost povolení musí být vždy časově omezena. Dobu platnosti povolení stanoví celní úřad s přihlédnutím k ekonomickým podmínkám a specifickým potřebám žadatele.".

 

208. V §201 odst. 1 se na konci doplňují tato slova: ", a to i v případě, že původně stanovená lhůta již uplynula".

 

209. Za §201 se vkládá nový §201a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXX X XXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX, XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, X XXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

XXX. X §XXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXX XX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXXX §XXX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XX-XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX &XXXX;XXXXXXX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX: &XXXX;, X XX X X XXXXXXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXX XXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXXXX XXXX §XXXX XX XXXX, XXXXX XXXXX:

 

 

"§212a

 

§212a (1) Lhůtu ke zpětnému dovozu zušlechtěných výrobků (§201) stanoví celní úřad s přihlédnutím k době nutné k provedení zpracovatelských operací a době potřebné k přepravě dočasně vyváženého zboží a zušlechtěných výrobků. Lhůta počíná běžet od okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

 

§212a (2) Lhůtu ke zpětnému dovozu náhrad v systému prosté výměny bez předchozího dovozu těchto náhrad stanoví celní úřad s přihlédnutím k době potřebné pro nahrazení dočasně vyvezeného zboží a době potřebné k přepravě dočasně vyváženého zboží a náhrad. Lhůta počíná běžet od okamžiku přijetí celního prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku.

 

§212a (3) Zpětný dovoz podle odstavců 1 a 2 se považuje za uskutečněný, jestliže zušlechtěné výrobky nebo náhrady byly

 

a) propuštěny do volného oběhu,

 

b) umístěny ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu, propuštěny do režimu uskladňování v celním skladu nebo aktivního zušlechťovacího styku, nebo

 

c) propuštěny do režimu společného tranzitu.

 

§212a (4) Rozhodujícím pro posouzení dodržení stanovené lhůty je okamžik přijetí celního prohlášení na propuštění zušlechtěných výrobků nebo náhrad do volného oběhu, režimu uskladňování v celním skladu, aktivního zušlechťovacího styku nebo režimu společného tranzitu anebo okamžik jejich umístění ve svobodném celním skladu nebo svobodném celním pásmu.

 

 

§XXXX

 

X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX (§XXX) XX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

 

§212c

 

§212c (1) V případech, kdy lze bez nadměrného administrativního zatížení sledovat správnost prováděných zpracovatelských operací, může celní úřad přijmout celní prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku, aniž by bylo vydáno příslušné povolení. V tomto případě se přijetí celního prohlášení považuje za vydání příslušného povolení. Podmínky pro udělení povolení musí být i v tomto případě splněny.

 

§212c (2) Celní prohlášení uvedené v odstavci 1 musí deklarant doložit dokladem obsahujícím

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno a příjmení a sídlo, popřípadě místo podnikání a bydliště deklaranta, daňové identifikační číslo deklaranta nebo, nemá-li je přiděleno, jeho identifikační číslo; je-li deklarantem fyzická osoba, která nemá přiděleno daňové identifikační číslo ani identifikační číslo, uvádí se její rodné číslo, není-li žadatel shodný s deklarantem,

 

b) charakteristiku zpracovatelské operace,

 

c) obchodní nebo technický popis zpracovaného výrobku,

 

d) procento výtěžnosti nebo způsob jeho stanovení,

 

e) lhůtu, ve které musí být zpracovaným výrobkům přiděleno jiné celně schválené určení,

 

f) způsob ztotožnění.

 

§212c (3) Doklad uvedený v odstavci 2 nemusí být předložen, jsou-li údaje uvedené v odstavci 2 uvedeny v podaném celním prohlášení.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XX-XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX. X XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX X X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) XX XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX, XXXXX

 

X) XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, X

 

X) XX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

 

 

§212e

 

§212e (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku lze podat pouze u celního úřadu uvedeného v povolení.

 

§212e (2) Popis zboží uvedeného v celním prohlášení na propuštění zboží do režimu pasivního zušlechťovacího styku musí odpovídat popisu zboží uvedenému v uděleném povolení; ustanovení §212d nejsou dotčena.

 

 

§XXXX

 

XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX §XXXX, XXXX X §XXXX XX XXXX XXXXXXXXX.

 

 

§212g

 

§212g (1) Celní prohlášení na propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu se podává u celního úřadu uvedeného v povolení.

