Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Zákony.cz Online

Neustále dostupné

Online verze právního systému.

4 900

Zákony.cz

Právní informační systém
Plná verze Zákony.cz obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Zákony.cz Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

ČSN Normy

Zákony.cz ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Zákony.cz Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
055/2011 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
14.3.2011
Platnost do:
- - -
Název:

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Vyhláška č. 55/2011 Sb.

ze dne 1.3.2011

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

VYHLÁŠKA O ČINNOSTECH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

XXXXXX XXXXXXXXXX

§ 1

XXXXXXX XXXXXX

Tato vyhláška stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

§ X

Vymezení pojmů

XXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX

a) ošetřovatelskou péčí soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin nebo v souvislosti s těhotenstvím a porodem, rozvoj, zachování nebo navrácení soběstačnosti; její součástí je také péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXX, X XXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

c) specializovanou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče podle písmene a) poskytovaná pacientům, kterým jejich zdravotní stav nebo léčebný a diagnostický postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, jejichž riziko narušení základních životních funkcí nebo jejich selhání je reálné, nebo kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí; za specializovanou ošetřovatelskou péči se považuje také péče poskytovaná pacientům se závažnými poruchami imunity a pacientům v terminálním (konečném) stavu chronického onemocnění, kde se nepředpokládá resuscitace,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX),

e) indikací pověření k výkonu činnosti na základě pokynu, ordinace, objednávky nebo lékařského předpisu,

X) XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

g) specializovaným postupem postup, metoda nebo výkon při poskytování zdravotní péče, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení nebo jsou používány při zdravotní péči poskytované pacientům uvedeným v písmenu d) a kde je nutná zvláštní příprava zdravotnického pracovníka prostřednictvím celoživotního vzdělávání[1], včetně dlouhodobé přípravy podle dřívějších právních předpisů,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

i) správnou laboratorní praxí postup v laboratoři, který odpovídá právním předpisům, normám ČSN, případně normám CEN a ISO nebo standardům upravujícím činnosti zajišťované laboratořemi ve zdravotnických zařízeních, včetně dodržování programu zabezpečování kvality; toto vymezení správné laboratorní praxe se nevztahuje na správnou laboratorní praxi v oblasti léčiv, která je upravena jiným právním předpisem[2],

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[X],

k) klinickou odpovědností za lékařské ozáření[4]odpovědnost za jednotlivé lékařské ozáření, kterou nese aplikující odborník, zahrnující zejména odpovědnost za odůvodnění lékařského ozáření, jeho optimalizaci a klinické hodnocení, praktickou spolupráci s jinými zdravotnickými pracovníky, popřípadě jinými odbornými pracovníky včetně získávání informací o předchozím vyšetření, poskytování radiologických informací nebo záznamů jiným aplikujícím nebo indikujícím odborníkům na jejich žádost, popřípadě za poskytování informací o riziku ionizujícího záření pacientům a jiným dotčeným osobám,

X) XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX,

m) aplikujícím odborníkem pro lékařské ozáření (dále jen „aplikující odborník“) lékař, zubní lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, který je způsobilý podle této vyhlášky nebo podle jiného právního předpisu[5]převzít klinickou odpovědnost za lékařské ozáření,

X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

o) určenou osobou zákonný zástupce pacienta nebo jiná osoba, kterou pacient nebo jeho zákonný zástupce určí.

XXXX XXXXX

ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

§ X

Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X § X XX XX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

X) XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX[X],

c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů[7], pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXX XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 3 (2) Zdravotnický pracovník uvedený v § 30 až 43 po získání odborné způsobilosti[8]pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX,

b) pracuje se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem zdravotnického zařízení.

§ X (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX[X].

§ 3 (4) Zdravotnický pracovník, který vykonává činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí, může také vykonávat z těchto činností úzce vymezené činnosti pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka, který je v rozsahu své zvláštní odborné způsobilosti k výkonu takových úzce vymezených činností způsobilý.

§ X

Všeobecná sestra

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX, X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XX XX XXXX, XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,

X) XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX,

e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,

g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX,

i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

m) provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX[XX], (XXXX XXX „XXXXXX XXXXXXXXX“), XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX, X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXX. X) XX X) XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX.

§ 4 (3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX]X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXX XX X XXX X X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX; XXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX,

b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX X XXXXX XXX XX XXX, XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXX.

§ 4 (4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX[XX],

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků[13]a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji.

§ X

Porodní asistentka

§ X (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXX X XXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) poskytovat informace o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytovat rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkovat,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX, XXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX,

c) podporovat a edukovat ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházet jeho komplikacím,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX; X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,

e) sledovat stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými a technickými prostředky, rozpoznávat u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhat mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádět neodkladná opatření,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX, XXXXXXX X XX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX; X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX; XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX,

g) ošetřovat porodní a poporodní poranění a pečovat o ženu do šestého týdne po porodu,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX]X XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi, a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 5 (3) Porodní asistentka pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví může

X) XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX,

b) asistovat při gynekologických výkonech,

X) XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX.

§ 5 (4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X, X X X X XXXXXXX X XXXXXX XXXX, XXXX XX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 6

XXXXXXXXXXXX

§ 6 (1) Ergoterapeut vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 v oboru ergoterapie (léčba prací) a dále stanoví a provádí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře v souladu s diagnózou a doporučeným postupem lékaře a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace ergoterapeutických postupů tak, aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem. Přitom zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (XXX),

b) provádět hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) v nemocničním i ve vlastním sociálním prostředí,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

d) na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavovat krátkodobý a dlouhodobý plán ergoterapie, vybírat specifické ergoterapeutické postupy a metodiky, v rámci multidisciplinárního týmu vytvářet dlouhodobý plán komplexní rehabilitace,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

f) navrhovat a popřípadě zhotovovat kompenzační a technické pomůcky a učit pacienty, jimi určené osoby a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX,

h) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci ergodiagnostiky, analyzovat zbylý pracovní potenciál, trénovat toleranci zátěže a vytrvalosti a ve spolupráci s ostatními odborníky doporučovat vhodné pracovní a studijní začlenění zdravotně postižených,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

j) seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti v rámci sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) provádět poradenskou činnost a instruktáž v oblasti prevence vzniku nemocí z povolání a úprav pracovního prostředí,

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

c) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 7

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 7 (1) Radiologický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační ochrany, a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zajišťování optimalizace[14]radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

d) provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s radiologickými výkony,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, X XX

a) skiagrafické zobrazovací postupy včetně screeningových,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

c) kostní denzitometrii; a nese za ně klinickou odpovědnost.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

c) provádět léčebné ozařovací techniky,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

a za tuto část přebírá klinickou odpovědnost.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívají jiné fyzikální principy než ionizující záření,

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX]XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X) XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 7 (5) Radiologický asistent může aplikovat pod odborným dohledem lékaře intravenózní léčiva nutná k realizaci postupů podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. a).

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 8

XXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 8 (1) Zdravotní laborant vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou ošetřujícím lékařem a správnou laboratorní praxí může

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) obsluhovat laboratorní techniku a zabezpečovat její běžnou údržbu,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) zajišťovat správné uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrolovat jejich dobu použitelnosti,

X) X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

f) zajišťovat péči o laboratorní zvířata,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

h) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ X (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

a) neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX.

§ 8 (3) Zdravotní laborant pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) provádět vyšetření biologického materiálu radio-imunoanalytickými metodami při dodržování zásad radiační ochrany,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX,

d) analyzovat laboratorní metody a postupy z hlediska chyb a interferencí, posuzovat omezující, komplikující a interferující faktory a popřípadě je kvantifikovat,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 9

XXXXXXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXXX

Zdravotně-sociální pracovník vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX X XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

b) provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace návštěvní službou v rodinách, na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta,

X) XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX; X XXXXXXX XXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

f) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXX,

h) v případě úmrtí pacientů provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XX

Optometrista

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky[10], manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 10 (2) Optometrista bez odborného dohledu a bez indikace u osob starších 15 let věku může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX,

b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a předepisovat je, zhotovovat a opravovat,

X) XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX,

d) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad,

X) XXX XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX,

f) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich následné kontroly.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

a) činnosti uvedené v odstavci 2 u osob mladších 15 let,

X) XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX; XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 11

XXXXXXXXXX

§ 11 (1) Ortoptista vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči pacientům s oční poruchou, ve spolupráci s lékařem vykonává činnosti při poskytování preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péče s cílem dosažení co nejlepší zrakové ostrosti a navození jednoduchého binokulárního vidění u vrozených i získaných očních vad. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

b) edukovat pacienty a jejich rodiče, případně jiné pečující osoby o léčbě a léčebném výcviku,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX X XXXX,

d) informovat lékaře o průběhu léčby, navrhovat změny a doplnění ordinace lékaře na základě vlastních zjištění,

X) XXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky[10], manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 11 (2) Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie může provádět a vyhodnocovat

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX

1. vyšetření zrakové ostrosti do dálky, do blízka (bez korekce i s korekcí),

X. XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX,

3. zakrývací testy,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

5. vyšetření konvergence,

X. XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

7. orientační vyšetření fixace,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXX,

9. vyšetření objektivní a subjektivní úchylky na přístrojích a prismatickými skly,

XX. XXXXXXX XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX,

11. vyšetření rozlišovací schopnosti;

X) XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX

1. okluzní terapii,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX,

3. prizmatickou terapii,

X. XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,

5. cvičení binokulárních funkcí a stereopse;

X) XXXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX, XXXXXXX

1. grafické vyšetření motility očních svalů,

X. XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX X XX XXXXXX,

3. vyšetření barvocitu.

§ XX (X)&XXXX;XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX

a) připravovat pacienty k dalším diagnostickým a léčebným výkonům v očním lékařství, zajišťovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, provádět je a nebo při nich asistovat,

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

c) provádět aplikaci kontaktních a okluzních čoček.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX[X]X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXX

a) provádět šetření v terénu a další činnosti nutné pro zabezpečení ochrany a podpory veřejného zdraví a předcházení vzniku, šíření a omezení výskytu infekčních onemocnění, hromadně se vyskytujících onemocnění, nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví[16],

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

c) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při získávání pokladů pro sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám, při přípravě komplexních programů ochrany a podpory zdraví a při jejich realizaci a zabezpečení zdravých životních a pracovních podmínek a připravovat dílčí projekty v ochraně a podpoře veřejného zdraví,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,

e) provádět kontroly opatření k prevenci nemocničních nákaz stanovených zdravotnickým pracovníkem v ochraně veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí, včetně účinnosti sterilizační techniky ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, kontrolovat plnění uložených opatření, pořizovat protokol a připravovat podklady pro další opatření příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) výchovu občanů ke zdravému způsobu života,

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X

c) zajištění přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX

Ortotik-protetik

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX X X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

a) seznamovat pacienty a osoby jimi určené nebo ošetřující osoby s pomůckami a provádět jejich základní zácvik při používání pomůcek a základy jejich údržby,

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

c) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX-XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

a) vytvářet konstrukční řešení jednotlivých ortotických a protetických pomůcek v celém rozsahu oboru včetně využití technologií snímání měrných podkladů,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX.

§ 14

XXXXXXXX XXXXXXXX

§ 14 (1) Nutriční terapeut vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zejména může

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) provádět vyšetření nutná ke zjištění stavu výživy pacientů,

X) XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,

d) sestavovat jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety i pro celé zdravotnické zařízení, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXX X XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky[10], manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 14 (2) Nutriční terapeut může sestavovat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře individuální jídelní plány, včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet.

§ XX

Zubní technik

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

a) zhotovovat zubní náhrady, ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky a v případě potřeby provádět jejich opravy, zpracovávat všechny hlavní a pomocné materiály užívané v zubním lékařství,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

c) obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře a zajišťovat jejich údržbu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) na výzvu zubního lékaře řešit specifické problémy související se zhotovováním a opravováním zubních náhrad, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků v průběhu ošetření pacientů,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

c) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ XX

Dentální hygienistka

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) provádět v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX X XXXXXXXX.

§ 16 (3) Dentální hygienistka pod přímým vedením zubního lékaře může

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

b) aplikovat povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX § XX.

