Zákony, ČSN normy, smlouvy

Judikáty a komentáře
0 položek
prázdný

Zákony.cz Online

Neustále dostupné

Online verze právního systému.

4 900

Zákony.cz

Právní informační systém
Plná verze Zákony.cz obsahuje historická znění zákonů a komentáře.
5 900

Zákony.cz Smlouvy

Vzory smluv
Vzory smluv
1 500

ČSN Normy

Zákony.cz ČSN Normy
Obslužný program pro práci s ČSN normami.
1 500

Zákony.cz Demo

Zkušební verze

Zkušební verzi si můžete zdarma stáhnout nebo objednat na CD-ROM

Více informací

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

Odkaz:
389/2012 Sb.
Stav:
Platný
Platnost od:
1.12.2012
Platnost do:
- - -
Název:

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

Vyhláška č. 389/2012 Sb.

 

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 16. listopadu 2012,

 

kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.,

o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 47 odst. 7 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., k provedení § 4 odst. 7 písm. a) a § 7 odst. 2 atomového zákona:

 

 

Čl. I

 

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., se mění takto:

 

1. V § 2 se písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

 

Dosavadní písmena c) až mm) se označují jako písmena b) až ll).

 

2. V § 2 se písmena d) až f) včetně poznámky pod čarou č. 5a zrušují.

 

Dosavadní písmena g) až ll) se označují jako písmena d) až ii).

 

3. V § 2 písm. e) se slova „závodní preventivní péče [5]“ nahrazují slovy „pracovnělékařských služeb“.

 

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

 

4. V § 2 písm. h) se slova „závodní preventivní péči“ nahrazují slovy „pracovnělékařské služby“.

 

5. V § 2 se písmeno m) zrušuje.

 

Dosavadní písmena n) až ii) se označují jako písmena m) až hh).

 

Demoverze - omezené zobrazení.
Pro plné zobrazení dokumentu zašlete SMS.

Pro aktivaci na týden zašlete SMS ve tvaru HEAGL na tel. číslo 90011. Více informací naleznete zde.

6. V § 28 odst. 1 se slova „závodní preventivní péče o pracovníky“ nahrazují slovy „poskytování pracovnělékařských služeb“ a slova „tuto péči podle zvláštních předpisů [11]“ se nahrazují slovy „tyto služby podle zvláštního právního předpisu [11]“.

 

Poznámka pod čarou č. 11 zní:

&XXXX;_________

„[11] Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.“.

 

7. V § 28 odst. 6 se slova „Zdravotnické zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

 

8. § 60 a 61 se včetně nadpisů zrušují.

 

9. § 62 zní:

 

㤠62

 

§62 (1) Diagnostické referenční úrovně jsou úrovněmi ozáření, jejichž překročení se při vyšetření dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg při použití standardních postupů a správné praxe neočekává.

 

§62 (2) Diagnostické referenční úrovně jsou uvedeny v příloze č. 9.

 

§62 (3) Na každém pracovišti se stanovují vlastní diagnostické referenční úrovně pro všechna vyšetření tam běžně prováděná, pro něž jsou stanoveny diagnostické referenční úrovně v příloze č. 9 (dále jen „místní diagnostické referenční úrovně“). Místní diagnostické referenční úrovně mohou být vyšší nežli diagnostické referenční úrovně stanovené přílohou č. 9, pouze pokud je to odůvodněno. Významné překročení místních diagnostických referenčních úrovní držitel povolení prošetří, výsledky prošetření zaznamená a přijme nápravná opatření.“.

 

10. § 63 se včetně nadpisu zrušuje.

 

11. § 66 se včetně nadpisu zrušuje.

 

12. V § 67 odstavec 2 zní:

 

§67 (2) Držitel povolení zajišťuje šetření každé události při lékařském ozáření vedoucí k aplikaci neplánované dávky pacientovi a v závažných případech výsledky šetření oznamuje Úřadu.“.

 

13. V § 67 odst. 3 se slova „ , které jsou určeny pro lékařské ozáření dětí, dále ozáření“ nahrazují slovy „určených pro lékařská ozáření“.

 

14. V § 67 odst. 4 se slova „(§ 63 odst. 1)“ zrušují.

 

15. V § 67 odst. 5 se slova „Provozovatel zdravotnického zařízení“ nahrazují slovy „Poskytovatel zdravotních služeb“.

 

 

XX. XX

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2012.

 

Předsedkyně:

 

Ing. Drábová, Ph.D., v. r.

 