 

§212g (2) Celní prohlášení na propuštění zušlechtěných výrobků podle §212d do volného oběhu se podává u kteréhokoliv vnitrozemského celního úřadu.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§212g (3) Popis zboží uvedeného v celním prohlášení na propuštění zboží do volného oběhu musí odpovídat popisu zboží uvedenému v uděleném povolení; ustanovení §212d nejsou dotčena.

 

 

§XXXX

 

XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXX

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, X

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX, XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X.

 

 

§212i

 

Při propuštění zušlechtěných výrobků do volného oběhu platí ustanovení §132a až 132m obdobně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX §XXX XXXX. X XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX, XXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XX

 

X) XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXX X XXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX §XX XXXX. X XXXX. X) XXXX X,

 

X) XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX §XX XXXX. X XXXX. X) XXXX X XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXX, XXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX, XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX X §XXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX. XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXX XXXX XXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX. XXX XXXXX XXXX XXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX §XX XXXX. X, X X X XXXXXXX.

 

 

§212k

 

Nejsou-li všechny zušlechtěné výrobky, s výjimkou vedlejších zušlechtěných výrobků vzniklých z předmětné zpracovatelské operace, propuštěny do volného oběhu současně, stanoví se podíl dočasně vyvezeného zboží ve zušlechtěných výrobcích. Způsob stanovení podílu upraví ministerstvo vyhláškou.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX X XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, X XX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXX-XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXX-XX XXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX §XX XXXX. X X §XX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX §XXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§214a

 

Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu musí být doloženo přepravními doklady. Je-li zboží patřící do jedné podpoložky celního sazebníku uvedené v celním prohlášení vyváženo ve dvou nebo více balených nákladových kusech, může celní úřad požadovat předložení seznamu zboží nebo jiného dokladu, v němž je uveden obsah každého jednotlivého nákladového kusu.".

 

218. Za §215 se vkládají nové §215a a 215b, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXX-XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X.

 

 

§215b

 

§215b (1) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu, které má trvale zůstat v zahraničí a jehož hodnota nepřevyšuje částku 110 000 Kč, může být podáno u pohraničního celního úřadu.

 

§215b (2) Celní prohlášení na propuštění zboží, které má obchodní charakter, do režimu vývozu lze podat též pohraničnímu celnímu úřadu, jedná-li se o zboží, které má být vyvezeno za účelem trvalého ponechání v zahraničí, u kterého lze snadno a účinně provést celní kontrolu (§128a odst. 2) nebo povolil-li to pohraniční celní úřad a není-li tím narušena plynulost dopravy přes státní hranice.

 

§215b (3) Celní prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu lze podat ústně nebo jiným úkonem pouze u pohraničního celního úřadu; v zájmu zjednodušení celního řízení může ministerstvo vyhláškou stanovit, za jakých podmínek a u kterého jiného než pohraničního celního úřadu lze rovněž podat celní prohlášení ústně nebo jiným úkonem.".

 

219. V §216 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

 

"§216 (2) Nevystoupilo-li zboží propuštěné do režimu vývozu do zahraničí, je vývozce povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat příslušný celní úřad a případně mu vrátit díl vývozního celního prohlášení, který mu byl vydán.

 

§216 (3) Je-li zboží současně propuštěno do režimu vývozu a režimu společného tranzitu a toto zboží v důsledku změny přepravní smlouvy nevystoupilo do zahraničí, může být na základě této změněné přepravní smlouvy plněno pouze se souhlasem celního úřadu, který zboží do režimu tranzitu propustil. Celnímu úřadu musí být vráceny příslušné díly celních prohlášení.".

 

220. Za §216 se vkládají nové §216a až 216e, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

 

X) XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX-XX XX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXXX X XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXX&XXXX;.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXX §XXXX XX XXXX XXXXXXXXX.

 

 

§216b

 

§216b (1) Na písemnou žádost může celní úřad povolit, aby bylo zboží propuštěno do režimu vývozu na základě zjednodušeného celního prohlášení. Pro povolování zjednodušeného postupu při podávání celního prohlášení na propuštění zboží do režimu vývozu platí §132h a 132i přiměřeně.

 

§216b (2) Zjednodušené celní prohlášení může mít formu

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) neúplného celního prohlášení, nebo

 

b) obchodního nebo administrativního dokladu.

 

§216b (3) Zjednodušené celní prohlášení bude přijato pouze tehdy, bude-li celnímu úřadu předloženo předmětné zboží.

 

§216b (4) Žádost o propuštění zboží na základě obchodního nebo administrativního dokladu může být nahrazena souhrnnou žádostí vztahující se na veškeré zboží propouštěné do režimu vývozu ve stanovené době; odkaz na udělené povolení uvede deklarant ve zjednodušeném celním prohlášení.

