Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Heagl Zákony

Právní informační systém
Plná verze Heagl obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Heagl Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

Heagl ČSN Normy

ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Heagl Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
331/2012 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
1.12.2012
Platnost do:
- - -
Název:

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/ /2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 331/2012 Sb.

 

 

ZÁKON

 

ze dne 19. září 2012,

 

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících

zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o státní sociální podpoře

 

Čl. I

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:

 

1. V § 30b se odstavec 4 zrušuje.

 

2. V § 31 odst. 1 větě druhé se za slovo „podmínka“ vkládají slova „trvalého pobytu a“ a slova „u oprávněné osoby i“ se nahrazují slovy „jen u oprávněné osoby a“.

 

3. V § 54 odst. 2 větě první se za slova „v § 53 odst. 1“ vkládají slova „a v § 62 odst. 5“.

 

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

XX. XX&XXXX;

Přechodná ustanovení

 

1. Nárok na rodičovský příspěvek, který rodiči ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nenáležel z důvodu nároku na příspěvek na péči, náleží nejdříve ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti podané rodičem. Částky rodičovského příspěvku vyplacené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona z důvodu péče o totéž dítě se započítávají do celkové částky 220 000 Kč.

 

2. Rodiči, kterému náleží rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2011 podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 366/2011 Sb., náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nadále tento příspěvek v pevných částkách bez možnosti volby výše dávky. Celková výše rodičovského příspěvku není v tomto případě omezena částkou 220 000 Kč. Ostatní podmínky nároku na rodičovský příspěvek a jeho výplatu se posuzují podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči náležejícímu dítěti, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek. Možnost požádat o změnu rodičovského příspěvku podle právní úpravy účinné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na základě písemné žádosti rodiče je zachována s tím, že dosud vyplacené částky rodičovského příspěvku při péči o totéž dítě se započtou do celkové částky 220 000 Kč.

 

 

XXXX XXXXX

 

XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

se zdravotním postižením

 

Čl. III

 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., se mění takto:

 

1. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

 

§6 (4) Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v odstavci 1, pokud splňuje ostatní podmínky uvedené v odstavci 1. Způsob prokazování podmínky opakovaného dopravování podle odstavce 3 se v těchto případech nepoužije a postupuje se podle § 26 odst. 1 písm. b).“.

 

2. V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 se za slova „motorového vozidla” vkládají slova „ , schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny, schodišťové sedačky“.

 

3. V § 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

 

§9 (7) Je-li příspěvek na zvláštní pomůcku poskytován na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je rovněž podmínkou souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem, není-li vlastníkem nemovitosti osoba, které je tento příspěvek poskytován.“.

 

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14.

 

4. V § 9 se na konci odstavce 10 doplňují věty „Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny se poskytne, jen jestliže odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu. Jde-li o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému, je osoba povinna pro účely posouzení splnění podmínky uvedené ve větě první předložit na výzvu krajské pobočky Úřadu práce alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny.“.

 

5. V § 9 odst. 14 se slova „odstavce 12“ nahrazují slovy „odstavce 13“.

 

6. V § 10 odst. 3 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ , s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení schodišťové plošiny, jehož maximální výše činí 400 000 Kč“.

 

7. V § 10 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo 850 000 Kč, jestliže byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny“.

 

8. § 13 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11 zrušuje.

 

9. V § 23 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a důvod dopravy, jde-li o žádost o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4“.

 

10. V § 23 se na konci textu písmene f) doplňují slova „ , s výjimkou žádosti o příspěvek na mobilitu podle § 6 odst. 4“.

 

11. V § 23 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

 

„h) souhlas vlastníka nemovitosti podle § 9 odst. 7, jde-li o žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému,“.

 

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

 

12. V § 24 se za větu druhou doplňuje věta „Krajská pobočka Úřadu práce přeruší řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku současně s výzvou k předložení alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9 odst. 10.“.

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

13. V § 33 se slova „a pro smlouvu o výpůjčce zvláštní pomůcky podle § 13“ zrušují.

 

14. V § 34 se doplňuje odstavec 6, který zní:

 

§34 (6) Oprávněná osoba má nárok na vydání pouze jednoho průkazu osoby se zdravotním postižením, a to průkazu, který označuje závažnější zdravotní postižení, popřípadě doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé.“.

