Vzory smluv

92 položek celkem

Cena

100101
1100101
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Čestné prohlášení o majetku. Formát DOCX.

Kód: SM2014224
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Darovací smlouva - finanční dar. Formát DOCX.

Kód: SM2014195
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost). Formát DOCX.

Kód: SM2014064
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

"Dohoda o poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účely upravuje předmět dohody, podmínky poskytnutí automobilu ke služebním účelům, užívání služebního...

Kód: SV2011434
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o převedení části řádné dovolené Formát DOCX.

Kód: SM2014113
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o ukončení účasti společníka upravuje podmínky ukončení spolupráce. Formát DOCX.

Kód: SV2011201
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Účastníci dohody jakožto oprávnění dědicové ze zákona uzavírají v souladu ust. § 482 občanského zákoníku dohodu o vypořádání dědictví po zůstaviteli. O uzavření dohody o...

Kód: SV2011209
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o výživném - rodič a zletilé dítě. Formát DOCX.

Kód: SM2014032
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dohoda o zachování mlčenlivosti. Formát DOCX.

Kód: SM2015007
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Inflační doložka představuje smluvní ujednání, že výše určitého peněžitého závazku splatného v budoucnosti je závislá na míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem....

Kód: SV2011229
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Tento vzor předpokládá případ, že pohledávka věřitele z kupní smlouvy je vyšší než pohledávka dlužníka za věřitelem z nájemní smlouvy. V takovém případě započtením zanikne nižší...

Kód: SV2011084
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva, daň z převodu nemovitosti, ostatní náklady. Formát DOCX.

Kód: SM2013145
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Prodávající 1. a prodávající 2. jsou dle stavu zápisu v katastru nemovitostí podílovými spoluvlastníky, každý podílem ve výši ideální ½. Kupující uvedené nemovitosti od...

Kód: SV2011809
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva - prodej psa. Formát DOCX.

Kód: SM2013196
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva, daň z převodu...

Kód: SV2011251
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti upravuje předmět koupě, převod vlastnického práva, kupní cenu, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva,...

Kód: SV2011247
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva upravuje předmět převodu, převod vlastnického práva, stav nemovitosti, nabytí vlastnického práva a další ustanovení. Formát DOCX.

Kód: SM2013082
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva na koně. Formát DOCX.

Kód: SM2013195
1024px .docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy). Formát DOCX.

Kód: SM2014354
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kupní smlouva na prodej movité věci (univerzální vzor smlouvy). Formát DOCX.

Kód: SM2014372
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Kvalifikační dohoda upravuje předmět smlouvy, práva a povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance, úhradu nákladů zaměstnancem a další podmínky. Formát DOCX.

Kód: SV2011621
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Měnová doložka představuje smluvní ujednání, že výše určitého peněžitého závazku vyjádřeného v jedné měně (zajišťovaná měna) je závislá na kurzu k určité jiné měně...

Kód: SV2011231
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Námitka promlčení práva. Formát DOCX.  

Kód: SM2014065
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Předběžná opatření jednak zajišťují ochranu účastníka řízení (ve většině případů půjde o navrhovatele – žalobce) před vynesením meritorního rozhodnutí, resp. v době před nabytím...

Kód: SV2011551
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Návrh na omezení svéprávnosti. Formát DOCX.

Kód: SM2014271
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Jestliže dojde ve smírčím řízení k uzavření smíru, soud rozhodne usnesením zda ho schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. Schválený smír má účinky...

Kód: SV2011583
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Návrh na předběžné opatření podle § 74 o.s.ř. Formát DOCX.

Kód: SM2014290
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Návrh na převzetí záruky za chování obviněného. Formát DOCX.

Kód: SV2011509
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Účastníci předkládají dohodu o zániku věcného břemene a navrhují, aby katastrální úřad provedl výmaz. Formát DOCX.