 

§216b (5) Bylo-li podáno zjednodušené celní prohlášení podle odstavce 2 písm. b), použijí se ustanovení §132b a §216a odst. 3 obdobně.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX. XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX §XXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX

 

X) XXXXX XXXX, X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

 

X) XXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X §XXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX,

 

X) XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXX, X XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§216d

 

§216d (1) Aby se celní úřad mohl přesvědčit o řádném provedení příslušných operací, musí osoba, které bylo povolení uděleno (dále jen "schválený vývozce"), před přemístěním zboží z míst uvedených v §216c

 

a) oznámit celnímu úřadu způsobem jím stanoveným toto přemístění,

 

b) zapsat předmětné zboží do své evidence vedené elektronicky,

 

c) poskytnout celnímu úřadu, po zapsání zboží do své evidence, veškeré doklady potřebné pro uplatnění ustanovení upravující propuštění zboží do režimu vývozu.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§216d (2) Nebude-li tím ovlivněno řádné provádění režimu vývozu, může celní úřad schválenému vývozci povolit, z důvodů hodných zřetele, zejména je-li to odůvodněno charakterem předmětného zboží a jeho rychlým obratem, aby celnímu úřadu neoznamoval každé přemístění zboží, s podmínkou, že celnímu úřadu poskytne veškeré informace, které celní úřad považuje za potřebné k tomu, aby v případě potřeby mohl zboží překontrolovat. V těchto případech se zapsání předmětného zboží do evidence příslušné osoby považuje za propuštění zboží do režimu vývozu.

 

§216d (3) Zápis vyváženého zboží do evidencí uvedených v odstavci 1 písm. b) může být se souhlasem celního úřadu nahrazen jiným úkonem, který skýtá celnímu úřadu záruku řádného provádění režimu. Vždy však musí být zřejmé datum zapsání do příslušné evidence a zboží musí být jednoznačně ztotožnitelné.

 

 

§XXXX

 

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX; XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXXXXX X) XXX:

 

&XXXX;X) XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX, XXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, X XXX, XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

 

&XXXX;§§XXX (X) XXXX-XX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX

 

X) XXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

 

X) XXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

 

X) XX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX, XX-XX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX; XXXXXXXX XXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

 

XXX. X §XXX XXXXXXXX X XXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXX, XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX §XXX XX XXXXXXXX XXX §XXX.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X, X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XX XX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX, XX-XX XXXXXXX XXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§219a

 

§219a (1) Ministerstvo může rozhodnutím určit svobodná celní pásma, ve kterých se, za podmínek stanovených pro režim uskladňování v celním skladu, provádí celní kontrola a příslušné celní formality a vyžaduje se zajištění celního dluhu. V těchto svobodných celních pásmech se nepoužijí ustanovení §221, 227 a 231.

 

§219a (2) Ustanovení §47, §81 odst. 1, §82 a 242 o svobodných celních pásmech se na svobodná celní pásma určená podle odstavce 1 nevztahují.".

 

227. V §221 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

 

"§221 (5) V případu uvedeném v odstavci 2 písm. a) musí být předloženo také celní prohlášení, na jehož základě bylo předmětné zboží navrženo do příslušného celního režimu; ustanovení upravující zjednodušený postup při propouštění zboží do režimu, který je ukončován umístěním zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, tím nejsou dotčena.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§221 (6) Jestliže je režim aktivního zušlechťovacího styku nebo režim dočasného použití ukončen propuštěním zušlechtěných výrobků nebo dovezeného zboží do režimu národního tranzitu, který je následně ukončen umístěním těchto zušlechtěných výrobků nebo dovezeného zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu, je příslušná osoba povinna uvést tuto skutečnost do evidence vedené podle §227.".

 

228. V §222 odst. 1 se za slova "svobodném celním pásmu" vkládají slova "nebo svobodném celním skladu".

 

229. V §226 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

 

"§226 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije a předmětné zboží může být ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu spotřebováno nebo použito, jestliže se při jeho propuštění do režimu volného oběhu nebo dočasného použití neuplatňuje dovozní clo nebo obchodně-politická opatření. V tom případě se nevyžaduje celní prohlášení na propuštění do volného oběhu nebo dočasného použití. Celní prohlášení však musí být podáno, jestliže se toto zboží má započítat do celních kvót.".