§ 17

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§ 17 (1) Zdravotnický záchranář vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace poskytuje v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby, a dále v rámci anesteziologicko-resuscitační péče a v rámci akutního příjmu specifickou ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

b) zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

d) provádět orientační laboratorní vyšetření určená pro urgentní medicínu a orientačně je posuzovat,

X) XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX X X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

f) provádět první ošetření ran, včetně zástavy krvácení,

X) XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému,

X) XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXXXXXXX,

j) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky[10], manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

m) provádět neodkladné výkony v rámci probíhajícího porodu,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX,

o) provádět telefonní instruktáž k poskytování první pomoci a poskytovat další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, X XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXX X X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) zajišťovat dýchací cesty dostupnými pomůckami, zavádět a udržovat inhalační kyslíkovou terapii, zajišťovat přístrojovou ventilaci s parametry určenými lékařem, pečovat o dýchací cesty pacientů i při umělé plicní ventilaci,

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

c) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků[13]a ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXX XX XXX,

e) odebírat biologický materiál na vyšetření,

X) XXXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

g) zajišťovat intraoseální vstup.

§ XX

Farmaceutický asistent

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX,

c) vydávat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na žádanky zdravotnických zařízení a zařízení veterinární péče v souladu s jiným právním předpisem[10],

X) XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

e) zajišťovat objednávání pomocného a provozního materiálu,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

g) připravovat léčivé přípravky; pokud jiný právní předpis[10]nestanoví jinak, včetně přípravy a kontroly cytostatik a dalších činností souvisejících s jejich přípravou,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 18 (3) Farmaceutický asistent pod odborným dohledem farmaceuta může

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX],

b) sledovat zásoby léčivých přípravků[10]a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, zejména jejich správné uchovávání,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 19

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§ 19 (1) Biomedicínský technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud nemůže svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) provádět technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 19 (2) Biomedicínský technik pod odborným dohledem klinického inženýra nebo klinického technika se specializovanou způsobilostí v oboru na základě indikace lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může pracovat se zdravotnickými přístroji, pokud může svojí činností přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) zajišťovat technickou asistenci při elektrofyziologických vyšetřeních, impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 19 (3) Biomedicínský technik pod přímým vedením klinického inženýra nebo klinického technika se specializovanou způsobilostí v oboru může vykonávat činnosti při

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX,

b) koncipování kompletů zdravotnických technologií,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX,

d) hodnocení a klinických zkouškách zdravotnických přístrojů podle jiného právního předpisu[18].

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX], XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX[XX].

§ 20

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 20 (1) Biotechnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace pracuje se zdravotnickými přístroji. Přitom může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) zajišťovat přejímání, kontrolu a uložení zdravotnických přístrojů, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a dostatečnou zásobu, včetně souvisejícího spotřebního materiálu,

X) XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX,

d) provádět kalibrace jednotlivých zdravotnických přístrojů a zajišťovat jejich přesnou dokumentaci,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajišťování jakosti analytického procesu laboratoře,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

h) provádět statistická vyhodnocení.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) obsluhovat zdravotnické přístroje v rámci poskytování diagnostické a léčebné péče,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

c) zpracovávat elektroencefalogram, elektrokardiogram a výstupy dalších diagnostických systémů a připravovat je k vyhodnocení,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 20 (3) Biotechnický asistent pod přímým vedením klinického inženýra nebo lékaře může vykonávat činnosti při

X) XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) hodnocení a klinických zkouškách zdravotnických přístrojů podle jiného právního předpisu[18],

X) XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) vývoji klinických informačních systémů a jejich zavedení do praxe.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX], XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX[XX].

§ 21

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§ 21 (1) Radiologický technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace vykonává činnosti související s aplikací lékařského ozáření v oborech radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],[XX], XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

b) vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany[22], zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační ochrany, a zajišťovat optimalizaci[14]radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti,

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

d) provádět základní klinickou dozimetrii při diagnostických a léčebných postupech, včetně vyhodnocování dávek dodávaných pacientům za účelem ověření správnosti ozařovacích plánů,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX X,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX XXXX XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXX; XX XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX.

§ 21 (3) Radiologický technik se v rozsahu své odborné způsobilosti pod odborným dohledem radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí v radioterapii podílí na plánování radioterapie.

§ XX

Adiktolog

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX

a) provádět komplexní adiktologickou diagnostiku pacienta,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

c) stanovit program primární prevence včetně programu včasné diagnostiky a intervence,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

e) provádět individuální skupinovou a rodinnou podpůrnou psychoterapii,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,

g) provádět poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX.

§ 22 (3) Adiktolog pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo v oboru dětská a dorostová psychiatrie nebo lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové nemoci v oblasti závislosti na návykových látkách a dalších závislostí může

X) XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,

b) asistovat při psychiatrických a psychologických vyšetřeních.

§ XX

Psycholog ve zdravotnictví

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

a) psychologickou diagnostiku,

X) XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX,

c) neodkladnou péči v případě akutních psychických krizí a traumat,

X) XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

e) školení zdravotnických pracovníků v oblasti psychologie zdraví a nemoci,

X) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,

g) v rozsahu své odborné způsobilosti prevenci psychologických problémů zdravotnických pracovníků,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX,

i) odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární činnost.

§ XX

Zrakový terapeut

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) provádět oftalmopedickou prevenci a poradenství s cílem dosažení kvalitního vývoje zraku,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

c) seznamovat pacienta a jím určené osoby s jednotlivými postupy zrakové rehabilitace a provádět jejich zácvik v těchto postupech,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

e) navrhovat a doporučovat úpravy prostředí pacienta podporující rozvoj a rehabilitaci zrakových funkcí, prostorovou orientaci a samostatný pohyb.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) provádět oftalmopedickou diagnostiku a diferenciální diagnostiku pro další léčebnou péči u kojenců, dětí v preverbálním období, u osob s problémy v komunikaci, osob nekomunikujících a osob obtížně vyšetřitelných z důvodu vícečetného postižení, degenerativního onemocnění, mentální retardace nebo poruchy centrálního nervového systému,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X),

c) stanovit v rozsahu, který určí lékař, vhodné diagnostické a léčebné metody u dětí a dospělých s poruchami a vadami zraku.

§ XX

Fyzioterapeut

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXX, X XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX, XXX XXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) provádět vyšetření, která jsou nutná pro stanovení dalšího postupu ve fyzioterapii, zejména zjišťování anamnézy, vyšetření postury, pohybového systému, vyšetření jednotlivých tělesných segmentů, vyšetření dechových funkcí, a to zejména pomocí manuálních postupů, měření, specifických testů a přístrojových diagnostických metod,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) provádět analýzu běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX,

e) na základě fyzioterapeutické diagnózy stanovit individuální fyzioterapeutický krátkodobý a dlouhodobý plán se znalostí patofyziologie onemocnění, vady nebo poruchy,

X) XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

g) prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických metod cíleně ovlivňovat funkce dalších systémů, včetně psychických funkcí,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX,

i) aplikovat metody fyzikální terapie a balneologické procedury,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 25 (2) Fyzioterapeut bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

b) školit zdravotnické pracovníky způsobilé poskytovat ošetřovatelskou péči v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství, především v prevenci imobilizačního syndromu,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) seznamovat pacienty s možnostmi sociální péče a v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při sociální rehabilitaci osob se zdravotním postižením,

X) XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX[XX], XXXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

f) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky[11]a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) provádět specializované diagnostické postupy pro vyšetření pohybového systému včetně přístrojových, například pozitronová elektromyelografie (PEMG), moire, posturografii,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX, XXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 26

XXXXXXXXXXXX XXXXX

§ 26 (1) Radiologický fyzik vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a pod odborným dohledem radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí v oboru a bez indikace lékaře provádí radiologické postupy[23]a další činnosti související s radiační ochranou. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) zajišťovat klinickou dozimetrii, včetně evidence a hodnocení dávek ozáření nebo aktivit aplikovaných radiofarmak,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX,

d) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zavádění a hodnocení systému zabezpečování jakosti[24],

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

f) zabezpečovat aplikaci a optimalizaci radiační ochrany při poskytování zdravotní péče zdravotnickým zařízením, zejména radiační ochranu pacientů při lékařském ozáření, radiační ochranu pracovníků, pracovišť a jejich okolí,

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

h) navrhovat a kontrolovat postupy vedoucí ke snižování radiační zátěže pacientů,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

j) určovat parametry radiologických zařízení důležité z hlediska radiační ochrany při jejich výběru.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX XXXX XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXX; XX XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.

§ 27

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 27 (1) Odborný pracovník v laboratorních metodách vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a správnou laboratorní praxí může

X) XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) připravovat materiál a přístroje nutné pro laboratorní činnost,

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,

d) posuzovat omezující, komplikující a interferující faktory a případně je kvantifikovat,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX,

f) zajišťovat programy interní kontroly jakosti a mezilaboratorního porovnání.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 27 (3) Odborný pracovník v laboratorních metodách pracující na úseku přípravy radiofarmak může vykonávat pod odborným dohledem specialisty pro přípravu radiofarmak nebo farmaceuta činnosti podle § 131.

§ XX

Biomedicínský inženýr

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) zabezpečovat údržbu, technický stav, opravy a servis zdravotnických přístrojů podle jiného právního předpisu[18],

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

c) vybírat zdravotnické přístroje z hlediska jejich vlastností ve vztahu k poskytované zdravotní péči,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,

e) provádět technické instruktáže pracovníků a v případě potřeby odborný dohled v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XX XXX XXXXXXXXX,

g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při klinickém hodnocení a klinických zkouškách a jejich statistickém hodnocení podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a radiační ochranu[19],

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX[XX]X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX.

§ 28 (2) Biomedicínský inženýr může pracovat pod odborným dohledem klinického inženýra se specializovanou způsobilostí v oboru na základě indikace lékaře a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem se zdravotnickými přístroji i v těch případech, kde svojí činností může přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů. Přitom zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXX,

b) zajišťovat technickou asistenci při elektrofyziologických vyšetřeních, impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami,

X) XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

d) modifikovat, případně vytvářet software pro zdravotnické informační systémy.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX[X].

§ 29

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí v oboru vykonává činnosti související s výkonem státního dozoru a další činnosti související s ochranou a podporou veřejného zdraví. Přitom může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX[XX],

b) komplexně zabezpečovat měření, odběr vzorků a materiálů k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, sběr potřebných dat, která dále analyzuje, zpracovává a navrhuje vhodná opatření,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

d) účastnit se řízení a kontroly veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů a zabezpečovat kontrolu jejich účinnosti,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

f) provádět výchovu občanů ke zdravému způsobu života,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

§ 30

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§ 30 (1) Zdravotnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, v rozsahu své odborné způsobilosti může získávat informace nutné k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony. Přitom pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

d) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajištění herních aktivit dětí,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX],

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXX

a) podávat léčivé přípravky[10]s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX),

c) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXX,

e) připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovat, poskytovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX.

§ 30 (3) Zdravotnický asistent pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru může v rozsahu své odborné způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1.

§ XX

Laboratorní asistent

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) identifikovat vzorky biologického materiálu nebo jiných vyšetřovaných materiálů, hodnotit jejich kvalitu pro požadovaná laboratorní vyšetření, zajišťovat jejich zpracování a následnou likvidaci,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) ukládat laboratorní chemikálie a sety a kontrolovat jejich dobu použitelnosti,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX,

e) pečovat o laboratorní zvířata,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX],

g) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

a) neinvazivní odběry biologického materiálu a odběry žilní a kapilární krve,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX.