 

15. V § 37 se slova „§ 9 odst. 11 a 12“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 12 a 13“.

 

16. V § 38 se doplňuje odstavec 16, který zní:

 

§38 (16) Podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 114/1988 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011, se postupuje i po tomto dni, jde-li o tvrdosti, které by se vyskytly v souvislosti se závazky příjemců dávek vzniklými podle § 33 odst. 8, § 34 odst. 6, § 35 odst. 7, § 36 odst. 1 a § 37 odst. 1 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2011.“.

 

 

XX. XX&XXXX;

Přechodná ustanovení

 

1. Smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a práva a povinnosti vyplývající z těchto smluv zůstávají v platnosti i po tomto dni.

 

2. Jestliže osoba podala přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne nebyla tato smlouva uzavřena, může namísto uzavření smlouvy o výpůjčce podat žádost o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku podle zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na pořízení schodolezu, stropního zvedacího systému, schodišťové plošiny nebo schodišťové sedačky. O této možnosti zašle neprodleně krajská pobočka Úřadu práce osobám uvedeným ve větě první písemnou informaci. Jestliže byl zdravotní stav žadatele o příspěvek na zvláštní pomůcku již posouzen pro účely uzavření smlouvy o výpůjčce nebo bylo pro tento účel provedeno sociální šetření, vychází krajská pobočka Úřadu práce při rozhodování o příspěvku na zvláštní pomůcku z tohoto posudku a z výsledku tohoto sociálního šetření. Podmínka předložení alespoň 2 návrhů řešení odstranění bariéry podle § 9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za splněnou, pokud bylo za účelem uzavření smlouvy o výpůjčce dokončeno zadávací řízení na dodavatele zvláštní pomůcky podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

3. Příspěvek na instalaci zvláštní pomůcky podle § 13 zákona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne i po tomto dni, jestliže byla podle tohoto ustanovení uzavřena smlouva o výpůjčce. V řízení o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

4. V řízení o odvolání proti rozhodnutím o příspěvku na instalaci zvláštní pomůcky se postupuje podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

 

XXXX XXXXX

 

XXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

 

XX. X

 

XXXXX X. XX/XXXX XX., X XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXX XXXXXX X. XXX/XXXX XX. X XXXXXX X. XXX/XXXX XX., XX XXXX XXXXX:

 

X. X § XX XX XX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX „XXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXXXXX, XXX XX XX XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX X XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.“.

 

X. X § XX XX XX XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X X X, XXXXX XXXXX:

 

§XX (X) XX XXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX. XX-XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XX XX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, X XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XX XX X XX,X XX.

 

§XX (X) XXXXXXXXX X XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX. XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX.“.

 

XXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X.

 

X. X § XX XXXX. X XX XX XXXXX „XXXX,“ XXXXXX XXXXX „XXXXX“ X XX XXXXX „XXXX,“ XX XXXXXX XXXXX „XXXXX“.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

Změna zákona o sociálních službách

 

Čl. VI

 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

1. V § 12 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

 

§12 (2) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost). Výjimka uvedená v odstavci 1 písm. a) bodech 1 až 3 platí obdobně i pro zvýšení příspěvku podle věty první.

 

§12 (3) Splňuje-li nezaopatřené dítě podmínky nároku na zvýšení příspěvku podle odstavce 1 písm. a) a zároveň podle odstavce 2, náleží zvýšení příspěvku jen jednou, a to podle odstavce 2.“.

 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 4 až 6.

 

2. V § 12 odst. 5 větě druhé se za slova „zvýšení příspěvku“ vkládají slova „podle odstavce 1“.

 

3. V § 21 odst. 2 písm. e) a v § 24 písm. c) se slova „podle § 12“ nahrazují slovy „podle § 12 odst. 1“.

 

4. V § 22 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

 

§22 (3) Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká za kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a). Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a), je-li prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2.“.

 

Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

 

 

XXXX XXXX

 

XXXXXXXX

 

XX. XXX

 

XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXX XXXX XXXXXXXXX.

 

 

Němcová v. r.

 

Klaus v. r.

 

Nečas v. r.