 

230. V §228 odst. 2 se slovo "předtím" zrušuje.

 

231. V §231 odst. 1 se slova "v §221 odst. 3" nahrazují slovy "v §221 odst. 4".

 

232. V §233 se odstavec 5 zrušuje.

 

233. V §234 odst. 1 se slova "ze státu, do kterého bylo původně vyvezeno" zrušují.

 

234. §236 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXX, XX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXXXXX §XXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX, XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX &XXXX;X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX &XXXX;XX XXXX&XXXX; XXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX XX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX: &XXXX;XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XX XXXXX &XXXX;XXXXXXXXX XX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX. X XXXXXX XXXX XX XXXXX &XXXX;XXXXXX-XX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXXX &XXXX;XXXX-XX&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§241a

 

Za nedostatky, které mají zásadní vliv na dočasné uskladnění nebo příslušný celní režim podle §241, se nepovažuje

 

a) pokus o nezákonné odnětí předmětného zboží celnímu dohledu,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

b) nedbalost příslušné osoby,

 

c) případ, kdy veškeré formality potřebné k upravení situace předmětného zboží jsou následně provedeny a jedná se o

 

1. překročení lhůty stanovené pro přidělení zboží některého celně schváleného určení zboží při jeho dočasném uskladnění nebo propuštěného do celního režimu, v případech, kdy by celní úřad povolil prodloužení této lhůty, kdyby o to bylo požádáno,

 

2. zboží propuštěné do režimu tranzitu a nebyla dodržena lhůta pro předložení zboží celnímu úřadu určení a k jeho předložení dojde později,

 

3. zboží dočasně uskladněné nebo propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu, se kterým bylo manipulováno jinak, než bylo stanoveno, a celní úřad by tuto manipulaci povolil, kdyby o ni bylo požádáno,

 

4. zboží propuštěné do režimu dočasného použití, bylo-li zboží použito jiným způsobem, než uvedeným v příslušném povolení, mohlo-li by být toto použití povoleno, kdyby o ně bylo požádáno,

 

5. zboží dočasně uskladněné nebo propuštěné do celního režimu přemístěné bez souhlasu celního úřadu a toto zboží může být předloženo celnímu úřadu na jeho žádost,

 

6. zboží dočasně uskladněné nebo propuštěné do celního režimu, které bylo vyvezeno zpět do zahraničí nebo bylo umístěno do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu bez splnění stanovených celních formalit,

 

7. zboží, které může být zcela nebo částečně osvobozeno od dovozního cla podle §197, a před jeho propuštěním do volného oběhu byly porušeny podmínky dočasného uskladnění nebo příslušného celního režimu, do kterého bylo před tím propuštěno,

 

8. zboží, které je průběžně propouštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku a příslušná osoba opomněla požádat o prodloužení platnosti příslušného povolení, ale podmínky pro jeho propuštění byly splněny.".

 

242. V §242 odst. 3 větě první se za slovo "Dlužníkem" vkládají slova "společným a nerozdílným".

 

243. V §243 se doplňuje odstavec 3, který zní:

 

"§243 (3) Celní úřad vyhoví žádosti dotčené osoby týkající se úbytku zboží, prokáže-li, že ke zjištěným ztrátám nedošlo v důsledku nedodržení pokynů pro přepravu, skladování a zpracování zboží nebo pro manipulaci s ním, stanovených celními orgány.".

 

244. Za §245 se vkládají nové §245a a 245b, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, X XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX §XXX, XXX, XXX XXXX §XXX X XXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX §XXX XXXX. X) X X) XXXX XXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX.

 

 

§245b

 

§245b (1) Zahraniční zboží, které bylo přenecháno ve prospěch státu nebo které propadlo ve prospěch státu nebo bylo zabráno, je považováno za propuštěné do režimu uskladňování v celním skladu.

 

§245b (2) Zboží uvedené v odstavci 1 může celní úřad prodat pouze tehdy, provedl-li kupující bezodkladně všechny formality k přidělení celně schváleného určení předmětnému zboží. Zahrnuje-li cena, za kterou celní úřad předmětné zboží prodal, clo a daně, považuje se prodej za propuštění do volného oběhu a celní úřad příslušné clo a daně odvede na stanovený účet.