§ 32

XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXXXXX

Ortoticko-protetický technik vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem ortotika-protetika na základě indikace lékaře v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

b) konstruovat ortotické pomůcky za použití modulárních komponentů a individuálně vyrobených částí, za využití poznatků vertikální stavby pomůcek,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

d) vybírat vhodné sériové pomůcky u lehčích typů postižení, tyto pomůcky aplikovat, popřípadě upravovat,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 33

XXXXXXXX XXXXXXXX

§ 33 (1) Nutriční asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem nutričního terapeuta v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy; přitom zejména může

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

b) zpracovat dokumentaci o nutričním příjmu pacientů,

X) XXXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

d) sestavovat předpis stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX,

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při edukaci jedinců, rodin a skupin v oblasti zdravé výživy a léčebné výživy,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX],

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 34

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Asistent zubního technika vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře a na základě indikace zubního lékaře může

X) XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX,

b) obsluhovat zdravotnické přístroje a ostatní zařízení zubní laboratoře, včetně jejich údržby,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 35

XXXXXXXXXXX

Dezinfektor vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu činností v oboru ochrany a podpory veřejného zdraví bez odborného dohledu může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX,

b) provádět dezinfekci prádla, matrací, lůžkovin, zbytků jídla ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, zejména na infekčních odděleních,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,

d) provádět ohniskovou i ochrannou deratizaci,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

f) provádět dezinfekci vodních zdrojů a odběry vod na laboratorní vyšetření,

X) XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX[XX],

h) pečovat o hygienu prostředí dezinfekčních stanic,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

j) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) vyprošťovat osoby v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX-XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXX,

c) provádět jednoduché výkony v rámci neodkladné přednemocniční péče; a to

X. XXXXX XXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

2. neinvazivní zajištění dýchacích cest a nepřímou srdeční masáž,

X. XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

4. imobilizaci,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

6. sledování vitální funkce,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

e) udržovat rádiovou komunikaci se zdravotnickým operačním střediskem, případně i s jinými složkami integrovaného záchranného systému,

X) XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XX, X XX X X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků[10],

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 36 (2) Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby může asistovat pod přímým vedením lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování neodkladné péče bez odborného dohledu při provádění dalších zdravotních výkonů v rámci přednemocniční neodkladné péče.

§ XX

Ošetřovatel

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

a) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti spojené s poskytováním základní ošetřovatelské péče a specializované ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu; přitom zejména

X. XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX,

2. pomáhá při podávání léčebné výživy pacientům, pomáhá při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmí,

X. XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) měřit tělesnou teplotu, výšku a hmotnost,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX,

d) pečovat o úpravu prostředí pacientů,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX,

f) provádět úpravu těla zemřelého,

X) XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX]X XXXXXXXXXX X XXXX,

h) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 37 (3) Ošetřovatel pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může v rozsahu své odborné způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1.

§ XX

Masér

§ XX (X)&XXXX;XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

a) provádět klasické masáže,

X) XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX,

c) podávat zábaly,

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX.

§ 39

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Laboratorní pracovník vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování laboratorní diagnostické péče bez odborného dohledu může

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) připravovat biologický a jiný materiál k laboratornímu zpracování,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

d) přijímat, evidovat, popřípadě doručovat biologický materiál k vyšetření a předávat výsledky vyšetření,

X) XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

f) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků[10],

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 40

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§ 40 (1) Zubní instrumentářka vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 a dále pod odborným dohledem zubního lékaře může

X) XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX,

b) pečovat o pacienty v průběhu ošetření zubním lékařem,

X) XXXXXXXXX XXX XXXXXX,

d) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků[10],

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX.

§ 40 (2) Zubní instrumentářka pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky může provádět výchovnou činnost v rámci zubní prevence a preventivní péče o ústní hygienu.

§ XX

Řidič dopravy nemocných a raněných

XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX

a) transportovat nemocné, raněné a rodičky vozidly dopravy nemocných a raněných,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXXXXX,

c) spolupracovat s kvalifikovaným týmem pracovníků v havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému,

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

e) transportovat zdravotnické pracovníky mezi zdravotnickými zařízeními,

X) XXXXXXX X XXXXXXX X XXXX XXXXXXXX, X XX X X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

g) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX

Autoptický laborant

XXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

a) provádět přípravu pro pitvu, při výkonu pitvy vyjímá orgány z těla zemřelého,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) zhotovovat muzeální a výukové, suché, vlhké, popřípadě akrylátové makroskopické preparáty,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX,

e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

§ XX

Sanitář

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče; přitom zejména může

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

2. dovážet stravu na oddělení, podle potřeby ji ohřívat, provádět úklid čajové kuchyňky, včetně sběru, mytí a dezinfekce nádobí,

X. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX,

4. manipulovat s prádlem včetně dezinfekce a transportu,

X. XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX,

6. doprovázet a převážet dospělé pacienty na vyšetření, ošetření a při překladu na jiné oddělení,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXX,

8. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při úpravě těla zemřelého a odvážet je,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX[XX],

10. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby;

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX; XXXXXX XXXXXXX XXXX

1. asistovat při provádění hygienické péče o pacienta,

X. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX,

3. roznášet přidělenou stravu pacientům, pomáhat při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, popřípadě je krmit,

X. XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

c) pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky může vykonávat činnosti podle písmene b) při poskytování specializované ošetřovatelské péče.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče na úseku operačního oddělení, centrální sterilizace a centrální úpravně lůžek; přitom zejména může

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

2. transportovat biologický a zdravotnický materiál, obstarávat pochůzky pro potřeby oddělení,

X. XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX,

4. doprovázet a převážet pacienty, kteří jsou při vědomí,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX,

6. provádět mechanickou očistu, dezinfekci a úpravu operačního stolu,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX,

8. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků[10],

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX;

b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu účastnit se ošetřovatelských výkonů na úseku operačního oddělení a v míře určené sálovou sestrou plnit ošetřovatelský plán; přitom zejména může

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. asistovat při provádění hygienické péče u pacienta,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX, X XXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,

4. provádět technické manipulace s operačním stolem a osvětlením,

X. XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

6. manipulovat s přístroji zdravotnické techniky.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování laboratorní diagnostické péče bez odborného dohledu nebo všeobecné sestry provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování zdravotní péče na úseku laboratoří a zařízení transfuzní služby; přitom zejména může

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

2. provádět transport, třídění a centrifugaci biologického a zdravotnického materiálu, distribuci laboratorních výsledků, obstarávat pochůzky pro potřeby pracoviště a pacientů,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

4. manipulovat s tlakovými nádobami,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

6. kontrolovat teplotu chladicích a mrazicích zařízení,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,

8. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci uložení léčivých přípravků[10],

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX;

b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu asistuje při ošetřovatelských výkonech na úseku transfuzních stanic a v míře určené všeobecnou sestrou plní ošetřovatelský plán; přitom zejména může

X. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX,

2. při odběrech pečovat o dárce.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro činnost zařízení lékárenské péče; přitom zejména může

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. mít, dezinfikovat a sterilizovat laboratorní sklo, pomůcky a obalový materiál,

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

b) pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování lékárenské péče bez odborného dohledu

X. XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

2. vykonávat pomocné činnosti při přípravě léčivých přípravků, zkoumadel a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem fyzioterapeuta, ergoterapeuta, případně jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k uvedeným činnostem bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování této péče; přitom zejména může

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

2. zabezpečovat transport zdravotnického materiálu, obstarávat nutné pochůzky,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

4. doprovázet a převážet dospělé pacienty na vyšetření a ošetření,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX,

6. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků[10],

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX]X XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX;

b) pod přímým vedením fyzioterapeuta, ergoterapeuta, případně jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k uvedeným činnostem bez odborného dohledu asistovat při fyzioterapeutických a ergoterapeutických výkonech; přitom zejména může

X. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXX,

2. připravovat a podávat léčebné zábaly,

X. XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX,

4. připravovat a podávat částečné i celkové koupele, včetně přísadových, a provádět základní vodoléčebné procedury.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu provádět pomocné a obslužné činnosti na úseku patologie; přitom zejména může

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX,

2. zabezpečovat transport biologického a zdravotnického materiálu, obstarávat pochůzky pro potřeby oddělení,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

4. připravovat těla zemřelých k pitvě, po pitvě upravovat těla zemřelých a oblékat je pro předání pohřební službě,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

6. v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků[11]a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby;

X) XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXX XXXX

1. pomáhat při výkonu pitvy a vyjímat orgány,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX.

ČÁST TŘETÍ

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXŮ

§ 44

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Jiný odborný pracovník[26]uvedený v § 45 až 53 pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování zdravotní péče vykonává činnosti, které přímo souvisejí s poskytováním zdravotní péče, v rozsahu své odborné způsobilosti; rozsah odborné způsobilosti vyplývá z obsahu absolvovaného studijního programu; přitom zejména

X) XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX[X],

b) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů[7]v rozsahu činností, ke kterým je způsobilý, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,

X) XXXXXX XX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XX XX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXX.

§ 45

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXX)

Absolvent akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru programu ve studijním oboru psychologie (psycholog) magisterského jednooborového studijního oboru psychologie (psycholog) vykonává činnosti uvedené v § 44 a 23.

§ XX

Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie (logoped)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

a) provádět základní diagnostické postupy v oboru logopedie,

X) XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXX, XXXXXX X XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

c) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při poskytování zdravotní péče o děti a dospělé s vadami a poruchami sdělovacího procesu,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX XXXX, XXXXXX X XXXXX,

e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při posudkové činnosti.

§ XX

Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie (oftalmoped)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX

a) základní diagnostické postupy v oboru zrakové terapie,

X) XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXX XXXXX, X XX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 48

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Absolvent studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření vykonává činnosti uvedené v § 44 a dále činnosti na úseku radiační ochrany v rozsahu své odborné způsobilosti a v rozsahu určeném zdravotnickým pracovníkem se specializovanou způsobilostí na tomto úseku.

§ XX

Absolvent studijního oboru přírodovědného zaměření

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX.

§ 50

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Absolvent studijního oboru elektrotechnického zaměření vykonává činnosti uvedené v § 44 a dále činnosti na úseku přístrojové diagnostiky v rozsahu jeho odborné způsobilosti a v rozsahu určeném zdravotnickým pracovníkem se specializovanou způsobilostí na tomto úseku.

§ XX

Absolvent studijního oboru sociálního zaměření (sociální pracovník)

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX XXXXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) provádět posouzení životní situace pacienta,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXX XXXXXXXXXXX,

c) provádět ve spolupráci se zdravotnickými pracovníky sociální opatření nebo psychosociální intervenci do životní situace pacienta.

§ XX

Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru arteterapie po absolvování studijního oboru vyšší nebo vysoké školy pedagogického, sociálního, zdravotnického, psychologického nebo uměleckého zaměření (arteterapeut)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXXX

a) provádět činnosti arteterapie v rámci léčby,

X) XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

c) zavádět nové metody arteterapie.

§ XX

Absolvent akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru pracovní terapie po získání středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou (pracovní terapeut)

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX XXXXXXXX) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX X XXXX XXXX

a) provádět činnost pracovní terapie v rámci léčby,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

c) zavádět nové metody pracovní terapie a vykonávat činnosti na úseku pracovní terapie při výkonu řemeslných činností s cílem vytvářet, upevňovat a prohlubovat začlenění do společnosti a posilovat soběstačnost a spolupůsobení v rámci léčby.

XXXX XXXXXX

ČINNOSTI ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ PO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI

XXXXX X

VŠEOBECNÁ SESTRA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XX

Činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X § XX XX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podílet se na jejich řešení,

X. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

4. hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXX,

6. připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,

X. XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX;

b) na základě indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XX X XXXXXXXXX XX XXXXXX,

2. edukovat pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech.

§ XX

Sestra pro intenzivní péči

§ XX (X)&XXXX;XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX, X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

2. zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu,

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

4. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. provádět měření a analýzu fyziologických funkcí pacienta specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX,

3. zavádět gastrickou a duodenální sondu pacientovi v bezvědomí,

X. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

5. vykonávat činnosti u pacienta s akutním a chronickým selháním ledvin, který vyžaduje léčbu dostupnými očišťovacími metodami krve,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X X XXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX,

7. vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, X XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX,

9. provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve a kanylaci k invazivní monitoraci krevního tlaku s výjimkou arterie femoralis;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. aplikovat transfuzní přípravky[14]a přetlakové objemové náhrady,

X. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

3. provádět externí kardiostimulaci.

§ XX (X)&XXXX;XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXXX XXXXX § XX.

§ 56

XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX

Sestra pro perioperační péči vykonává činnosti podle § 54 při péči o pacienty před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu, včetně intervenčních, invazivních a diagnostických výkonů. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. ��íslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. připravovat instrumentarium, zdravotnické prostředky a jiný potřebný materiál a pomůcky před, v průběhu a po operačním výkonu,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

3. zajišťovat manipulaci s operačními stoly, přístroji a tlakovými nádobami,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX,

5. provádět ve spolupráci s lékařem-operatérem před začátkem a ukončením každé operace početní kontrolu nástrojů a použitého materiálu, zajišťovat stálou připravenost pracoviště ke standardním a speciálním operačním výkonům;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. zajišťovat polohu a fixaci pacientů na operačním stole před, v průběhu a po operačním výkonu, včetně prevence komplikací z imobilizace,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

3. instrumentovat při operačních výkonech.