 

Právnická literatura (3219) titulů
Súdny systém Európskej únie
Publikácia sa snaží priblížiť v komplexnom a teoreticky nezaťaženom výklade kľúčové inštitúty súdnej ochrany komunitárneho práva súdmi Európskej únie (Súdnym dvorom ES, Súdom prvého stupňa a Súdom pre verejnú službu Európskej únie). Jasné a logické zatriedenie výkladu problematiky do ôsmich častí, sprevádzaného štruktúrou krátkych a výstižných odsekov k jednotlivým témam sleduje ambíciu autorov prispieť k rýchlej odpovedi na akúkoľvek relevantnú otázku o fungovaní súdneho systému únie. Jedným z pilierov, na ktorom je výklad problematiky budovaný, je aj náležité uvádzanie a rozbor relevantnej judikatúry súdov únie. Autori taktiež odkazujú na relevantné ustanovenia slovenského právneho poriadku, ktoré súvisia s aplikáciou komunitárneho práva.
1 000,00 Kč
Základy obchodného práva, 2. časť
Druhý zväzok vysokoškolskej učebnice obchodného práva nadväzuje na prvý zväzok, v ktorom sú vymedzené základné pojmy obchodného práva. * V druhom zväzku učebnice Obchodného práva je obsiahnutý výklad záväzkového práva. Člení sa na dve základné časti. Prvá časť obsahuje výklad všeobecných otázok záväzkového práva. Druhá časť je venovaná jednotlivým typom zmlúv. * Systematiku a rozsah jednotlivých výkladov druhého zväzku ovplyvnila aj úzka spätosť so záväzkovou časťou občianskeho práva, resp. Občianskeho zákonníka, najmä vo všeobecnej časti. * Publikácia ako základná učebná pomôcka je určená najmä poslucháčom právnických fakúlt, ale aj širšej odbornej a laickej verejnosti.
586,00 Kč
Deset let s Václavem Havlem
Kniha přináší unikátní svědectví Ladislava Špačka o tom, jak se s Václavem * Havlem seznámil, o začátcích spolupráce v komůrce Havlova bytu u Vltavy, * až po triumfální zahraniční cesty plné úsměvných i dobrodružných příhod. * Ladislav Špaček strávil s Václavem Havlem více než deset let, a tak má čtenář * nad stránkami této knihy možnost vytvořit si představu, jaký skutečně byl * Václav Havel jako člověk i státník, jaký byl v soukromí, jak snášel úskalí * prezidentské funkce, jaké byly jeho politické vize i každodenní starosti. * Václava Havla poznáme mnohem důvěrněji než z médií, kniha uvádí tisíce * drobných detailů, kterých si autor za těch téměř 4000 dnů po jeho boku nemohl * nevšimnout. Dozvíme se, co a koho Havel měl rád, ale také s jakými problémy * se musel během prezidentské funkce na Hradě vyrovnat. Poznáme zblízka * světové osobnosti, se kterými Havel během svého mandátu spolupracoval, * vrátíme se k důležitým událostem uplynulých dvaceti let, ve kterých hrál * Václav Havel důležitou roli. * Špaček nepíše systematické paměti plné historických odkazů, ale nabízí v drobných samostatných útvarech * střípky vzpomínek od počátků spolupráce s prezidentem v roce 1992, přes rozdělení československého státu, * následují první léta ve funkci českého prezidenta, vzápětí dramatické kapitoly o nemocích, které Václava * Havla v prezidentské funkci postihly, a také líčení změn v jeho osobním životě. Poznáme blíže obě Havlovy * manželky, jeho přátele, dozvíme se, kde trávil svůj čas Václav Havel nejraději a čím přispěl k rozvoji * Pražského hradu. A protože měl Ladislav Špaček v úřadě mluvčího na starosti zvláště vztahy s médii, bere si * na paškál také chování a způsoby práce novinářů, také vzpomíná, jak práce jeho samotného mohla ovlivnit * veřejné mínění či dokonce politickou situaci.Mnoho prostoru dostávají v knize i zážitky z cest s prezidentem * – celkem uletěli za těch deset let vzdálenost ze Země na Měsíc a zpátky, navštívili více než šedesát zemí * světa. Ladislav Špaček má tedy co vyprávět a činí to, jak jinak, vkusně, s nadhledem a humorem.
269,00 Kč
Zákon o auditorech. Komentář
Komentář zcela nového zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), je určen nejen všem auditorům a jejich asistentům, ale také těm, kteří se připravují na účetní praxi na vysokých školách, nebo jsou v pozici vlastníků, investorů, manažerů či obecně uživatelů účetních informací. * Výklad je prováděn odděleně k jednotlivým paragrafům zákona s přesnými odkazy na související ustanovení, ostatní právní předpisy a navazující literaturu. Seznámí Vás mimo jiné s novým institutem, kterým je veřejný dohled nad auditorskou profesí, pozornost je také věnována účetním jednotkám „veřejného zájmu“, jmenování auditora nejvyšším orgánem společnosti atd. * Vzájemné souvislosti nové a staré právní úpravy Vám v závěru publikace pomůže postihnout znění již neplatného zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., který byl zrušen dne 14. 4. 2009.
214,00 Kč