 

§245b (3) Je-li se zbožím uvedeným v odstavci 1 naloženo jinak, než že je prodáno, provede celní úřad bezodkladně všechny formality potřebné pro to, aby mohlo být zboží přiděleno některé z celně schválených určení uvedených v §2 písm. l) bodech 1 až 4.".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

245. V §246 odst. 3 větě druhé se za slovo "dlužníkem" vkládají slova "společným a nerozdílným".

 

246. V §247 odst. 3 se za slovo "Dlužníkem" vkládají slova "společným a nerozdílným".

 

247. V §248 odst. 3 větě druhé se za slova "V případě nepřímého zastoupení je" vkládají slova "společným a nerozdílným".

 

248. Za §249 se vkládá nový §249a, který zní:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

XXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX, XXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXX §XXX XX XXX X §XXX X XXX, XXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX-XX XXXX XXXXX, XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

 

&XXXX;§XXX (X) XXXX-XX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXX, XX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX-XX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXXXX, XXXXX, XX XXXXX XXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXXXX, XX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§254

 

§254 (1) Mohou-li celní orgány v souladu s celními předpisy vyžadovat zajištění celního dluhu, musí být toto zajištění poskytnuto dlužníkem nebo tím, kdo by se dlužníkem mohl stát.

 

§254 (2) Celní orgány nemusí požadovat zajištění celního dluhu, je-li zajišťovaná částka nižší než 20 000 Kč; to neplatí, jedná-li se o režim společného tranzitu.

 

§254 (3) Celní orgány mohou požadovat na jeden celní dluh pouze jeden druh zajištění.

 

§254 (4) Celní orgány mohou povolit, aby zajištění celního dluhu poskytla jiná osoba než ta, od níž se zajištění celního dluhu požaduje.

 

§254 (5) Osobám, které navrhují propuštění zboží do jiného režimu než tranzit, může ministerstvo povolit, aby nemusely zajišťovat celní dluh. Podmínky stanovené v §144a až 144g se použijí přiměřeně.".

 

251. §256 včetně poznámky pod čarou č. 9b) zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXXXXXX

 

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXX XXXXXXX&XXXX;), XX-XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX

 

X. XXXXXXXX XX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXX XXXXXX&XXXX;),

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXX&XXXX;), X XX XXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXX,[XX] XX-XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX, XXXX XXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX; XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX, X XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX

 

X) XXXXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X.

 

§XXX (X) XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX, XX XXXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXX-XX XXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXX, XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX

 

X) XXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX

 

X) XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXX XXXXXX).

 

 

-------------------

 

[9b] §151a až 151j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.".

 

252. §257 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXX, XXXXXX XX

 

X) XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXX XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXX, XXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XX-XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X, XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXXXXX-XX XXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX, XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X.&XXXX;.

 

XXX. §XXX XXX:

 

 

"§258

 

§258 (1) Používání globální záruky může celní orgán povolit na žádost české osoby, která ji hodlá v budoucnu používat a

 

a) nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích v průběhu 3 let před podáním žádosti, a

 

b) režim, v němž má být celní dluh globální zárukou zajištěn, používá pravidelně a nikoliv pouze příležitostně.

 

§258 (2) Žádost o povolení se podává písemně a musí obsahovat veškeré údaje, které umožní celním orgánům posoudit, zda podmínky, za kterých může být povolení uděleno, jsou splněny.

 

§258 (3) Žadatel je odpovědný za správnost poskytnutých údajů a pravost dokladů, kterými je podání doloženo.

 

§258 (4) Držitel povolení je povinen informovat celní orgán, který povolení udělil, o všech okolnostech, které vyšly najevo po udělení povolení a mohou mít vliv na platnost nebo obsah uděleného povolení.

 

§258 (5) Celní orgán, který povolení udělil, zruší jeho platnost nebo je změní, jestliže držitel povolení neplní podmínky stanovené v povolení nebo stanovené celními předpisy.".

 

254. §259 zní:

 

 

&XXXX;§XXX

 

§XXX (X) X XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XX, XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX. XXXXX-XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX. XXXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XX, XX XXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXXX-XX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§259a

 

§259a (1) Hlavnímu povinnému, který vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu a nepřepravuje zboží uvedené v seznamu stanoveném podle §260g odst. 1, může být zaručená částka snížena na

 

a) 50 % referenční částky, prokáže-li, že má dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu,

 

b) 30 % referenční částky, prokáže-li, že má dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu, a aktivně spolupracuje s celními orgány.

 

§259a (2) Hlavnímu povinnému, který vykazuje dlouhodobou finanční stabilitu, má dostatečné zkušenosti s režimem tranzitu a přepravuje zboží uvedené v seznamu stanoveném podle §260g odst. 1, může být zaručená částka snížena na

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) 50 % referenční částky, prokáže-li, že aktivně spolupracuje s celními orgány a používá účinný systém kontroly dopravních operací,

 

b) 30 % referenční částky, prokáže-li, že aktivně spolupracuje s příslušnými úřady, používá účinný systém kontroly dopravních operací a je schopen plnit platební povinnosti a dostát svým závazkům.