§ XX

Dětská sestra

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXX X XXXXXXX XXXX, X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX. XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. vykonávat činnosti specializované ošetřovatelské péče poskytované dítěti v domácím prostředí i během hospitalizace, vykonávat návštěvní službu, spolupracovat s fyzioterapeutem, nutričním terapeutem, klinickým psychologem nebo zdravotně-sociálním pracovníkem,

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

4. vykonávat činnosti specializované ošetřovatelské péče poskytované dítěti, které má poruchy duševního zdraví, ale nevyžaduje stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví dítěte nebo jeho okolí,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

6. edukovat rodiče nebo jiného zákonného zástupce dítěte ve výchově a ošetřovatelské péči o dítě v jednotlivých vývojových obdobích, a to převážně ve výživě, včetně kojení, hygieně a dále v oblasti preventivních prohlídek a dispenzární péče;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. vykonávat činnosti preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče u dítěte,

X. XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

3. provádět výplach žaludku u dítěte při vědomí,

X. XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXX XXXXXX,

5. provádět katetrizaci močového měchýře dívek.

§ XX

Dětská sestra pro intenzivní péči

XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX, XX X XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX.

§ 59

XXXXXXXXX XXXXXX

Komunitní sestra vykonává činnosti podle § 54 při poskytování primární péče, integrované péče a preventivně zaměřené ošetřovatelské péče o jednotlivce a skupiny osob ve vlastním sociálním prostředí; tato skupina může být vymezena zejména společným sociálně-kulturním prostředím, územím, věkem, zdravotním stavem nebo rizikovými faktory; přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. komplexně analyzovat zdravotní a sociální situaci jednotlivce ve vlastním sociálním prostředí nebo skupiny občanů z hlediska koordinace poskytované zdravotní a sociální péče, všechna vhodná zařízení zdravotní a sociální péče a koordinovat poskytovanou integrovanou péči,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX XXXXXXX,

2. připravovat a organizovat preventivní prohlídky, vyšetření a očkování.

§ XX

Sestra pro péči v interních oborech

XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním vnitřních orgánů zaměřené na posílení a udržení soběstačnosti a mentální schopnosti pacienta se zohledněním jeho věku prostřednictvím cílených aktivit,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX,

4. vykonávat preventivní a protiepidemiologická opatření u pacienta s onemocněním vnitřních orgánů,

X. XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

6. provádět poradenskou a dispenzární činnost zaměřenou na problematiku onemocnění vnitřních orgánů, indikovat zdravotnické prostředky,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX;

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s onemocněním vnitřních orgánů.

§ XX

Sestra pro péči v chirurgických oborech

XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. vykonávat činnosti specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu zaměřené na posílení a udržení soběstačnosti, mentální schopnosti se zohledněním jeho věku prostřednictvím cílených aktivit,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX,

4. vykonávat preventivní a protiepidemiologická opatření u pacienta s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu,

X. XXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

6. provádět poradenskou a dispenzární činnost zaměřenou na problematiku onemocnění vyžadujícího chirurgickou léčbu, indikovat zdravotnické prostředky,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře poskytovat preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační, neodkladnou a dispenzární péči u pacienta s onemocněním vyžadujícím chirurgickou léčbu.

§ XX

Audiologická sestra

XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. provádět orientační vyšetření sluchu šepotem, hlasitou řečí i pomocí ladiček,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

4. poskytovat rady v oblasti prevence vzniku sluchových poruch především s ohledem na vliv hluku na sluch,

X. XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře 1. provádět specializované diagnostické postupy sluchu včetně objektivních metod vyšetření sluchu,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 63

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Sestra pro nukleární medicínu vykonává činnosti podle § 54 v souvislosti s aplikací lékařského ozáření v oboru nukleární medicína. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. monitorovat zdravotní a psychický stav pacientů před, v průběhu a po provedení aplikace radiofarmaka nebo radiologického vyšetření, sledovat místní i celkové změny,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXX) X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (XXX) X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

3. informovat pacienty o prováděném odborném výkonu, rizicích souvisejících s lékařským ozářením a postupech k jejich snížení;

X) XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX

1. upravovat připravená radiofarmaka podle požadované aktivity k přímé aplikaci, včetně zajištění dalších činností souvisejících s jejich používáním, zejména likvidace zbytků a dekontaminace pracoviště,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

3. spolupracovat s lékařem při provádění diagnostických metod včetně akvizice a základní analýzy dat jednotlivých vyšetření a při léčbě pomocí otevřených zářičů,

X XXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;

c) pod odborným dohledem lékaře asistovat při specializovaných radiologických postupech, které jsou náročné z hlediska rychlosti zachycení případných odchylek od normy, nebo při použití metod, které nejsou součástí běžných zavedených postupů;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX[XX]XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 64

XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXX

Sestra pro péči v psychiatrii vykonává činnosti podle § 54 při poskytování ošetřovatelské péče o pacienta, který má patologické změny psychického stavu. Dále může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX

1. provádět poradenskou činnost v oblasti prevence poruch duševního zdraví a v oblasti resocializace,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

3. sledovat chování pacienta z hlediska včasného zachycení nastupující krize,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

5. provádět psychoterapeutickou podporu,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. poskytovat ošetřovatelskou péči pacientovi, který má patologické změny psychického stavu, vyžadující stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXX, X

4. informovat lékaře, případně zajistit nezbytná opatření pro bezpečnost pacienta a jeho okolí;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při krizové intervenci,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

3. používat pomocné psychoterapeutické techniky včetně individuálních psychoterapeutických rozhovorů,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX.

§ 65

XXXXXX XXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXX

Sestra pro pracovně-lékařskou péči vykonává činnosti podle § 54 v souvislosti s poskytováním pracovně-lékařské péče. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru pracovní lékařství může

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX,

b) provádět dohled nad zdravím pracovníků,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX,

d) provádět poradenství z hlediska požadavků ergonomie a hygieny práce,

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

f) v rozsahu své specializované způsobilosti provádět prevenci onemocnění vznikajících v souvislosti s výkonem práce, připravovat a organizovat preventivní vyšetření, zvát pacienty na kontrolní vyšetření,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX,

h) sledovat pracovní neschopnost pracovníků, organizovat a administrativně zajišťovat dispenzární péči.

§ XX

Sestra pro transfuzní službu

XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a indikace lékaře

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX,

2. hodnotit kvalitu žilního vstupu pro mimotělní oběh,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

4. sledovat, dokumentovat a analyzovat získané údaje během separace a po separaci,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

6. ukončovat separaci a hodnotit stav klientů bezprostředně po ukončení separace, pečovat o žilní vstup po separaci;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. připravovat vybavení a pacienty před zavedením žilního katétru pro aferetický odběr,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX,

3. podávat antikoagulační roztoky a jiná léčiva do žíly podle druhu aferetického odběru,

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

5. provádět speciální odběry na separátorech krevních elementů podle požadavků klinických pracovišť, zejména separaci periferních kmenových buněk a odběry granulocytů;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXX[XX]XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX[XX]XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX[XX], X XX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXX X XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 67

XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Sestra pro klinickou perfuziologii vykonává činnosti podle § 54 v souvislosti s řízením mimotělního oběhu. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může

X) XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX, XX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXX,

b) aplikovat krevní deriváty[12], obsluhovat autotransfuzní systémy,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX,

d) aplikovat léčivé přípravky do mimotělního oběhu,

X) X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX-XXXXXXXXXX X X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX,

f) technicky zabezpečovat podpůrnou cirkulaci při srdečním selhání nebo podpůrný mimotělní oběh s membránovou oxygenací (ECMO) při selhání srdce a plic,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX),

h) řídit podpůrný mimotělní oběh a ohřívání při akcidentální hypotermii v rámci resuscitace oběhu,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX,

j) technicky zabezpečovat izolovanou hypertermickou perfuzi končetin cytostatiky.

XXXXX XX

PORODNÍ ASISTENTKA SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XX

Činnosti porodní asistentky se specializovanou způsobilostí

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X § XX XX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X X XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX.

§ 69

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX

Porodní asistentka pro perioperační péči vykonává činnosti podle § 68 při péči o pacientky v oboru gynekologie a porodnictví před, v průběhu a bezprostředně po operačním výkonu. Přitom vykonává činnosti sestry pro perioperační péči podle § 56.

§ XX

Porodní asistentka pro intenzivní péči

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXXXX XXXXX, X X XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXX, X XXXXXXX X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX X XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

2. vykonávat činnosti vysoce specializované ošetřovatelské péče o ženu s rizikovým a patologickým průběhem těhotenství s ohledem na přidružené onemocnění ženy s jeho možným dopadem na plod, včetně náhlých příhod v porodnictví,

X. XXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XX. XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXXX,

4. vykonávat činnosti vysoce specializované ošetřovatelské péče o patologického novorozence, včetně prvního ošetření patologického novorozence, zajišťovat termoneutrální prostředí a sledovat poporodní adaptaci,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

6. provádět kardiopulmonální resuscitaci, včetně defibrilace elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu s automatickým vyhodnocením rytmu,

X. XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XX,

8. pečovat o stomie ženy, případně novorozence, včetně edukace v péči o stomie;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. provádět u ženy, popřípadě u novorozence, měření a analýzu fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky, včetně využití invazivních metod,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

3. zavádět gastrickou sondu ženě, případně novorozenci, a pečovat o ně,

X. XXXXXXXX X XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX,

5. provádět lékařem indikované vyšetření u novorozence a orientačně hodnotit základní patologické nálezy,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX;

c) pod odborným dohledem lékaře

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX,

2. aplikovat transfuzní přípravky[13]ženě a novorozenci,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

4. provádět extubaci tracheální kanyly u ženy a novorozence;

X) XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX.

§ 71

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX

Porodní asistentka pro intenzivní péči v neonatologii vykonává činnosti podle § 68 při péči o novorozence a kojence, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí, včetně nedonošených dětí, přitom vykonává činnosti dětské sestry podle § 70 písm. a) bodu 4.

§ XX

Porodní asistentka pro komunitní péči

§ XX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX; XXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXX X XXXX X XXXX X XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX,

2. hodnotit zdravotní rizika skupiny osob z hlediska reprodukčního zdraví žen a novorozenců a podílet se v rozsahu své specializované způsobilosti na sestavování priorit jejich řešení na základě epidemiologických a statistických dat a výsledků výzkumů, připravovat a realizovat projekty podpory zdraví žen,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

X. XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXX X XXXXXXXXXXX,

2. zajišťovat cílené preventivní programy, včetně zajištění screeningu;

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

HLAVA III

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 73

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Ergoterapeut uvedený v § 74 až 79 po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti podle § 6 a poskytuje a organizuje rehabilitační péči v oboru ergoterapie (dále jen „specializovaná ergoterapeutická péče“). Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. připravovat informační materiály pro pacienty,

X. XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX,

3. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX (XXX) X XXXXXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX,

5. doporučovat a provádět nácvik v používání kompenzačních a technických pomůcek,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

7. edukovat pacienty, případně osoby jimi určené, ve specializovaných ergoterapeutických postupech,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

9. hodnotit kvalitu poskytované ergoterapeutické péče,

XX. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,

11. vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe,

XX. XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXX XXXXXXX,

13. připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,

XX. XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět specializované ergoterapeutické postupy v rámci léčebné rehabilitace.