Právnická literatura (3247) titulů
Zákon směnečný a šekový. Komentář, 5. vydání
Další, v pořadí již páté vydání Zákona směnečného a šekového přináší především podstatné rozšíření směnečných rozhodnutí, doplnění dosud uvedeného výběru literatury o další významné literární příspěvky, ale i zvýšený objem dosavadních poznatků a zkušeností se směnkou a jejím praktickým používáním v rozmanitých oblastech života. Zásadní změna úpadkového práva představovaná insolvenčním zákonem přinesla druhá novela zákona směnečného a šekového, nikoli jen změnu formální povahy, nýbrž věcnou změnu, pokud se týká možnosti uplatnit práva ze směnky před její splatností právě v návaznosti na insolvenční řízení. To vše se odráží ve vzájemném propojení v nabízeném dalším vydání komentáře, který byl popsaným způsobem aktualizován a doplněn.
940,00 Kč
Soukromé vymáhání kartelového práva
OBSAH * ČÁST I – POJEM, VÝZNAM, KONCEPCE * Vymáhání evropského soutěžního práva – harmonizace soukromých a veřejných přístupů v rámci pluralitního modelu * Jörg Philipp Terhechte * Soukromé prosazování soutěžního práva a přístup * Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže * Michal Petr * ČÁST II – ŠKODA Z HLEDISKA EKONOMIE A PRÁVA * Újma a škoda jako ekonomické a právní kategorie kartelového práva * Thomas Eger, Peter Weise * Ekonomicko-právní souvislosti odpovědnosti za škodu * Josef Bejček * ČÁST III – „ODSUNUTÍ“ ŠKODY * Odsunutí škody  * Friedrich Wenzel Bulst * Aktivní legitimace a obrana na základě odsunutí škody v řízeních o náhradu škody za porušení pravidel hospodářské soutěže: retributivní spravedlnost nebo efektivita? * Jindřich Kloub * ČÁST IV – KOLEKTIVNÍ OCHRANA * Kolektivní vymáhání soutěžního práva – co je v diskusi špatně * Hans-W. Micklitz * Kolektivní ochrana kartelového práva v ČR * František Zoulík * ČÁST V – DOKAZOVÁNÍ * Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva – dokazování * Alexander Bruns * Dokazování v soutěžních kauzách – problémy v právním řádu ČR * Miroslav Uřičař * Dokazování v soutěžních případech ve střední a východní Evropě * Günter Bauer, Katharina Kitzberger * ČÁST VI – PROBLEMATIKA UZNÁVÁNÍ V EVROPSKÉ SOUTĚŽNÍ SÍTI * Uznávání cizích rozhodnutí v rámci Evropské soutěžní sítě * Jürgen Basedow * Působení právních aktů v rámci Evropské soutěžní sítě a jeho význam pro soukromoprávní vymáhání kartelového práva: překonávání zásady teritoriality v EU * Luboš Tichý * ČÁST VII – ZKUŠENOSTI A VÝHLEDY * Ideální model soukromého vynucování soutěžního práva * Albert Foer * Vzestup soukromoprávní soutěžní kultury – zkušenosti a vize * Andreas Heinemann * Soukromé či veřejné vymáhání soutěžního práva * Robert Neruda
314,00 Kč
Insolvenční zákon. Nařízení rady (ES) o úpadkovém říz. - kom
Komplexní rukověť pro konkursní správce, soudce, advokáty a všechny, kteří se zabývají insolvenčním řízením obsahuje: * - komentář k insolvenčnímu zákonu, který je převážně dílem soudců věnujících se oblasti konkursu a insolvence, * - komentované Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení, které je na území ČR přímo aplikovatelné a všechny subjekty účastné na insolvenčním řízení je budou muset používat * a navíc: * - komentované daňové předpisy dotčené insolvenčním zákonem, včetně zákona o správě daní a poplatků, zákona o dani z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty, * - komentované „úpadkové delikty“ jakož i další trestné činy, k jejichž spáchání může dojít v souvislosti s insolvenčním řízením, * - zákon o insolvenčních správcích, * - prováděcí předpisy k insolvenčnímu zákonu, jako jsou například vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, o jednacím řádu pro insolvenční řízení, o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, o odměně insolvenčnícho správce a náhradách jeho hotových výdajů atd.
1 031,00 Kč
Finančné právo
Otvárate učebnicu finančného práva, ktorá je iná ako tie, čo vyšli v období po roku 1989. Táto učebnica sa zrodila na pôde prvej slovenskej súkromnej právnickej fakulty – Bratislavskej vysokej školy práva, ktorá má ambíciu vychovávať budúcich právnikov nielen pre potreby Slovenskej republiky. Každoročne prijíma do prvého ročníka aj študentov z Českej republiky, ktorým umožňuje štúdium v Brne. A práve toto bolo príležitosťou uskutočniť myšlienku, ktorá sa zrodia na jednom zo stretnutí finančných právnikov zo všetkých právnických fakúlt bývalej spoločnej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Počas svojich tvorivých stretnutí si povedali, že by bolo dobré pripraviť „federálnu Učebnicu“, aj keď už federáciu nemáme. Väčšina z autorov učebnice bude aj spoločne pôsobiť na Bratislavskej vysokej škole práva. A tak pre svojich poslucháčov, ale aj pre čo najširšiu verejnosť pripravili túto učebnicu. * Otvárajúc prvé listy tejto učebnice, sa presviedčame, že slovo sa stalo skutkom. Šiesti poprední finanční právnici (z každého štátu traja) sa rozhodli stvoriť toto spoločné dielo. Má význam aj z toho dôvodu, že princípy finančnoprávnej úpravy sú naďalej spoločné, že systém finančného práva je motodologicky tiež identický. A ani práva úprava nie je výrazne iná v Čechách a iná na Slovensku. Nebude tomu tak ani v budúcnosti, pretože obidva štáty ako súčasť Európskej únie harmonizujú svoje právne normy aj vo finančnoprávnej oblasti. * Autori sú si vedomí, že učebnica bude poznamenaná aj nedostatkami, ktoré zákonite sprevádzajú dielo takéhoto charakteru, najmä pre určité odlišnosti v právnej úprave. Treba ale pripomenúť, že učebnica by mala byť o zásadách, o právnom myslení v určitom odbore a nie o presnej citácii paragrafov. Takže s touto hlavnou myšlienkou vypravujeme toto dielo na cestu k čitateľom, ktorých ubezpečujeme, že to nebude od takéhoto kolektívu dielo posledné. (Úvod, Ladislav Balko)
1 426,00 Kč