Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Zákony.cz Online

Neustále dostupné

Online verze právního systému.

4 900

Zákony.cz

Právní informační systém
Plná verze Zákony.cz obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Zákony.cz Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

ČSN Normy

Zákony.cz ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Zákony.cz Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
331/2012 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
1.12.2012
Platnost do:
- - -
Název:

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/ /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 331/2012 Sb.

ze dne 19.9.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. I

XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXX XXXXX:

1. V § 30b se odstavec 4 zrušuje.

X. X § XX XXXX. X XXXX XXXXX XX XX XXXXX „XXXXXXXX“ XXXXXXXX XXXXX „XXXXXXXX XXXXXX X“ X XXXXX „X XXXXXXXXX XXXXX X“ XX XXXXXXXXX XXXXX „XXX X XXXXXXXXX XXXXX X“.

3. V § 54 odst. 2 větě první se za slova „v § 53 odst. 1“ vkládají slova „a v § 62 odst. 5“.

XX. XX

1. Nárok na rodičovský příspěvek, který rodiči ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenáležel z důvodu nároku na příspěvek na péči, náleží nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti podané rodičem. Částky rodičovského příspěvku vyplacené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z důvodu péče o totéž dítě se započítávají do celkové částky 220000 Kč.

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

X. XXXXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XX. XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX. XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX. XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXX X XXX, XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXX XXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX.

ČÁST DRUHÁ

XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Čl. III

XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXX XXXXX:

1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(X) X XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX, XXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X, XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X. XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XX X XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXX § XX XXXX. X XXXX. X).“.

2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 se za slova „motorového vozidla” vkládají slova „ , schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky“.

X. X § X XX XX XXXXXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXX X, XXXXX XXX:

„(7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován.“.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XX XX.

4. V § 9 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.“.

X. X § X XXXX. XX XX XXXXX „XXXXXXXX XX“ XXXXXXXXX XXXXX „XXXXXXXX XX“.

6. V § 10 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400000 Kč“.

X. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXX „XXXX XXXXXX XX, XXXXXXXX XXX X XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX“.

8. § 13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

X. X § XX XX XX XXXXX XXXXX XXXXXXX X) XXXXXXXX XXXXX „X XXXXX XXXXXXX, XXX-XX X XXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX § X XXXX. X“.

10. V § 23 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , s výjimkou žádosti o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4“.

XX. X § XX XX XX XXXXXXX X) XXXXXX XXXX XXXXXXX X), XXXXX XXX:

„h) souhlas vlastníka nemovitosti podle § 9 odst. 7, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému,“.

XXXXXXXXX XXXXXXX X) XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX X).

12. V § 24 se za větu druhou doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku současně s výzvou k předložení alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9 odst. 10.“.

XX. X § XX XX XXXXX „X XXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XX“ XXXXXXX.

14. V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(X) XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, X XX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.“.

15. V § 37 se slova „§ 9 odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 12 a 13“.

XX. X § XX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XX, XXXXX XXX:

„(16) Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011, se postupuje i po tomto dni, jde-li o tvrdosti, které by se vyskytly v souvislosti se závazky příjemců dávek vzniklými podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, § 35 odst. 7, § 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011.“.

XX. XX

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a práva a povinnosti vyplývající z těchto smluv zůstávají v platnosti i po tomto dni.

X. XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX § XX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, X XX XXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX. X XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § X XXXX. XX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXX XXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX § XX XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXXX XXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

3. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne i po tomto dni, jestliže byla podle tohoto ustanovení uzavřena smlouva o výpůjčce. V řízení o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

X. X XXXXXX X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX.

ČÁST TŘETÍ

XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Čl. V

XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXX XXXXX:

1. V § 4b se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Držitel karty s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením je povinen odevzdat tuto kartu příslušné krajské pobočce také v případě, kdy je mu podle zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů vydána nová karta s funkcí průkazu osoby se zdravotním postižením.“.

X. X § XX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

„(7) Na přední straně karty sociálních systémů je uvedeno jméno, popřípadě jména a příjmení držitele této karty. Má-li karta sociálních systémů funkci průkazu osoby se zdravotním postižením, je na přední straně této karty dále uvedeno označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, a karta je opatřena fotografií držitele karty sociálních systémů o velikosti 23 mm x 17,8 mm.

(X)&XXXX;XXXXXXXXX X XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 9.

X. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX „XXXX,“ XXXXXX XXXXX „XXXXX“ X XX XXXXX „XXXX,“ XX XXXXXX XXXXX „XXXXX“.

ČÁST ČTVRTÁ

XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Čl. VI

XXXXX X. XXX/XXXX XX., X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XXXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXX XXXXX:

1. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

„(X) XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XX X XX X XXX XXXX, XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXX (XXXXX XXXXXXXXX) XXXX XXXXXX XX (XXXXX XXXXXXXXX). XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX X XXXX. X) XXXXXX X XX X XXXXX XXXXXXX X XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX.

(3) Splňuje-li nezaopatřené dítě podmínky nároku na zvýšení příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a zároveň podle odstavce 2, náleží zvýšení příspěvku jen jednou, a to podle odstavce 2.“.

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XX X.

2. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova „zvýšení příspěvku“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

X. X § XX XXXX. X XXXX. X) X X § XX XXXX. X) XX XXXXX „XXXXX § XX“ XXXXXXXXX XXXXX „XXXXX § XX XXXX. X“.

4. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(X) XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, XX XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X XXXX. X). XXXXXXX XX XXXXX XXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X XXXX. X), XX-XX XXXXXXXXX, XX XXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX § XX XXXX. X.“.

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

XXXX XXXX

ÚČINNOST

XX. XXX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

XXXXXXX X. X.

Klaus v. r.

XXXXX X. X.

Právnická literatura (3247) titulů
Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 4. vydání
Nové vydání oblíbené publikace přináší podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o pozemních komunikacích, zpracovaný podle právního stavu k 1. 5. 2013. * Oproti třetímu vydání byl komentář aktualizován, doplněn a prohlouben. V textu zákona je zapracováno osm jeho změn, kterými byl v poslední době novelizován. Komentář je rozšířen o rozbor aktuálních interpretačních problémů v oblasti práva pozemních komunikací a doplněn o novou judikaturu správních soudů, zejména o rozsudky Nejvyššího správního soudu. * Publikace dále obsahuje vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů, s nimiž se lze v oblasti práva pozemních komunikací setkat. * Součástí publikace je i aktuální znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí. * Kniha je vítanou pomůckou a zdrojem informací pro pracovníky silničních správních úřadů, vlastníky a správce pozemních komunikací. Může sloužit také pro studijní a praktické potřeby čtenářů.
590,00 Kč
Trestné právo procesné všeobecná a osobitná časť 2. vydanie
Učebnica trestného práva procesného je dielom renomovaných vysokoškolských pedagógov a významných odborníkov v oblasti trestného práva procesného. Vychádza z právnej úpravy trestného procesu po jeho rekodifikácii vykonanej v roku 2005 a reaguje na nasledujúce zmeny a doplnenia Trestného poriadku v nasledujúcich rokoch. Je tak významnou učebnou pomôckou pre študentov práv, avšak môže byť zdrojom informácií tak pre širokú právnickú, ako aj laickú verejnosť.
1 260,00 Kč
Počátky moderního státu a práva České republiky
Publikace pojednává o počátcích moderního státu a práva na území České republiky.
103,00 Kč
Novelizovaný zákon o správnom konaní (správny poriadok)
30,00 Kč