§ XX

Ergoterapeut pro děti

XXXXXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX, XXXXX XX XXXX XXXX X XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, X XXXX X XXXXX, XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX. XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) hodnotit úroveň psychomotorického vývoje dítěte a diagnostikovat potíže ve výkonu aktivit denního života, lokomoce, kognitivních funkcí, komunikačních a sociálních dovedností dítěte,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při orofaciální terapii s cílem zabezpečení a posílení základních vitálních funkcí jako dýchání, polykání, příjem a zpracování potravy, vylučování, terapii dysfágií, navození a tréninku řečových a komunikačních dovedností dítěte,

X) X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX X XXX,

e) navrhovat úpravy domácího prostředí a doporučovat polohovací pomůcky, hračky a další pomůcky pro rozvoj senzomotorických a psychomotorických dovedností a sebeobslužných činností dítěte podle vývojového věku dítěte,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

g) u dětí předškolního a školního věku poskytovat ergonomické poradenství a včetně přípravy dítěte na školu,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

§ 75

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX

Ergoterapeut pro dospělé vykonává činnosti podle § 73 a poskytuje specializovanou ergoterapeutickou péči o dospělé pacienty s patologickou změnou psychického stavu, s neurologickým, traumatologickým, ortopedickým a revmatologickým postižením, přičemž zohledňuje jejich biologický věk a stupeň funkčního omezení. Dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) aplikovat specializované ergoterapeutické postupy,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX XXXXXXXX,

d) udržovat pohybové schopnosti pacientů se zohledněním jejich biologického věku a stupně funkčního omezení,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX,

f) realizovat opatření vedoucí k získání či zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, funkční kapacity a začlenění do přirozeného sociálního a pracovního prostředí s důrazem na zachování kvality života pacienta,

X) XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,

h) aplikovat specializované metodiky a koncepty,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX,

j) spolupracovat při výrobě či aplikaci termoplastických či jiných dlah pro korekci správného funkčního postavení ruky včetně úchopů, nacvičovat s pacientem používání speciálních protéz a ortéz pro horní a dolní končetinu,

X) X XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

l) u pacienta s neurologickým postižením provádět kognitivní rehabilitaci prostřednictvím ergoterapeutických činností nebo prostřednictvím využití specifických počítačových programů,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 76

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX

Ergoterapeut pro geriatrii vykonává činnosti podle § 73 a poskytuje specializovanou ergoterapeutickou péči v geriatrii. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) udržovat pohybové schopnosti pacientů se zohledněním jejich biologického věku a stupně funkčního omezení,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 77

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX

Ergoterapeut pro psychiatrii vykonává činnosti podle § 73 a poskytuje specializovanou ergoterapeutickou péči duševně nemocným a mentálně postiženým. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. realizovat opatření vedoucí k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti a začlenění do přirozeného sociálního a pracovního prostředí,

X. XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

3. provádět kondiční ergoterapii za pomoci pohybových her a kreativních činností,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace klinického psychologa, klinického logopeda nebo lékaře provádět trénink kognitivních funkcí, sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím cílených aktivit.

§ XX

Ergoterapeut pro neurologii

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. napomáhat adaptaci na změněné životní podmínky,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace klinického psychologa, klinického logopeda nebo lékaře provádět trénink kognitivních funkcí, sociálních a komunikačních dovedností prostřednictvím cílených aktivit.

§ XX

Ergoterapeut pro traumatologii, ortopedii a revmatologii

XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) určovat na základě funkčních vyšetření vhodné metodické postupy a realizovat opatření vedoucí k zachování co nejvyšší míry soběstačnosti,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX,

c) edukovat pacienty v oblasti prevence dalšího poškození.

XXXXX XX

ZDRAVOTNÍ LABORANT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XX

Činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX XX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § X X XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX (XXXX XXX „XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX“). XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX XXXXXX,

2. spolupracovat s ostatními zdravotnickými pracovníky při zajištění edukace v přípravě na specializované diagnostické postupy, zejména poskytovat zdravotnickým pracovníkům, pacientům, případně jimi určeným osobám, odborné informace o podmínkách odběrů biologického materiálu pro cytologická vyšetření,

X. XXXXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

4. provádět zpracování biologického materiálu a jiných vyšetřovaných materiálů specializovanými postupy,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX,

6. provádět základní hodnocení nálezu, zejména zda jsou zjištěné výsledky fyziologické,

X. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXXX) XXXXXXXXXX XXXXXX,

8. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při výzkumu, zejména identifikuje činnosti vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru, 9. provádět statistická vyhodnocení,

XX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

11. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace,

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

c) pod odborným dohledem lékaře nebo odborného pracovníka v laboratorních metodách se specializovanou způsobilostí v oboru

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. spolupracovat na expertizní činnosti pracoviště a tvorbě a udržování systému jakosti laboratoře, provádět interní a externí kontroly kvality laboratorních vyšetření,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 81

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX

Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku vykonává činnosti podle § 80 v oboru cytologie. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména může provádět

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX,

b) screening v cytodiagnostice.

§ XX

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 83

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu vykonává činnosti podle § 80 v oboru hematologie a v transfuzní službě. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

2. provádět specializované postupy ke snížení nebezpečí přenosu infekčních chorob transfuzními přípravky určené lékařem nebo odborným pracovníkem v laboratorních metodách a další specializované postupy podle požadavků správné výrobní praxe v zařízeních transfuzní služby,

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX,

c) pod odborným dohledem farmaceuta nebo jiné kvalifikované osoby odpovědné za výrobu léčiv podle právního předpisu upravujícího výzkum, výrobu a nakládání s léčivy[28]pracovat na výrobě transfuzních přípravků[13]při dodržení zásad správné výrobní praxe[28], a to zejména při získávání krve a jejích složek, jejich zpracování, označování, kontrole, skladování, balení, přepravě a výdeji a při vedení dokumentace o těchto činnostech.

§ XX

Zdravotní laborant pro histologii

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXXXX; XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) zhotovovat histologické preparáty,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) zpracovávat biologický materiál pro vyšetření elektronové mikroskopie a tkáňových a buněčných kultur,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 85

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci vykonává činnosti podle § 80 v oboru sexuologie a asistovaná reprodukce. Dále může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

1. cytologické a specializované biochemické vyšetření ejakulátu,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX,

3. funkční spermiologické testy,

X. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

5. vyšetření spermiogramu;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

1. úkony asistované reprodukce při práci s oocyty, spermiemi a embryi,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

3. funkční spermiologické testy,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

5. kryokonzervaci vajíček a spermií;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

1. kryokonzervaci embryí,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX,

3. mimotělní oplození.

§ XX

Zdravotní laborant pro klinickou genetiku

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace zajišťovat materiály pro tkáňové kultury, zakládat, udržovat a zpracovávat krátkodobé i dlouhodobé tkáňové kultury,

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. provádět izolaci deoxyribonukleové kyseliny (DNA),

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

3. kultivovat lymfocyty z periferní krve, fibroblasty z plodové vody, bioptické a nekroptické tkáně, zpracovávat vzorky po inkubaci, zhotovovat mikroskopické preparáty a zpracovávat je,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX.

§ 87

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii vykonává činnosti podle § 80 v oboru alergologie a klinická imunologie. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména může

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

b) pracovat s náročnou přístrojovou technikou, jako je například elektroforetické zařízení, průtokový cytometr, a zabezpečovat její správný chod.

§ XX

Zdravotní laborant pro mikrobiologii

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře stanovit hladiny antibiotik v tělních tekutinách a citlivost na antibiotika,

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX.

§ 89

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX

Zdravotní laborant pro toxikologii vykonává činnosti podle § 80 v oboru toxikologie. Přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX X XXXXXXXXX,

b) stanovit extraktivní a těkavé látky v biologickém materiálu zajištěném při pitvě.

§ XX

Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace zajišťovat přípravu činidel pro chemické a mikrobiologické rozbory, připravovat individuální složité půdy pro diagnostiku, diferenciaci a eliminaci mikroorganismů,

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX

1. provádět odběry vzorků složek životního a pracovního prostředí a biologického materiálu specializovanými postupy,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

3. provádět specializované laboratorní vyšetřovací postupy v oboru genetické toxikologie pro potřeby orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví.

XXXXX X

ZUBNÍ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XX

Činnosti zubního technika se specializovanou způsobilostí

XXXXX XXXXXXX XXXXXXX X § XX X XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) odborně vést pracovníky v zubní laboratoři v oblasti své specializace,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

c) hodnotit kvalitu zhotovovaných výrobků, dbát na dodržování správných technologických postupů a návodů předepsaných výrobcem při zpracování stomatologických materiálů,

X) XX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXX X X XXXXX XXXXX,

e) zavádět nové metody do rutinního provozu,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

g) vést specializační vzdělávání v oboru své specializace.

§ XX

Zubní technik pro ortodoncii

XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 93

XXXXX XXXXXXX XXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady vykonává činnosti podle § 91 zaměřené na zhotovování a opravování fixních a snímatelných náhrad.

XXXXX XX

ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XX

Činnosti asistenta ochrany a podpory veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X § XX XX XX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX[X]XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) identifikovat a hodnotit zdravotní rizika a navrhovat opatření ke snížení nebo odstranění zdravotního rizika,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

c) připravovat informační materiály.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro epidemiologii

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX,

2. provádět šetření a opatření při výskytu nemocničních nákaz, připravovat podklady k posouzení hygienického a protiepidemického režimu jednotlivých zdravotnických zařízení, posuzovat jejich provozní řády a poskytovat konzultace ostatním zdravotnickým pracovníkům,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví provádět dílčí činnosti při

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX,

2. realizaci epidemiologických studií infekčních i neinfekčních chorob a při velkoplošných intervenčních studiích, přípravě programů podpory zdraví a jejich realizaci.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX; XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX,

2. vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad zařízeními stravovacích služeb pro děti a mladistvé, včetně sledování nutriční úrovně stravy a pitného režimu,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX,

2. připravovat programy podpory a posílení zdraví dětí a mladistvých a vykonávat činnosti spojené s jejich realizací.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX. XXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. hodnotit výsledky šetření, sledovat vliv kvality pitné vody a vod určených ke koupání na zdravotní stav populace a kontrolovat povinnosti osob zajišťujících veřejné zásobování pitnou vodou nebo provozujících koupaliště a sauny,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

4. vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad činnostmi epidemiologicky závažnými v oblasti péče o tělo a kontrolovat podmínky provozování těchto činností,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví provádět

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX,

2. sběr dat o zdravotním stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu práce

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXX XXXXX. XXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX,

2. provádět měření a vyhodnocovat dílčí výsledky měření faktorů pracovního prostředí rozhodujících o kvalitě pracovních podmínek za účelem určení míry rizika nebo zátěže pracovníků, pokud jsou kritéria hodnocení stanovena závaznými předpisy, pro účely zařazení prací do příslušných kategorií;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1. spolupracovat při stanovení minimálního rozsahu a termínů sledování faktorů pracovních podmínek,

X. XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

3. ověřovat podmínky vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání.

§ XX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad stravovacími službami a nad předměty běžného užívání,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXX,

c) kontrolovat kritické body při výrobě a přípravě pokrmů a jejich uvedení do oběhu a jejich dodržování,

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX,

e) provádět předběžná opatření při uvádění na trh nebo do oběhu výrobků, potravin, polotovarů nebo pokrmů podezřelých z nebezpečnosti nebo zdravotní závadnosti.

§ XXX

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii

XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX[X]XX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX. XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

2. připravovat zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik,

X. XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

4. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při realizaci epidemiologických studií infekčních a neinfekčních chorob, velkoplošných intervenčních studií, monitoringu zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí, připravovat programy podpory zdraví a preventivní zdravotnické programy zaměřené na jednotlivé typy onemocnění a realizovat je v praxi,

X. XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

6. zajišťovat, případně provádět měření a odběr vzorků a materiálů k laboratorním vyšetřením v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za účelem určení míry expozice faktorů pracovních podmínek a rizika populace a populačních skupin, a sice v ohnisku nákazy a při výskytu nemocničních nákaz,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX,

8. připravovat podklady k posouzení hygienického a protiepidemického režimu jednotlivých zdravotnických zařízení, posuzovat jejich provozní řády a poskytovat konzultace ostatním zdravotnickým pracovníkům,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX,

10. vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru v oblasti zdravotních rizik životního prostředí a životních podmínek, především hodnotit výsledky šetření a sledovat plnění povinností výrobce nebo dovozce výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou, teplou a surovou vodou, chemických přípravků a posuzovat vodárenské technologie, sledovat vliv kvality pitné vody a vod určených ke koupání na zdravotní stav populace a kontrolovat povinnosti osob zajišťujících veřejné zásobování pitnou vodou nebo provozujících koupaliště a sauny,

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXX X X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX[X],

12. sledovat a hodnotit hlukovou zátěž a zátěž obyvatelstva dalšími faktory životního prostředí,

XX. XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

14. vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad předměty běžného užívání; nad službami stravovacími i pro děti a mladistvé, včetně sledování nutriční úrovně stravy a pitného režimu; nad vzdělávacími, výchovnými a ubytovacími zařízeními pro děti a mladistvé, zotavovacími akcemi a podmínkami odborného výcviku a učební praxe mladistvých; zabezpečovat preventivní opatření při hromadných akcích spojených s nároky na stravování, provádět sledování, hodnocení a konzultace systému kritických bodů při výrobě a přípravě pokrmů a jejich uvedení do oběhu a jejich dodržování,

XX. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXX,

16. provádět sběr dat, jejich analýzy, interpretaci výsledků chemických a biologických vyšetření a fyzikálních měření a připravovat podklady pro rozhodování orgánů ochrany a podpory veřejného zdraví, včetně návrhů vhodných opatření,

XX. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

18. vést celoživotní vzdělávání včetně specializačního vzdělávání v oboru své specializace;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

1. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti spojené s úkoly krizového managementu,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

3. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti spojené s kontrolou povinného, zvláštního a mimořádného očkování, se sběrem a vyhodnocováním potřebných dat,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX X XXXXX,

5. v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti při monitorování zátěže vybraných škodlivin u vymezených skupin populace,

X. XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX; XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX,

7. v rozsahu své specializované způsobilosti provádět sběr dat o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů Evropské unie.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXXXX XXX

FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Činnosti farmaceutického asistenta se specializovanou způsobilostí

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) hodnotit kvalitu zdravotní péče podle věty prvé, včetně prováděných laboratorních metod, prostředí i dokumentace,

X) XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX,

c) zavádět nové metody do provozu,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

e) vést specializační vzdělávání v oboru své specializace.