 

§259a (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou, co se rozumí dlouhodobou finanční stabilitou, dostatečnými zkušenostmi s režimem tranzitu, aktivní spoluprací s celními orgány a účinným systémem kontroly dopravních operací.".

 

256. V §260 odst. 1 se na konci doplňují tato slova: ", není však společným a nerozdílným dlužníkem ve smyslu ustanovení §238 až 242".

 

257. V §260 odstavec 2 zní:

 

"§260 (2) Ručitelem může být pouze česká osoba, rozdílná od dlužníka, které být ručitelem povolil příslušný celní orgán na žádost

 

a) budoucího uživatele globální záruky, má-li být poskytnuta globální záruka,

 

b) budoucího ručitele, má-li být poskytnuta individuální záruka s použitím záručního dokladu, nebo

 

c) dlužníka nebo osoby, která by se dlužníkem mohla stát, má-li být poskytnuta individuální záruka s použitím záruční listiny.".

 

258. V §260 odst. 3 písmeno c) zní:

 

"c) která nebyla pravomocně postižena za závažné nebo opakované porušení celních předpisů nebo předpisů o daních a poplatcích v průběhu 3 let před podáním žádosti.".

 

259. V §260 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

 

"§260 (4) Osoba, která hodlá být ručitelem ve společném tranzitu, musí splnit nejen podmínky uvedené v odstavci 3, ale také musí zřídit kontaktní místo pro účely úředního styku s celními orgány v každé smluvní straně, které bude záruka poskytnuta; jedná-li se o Evropské společenství, zřizuje se kontaktní místo v každém jeho členském státě.".

 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

 

260. V §260 odst. 5 písmena b) a c) znějí:

 

"b) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem, nebo

 

c) neplní podmínky stanovené v povolení.".

 

261. V §260 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.

 

262. V §260 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:

 

"§260 (6) Ručitel může kdykoliv a bez udání důvodů zrušit ručitelský vztah. Zrušení nabude účinnosti šestnáctého dne ode dne písemného oznámení této skutečnosti ručitelem celnímu orgánu, který povolení udělil, a současně tímto dnem udělené povolení pozbývá platnosti.

 

§260 (7) Celní orgány odejmou udělené povolení, jestliže uživatel globální záruky

 

a) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem,

 

b) řádně a včas neplní povinnosti vyplývající z celních předpisů,

 

c) neplní podmínky stanovené v povolení nebo stanovené celními předpisy, nebo

 

d) o odnětí povolení požádal.".

 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8.

 

263. V §260 odst. 8 písm. b) se slovo "odejmutí" nahrazuje slovem "odnětí".

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

264. V §260 se doplňují odstavce 9 a 10, které znějí:

 

"§260 (9) Ode dne pozbytí platnosti povolení nelze celní dluh zajistit záruční listinou, záručním dokladem ani osvědčením o záruce, které byly vydány v době platnosti povolení.

 

§260 (10) Za osobu rozdílnou od dlužníka se pro účely odstavce 2 nepovažují osoby uvedené v §65 odst. 3.".

 

265. Za §260 se vkládají nové §260a až 260l, které znějí:

 

 

&XXXX;§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXXXXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

 

X) XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X) X X).

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXXX, X XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX.

 

§XXXX (X) X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX

 

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XX XXX, XX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXX XXXXXX,

 

X) XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXX,

 

X) X XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X X XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, X XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXX-XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX-XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXX XX XXX. XXX XXX XXXXXXXX XXXXX XX XXX, XXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXXXX. XXXXXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XX XX XX, XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX.

 

 

§260b

 

Celní orgán je povinen o žádosti podle §260a odst. 1 nebo 2 rozhodnout do 60 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90 dnů; nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o rozkladu). Nemůže-li celní orgán rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, je povinen o tom žadatele s uvedením důvodů prodlení s vyřízením žádosti a konečné lhůty pro vydání rozhodnutí uvědomit.

 

 

§XXXX

 

XXXXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X XX X XXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§260d

 

Byla-li žádost podle §260a odst. 1 nebo 2 zamítnuta, protože žadatel nesplňuje stanovená kritéria, lze novou žádost podat nejdříve po 12 měsících ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí.

 

 

§XXXX

 

XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX §XXXX XXXX. X XXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX-XX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX.