Kód: SV2011488
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o výmaz zástavního práva k nemovitosti z důvodu zániku zajištěné pohledávky uspokojením zástavního věřitele. Formát DOCX.

Kód: SM2013079
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Výzva k zaplacení nájemného vzhledem k tomu, že nájemnce řádně a včas neuhradil splatné nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu za měsíc … tohoto roku. Formát DOCX.

Kód: SV2011005
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Odstoupení od darovací smlouvy. Formát DOCX.

Kód: SM2013355
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Odstoupení z funkce jednatele. Formát DOCX.

Kód: SM2014034
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Odvolání výpovědi zaměstnancem. Formát DOCX.

Kód: SM2014140
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Plnou moc lze odvolat. Odvolání plné moci se řídí Občanským zákoníkem. Oznámení o odvolání plné moci zástupci se mimo jiné oznamuje i z praktického hlediska správci daně.,...

Kód: SV2011290
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Oznámení postoupení pohledávky ručiteli. Formát DOCX.

Kód: SV2011776
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Plná moc - dědické řízení. Formát DOCX.

Kód: SM2014076
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Plná moc k zastupování při všech jednáních vedených před Registrem silničních vozidel ČR ve věci změny držitele osobního vozidla. Formát DOCX.

Kód: SV2011010
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Věřitel potvrzuje, že dlužník uhradil dluh, čímž zanikla pohledávka, uhrazením dluhu zaniklo rovněž zástavní právo, zřízené k zajištění této pohledávky zástavní smlouvou....

Kód: SM2013093
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Potvrzení o zaplacení splátky kupní ceny vozidla. Formát DOCX.

Kód: SM2014089
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Za právnickou osobu mohou dále činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové. Formát DOCX.

Kód: SV2011382
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance, upravuje rozsah platnosti, pracovní poměr, pracovní dobu a dovolenou, mzdu, pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů, překážky...

Kód: SV2011636
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Prohlášení o odmítnutí dědictví. Formát DOCX.

Kód: SM2014246
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vzdání se zástavního práva je jednostranným právním úkonem, kterým zástavní právo bez dalšího zaniká. Vzdání se zástavního práva není třeba nijak odůvodňovat. Formát DOCX.

Kód: SV2011830
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zaměstnavatel se zaměstnancem podpisem této smlouvy potvrzují, že byl zaměstnanci poskytnut k plnění pracovních úkolů služební automobil. Formát DOCX.

Kód: SV2011049
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Reklamace subdodávek stavebních prací. Formát DOCX.

Kód: SV2011088
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Rozhodnutí jediného společníka - odvolání a jmenování jednatele. Formát DOCX.

Kód: SV2011096
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti. Formát DOCX.

Kód: SV2011097
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o dílo ujednává předmět smlouvy, způsob a lhůty plnění, cenu díla a platební podmínky, vzájemné součinnosti stran a povinnosti stran při provádění díla, odpovědnost za...

Kód: SV2011082
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi obcí a společností upravuje předmět nájmu, účel nájmu, výše nájmu,jeho splatnost a způsob placení, práva a povinnosti smluvních stran a...

Kód: SV2011003
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o nájmu pozemku. Formát DOCX.

Kód: SM2014226
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o nájmu rodinného domu. Formát DOCX.

Kód: SM2014081
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o reklamě. Formát DOCX.

Kód: SM2014151
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřenou podle ustanovení § 50a občanského zákoníku se účastníci mohou písemně zavázat, do dohodnuté doby uzavřou smlouvu. Podmínkou platnosti...

Kód: SV2011156
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva upravuje předmět smlouvy, cenu za ubytování a platební podmínky, dobu ubytování a trvání smlouvy, základní povinnosti ubytovatele a ubytovaného, závěrečná ustanovení....

Kód: SM2013080
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o ustájení koně. Formát DOCX.