§ XXX

Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX],[XX]X X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 103

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti farmaceutické kontroly léčiv. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,

b) připravovat přesné standardní a srovnávací roztoky a živné půdy,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX,

d) provádět kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti léčiv.

§ XXX

Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) zajišťovat nákup léčivých rostlin a jejich skladování,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX.

§ 105

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti skladování, výdeje a prodeje zdravotnických prostředků. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

b) provádět poradenskou činnost v oblasti výběru, správného použití a uchovávání zdravotnických prostředků a dalších výrobků souvisejících s péčí o zdraví.

§ XXX

Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) správné manipulace s léčivy, zejména cytostatiky,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 107

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti vykonává činnosti podle § 101 a specializované postupy v oblasti konzultační a poradenské činnosti pro léčivé přípravky, které lze vydávat bez lékařského předpisu; specializované postupy v oblasti nemocničního lékárenství a v oblasti farmaceutické kontroly léčivých přípravků. Dále bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX[XX],

b) provádět kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti léčivých přípravků,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX[XX],

d) při výdeji na žádanky a při výdeji na základě naléhavé objednávky léčivých přípravků fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat zdravotní péči[34]a fyzických nebo právnických osob oprávněných vykonávat veterinární činnosti[35], s výjimkou léčivých přípravků obsahujících omamné látky skupiny I[36]a psychotropní látky skupiny II[36], které musí být vyřízeny přednostně, provádět generické záměny,

X) XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX,

f) připravovat technologicky náročné lékové formy, kontrolovat správnou manipulaci s cytotoxickými látkami,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXX., X XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

h) provádět analýzy léčivých přípravků, zkoušky na mikrobiologickou nezávadnost a sterilitu, ověřovat stabilitu léčivých látek a přípravků podle standardů,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXX,

j) dohlížet na správné zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, školit v této oblasti nelékařské zdravotnické pracovníky,

X) XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX.

HLAVA VIII

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 108

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Zdravotnický záchranář po získání specializované způsobilosti vykonává činnosti podle § 17.

§ XXX

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X § XX XXXX. X) X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXX XXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX XXXX X X XXXXX XXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace lékaře

X. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

2. zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX,

4. zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX,

6. zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti speciální přístrojové techniky a materiálního vybavení; sledovat a analyzovat údaje na speciální přístrojové technice, rozpoznávat technické komplikace a řešit je,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX[XX];

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX,

2. provádět externí kardiostimulaci,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

4. zavádět gastrickou sondu a provádět výplach žaludku u pacienta při vědomí,

X. XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

6. provádět extubaci tracheální kanyly.

XXXXX XX

NUTRIČNÍ TERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Činnosti nutričního terapeuta se specializovanou způsobilostí

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, X XX XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX (XXXX XXX „XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX“). XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) připravovat informační materiály pro pacienty,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

e) hodnotit kvalitu poskytované péče,

X) XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. identifikovat činnosti péče vyžadující změnu v postupu,

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX,

3. vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

g) vést specializační vzdělávání v oboru své specializace.

§ XXX

Nutriční terapeut pro výživu dětí

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXX. XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) sestavovat nutriční plány, stravovací pokyny a režimy pro výživu a léčebnou výživu dětí podle potřeb všech věkových kategorií pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX,

c) komplexně vyhodnocovat nutriční stav dítěte za pomoci laboratorních vyšetření, včetně specializovaných postupů a indirektní kalorimetrie,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXXXX,

e) sledovat efekt stanovené nutriční podpory a doporučovat lékaři případné změny,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX.

§ 112

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX

Nutriční terapeut pro komunitní péči vykonává činnosti podle § 110 a poskytuje specializovanou nutriční péči v oblasti primární péče a ochrany veřejného zdraví. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. vést poradny pro zdravou výživu, sestavovat výživové programy pro vybrané skupiny obyvatel,

X. XXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

3. sledovat riziko a stav výživy jedinců i skupin a navrhovat příslušná opatření,

X. XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,

5. vykonávat činnosti podle § 99 písm a) až d);

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXX XXXX, XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ 113

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

Nutriční terapeut pro výživu v těžkých stavech vykonává činnosti podle § 110 a poskytuje specializovanou nutriční péči pacientům se závažnými poruchami výživy a metabolismu a pacientům se závažným celkovým onemocněním, které má nebo může mít za následek poruchy výživy. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. analyzovat a vyhodnocovat celkový energetický příjem pacientů a jeho biologickou hodnotu,

X. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX,

3. doporučovat vhodné výživové doplňky;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. navrhovat skladbu výživy a zavádět výživová opatření,

X. XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX,

3. sestavovat realimentační postupy u pacientů léčených parenterální a enterální výživou,

X. XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX,

5. sestavovat enterální výživový režim a kombinovaný režim.

§ XXX

Nutriční terapeut pro výživu dospělých

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXX XX XXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX. XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

a) sestavovat nutriční plány, stravovací pokyny a režimy pro výživu a léčebnou výživu dospělých podle potřeb všech věkových kategorií pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX,

c) komplexně vyhodnocovat nutriční stav i za pomoci laboratorních vyšetření, včetně specializovaných postupů a indirektní kalorimetrie,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

e) doporučovat výživové doplňky a speciální formy výživy podle individuálního nutričního stavu dospělého a specifik dané věkové kategorie a onemocnění,

X) XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX,

g) navrhovat léčebnou výživu pro dospělé.

XXXXX X

BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXX

Činnosti biomedicínského technika se specializovanou způsobilostí

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X § XXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) instruovat zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky v oblasti své specializace,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX, X XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX,

c) v rozsahu své specializované způsobilosti provádět výzkum, zejména identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

X) XXXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX,

e) spolupracovat na technických otázkách při získávání (akvizici) klinických informačních systémů,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

g) připravovat standardy specializovaných postupů v rozsahu své způsobilosti,

X) XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX.

§ 115 (2) Biomedicínský technik uvedený v odstavci 1 nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí radiologických zařízení, které jsou zdrojem ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření[22].

§ XXX

Klinický technik

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX. XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) modifikovat nebo tvořit diagnostický software (interpretace například elektroencefalogramu, elektrokardiogramu, fetálního elektrokardiogramu, konzultační a expertní diagnostické systémy),

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

c) modifikovat diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXX X XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

e) kalibrovat kritické bloky zdravotnických přístrojů monitorujících základní životní funkce, laboratorních zdravotnických přístrojů, terapeutických zdravotnických přístrojů.

§ XXX

Klinický technik pro diagnostické zdravotnické přístroje

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře zajišťovat technickou asistenci při elektrofyziologických vyšetřeních, impulzoterapii srdce a při vyšetřeních zobrazovacími metodami,

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. modifikovat diagnostický software pro interpretaci elektroencefalogramu, elektrokardiogramu a další konzultační a expertní diagnostické systémy,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX.

§ 118

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický technik pro laboratorní zdravotnické přístroje vykonává činnosti podle § 115 v oblasti laboratorních zdravotnických přístrojů. Dále bez odborného dohledu a bez indikace může kalibrovat kritické bloky laboratorních zdravotnických přístrojů.

§ XXX

Klinický technik pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 120

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický technik pro terapeutické zdravotnické přístroje vykonává činnosti podle § 115 v oblasti terapeutických zdravotnických přístrojů s výjimkou zařízení pro podporu nebo náhradu kardiopulmonální činnosti. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) zajišťovat provoz zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve.

§ XXX

Klinický technik pro perfuziologii

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX; XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X) XX X).

HLAVA XI

XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 122

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický psycholog vykonává bez odborného dohledu činnosti podle § 23.

§ XXX

Dětský klinický psycholog

XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX X XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX.

HLAVA XII

XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 124

XXXXXXXX XXXXXXX

Klinický logoped vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX,

b) provádět léčbu a rehabilitaci všech poruch a vad řeči a sluchu a hlasu dětí i dospělých,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) školit zdravotnické pracovníky v oblasti komunikačních možností při poškození centrálního nervového systému,

X) XXXXXXX XXXX XXXXXXXX (§ XX),

f) provádět poradenskou činnost v oblasti péče o zdravý vývoj řeči,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

HLAVA XIII

XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 125

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

Klinický zrakový terapeut vykonává bez odborného dohledu činnosti podle § 24.

XXXXX XXX

FYZIOTERAPEUT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Odborný fyzioterapeut

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX), XX XXXXXX XXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, X XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXüXXXXXXX XXXXXXXX). XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. sledovat a vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

4. hodnotit kvalitu poskytované péče,

X. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

6. vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

8. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX.

§ 127

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX

Odborný fyzioterapeut pro neurologii vykonává činnosti v příslušném zaměření podle § 126 při poskytování rehabilitační péče o neurologicky nemocné, včetně specializovaných kineziologických diagnostických postupů; přitom zejména bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a cílem stanoveným lékařem a na základě vlastních vyšetření může provádět patofyziologický rozbor, např. u systému pyramidového, extrapyramidového, mozečkového a senzitivního.

§ XXX

Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) hodnotit funkční stav u nemocných s interním onemocněním, včetně vitálních funkcí, vyhodnocovat závažnost potíží, které mohou ovlivnit volbu další pohybové léčby, volit vhodné fyzioterapeutické postupy, přístrojová vyšetření k hodnocení funkčních ukazatelů pohybového systému a k hodnocení odezvy organismu na ně,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 129

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXXX

Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii vykonává činnosti v příslušném zaměření podle § 126 při poskytování rehabilitační péče o pacienty v chirurgických oborech; přitom bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a cílem stanoveným lékařem a na základě vlastních vyšetření zejména může

X) XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

b) provádět interpretaci a korekci svalových dysbalancí, poruch pohybových stereotypů a postury, lokomoce a hybnosti na základě specializovaných fyzioterapeutických vyšetřovacích postupů,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX.

§ 130

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii vykonává činnosti v příslušném zaměření podle § 126 při poskytování rehabilitační péče o děti, zejména novorozence a kojence. Přitom bez odborného dohledu v souladu s diagnózou a cílem stanoveným lékařem a na základě vlastních vyšetření zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

b) na základě znalostí pohybového vývoje v rané ontogenezi hodnotit a diagnostikovat poruchy hybnosti v novorozeneckém období,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXX,

d) v rozsahu své specializované způsobilosti provádět činnosti při prevenci a léčbě svalových dysbalancí, organizovat preventivní fyzioterapeutickou péči u vertebrogenních poruch dětí, rozvíjet psychické schopnosti dítěte souběžně s úpravou motorických deficitů,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

f) hodnotit reakci vnitřních systémů organismu na pohybovou léčbu.