 

 

§260f

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§260f (1) Při vystavení osvědčení nebo kdykoliv později během jeho platnosti určí deklarant osobu, která je oprávněna jednat jeho jménem. Předložením osvědčení prokazují oprávněné osoby, že jsou oprávněny za deklaranta jednat v rozsahu uvedených právních úkonů a zajišťovat celní dluh globální zárukou. Ministerstvo vyhláškou stanoví, při kterých operacích může být celní dluh zajištěn globální zárukou.

 

§260f (2) Doba platnosti osvědčení nesmí být delší než 2 roky. Platnost osvědčení lze jednou prodloužit, a to nejvýše o další 2 roky.

 

§260f (3) Bude-li povolení zajišťovat celní dluh globální zárukou odejmuto, hlavní povinný nebo deklarant neprodleně vrátí celnímu orgánu, který povolení vydal, všechna osvědčení, jejichž doba platnosti ještě neuplynula.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, X XXXXX XX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX X XXXXXX XXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX (§XXXX) XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX; X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX.

 

 

Individuální záruka

X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXX X XXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX-XX XX X XXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX, X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXX. XXXXX XXXXX XXX XXXXX XXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXX.

 

§XXXX (X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXX, X XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

 

 

§260i

 

U zboží uvedeného v seznamu stanoveném podle §260g odst. 1 může ručitel omezit použití jím vydávaných záručních dokladů způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva.

 

 

§XXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXX X XXX XXXXXXX.

 

 

§260k

XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

 

§XXXX (X) XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

 

§260l

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXXXX) X XXXXXXXX XXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

 

§XXXX (X) XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX,

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

 

X) XXXX-XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX X XXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXX-XX, XX XXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX.&XXXX;.

 

XXX. X §XXX XXXX XXXXX XX XXXXX &XXXX;X §XXX&XXXX; XXXXXXXXX XXXXX &XXXX;X §XXX&XXXX;.

 

XXX. XX §XXX XX XXXXXX XXXX §XXXX, XXXXX XXX:

 

 

"§263a

 

Nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, použijí se na rozhodování o povolení být ručitelem podle mezinárodní smlouvy, o odnětí a pozbytí platnosti uděleného povolení ustanovení §260 odst. 2 až 6 obdobně.".

 

268. V hlavě třinácté nadpis dílu třetího zní: "Evidence cla, jeho splatnost a ulehčení jeho platby".

 

269. §264 až 276 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 9c) a 9d) znějí:

 

 

&XXXX;XXXXXXXX XXX

 

§XXX

 

§XXX (X) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXXX XXX&XXXX;), XX-XX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX (XXXX XXX &XXXX;XXXXX XX XXXXXXXX&XXXX;).

 

§XXX (X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX

 

X) XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX,

 

X) XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXXX XXX XX XXXXX XXX XXX XX.

 

§XXX (X) XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX X §XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX, XXXX XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX.

 

 

§265

 

§265 (1) Vznikl-li celní dluh přijetím celního prohlášení na propuštění zboží do jiného režimu, než režimu dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla, zapíše celní úřad částku cla do evidence ihned poté, kdy byla vyměřena.

 

§265 (2) Je-li celní dluh zajištěn, může být celková částka cla vztahující se na veškeré zboží propuštěné jedné osobě během lhůty stanovené celním úřadem, která nesmí přesáhnout 31 dnů, zapsána do evidence jednou částkou cla na konci této lhůty. Zápis do evidence musí být proveden nejpozději do 5 dnů po uplynutí této lhůty.

 

§265 (3) V případě zavedení dočasného antidumpingového nebo vyrovnávacího cla zapíše celní úřad částku cla do evidence do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí, jímž bylo toto clo stanoveno.

 

§265 (4) Vznikl-li celní dluh z jiných důvodů, než jsou uvedeny v odstavci 1, zapíše celní úřad příslušnou částku cla do evidence do 2 dnů poté, kdy může

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

a) vyměřit příslušnou částku cla, a

 

b) určit dlužníka.

 

 

§XXX

 

§XXX (X) XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X §XXX XXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXX X XXXXXX XXXXX XXXX.