Kód: SM2013188
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouva o vedení účetnictví upravuje předmět smlouvy, způsob, místo a čas plnění, odměnu a platební podmínky, vzájemné povinnosti smluvních stran, dobu platnosti a zrušení či...

Kód: SV2011149
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s účetními a jinými souvisejícími předpisy pro objednatele účetnictví a zajišťovat uvedené činnost v odst. 2 tohoto článku smlouvy, včetně...

Kód: SV2011074
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli...

Kód: SM2013173
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Povinný jako vlastník pozemku xx touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného jakožto vlastníka pozemku yy věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými i nemotorovými...

Kód: SV2011030
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu. Formát DOCX.

Kód: SM2013034
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu. Formát DOCX.

Kód: SV2011332
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla. Formát DOCX.

Kód: SV2011616
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Sponzorská smlouva - spolek. Formát DOCX.

Kód: SM2013193
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. Formát DOCX.

Kód: SM2013165
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Uplatnění opce. Formát DOCX.

Kód: SV2011693
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Na základě vkladu prohlášení vlastníka nemovitosti do katastru nemovitostí vzniká vlastnictví k bytu nebo k nebytovému prostoru. Poté je možné samostatně nakládat s jednotlivými...

Kód: SV2011796
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Rozvázání pracovního poměru výpovědí dle zákoníku práce. Formát DOCX.

Kód: SV2011653
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Výpověď z pracovního poměru - § 52.písm. b) Formát DOCX.

Kód: SM2014382
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vystoupení ze spolku. Formát DOCX.

Kód: SM2014245
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vytýkací dopis. Formát DOCX.

Kód: SM2014165
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vyúčtování smluvní pokuty za nezaplacení faktury za dodávku požadovaného zboží. Formát DOCX.

Kód: SV2011380
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Výzva k opuštění bytu. Formát DOCX.

Kód: SM2014300
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Výzva k vydání bezdůvodného obohacení. Formát DOCX.

Kód: SV2011381
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vzdání se práva odvolání. Formát DOCX.

Kód: SM2014295
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Vzdání se práva odvolání. Formát DOCX.

Kód: SV2011270
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti upravuje určení zakladatelů, druh obecně prospěšných služeb, doplňkové činnosti, podmínky poskytování obecně prospěšných služeb,...

Kód: SV2011695
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zápis z valné hromady - schválení účetní závěrky, rozdělení zisku/úhrada ztrát. Formát DOCX.

Kód: SM2014213
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zápis z valné hromady společnosti o volbě orgánů valné hromady, odvolání prokury a udělení prokury. Formát DOCX.

Kód: SV2011094
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Zůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice. Formát DOCX.

Kód: SM2013077
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Jde o tzv....

Kód: SM2013056
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Dědici je umožněno se svého dědické práva zřeknout ve smlouvě se zůstavitelem. Pro tuto smlouvu se vyžaduje forma veřejné listiny. Formát DOCX.

Kód: SM2013060
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o dodatečné projednání dědictví. Formát DOCX.

Kód: SM2014084
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby. Formát DOCX.

Kód: SM2014371
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy. Formát DOCX.

Kód: SM2014099
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku. Formát DOCX.

Kód: SV2011425
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o vrácení přeplatku na dani. Formát DOCX.

Kód: SV2011801
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o vrácení přeplatku na dani. Formát DOCX.

Kód: SV2011453
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Věcná břemena mohou zaniknout mimo jiné smrtí oprávněné osoby nebo zánikem oprávněné právnické osoby. Další možný způsob zániku je rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona,...

Kód: SV2011799
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Žádost o výmaz zástavního práva k nemovitosti z důvodu zániku zajištěné pohledávky uspokojením zástavního věřitele. Formát DOCX.

Kód: SV2011800
1024px docx icon.svg
100 Kč / ks

Jedním ze způsobů nabytí vlastnictví a nabytí práv je vydržení, která navazuje na držbu. Formát DOCX.

Kód: SM2013061