XXXXX XX

RADIOLOGICKÝ FYZIK SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Klinický radiologický fyzik

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) navrhovat vnitřní havarijní plány a havarijní řády radiologických pracovišť,

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXX,

c) vyhodnocovat fyzikální a technické aspekty vnitřních i vnějších klinických auditů i dalších auditů,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

e) zajišťovat ověřování stanovených měřidel v oblasti veličin atomové a jaderné fyziky, zajišťovat kalibraci dalších měřidel používaných v oblasti radiologické fyziky[39],

X) XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

g) iniciovat fyzikální, technická a organizační opatření s cílem snížení radiační zátěže pacientů.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXXX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

a) vést specializační vzdělávání v rozsahu své specializované způsobilosti a své zvláštní odborné způsobilosti,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

c) identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupech při nakládání se zdroji ionizujícího záření, provádět činnosti spojené s vývojem a zaváděním nových klinických radiologických postupů,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

e) optimalizovat nastavení parametrů zdrojů ionizujícího záření v rámci klinického provozu,

X) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX,

g) provádět analýzu rizik při radiačních činnostech a iniciovat příslušná opatření,

X) X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

i) v rozsahu své specializované způsobilosti provádět činnosti spojené s vývojem, zpracováním a ověřováním metodik zkoušek dlouhodobé stability a přejímacích zkoušek zdrojů ionizujícího záření.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X X.

§ 131 (4) Klinický radiologický fyzik se zvláštní odbornou způsobilostí pro nukleární medicínu může vykonávat činnosti podle odstavců 1 a 2, a dále

X) XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX,

b) na pracovištích s otevřenými zářiči provádět dohled nad jímáním kapalných odpadů a nad vymírací nádrží a zajišťovat radiační ochranu v pokojích pacientů.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX, X XX XXXX XXXXXXXXX-XXXXXXXXXX XXXX.

HLAVA XVI

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 132

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Bioanalytik uvedený v § 133 až 139 po získání specializované způsobilosti bez odborného dohledu vykonává činnosti podle § 27 v oboru své specializace a organizuje a dohlíží na činnost ostatních zdravotnických i jiných odborných pracovníků v oboru své specializace. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. vytvářet systém identifikace vzorků zaslaných k vyšetření, jejich uchovávání, dokumentace a archivace výsledků vyšetření,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX,

3. zajišťovat programy interní a mezilaboratorní kontroly jakosti, interpretovat a aplikovat jejich výsledky do laboratorní praxe,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX,

5. řídit zavádění a dodržování obecných pravidel bezpečnosti práce v laboratoři a dodržování provozního řádu laboratoře,

X. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX,

7. vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

9. vést specializační vzdělávání v oboru své specializace,

XX. XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX,

11. kontrolovat přístrojovou techniku stanovenou k provádění laboratorních vyšetření, vyjma úkonů vyhrazených osobám se zvláštní odbornou způsobilostí vymezenou jinými právními předpisy[11], a zajišťovat jejich dokumentaci,

XX. XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

13. důsledně aplikovat pravidla metrologie a chemometrie,

XX. XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

15. uvádět nové laboratorní metody a diagnostické postupy a provádět jejich validaci,

XX. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

X. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. provádět specializované laboratorní diagnostické postupy.

§ XXX

Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX[XX]. XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) kontrolovat jakost vyráběných transfuzních přípravků,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX,

c) vytvářet systém kontroly skladování transfuzních přípravků.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXX

Bioanalytik pro klinickou biochemii

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 135

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii vykonává činnosti uvedené v § 132 v oboru alergologie a klinické imunologie, zahrnující přípravu humánních autogenních vakcín a kombinovaných autogenních vakcín. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXX,

b) bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

2. zajišťovat, že postup přípravy a kontroly perorálních, injekčních a nazálních autogenních vakcín zaručuje jakost, účinnost a bezpečnost těchto přípravků,

X. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX,

4. připravovat individuální nebo kombinované humánní autogenní vakcíny.

§ XXX

Bioanalytik pro nukleární medicínu

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře

X. XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX,

2. provádět odběr žilní nebo kapilární krve a neinvazivní odběry biologického materiálu;

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XX XXXX X.

§ 137

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví vykonává činnosti uvedené v § 132 v oboru ochrany a podpory veřejného zdraví a v souvisejících oborech epidemiologie, mikrobiologie a pracovního lékařství. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) provádět odborné studie a analýzy, hodnocení zdravotních rizik,

X) XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX.

§ 138

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

Bioanalytik pro soudní toxikologii vykonává činnosti uvedené v § 132 v oboru toxikologie, zahrnující kvalitativní a kvantitativní analýzu biologického materiálu živých i zemřelých a předmětů laboratorního zkoumání se zaměřením na toxikologicky významné látky; tuto činnost vykonává také v návaznosti na potřeby soudnělékařské praxe a požadavky orgánů činných v trestním řízení. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace zejména může

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X X XXXXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX,

b) provádět toxikologická posuzování i na základě spisové dokumentace, zejména pro orgány činné v trestním řízení.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

§ XXX

Bioanalytik pro mikrobiologii

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX,

2. sledovat nově prokazované etiologické vztahy a charakteristiky nově popsaných infekčních agens;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. stanovit stupeň citlivosti a rezistence infekčních agens na antimikrobiální léčiva, sledovat účinnost příslušných dezinfekčních činidel a sterilizačních postupů,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

3. připravovat technologické postupy a standardní operační postupy pro oblast autogenních vakcín a řešit technologické problémy jejich přípravy.

§ XXX

Bioanalytik pro klinickou genetiku

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX; XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) provádět prenatální a postnatální chromozomální vyšetření,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX.

§ 141

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Klinický antropolog vykonává činnosti uvedené v § 27 a § 132 písm. a) bodech 1 až 8 v oboru klinická antropologie a dále organizuje a dohlíží na činnost zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v oboru své specializace. Přitom zejména může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

1. antropometrické vyšetření pacientů, včetně zhodnocení stupně sexuální maturace,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX,

3. zhodnocení výsledků měření porovnáním s referenčními standardy,

X. XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX (XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX),

5. odbornou konziliární a posudkovou činnost;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX X XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX.

§ 142

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický embryolog vykonává činnosti uvedené v § 132 a 85 v oboru klinické embryologie. Přitom zejména může

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1. vyšetření spermiogramu,

X. XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX,

3. zajišťovat nastavení jakosti procesů v laboratoři a její kontrolu;

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

1. v rozsahu své specializované způsobilosti interpretovat výsledky vyšetření v diagnostické a léčebné péči,

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

3. provádět úkony asistované reprodukce při práci s ovocyty, spermiemi a embryi,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX X XXXXXX,

5. provádět mikromanipulace se zárodečnými buňkami a embryi,

X. XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX,

7. provádět zhodnocení spermií a jejich přípravu k použití v metodách asistované reprodukce.

§ XXX

Specialista pro přípravu radiofarmak

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XX XXXX. X X XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, X XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXX XXXX

a) bez odborného dohledu a bez indikace

X. XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXX, XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

2. zajišťovat požadovanou způsobilost prostor, zařízení a přístrojů k činnostem souvisejícím s přípravou radiofarmak, zejména kontroluje, že injekční radiofarmaka se připravují v prostorách požadované třídy čistoty vzduchu,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX,

4. zajišťovat vedení dokumentace související s příjmem, přípravou, kontrolou a výdejem radiofarmak,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX;

b) pod odborným dohledem radiologického fyzika v rozsahu své specializované způsobilosti vykonávat činnosti související se zabezpečením radiační ochrany podle § 26 odst. 1.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XXXXX XXXX

BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Činnosti biomedicínského inženýra se specializovanou způsobilostí

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X § XXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXX XXXXXXX XXXX

a) identifikovat činnosti vyžadující změnu v postupu, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v oboru specializace, provádět výzkum, vývoj a zhotovení zdravotnických přístrojů nebo jejich doplňků,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX[XX],

c) vést specializační vzdělávání v oboru své specializace,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX.

§ 144 (2) Klinický inženýr nevykonává činnosti související s obsluhou těch částí radiologických zařízení, které jsou zdrojem ionizujícího záření, a činnosti vyhrazené osobám se zvláštní odbornou způsobilostí podle právních předpisů upravujících způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření[24].

§ XXX

Klinický inženýr pro analýzu a zpracování biosignálů

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) vytvářet potřebné moduly klinických informačních systémů,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 146

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický inženýr pro diagnostické zdravotnické přístroje vykonává činnosti uvedené v § 144 v oblasti diagnostických zdravotnických přístrojů s výjimkou diagnostických zobrazovacích zdravotnických přístrojů a dále bez odborného dohledu a bez indikace může zajišťovat

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

b) technické instruktáže pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnických přístrojů a bezpečnosti práce,

X) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX X XX.

§ 147

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický inženýr pro laboratorní zdravotnické přístroje vykonává činnosti uvedené v § 144 v oblasti laboratorní přístrojové techniky a dále bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) navrhovat systémy soustavného monitorování činnosti laboratorních zdravotnických přístrojů.

§ XXX

Klinický inženýr pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) vytvářet modifikace softwaru a nástavbový software pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 149

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Klinický inženýr pro terapeutické zdravotnické přístroje vykonává činnosti uvedené v § 144 v oblasti terapeutických zdravotnických přístrojů, s výjimkou zdravotnických přístrojů pro podporu nebo náhradu kardiopulmonální činnosti za použití mimotělního oběhu, a dále bez odborného dohledu a bez indikace může zajišťovat

X) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

b) provoz zdravotnických přístrojů pro mimotělní očistu krve,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 150

XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

Klinický inženýr pro perfuziologii vykonává činnosti podle § 144 a dále činnosti spojené s řízením mimotělního oběhu; přitom bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může vykonávat činnosti podle § 67 písm. a) až j).

§ XXX

Klinický inženýr

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) vytvářet potřebné moduly klinických informačních systémů,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX,

c) koncipovat komplety zdravotnických technologií,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

e) vytvářet modifikace softwaru a nástavbový software pro diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje,

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

g) zajišťovat externí technické služby související s provozem terapeutických zdravotnických přístrojů.

XXXXX XXXXX

ODBORNÝ PRACOVNÍK V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ

§ XXX

Činnosti odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví se specializovanou způsobilostí

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X § XXX XX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XX X XXXXX XXX XXXXXXXXXXXX. XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX

a) identifikovat a hodnotit zdravotní rizika a navrhovat opatření k jejich snížení nebo odstranění,

X) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX,

c) vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumu do praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

e) připravovat informační materiály,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX.

§ 153

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro epidemiologii vykonává činnosti podle § 152 v oboru epidemiologie. Přitom bez odborného dohledu a indikace komplexně může zajišťovat

X) XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX, XXXXX XXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX,

b) šetření a opatření při výskytu nemocničních nákaz, připravovat podklady k posouzení hygienického a protiepidemického režimu jednotlivých zdravotnických zařízení, posuzovat jejich provozní řády a poskytovat konzultace ostatním zdravotnickým pracovníkům,

X) XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX,

d) plán kontrol povinného, zvláštního a mimořádného očkování a sběr a vyhodnocování potřebných dat,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX.

§ 154

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých vykonává činnosti podle § 152 v oboru hygieny dětí a mladistvých. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX, XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX; XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXX,

b) vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad zařízeními stravovacích služeb pro děti a mladistvé, včetně sledování nutriční úrovně stravy a pitného režimu,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX,

d) komplexně zajišťovat plán kontrol dodržování protiepidemických opatření v zařízeních a při zotavovacích akcích pro děti a mladistvé,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

§ 155

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu obecnou a komunální vykonává činnosti podle § 152 v oboru hygieny obecné a komunální. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) komplexně hodnotit výsledky šetření, sledovat vliv kvality pitné vody a vod určených ke koupání na zdravotní stav populace a kontrolovat povinnosti osob zajišťujících veřejné zásobování pitnou vodou nebo provozujících koupaliště a sauny,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

d) vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad činnostmi epidemiologicky závažnými v oblasti péče o tělo a kontrolovat podmínky provozování těchto činností,

X) XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

f) monitorovat u vymezených skupin zátěž populace vybranými škodlivinami,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX X XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

§ 156

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu práce vykonává činnosti podle § 152 v oboru hygieny práce. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX,

b) komplexně vyhodnocovat výsledky měření faktorů pracovního prostředí rozhodujících o kvalitě pracovních podmínek za účelem určení míry rizika nebo zátěže pracovníků, pokud jsou kritéria hodnocení stanovena závaznými předpisy, pro účely zařazení prací do příslušných kategorií,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,

d) stanovit způsob a minimální rozsah sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX.