 

 

§267

 

§267 (1) Jestliže nebyla částka cla zapsána do evidence v souladu s ustanovením §265 a 266 nebo byla do evidence zapsána částka cla nižší, než jaká měla být vyměřena podle platných právních předpisů, zapíše celní úřad dodatečně do evidence částku cla, která má být zaplacena, nebo částku odpovídající rozdílu mezi původně vyměřenou částkou cla a částkou cla nově stanovenou, a to dodatečným platebním výměrem. Dodatečnou částku cla celní úřad zapíše do evidence do 2 pracovních dnů poté, kdy zjistil, že do evidence nebyla zapsána částka cla odpovídající částce cla stanovené podle platných právních předpisů a má k dispozici všechny podklady potřebné pro správné vyměření částky cla a může určit dlužníka. Právní moc rozhodnutí o původním vyměření částky cla není jejímu dodatečnému vyměření na překážku. Dodatečně vyměřená částka cla je splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Ustanovení §266 platí obdobně.

 

§267 (2) Vyplývá-li z výsledků kontroly prováděné celními orgány možnost odhalení celního dluhu nebo částky cla vyšší, než je částka již zapsaná do evidence, ale celní orgány nejsou schopny určit přesnou částku, která je podle právních předpisů dlužná, zapíše celní úřad do evidence částku cla, která je z předmětného zboží pravděpodobně dlužná, tak, aby mohlo být dlužníkovi doručeno rozhodnutí o vyměření prozatímní částky cla před uplynutím doby uvedené v §268. Zápis částky cla, která je pravděpodobně dlužná, se považuje za neplatný, nemůže-li celní úřad do 3 let ode dne, kdy dlužníkovi doručil rozhodnutí o vyměření prozatímní částky cla, určit přesnou částku cla.

 

§267 (3) Celní úřad dodatečně částku cla do evidence nezapíše, jestliže

 

a) bylo uplatněno preferenční sazební zacházení v rámci sazební kvóty nebo jiné opatření, pokud nárok na toto zacházení v době přijetí celního prohlášení skončil, aniž by tato skutečnost byla zveřejněna před propuštěním předmětného zboží do volného oběhu a deklarant jednal v dobré víře a splnil všechny povinnosti stanovené celními předpisy,

 

b) částka cla, která měla být vyměřena podle platných právních předpisů, nebyla do evidence zapsána v důsledku pochybení celního úřadu, dlužník toto pochybení nemohl zjistit, jednal v dobré víře a splnil všechny povinnosti stanovené celními předpisy a tato částka u jedné osoby u jedné nebo více dovozních operací nepřesahuje 1 850 000 Kč; jedná-li se o více operací, musí se jednat o případy vyplývající z jednoho pochybení celního úřadu. Přesahuje-li částka cla 1 850 000 Kč, může ministerstvo povolit, aby tato částka nebyla zapsána do evidence, nebo

 

c) částka dodatečně vyměřovaného cla je nižší než 400 Kč.

 

§267 (4) Pokud je clo dodatečně vyměřováno proto, že původní částka cla byla vyměřena na základě pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů, uloží celní úřad z rozdílu částky původně vyměřené a nově stanovené penále ve výši 20 %. Celní úřad však penále neuloží, byla-li takto stanovená částka cla vyměřena z podnětu dlužníka.

 

 

§XXX

 

§XXX (X) XXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX; XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXX, XXXX XXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXX X XXXXXXXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX X XXX XX XXXXX XXXX, X XXXX XXXXX XXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XXX-XX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX XXXX, X XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX X XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXXX XXXX, X XXXX XXXXX XXXX XXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX X X X XXXXXXX X XXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXX.

 

 

§269

XXXXXXXXX

 

§XXX (X) XXXXXXXXX-XX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XXXXX §XXX X XXX, XX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXX XX XXX XXX XXX, XXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX; XXXX-XX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX. X) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXX-XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX. X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXX §XXX XXXX. X XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXX XXXXX XX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011.

Více informací naleznete zde.

§XXX (X) XXXXXXXX-XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXXX XXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX X §XXX.

 

§XXX (X) XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX

 

X) XXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXX,

 

X) XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXX XXX XXXXXXX XXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX, XXXX

 

X) XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX §XXX X XXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX.

 

 

§270

XXXXXX XXXXXX

 

§XXX (X) XXX XXX XXXXXXX

 

X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

 

X) X XXXXXXXXX

 

X. XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

 

X. XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXX X XXXXXXXXX; XX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

 

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX, XXX-XX X XXXXXX, XXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX, X XXXX-XX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

 

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXX, XXXX

 

X) XXXXXX, XXXXXXX-XX XXX XXXXXXXX XXXXXXX.

 

§XXX (X) XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXX-XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXX X XXXXX XXXXX, XXXXX-XX XX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXX XX.

 

 

§271

XXXXXX XXXXXX