Vzory smluv
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o výživném - rodič a zletilé dítě. Formát DOCX.

Kód: SM2014032
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva, daň z převodu nemovitosti, ostatní náklady. Formát DOCX.

Kód: SM2013145
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o vedení účetnictví upravuje předmět smlouvy, způsob, místo a čas plnění, odměnu a platební podmínky, vzájemné povinnosti smluvních stran, dobu platnosti a zrušení či...

Kód: SV2011149
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva,...

Kód: SV2011247
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Účastníci předkládají dohodu o zániku věcného břemene a navrhují, aby katastrální úřad provedl výmaz. Formát DOCX.

Kód: SV2011488
1024px .docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy). Formát DOCX.

Kód: SM2014354
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dědici je umožněno se svého dědické práva zřeknout ve smlouvě se zůstavitelem. Pro tuto smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny. Formát DOCX.

Kód: SM2013060
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Výzva k zaplacení nájemného vzhledem k tomu, že nájemnce řádně a včas neuhradil splatné nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu za měsíc … tohoto roku. Formát DOCX.

Kód: SV2011005
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o nájmu pozemku. Formát DOCX.

Kód: SM2014226
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva na koně. Formát DOCX.

Kód: SM2013195
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele. Formát DOCX.

Kód: SV2011096
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o dílo ujednává předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, vzájemné součinnosti stran a povinnosti stran při provádění díla, odpovědnost za...

Kód: SV2011082
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Formát DOCX.

Kód: SV2011097
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o výmaz zástavního práva k nemovitosti z důvodu zániku zajištěné pohledávky uspokojením zástavního věřitele. Formát DOCX.

Kód: SM2013079
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou podle ustanovení § 50a občanského zákoníku se účastníci mohou písemně zavázat, do dohodnuté doby uzavřou smlouvu. Podmínkou platnosti...

Kód: SV2011156
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Povinný jako vlastník pozemku xx touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného jakožto vlastníka pozemku yy věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými i nemotorovými...

Kód: SV2011030
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s účetními a jinými souvisejícími předpisy pro objednatele účetnictví a zajišťovat uvedené činnost v odst. 2 tohoto článku smlouvy, včetně...

Kód: SV2011074
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o ukončení účasti společníka upravuje podmínky ukončení spolupráce. Formát DOCX.

Kód: SV2011201
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva upravuje předmět převodu, převod vlastnického práva, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva a další ustanovení. Formát DOCX.

Kód: SM2013082
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Prodávající 1. a prodávající 2. jsou dle stavu zápisu v katastru nemovitostí podílovými spoluvlastníky, každý podílem ve výši ideální ½. Kupující uvedené nemovitosti od...

Kód: SV2011809
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o dodatečné projednání dědictví. Formát DOCX.

Kód: SM2014084
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o nájmu rodinného domu. Formát DOCX.

Kód: SM2014081
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Věcná břemena mohou zaniknout mimo jiné smrtí oprávněné osoby nebo zánikem oprávněné právnické osoby. Další možný způsob zániku je rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona,...

Kód: SV2011799
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli...

Kód: SM2013173