§ 157

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu výživy a předmětů běžného užívání vykonává činnosti podle § 152 v oboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání. Přitom bez odborného dohledu a bez indikace může

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

b) zabezpečovat preventivní opatření při hromadných akcích spojených s nároky na stravování,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX,

d) komplexně hodnotit výsledky šetření, sledovat vliv výživy na zdravotní stav vybraných skupin populace, navrhovat, případně zajišťovat opatření k jeho zlepšení,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XX XXX XXXX XX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

f) provádět přezkušování znalostí fyzických osob při činnostech epidemiologicky závažných,

X) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 158

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii bez odborného dohledu vykonává činnosti podle § 29 v oboru své specializace. Dále bez odborného dohledu může

X) XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX,

b) připravovat standardy specializovaných postupů, zavádět je do praxe, monitorovat je a provádět jejich hodnocení, zabezpečovat systém jakosti práce v ochraně a podpoře veřejného zdraví,

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

d) tvořit a realizovat epidemiologické studie infekčních a neinfekčních chorob, velkoplošné intervenční studie, monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí, připravovat a realizovat programy podpory zdraví a preventivní zdravotnické programy zaměřené na jednotlivé typy onemocnění,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX,

f) pracovat s informačními systémy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, účastnit se jejich tvorby a hodnocení,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX,

h) provádět sběr dat, jejich analýzy, interpretaci výsledků chemických a biologických vyšetření a fyzikálních měření pro posouzení a řízení zdravotních rizik a připravovat podklady pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví, včetně návrhů vhodných opatření,

X) XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX,

j) vést praktickou výuku specializačního vzdělávání v oborech ochrany a podpory veřejného zdraví,

X) XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

l) provádět výzkum a jeho aplikaci do praxe v oborech ochrany a podpory veřejného zdraví,

X) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,

n) provádět šetření v ohnisku nákazy, nařízená protiepidemická opatření, včetně zjišťování zdroje nákazy, přenosu nákazy a osob, které byly v kontaktu s infekční nemocí,

X) XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,

p) vykonávat činnosti související s výkonem státního zdravotního dozoru nad vzdělávacími, výchovnými a ubytovacími zařízeními pro děti a mladistvé, nad zotavovacími akcemi, nad podmínkami odborného výcviku a učební praxe mladistvých; sledovat a hodnotit režim u dětí a mladistvých s ohledem na správný psychický a fyzický vývoj, ochranu a podporu zdraví a věkové zvláštnosti,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX,

r) hodnotit výsledky šetření, sledovat vliv kvality pitné vody a vod určených ke koupání na zdravotní stav populace a kontrolovat povinnosti osob zajišťujících veřejné zásobování pitnou vodou nebo provozujících koupaliště a sauny,

X) XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

HLAVA XIX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX

§ 159

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX

Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví po získání specializované způsobilosti bez odborného dohledu vykonává činnosti koncepčního charakteru související s řízením a organizací zdravotní péče. Přitom v rozsahu své specializované způsobilosti zejména může

X) XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX,

b) řešit systémové otázky poskytování zdravotní péče, vykonávat činnosti spojené s tvorbou a realizací zdravotní politiky a návaznosti zdravotní a sociální péče,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XX X XXXXX,

d) analyzovat a interpretovat statistické údaje týkající se poskytování zdravotní péče a zdravotního stavu obyvatel a plánovat budoucí potřeby zdravotnických služeb,

X) XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

f) provádět činnosti v oblasti personalistiky a organizaci dalšího vzdělávání,

X) XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXŮXXXXXXXXX

§ 160

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Radiologický asistent se specializovanou způsobilostí uvedený v § 161 až 163 vykonává činnosti podle § 7 a dále může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. edukovat pacienty, případně jiné osoby, ve specifických postupech a připravovat pro ně informační materiály,

X. XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

3. v rozsahu své specializované způsobilosti provádět zajištění a hodnocení kvality poskytované zdravotní péče, včetně prováděných radiologických zobrazovacích i kvantitativních metod a ozařovacích postupů, prostředí i dokumentace, ověřovat získané informace a navrhovat způsoby zvýšení kvality zdravotní péče,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX,

5. v rozsahu své specializované způsobilosti provádět výzkum, zejména identifikovat činnosti vyžadující změny v postupech, provádět výzkum zaměřený na odhalení příčin nedostatků v poskytované péči, vytvářet podmínky pro aplikaci výsledků výzkumů do klinické praxe nejen na vlastním pracovišti, ale i v rámci oboru,

X. XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX,

7. vést celoživotní vzdělávání včetně specializačního v oboru své specializace,

X. X XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

b) bez odborného dohledu na základě indikace lékaře provádět přípravu pacientů na specifické diagnostické a léčebné výkony, doprovázet je a asistovat během výkonů, sledovat je a poskytovat jim specifickou ošetřovatelskou péči po výkonu.

§ XXX

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX § XXX X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX XXXX

a) v rozsahu své specializované způsobilosti zajišťovat přípravu vyšetřovacích protokolů a zavádění nových vyšetřovacích a léčebných technologií,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX,

c) nastavovat a sledovat dodržování referenčních diagnostických úrovní[39], spolupracovat s klinickým radiologickým fyzikem na identifikaci příčin jejich překračování, navrhovat a realizovat nápravná opatření,

X) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX.

§ 161 (2) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí ve skiagrafii vykonává činnosti podle odstavce 1 a dále bez odborného dohledu může

X) XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX,

b) na základě indikace lékaře jako aplikující odborník provádět skiagrafické zobrazovací postupy, za které nese klinickou odpovědnost.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 161 (4) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí v zobrazování nukleární magnetickou rezonancí vykonává činnosti podle odstavce 1 a dále bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře může provádět zobrazovací postupy a spektroskopii pomocí nukleární magnetické rezonance.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX[XX], XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 161 (6) Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku se zvláštní odbornou způsobilostí v zobrazovacích postupech intervenční radiologie a kardiologie vykonává činnosti podle odstavce 1 a dále bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem[40], může provádět zobrazovací postupy intervenční radiologie a kardiologie a za provedení jejich praktické části nese klinickou odpovědnost.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X X XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX.

§ 162

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX

Odborný radiologický asistent pro radioterapii vykonává činnosti podle § 160 a dále bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, může provádět

X) XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX,

b) ozařovací techniky v teleterapii,

X) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

d) přímou dozimetrii na pacientovi,

X) XXXXXXXXX XXXXX.

§ 163

XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu vykonává činnosti podle § 160 a dále může

X) XXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXXX

1. provádět měření dávkového příkonu u pacientů v rámci radionuklidové terapie,

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

3. provádět základní analýzu obrazových i kvantitativních dat a jejich následné zpracování,

X. XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX;

b) bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem,

X. XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX,

2. aplikovat intravenózní radiofarmaka a jodované kontrastní látky potřebné k realizaci zobrazovacích postupů v bodě 1.

XXXX XXXX

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ XXX

§ 164 (1) Činnosti uvedené v § 131 odst. 2 až 4 může vykonávat radiologický fyzik, který absolvoval speciální průpravu, která se podle § 96 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. považuje za specializační vzdělávání, a to v oboru, z něhož složil atestační zkoušku.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX.

§ 164 (3) Činnosti uvedené v § 131 odst. 3 může vykonávat radiologický fyzik, který absolvoval specializační vzdělávání podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb. v oboru radiologická fyzika v radioterapii.

§ XXX (X)&XXXX;XXXXXXXX XXXXXXX X § XXX XXXX. X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX.

§ 164 (5) Činnosti uvedené v § 161 odst. 2 až 7 může vykonávat radiologický asistent, který získal odbornou způsobilost podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb. a který absolvoval pomaturitní specializační studium v úseku práce radiodiagnostika, které se podle § 96 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. považuje za specializační vzdělávání.

XXXX XXXXX

ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ XXX

Zrušuje se:

X. XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

2. Vyhláška č. 401/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

§ XXX

Účinnost

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

Ministr:

XXX. XXXX. XXXXX, XXX., X. X.

Poznámky:

[X] § XX XXXX. X XXXX. X), X) X X) XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX), XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[2] Vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[X] § X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[4] § 2 písm. x) bod 2 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

[X] XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[6] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

[X] XXXXXXXXX XXXXX X. XX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[8] § 29 až 42 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

[X] XXXXX X. XX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[10] Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.
XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X X XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.
XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X X XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX.
XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX.

[12] § 2 odst. 2 písm. l) zákona č. 378/2007 Sb.

[XX] § X XXXX. X XXXX. X) XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[14] § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 18/1997 Sb.

[XX] § X XXXX. X XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[16] Například zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXX X. XX/XXXX XX.

[18] Zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[XX] § X XXXX. X) XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[20] Například zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXXXXXX XXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X. XX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X X XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[22] § 3 vyhlášky č. 146/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb.

[XX] § X XXXX. X) XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

[24] § 66 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[26] § 43 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb.

[XX] § XX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[28] § 67 odst. 6 a 7 zákona č. 378/2007 Sb.

[XX] XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXX.

[30] Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX.

[32] Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 84/2008 Sb.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[34] Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXX X X XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXXXXXXX XXXXX), XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX.

[36] Přílohy č. 1 a 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] XXXXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXX.

[38] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů.

[XX] § X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX.

[40] § 62 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb.

Právnická literatura (3247) titulů
Angličtina pro policejní praxi
Učebnice je moderním výukovým materiálem vhodným pro pracovníky angažované v různých oblastech policejní práce a bezpečnosti, kteří své jazykové kompetence uplatňují v každodenní praxi při styku s cizinci v domácím prostředí, při jednáních a prezentacích na úrovni Evropské unie a kteří používají angličtinu jako pracovní jazyk na mezinárodních konferencích, školeních, praktických cvičeních a na zahraničních misích. * Publikace je rozdělena do sedmi kapitol, které se tematicky zaměřují na stěžejní oblasti výkonu policejní služby. Zabývají se policejní prací obecně, mezinárodní policejní spoluprací, přípravným trestním řízením, majetkovými a nemajetkovými podvody, násilnou trestnou činností, organizovaným zločinem, trestnou činností páchanou v souvislosti s narušováním veřejného pořádku či bezpečností dopravního provozu a prevencí. Cílem je aktivně zvládnout danou slovní zásobu prostřednictvím autentických textů, komunikovat na odborné úrovni ústní i písemnou formou a prakticky využít řečové dovednosti při řešení profesních situací.
332,00 Kč
Angličtina pro právníky
Jazyková učebnice představuje terminologii jednotlivých právních odvětví, * popisuje základní aspekty anglo-amerického systému práva a umožňuje komparaci s právem českým. Nabyté znalosti jsou procvičovány na mnoha typech cvičení, další materiály prohlubující učivo jsou uvedeny v příloze. * Učebnice je rozdělena do osmnácti kapitol, které se zaměřují na právní historii, prameny angloamerického a kontinentálního práva, veřejné a soukromé právo, zákonodárný proces, ústavní právo, věcná práva, práva k duševnímu vlastnictví, závazkové právo, rodinné právo, právo * civilních deliktů, právo společností, pracovní právo, civilní řízení a trestní právo hmotné a procesní. Publikace je primárně určena studentům vysokých škol s právním zaměřením, nicméně nemenší užitek přinese všem, kteří se chtějí blíže seznámit s odborným právnickým jazykem.
363,00 Kč
Sbírka příkladů z teorie práva
Teorie práva v příkladech představuje studijní pomůcku, která na základě souboru předkládaných příkladů poskytuje čtenáři možnost na konkrétní právní materii si uvědomit, procvičit a utřídit základní právně dogmatické jevy a pojmy, ale rovněž pochopit i základní právně axiologické a právně sociologické kontexty práva.
537,00 Kč
ÚZ č.1041 Školství
Celkem 44 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 4 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. prováděcích předpisů, poskytování dotací, uznávání výsledků dalšího vzdělávání, poradenské služby, ukončování vzdělávání, evidence úrazů, organizace školního roku), pedagogičtí pracovníci, vysoké školství (zákon o vysokých školách vč. prováděcích vyhlášek) a výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Od posledního vydání byly novelizovány 4 zákony a 12 prováděcích předpisů. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
199,00 Kč